dnes je 20.6.2024

Input:

314/2016 Sb., Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, ve znění účinném k 1.8.2020

č. 314/2016 Sb., Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, ve znění účinném k 1.8.2020
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2016
o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
322/2020 Sb.
(k 1.8.2020)
mění § 4
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
UZNÁVÁNÍ ORGANIZACÍ PRODUCENTŮ A SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ PRODUCENTŮ K PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VYBRANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie”) některé podmínky uznávání organizace producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu v odvětví2) uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, s výjimkou zemědělských produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků a v odvětví ovoce a zeleniny.
§ 2
Uznání organizace producentů
(1)  Žádost o uznání organizace producentů k provádění společné organizace trhu v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení doručí právnická osoba se sídlem na území České republiky (dále jen „žadatel”), která je svou činností zaměřena na soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných svými členy na trh a splňuje požadavky stanovené v čl. 152 odst. 1 písm. a) a b), čl. 152 písm. c) bodě ii) a v čl. 153 a 154 nařízení (EU) č. 1308/2013, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”) na jím vydaném formuláři.
(2)  Součástí žádosti o uznání organizace producentů je
a)  seznam všech členů organizace producentů,
b)  originál nebo úředně ověřená kopie platných stanov, popřípadě jiných platných zakladatelských dokumentů žadatele, ve kterých
1.  jsou zohledněny požadavky předpisu Evropské unie1) ve vztahu k příslušnému odvětví uvedenému v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení,
2.  je uvedena povinnost všech členů organizace producentů obchodovat nejméně 90 % své produkce v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení prostřednictvím uznané organizace producentů a
3.  je uvedena povinnost všech členů organizace producentů, že nabyvatelem obchodovatelné produkce nesmí být žádný z producentů, který je členem této
Nahrávám...
Nahrávám...