dnes je 15.7.2024

Input:

305/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

č. 305/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
VYHLÁŠKA
ze dne 3. října 2023,
kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 256/2011 Sb. a zákona č. 26/2017 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 4 odst. 4 písm. d), § 6 odst. 4, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 14b odst. 2, § 16 odst. 11, § 26 odst. 12, § 27 odst. 14 a § 30 odst. 6 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slovo „unie” nahrazuje slovem „unie11” a na konci odstavce se doplňuje věta „Uvádí-li odrůdová kniha podle věty první synonyma názvů moštových odrůd, lze používat tato synonyma.”.
Poznámka pod čarou č. 11 zní:


11 Čl. 81 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 50 odst. 1 písm. g) a čl. 51 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560, v platném znění.
Čl. 50 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu, v platném znění.”.
2. V § 2 odst. 2 se slova „aromatizovaného vína, aromatizovaného vinného nápoje, aromatizovaného vinného koktejlu,” zrušují.
3. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.
4. V § 2 odst. 6 se slova „aromatizovaného vinného nápoje, aromatizovaného vinného koktejlu,” zrušují.
5. V § 3 odst. 1 se slova „označením původu” nahrazují slovy „chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením”.
6. Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3 Příloha I část C bod 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934, ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu
Nahrávám...
Nahrávám...