dnes je 27.11.2022

Input:

29/2012, Prováděcí nařízení Komise (EU) o obchodních normách pro olivový olej, k 6. 2. 2019

6.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2012.29
29/2012, Prováděcí nařízení Komise (EU) o obchodních normách pro olivový olej, k 6. 2. 2019

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (EU) č. 29/2012.

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 29/2012
ze dne 13. ledna 2012

(kodifikované znění)

(Úř. věst. L 012 14.1.2012, s. 14)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 357/2012 ze dne 24. dubna 2012,   L 113 5 25.4.2012
 M2 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 87/2013 ze dne 31. ledna 2013,   L 32 7 1.2.2013
 M3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,   L 158 74 10.6.2013
>M4 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1335/2013 ze dne 13. prosince 2013,   L 335 14 14.12.2013
>M5 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1096 ze dne 22. května 2018,   L 197 3 3.8.2018
>M5 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1096 ze dne 22. května 2018,   L 197 3 3.8.2018

Opraveno:

>C1 Oprava, Úř. věst. L 080, 20.3.2012, s.  39 (29/2012)
>C2 Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)
>C3 Oprava, Úř. věst. L 285, 29.10.2013, s.  20 (29/2012)

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 29/2012
ze dne 13. ledna 2012

(kodifikované znění)

Článek 1

1. Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES a nařízení (ES) č. 510/2006, stanoví toto nařízení zvláštní normy uvádění na maloobchodní trh pro olivový olej a olivový olej z pokrutin ve smyslu bodu 1 písm. a) a b) a bodů 3 a 6 přílohy XVI nařízení (ES) č. 1234/2007.

2. Pro účely tohoto nařízení se "maloobchodem" rozumí prodej oleje uvedeného v odstavci 1 v nezměněném stavu nebo jako součást potravin konečnému spotřebiteli oleje.

Článek 2

Oleje uvedené v čl. 1 odst. 1 se konečnému spotřebiteli nabízejí v balení o maximálním obsahu 5 litrů. ►C3 Takové balení je opatřeno uzávěrem, který po prvním použití ztrácí svou celistvost, a je označeno etiketou podle článků 3 až 6. ◄

U olejů určených ke spotřebě v restauracích, nemocnicích, jídelnách a jiných podobných zařízeních společného stravování však členské státy mohou pro balení podle typu daného hospodářského subjektu stanovit maximální obsah větší než 5 litrů.

Článek 3

Označení podle článku 118 nařízení (ES) č. 1234/2007 se považuje za název, pod nímž je výrobek prodáván, ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 1 směrnice 2000/13/ES.

Kromě označení podle prvního pododstavce tohoto článku, avšak ne nezbytně v jeho blízkosti, musí označení etiketami u olejů uvedených v čl. 1 odst. 1 poskytovat čitelným a nesmazatelným písmem tyto údaje o dané kategorii oleje:

a) extra panenský olivový olej:

"výběrová jakost olivového oleje získaného přímo z oliv pouze mechanickými postupy";

b) panenský olivový olej:

"olivový olej získaný přímo z oliv pouze mechanickými postupy";

c) olivový olej obsahující směs rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje:

"olivový olej obsahující pouze rafinovaný olivový olej a olej získaný přímo z oliv";

d) olivový olej z pokrutin:

"olivový olej obsahující pouze olej získaný zpracováním zbytků po extrakci olivového oleje a olej získaný přímo z oliv"

nebo

"olivový olej obsahující pouze olej získaný zpracováním pokrutin a oleje získaného přímo z oliv".

Článek 4

1. Na etiketě u extra panenského olivového oleje a panenského olivového oleje ve smyslu bodu 1 písm. a) a b) přílohy XVI nařízení (ES) č. 1234/2007 se uvádí označení původu.

Na etiketě u produktů ve smyslu bodů 3 a 6 přílohy XVI nařízení (ES) č. 1234/2007 se neuvádí označení původu.

Pro účely tohoto nařízení se "označením původu" rozumí uvedení zeměpisného názvu na balení popřípadě na etiketě oleje.

2. Označení původu podle odstavce 1 obsahuje pouze:

a) odkaz na členský stát, na Unii nebo případně na třetí zemi u olivového oleje pocházejícího v souladu s ustanoveními odstavců 4 a 5 z jednoho členského státu nebo třetí země nebo

b) patřičné z následujících spojení u směsí olivových olejů pocházejících v souladu s ustanoveními odstavců 4 a 5 z více než jednoho členského státu nebo třetí země:

i) "směs olivových olejů pocházejících z Evropské unie" nebo odkaz na Unii,

ii) "směs olivových olejů pocházejících z oblastí mimo Evropskou unii" nebo odkaz na původ mimo Unii,

iii) "směs olivových olejů pocházejících z Evropské unie a z oblastí mimo Unii" nebo odkaz na původ z Unie a mimo Unii nebo

c) chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení ve smyslu nařízení (ES) č. 510/2006 v souladu s ustanoveními příslušné specifikace produktu.

3. Za označení původu ve smyslu tohoto nařízení se nepovažují názvy produktů nebo podniků, o jejichž zápis bylo požádáno nejpozději 31. prosince 1998 podle směrnice 89/104/EHS nebo 31. května 2002 podle nařízení Rady (ES) č. 40/94 ( 1 ).

4. V případě dovozu z třetích zemí se označení původu stanoví podle článků 22 až 26 nařízení (EHS) č. 2913/92.

5. Označení původu uvádějící členský stát nebo Unii odpovídá zeměpisné oblasti, ve které byly dané olivy sklizeny nebo ve které se nachází lisovna, v níž byl olej z oliv vylisován.

Byly-li olivy sklizeny v jiném členském státě nebo třetí zemi, než ve které se nachází lisovna, v níž byl olej z oliv vylisován, jsou v označení původu uvedena tato slova: "(extra) panenský olivový olej získaný v (Unii nebo jméno daného členského státu) z oliv sklizených v (Unii nebo jméno daného členského státu nebo třetí země)".

▼M4

Článek 4a

V případě olejů uvedených v čl. 1 odst. 1 musí být přímo na balení nebo na etiketě spojené s balením uvedeny informace o zvláštních požadavcích na skladování olejů bez přístupu světla a tepla.

Článek 4b

Povinné údaje uvedené v čl. 3 prvním pododstavci a v případě potřeby údaje uvedené v čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci jsou seskupeny do hlavního zorného pole, jak je vymezeno v čl. 2 odst. 2 písm. l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ( 2 ), a to přímo na dané nádobě nebo na jedné či několika etiketách nalepených na danou nádobu. Tyto povinné údaje musí být viditelné v celém rozsahu a v textu psaném homogenní velikostí písma.

▼B

Článek 5

Nepovinné údaje stanovené v tomto článku, které se mohou objevit na etiketách olejů uvedených v čl. 1 odst. 1, musí splňovat tyto požadavky:

a) údaj "první lisování za studena" se může uvádět pouze u extra panenského olivového oleje nebo panenského olivového oleje získaných při teplotě nižší než 27 °C z prvního mechanického lisování olivové pasty tradičním způsobem lisování pomocí hydraulických lisů;

b) údaj "lisovaný za studena" se může uvádět pouze u extra panenského olivového oleje nebo panenského olivového oleje získaných při teplotě nižší než 27 °C perkolací nebo odstřeďováním olivové pasty;

c) údaje o organoleptických vlastnostech, pokud jde o chuť a/nebo vůni, se mohou uvádět pouze u extra panenského olivového oleje nebo panenského olivového oleje; pojmy uvedené v bodě 3.3 přílohy XII nařízení (EHS) č. 2568/91 se mohou na etiketách uvádět, pouze jsou-li založeny na výsledcích hodnocení provedeného podle metody popsané v uvedené příloze;

▼M5

d) údaj o maximálním obsahu kyselin očekávaném k datu minimální trvanlivosti uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 1169/2011 lze uvádět, pouze jsou-li spolu s ním písmem stejné velikosti a v rámci téhož zorného pole uvedeny údaje o hodnotě peroxidového čísla, obsahu vosku a absorpce v ultrafialové oblasti spektra, stanovené podle nařízení (EHS) č. 2568/91 a očekávané k témuž datu;

▼M4

e) v případě olejů uvedených v příloze XVI bodě 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1234/2007 smí být údaj o hospodářském roku sklizně uveden pouze za podmínky, že z dané sklizně pochází 100 % objemu balení. ►M5 Pro účely tohoto písmena musí být na etiketách uveden údaj o hospodářském roku sklizně, a to buď s udáním příslušného hospodářského roku v souladu s čl. 6 písm. c) bodem iii) nařízení (EU) č. 1308/2013, nebo s udáním měsíce a roku sklizně (v uvedeném pořadí). Daný měsíc odpovídá měsíci extrakce oleje z oliv. ◄

▼B

Produkty prodávané pod ochrannou známkou, o jejíž zápis bylo požádáno nejpozději 1. března 2008 a jež obsahuje nejméně jeden z pojmů uvedených v bodě 3.3 přílohy XII nařízení (EHS) č. 2568/91, nemusí splňovat požadavky čl. 5 prvního pododstavce písm. c) tohoto nařízení do ►C1 1. listopadu 2011 ◄ .

▼M5

Článek 5a

Členské státy mohou rozhodnout, že hospodářský rok sklizně zmíněný v čl. 5 prvním pododstavci písm. e) má být uveden na etiketách oleje zmíněného v daném písmenu, který pochází z domácí produkce, je získán z oliv sklizených na území uvedených států a je určen pouze pro jejich vnitrostátní trhy.

Uvedené rozhodnutí nebrání tomu, aby byl na trh uváděn olivový olej opatřený etiketou před datem účinku daného rozhodnutí, a to až do vyčerpání zásob.

Členské státy uvedené rozhodnutí oznámí v souladu s článkem 45 nařízení (EU) č. 1169/2011.

▼B

Článek 6

1. Pokud je přítomnost olejů uvedených v čl. 1 odst. 1 ve směsi olivového oleje a jiných rostlinných olejů zdůrazněna na etiketě jinde než v seznamu složek použitím slov, obrázků, nebo grafických symbolů, musí být na dané směsi tento obchodní název: "Směs rostlinných olejů (nebo konkrétní názvy daných rostlinných olejů) a olivového oleje", a přímo za ním musí následovat údaj o procentním podílu olivového oleje ve směsi.

Přítomnost olivového oleje může být na označení směsi zdůrazněna obrázkem nebo grafickým symbolem podle prvního pododstavce pouze tehdy, pokud jeho podíl v dané směsi činí více než 50 %.

Členské státy mohou na svém území zakázat produkci směsí olivového oleje a jiných rostlinných olejů ve smyslu prvního pododstavce pro vnitřní spotřebu. Nemohou však na svém území zakázat uvádění takových směsí na trh, pocházejí-li tyto směsi z jiných zemí, a nemohou na svém území zakázat ani produkci takových směsí, jsou-li tyto směsi určeny k uvádění na trh v jiném členském státě nebo na vývoz.

▼M4

2. Pokud je přítomnost olejů uvedených v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení v jiných potravinách, než jsou uvedeny v odstavci 1

Nahrávám...
Nahrávám...