dnes je 21.6.2024

Input:

318/2008 Sb., Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění účinném k 1.4.2023

č. 318/2008 Sb., Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění účinném k 1.4.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. srpna 2008
o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
215/2010 Sb.
(k 15.7.2010)
mění § 8 a § 9; nové přechodné ustanovení
309/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění, celkem 13 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
179/2015 Sb.
(k 1.8.2015)
mění, celkem 21 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
327/2015 Sb.
(k 15.12.2015)
vkládá nový § 11a a přílohu č. 3
341/2016 Sb.
(k 1.11.2016)
vkládá nový § 11b a přílohu č. 4
425/2017 Sb.
(k 15.12.2017)
mění, nová přechodná ustanovení
322/2020 Sb.
(k 1.8.2020)
mění, nová přechodná ustanovení
177/2021 Sb.
(k 1.5.2021)
mění § 8 a přílohy č. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
84/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 11c; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou.
§ 2
Uznání za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů
(1)  Žádost o to, aby byla uznána za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice, podává družstvo nebo společnost s ručením omezeným, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie v odvětví ovoce a zeleniny2) , Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”) na jím vydaném formuláři.
(2)  K žádosti se přiloží
a)  kopie platných stanov organizace,
b)  doklad prokazující, že žadatel sdružuje ode dne podání žádosti nejméně 5 producentů42) , kteří nejsou vzájemně personálně propojeni a každý z nich
1.  je zemědělský podnikatel,
2.  má evidovanou zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nebo ovocný sad v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů a
3.  pěstuje minimálně 1 rok před podáním žádosti produkty, pro které se organizace producentů uznává,
c)  doklad prokazující, že roční hodnota produkce uvedené na trh, na které se podílí všichni producenti, které žadatel sdružuje, činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti nejméně 6 000 000 Kč5) ,
d)  doklad prokazující, že podíl produkce uvedené na trh jedním producentem žadatele na celkové produkci uvedené na trh všemi producenty žadatele za poslední kalendářní rok přede dnem podání žádosti je nižší než 80 %, a
e)  informace o obchodním a rozpočtovém řízení54) uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení,
f)  v případě pěstování plodin, kde kořenový systém rostlin není v přímém kontaktu se zemědělskou půdou evidovanou v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů, doklad o právním důvodu užívání pozemku producentem.
(3)  Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4) , pokud žadatel splní podmínky podle odstavců 1 a 2.
(4)  Organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, a změny, které souvisí se vzájemným personálním propojením členů, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
(5)  Organizace producentů a nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice po celou dobu trvání zajistí plnění
Nahrávám...
Nahrávám...