dnes je 19.5.2024

Input:

309/2011 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 309/2011 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění účinném k 1.7.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 17. října 2011
o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
136/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 2 a přílohu
146/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 2, § 3 a přílohu
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 75 odst. 3 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a)  podmínky vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, včetně věkové hranice skotu, který musí být na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřen,
b)  výši částky, o kterou se zvyšuje náhrada nákladů spojených s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa v případě prohlídky skotu, který musí být na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřen.
§ 2
Podmínky vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii
(1)  V rámci prohlídky jatečných zvířat a masa se na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřuje skot starší 30 měsíců narozený ve státech nebo na územích neuvedených v příloze k této vyhlášce.
(2)  V rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, jde-li o zvířata nuceně poražená mimo jatky3) , nebo zvířata, u nichž byly při prohlídce před porážkou pozorovány klinické příznaky nákazy4) , se na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřuje
a)  skot starší 24 měsíců narozený ve státech neuvedených v příloze k této vyhlášce nebo na územích neuvedených v příloze k této vyhlášce, nebo
b)  skot starší 48 měsíců narozený v členském státě Evropské unie uvedeném v příloze k této vyhlášce nebo na území uvedeném v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Zvýšení částky náhrady nákladů spojených s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa v případě prohlídky skotu
V případě prohlídky skotu, který musí být v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa podle § 2 na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřen, se výše náhrady nákladů spojených s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa podle § 75 odst. 3 zákona zvyšuje o částku 1 078 Kč na každé zvíře.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministr:
Ing. Bendl v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 309/2011 Sb.
SEZNAM ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE A ÚZEMÍ, JIMŽ JE POVOLENO NEVYŠETŘOVAT SKOT NA BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATII V RÁMCI PROHLÍDKY JATEČNÝCH ZVÍŘAT A MASA
1. Belgie
2. Česká republika
3. Dánsko
4. Estonsko
5. Finsko
6. Francie
7. Chorvatsko
8. Irsko
9. Itálie
10. Kypr
11. Litva
12. Lotyšsko
13. Lucembursko
14. Maďarsko
15. Malta
16. Německo
17. Nizozemsko
18. Polsko
19. Portugalsko
20. Rakousko
21. Řecko
22. Slovensko
23. Slovinsko
Nahrávám...
Nahrávám...