dnes je 28.5.2023

Input:

318/2008 Sb., Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění účinném k 1.4.2023

č. 318/2008 Sb., Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění účinném k 1.4.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. srpna 2008
o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
215/2010 Sb.
(k 15.7.2010)
mění § 8 a § 9; nové přechodné ustanovení
309/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění, celkem 13 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
179/2015 Sb.
(k 1.8.2015)
mění, celkem 21 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
327/2015 Sb.
(k 15.12.2015)
vkládá nový § 11a a přílohu č. 3
341/2016 Sb.
(k 1.11.2016)
vkládá nový § 11b a přílohu č. 4
425/2017 Sb.
(k 15.12.2017)
mění, nová přechodná ustanovení
322/2020 Sb.
(k 1.8.2020)
mění, nová přechodná ustanovení
177/2021 Sb.
(k 1.5.2021)
mění § 8 a přílohy č. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
84/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 11c; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou.
§ 2
Uznání za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů
(1) Žádost o to, aby byla uznána za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice, podává družstvo nebo společnost s ručením omezeným, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie v odvětví ovoce a zeleniny2) , Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”) na jím vydaném formuláři.
(2) K žádosti se přiloží
a) kopie platných stanov organizace,
b) doklad prokazující, že žadatel sdružuje ode dne podání žádosti nejméně 5 producentů42) , kteří nejsou vzájemně personálně propojeni a každý z nich
1. je zemědělský podnikatel,
2. má evidovanou zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nebo ovocný sad v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů a
3. pěstuje minimálně 1 rok před podáním žádosti produkty, pro které se organizace producentů uznává,
c) doklad prokazující, že roční hodnota produkce uvedené na trh, na které se podílí všichni producenti, které žadatel sdružuje, činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti nejméně 6 000 000 Kč5) ,
d) doklad prokazující, že podíl produkce uvedené na trh jedním producentem žadatele na celkové produkci uvedené na trh všemi producenty žadatele za poslední kalendářní rok přede dnem podání žádosti je nižší než 80 %, a
e) informace o obchodním a rozpočtovém řízení54) uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení,
f) v případě pěstování plodin, kde kořenový systém rostlin není v přímém kontaktu se zemědělskou půdou evidovanou v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů, doklad o právním důvodu užívání pozemku producentem.
(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4) , pokud žadatel splní podmínky podle odstavců 1 a 2.
(4) Organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, a změny, které souvisí se vzájemným personálním propojením členů, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
(5) Organizace producentů a nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice po celou dobu trvání zajistí plnění podmínek podle odstavců 1 a 2.
§ 3
Uznání za sdružení organizací producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů
(1) Žádost o to, aby byla uznána za sdružení organizací producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů se sídlem v České republice, podává osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie v odvětví ovoce a zeleniny6) , Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) K žádosti se přiloží
a) kopie platných stanov sdružení,
b) doklad o počtu členů, z něhož vyplývá, že sdružuje alespoň 2 členy.
(3) Osoba podle odstavce 1 přiloží k žádosti rovněž doklady prokazující, že její členové sídlící v jiných členských státech byli uznáni za organizaci producentů příslušnými orgány členských států, na jejichž území mají sídlo.
(4) Osobu podle odstavce 1 uzná Fond za sdružení organizací producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících společnou organizaci trhů a prováděcí pravidla v odvětví ovoce a zeleniny6) .
(5) Osoba, která byla uznána podle odstavce 4, oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
§ 4
Výše podílu na hlasovacích právech a výše podílu člena organizace producentů
Výše podílu na hlasovacích právech všech členů organizace producentů může na jednoho člena činit nejvýše 30 %. Maximální výše podílu jednoho člena v organizaci producentů musí být nižší než 50 % podílů7) všech členů v organizaci producentů.
§ 5
Vystoupení z organizace producentů, z nadnárodní organizace producentů, ze sdružení organizací producentů nebo z nadnárodního sdružení organizací producentů
Výpovědní doba pro vystoupení8) člena z organizace producentů nebo z nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice, která byla uznána podle § 2, činí 3 měsíce a začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o vystoupení příslušné organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice; vystoupení nabývá účinnosti uplynutím uvedené lhůty. Úprava podle věty první se obdobně použije i na vystoupení člena ze sdružení organizací producentů nebo z nadnárodního sdružení organizací producentů se sídlem v České republice, které bylo uznané podle § 3.
§ 6
(zrušen nařízením vlády č. 425/2017 Sb. k 15.12.2017)
§ 7
Nejvyšší podíl produkce člena organizace producentů určené k přímému prodeji
Člen organizace producentů je oprávněn prodat nejvýše 10 % své produkce způsobem, který stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie o společné organizaci trhů17) .
§ 8
Provozní fond a operační program
(1) Žádost o schválení operačního programu a sdělení o provozním fondu podle přímo použitelných předpisů Evropské unie18) , včetně způsobu výpočtu objemu provozního fondu, podává organizace producentů, nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice, sdružení organizací producentů nebo sdružení nadnárodních organizací producentů se sídlem v České republice Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) Dokladem o zřízení provozního fondu se rozumí kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu, na kterém budou uloženy prostředky provozního fondu.
(3) Operační program lze v průběhu jednoho kalendářního roku změnit bez předchozího schválení Fondem19) pouze v případě, že celková hodnota změn nepřesáhne 10 % hodnoty výše provozního fondu schválené Fondem na příslušný rok. Tato změna se může týkat pouze schválených opatření a akcí operačního programu.
(4) Změna operačního programu v průběhu roku přesahující hodnotu podle odstavce 3 může být provedena pouze na základě schválení Fondem. Fond tuto změnu schválí, pokud navrhovaná změna nebude znamenat vypuštění nebo podstatnou změnu obsahu schválených cílů operačního programu20) . Hodnota snížení finančních prostředků provozního fondu nesmí překročit 25 % původně schválené částky21) . Žádost o tuto změnu podává osoba uvedená v odstavci 1 Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 15. listopadu roku, v němž je změna uskutečněna.
(5) Pokud souhrn výdajů na environmentální opatření organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice nedosáhne minimálně výše 10 % výdajů operačního programu schváleného Fondem, zahrne organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice do svého operačního programu nejméně 2 environmentální opatření22) ze seznamu, který je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Jestliže organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice36)
a) provede pouze jedno environmentální opatření zahrnuté do schváleného operačního programu, vrátí Fondu 20 % podpory poskytnuté na příslušný operační program,
b) neprovede žádné environmentální opatření zahrnuté do schváleného operačního programu, vrátí Fondu 30 % podpory poskytnuté na příslušný operační program,
c) nevynaloží nejméně 10 % výdajů v rámci schváleného operačního programu na environmentální opatření, vrátí Fondu 30 % podpory poskytnuté na příslušný operační program.
(6) Pro sdružení organizací producentů a nadnárodní sdružení organizací producentů se sídlem v České republice, které plní celý operační program sdružení organizací producentů a nadnárodních sdružení organizací producentů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie41) , se odstavec 5 použije obdobně.
(7) Seznam opatření pro operační program43) organizace producentů, nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice, sdružení organizací producentů nebo sdružení nadnárodních organizací producentů se sídlem v České republice, které lze využít k dosažení cílů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie23) , je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(8) Organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice podá žádost o vyplacení části podpory za výdaje vyplývající z operačního programu24) Fondu na jím vydaném formuláři, a to za výdaje vynaložené v prvním pololetí příslušného roku, do konce července téhož roku.
(9) Organizace producentů může předložit Fondu na jím vydaném formuláři žádost o změnu operačního programu na následující roky, a to nejpozději do 15. září56) roku předcházejícího změně operačního programu.
(10) Dvanáctiměsíční referenční období podle čl. 23 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 začíná nejdříve 1. ledna třetího roku před rokem, na který se žádá o podporu, a končí nejpozději 31. prosince roku předcházejícího před rokem, na který se žádá o podporu.
§ 9
Opatření pro předcházení krizím
(1) Na území České republiky se nepoužijí tato opatření pro předcházení krizím25) :
a) investice zajišťující účinnější řízení množství uvedených na trh a
b) podpora správních nákladů na zřizování vzájemných fondů.
(2) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů doručí Fondu oznámení všech plánovaných stažení z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklizení, a to nejpozději 7 kalendářních dnů předem44) .
(3) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů dodá ovoce a zeleninu stažené z trhu bezplatně45) do
a) domova pro seniory, domova pro osoby se zdravotním postižením, domova se zvláštním režimem, chráněného bydlení, azylového domu, terapeutické komunity nebo sociálně terapeutické dílny podle zákona o sociálních službách,
b) základní nebo střední školy podle školského zákona,
c) školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo do školského zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, nebo
d) zdravotnického zařízení lůžkové péče podle zákona o zdravotních službách.
(4) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů může ovoce a zeleninu staženou z trhu dále dodat zpracovateli, který dodané produkty stažené z trhu použije pouze v zařízení pro nepotravinářské zpracování pro energetické účely s výjimkou výroby alkoholu46) .
(5) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů mohou dodat produkty stažené z trhu ke zkrmení do zoologických zahrad.
(6) Maximální výše podpory na stažení z trhu pro produkty, které nejsou uvedeny v příloze IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/891, je uvedena v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
(7) Sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklízení nelze provést u produktů, u nichž trvá období sklizně déle než jeden měsíc, pokud bylo již sklizeno alespoň 70 % produkce57) .
§ 10
Náklady na vnitřní dopravu
Do základu výpočtu hodnoty produkce uváděné na trh lze zahrnout pouze náklady na vnitřní dopravu v rámci území České republiky nejdále do vzdálenosti 300 km26) .
§ 11
Podmínky členství některých osob v organizaci producentů a provádění činností zajišťovaných externě
(1) Osoba, která není producentem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie27) , může být přijata za člena organizace producentů28) , pokud předmět její činnosti odpovídá požadavkům a cílům uvedeným v přímo použitelném předpise Evropské unie29) a pokud se jedná o
a) člena, který vyrábí výrobky v rámci odvětví ovoce a zeleniny, nebo
b) člena, který svým členstvím v organizaci producentů slouží k plnění jejích úkolů, které nejsou uvedeny v písmeni a).
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 nemá právo spolurozhodovat o nakládání s finančními prostředky provozního fondu30) příslušné organizace producentů.
(3) Osoba, která není producentem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie27) a zabývá se výlučně obchodem s ovocem a zeleninou, nemůže být členem organizace producentů.
(4) Provádění činností zajišťovaných externě mohou organizace producentů vykonávat na základě smlouvy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie61) předložené Fondu.
§ 11a
Snížení podpory a odejmutí uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů
(1) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice neplní v daném kalendářním roce podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. d), § 7 nebo v § 11 odst. 1, 2 nebo 3, sníží roční výši podpory za daný kalendářní rok, ve kterém k porušení došlo, o 5 %.
(2) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice opakovaně nesplnila podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. d) ve 2 po sobě jdoucích kalendářních letech, sníží výši podpory za druhý kalendářní rok, ve kterém k porušení došlo, o 50 %.
(3) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice opakovaně nesplnila podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. d) ve 3 po sobě jdoucích kalendářních letech, odejme organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice uznání.
§ 11b
(zrušen nař. vlády č. 322/2020 Sb. k 1.8.2020)
§ 11c
Zvláštní ustanovení
Žádost podle § 2 odst. 1, § 3 odst. 1 a § 8 odst. 1, 4 a 9 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2023 a pro období následující.
§ 12
Přechodná ustanovení
(1) Rozhodnutí Fondu o uznání nebo předběžném uznání za organizaci producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizaci producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů, vydaná podle dosavadní právní úpravy32) , zůstávají v platnosti; na osoby, jímž byla rozhodnutí vydána, se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 v platném znění33) .
(2) Pokud organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice hodlá předložit Fondu žádost o schválení operačního programu v kalendářním roce 2008, doručí tuto žádost Fondu na jím vydaném formuláři do 31. října 200834) .
(3) Řízení o uznání za organizaci producentů nebo za sdružení organizací producentů anebo řízení o předběžném uznání za skupinu producentů, zahájená podle dosavadních právních předpisů, se dokončí podle těchto předpisů.
§ 13
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 247/2004 Sb., o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny, se zrušuje.
§ 14
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2008.
 
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.
 
* * *
Článek II nařízení vlády č. 215/2010 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády a do tohoto dne neskončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
* * *
Článek II nařízení vlády č. 309/2012 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
* * *
Článek II nařízení vlády č. 179/2015 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
* * *
Článek II nařízení vlády č. 425/2017 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná
Nahrávám...
Nahrávám...