dnes je 19.5.2024

Input:

321/2004 Sb., Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 321/2004 Sb., Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 29. dubna 2004
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
179/2005 Sb.
(k 30.4.2005)
mění 14 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
411/2005 Sb.
(k 17.10.2005)
mění § 12 odst. 8, v § 26 odst. 5 a 10, v § 31 doplňuje odst. 10, v § 35 odst. 1 mění písm. c), v § 42 odst. 2 doplňuje slova
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 40 odst. 6 nahrazuje slova
215/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 60 novelizačních bodů včetně přílohy, nové přechodné ustanovení
311/2008 Sb.
(k 21.8.2008)
mění § 32 odst. 1 a 2 a § 34 odst. 4; nová přechodná ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 26 odst. 3 písm. b)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 35 odst. 9 a § 40 odst. 7
256/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
mění, celkem 104 novelizovaných bodů; nová přechodná ustanovení
256/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 30
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 38
199/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 29 a § 39 odst. 1 písm. ee)
26/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění, celkem 92 novelizovaných bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 10, § 16, § 31, § 37, § 39, § 40
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpisy Evropské unie”) další podmínky a požadavky v oblasti vinohradnictví a vinařství. Tento zákon dále upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropské unie1) a tímto zákonem, a ukládání správních trestů za jejich porušování.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na vinné hrozny určené k přímé lidské spotřebě,2) hroznovou šťávu,2) zahuštěnou hroznovou šťávu,2) vinný ocet,2) případně potraviny nového typu3) nebo složky potravin nového typu,3) pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 2
Ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto zákonem dotčena, pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 3
Vymezení základních pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  révou réva rodu Vitis L.,17
b)  révovou sazenicí zakořeněný výpěstek révy,
c)  vinohradem nebo vinicí (dále jen „vinice”) zemědělsky obhospodařovaná půda souvisle osázená keři révy17a) jednoho pěstitele o celkové výměře větší než 10 arů, jíž na základě písemné žádosti pěstitele podané po 1. lednu 2001 Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému18) (dále jen „Ústav”) Ústav přidělil nebo přidělí registrační číslo nebo registrační čísla; vinice o celkové výměře menší než 10 arů je vinicí, pouze má-li na základě písemné žádosti pěstitele podané po 1. lednu 2001 Ústavem přiděleno registrační číslo; vinicí je rovněž vinice vyklučená5) , k níž nebylo Ústavem uděleno právo na opětovnou výsadbu podle § 9,
d)  viniční tratí pozemek, část pozemku, soubor pozemků, soubor pozemku a části pozemku, nebo kombinací pozemků, případně částí pozemků, v jedné vinařské oblasti, případně podoblasti, splňující zákonné předpoklady pro pěstování révy,
e)  hektarovým výnosem podíl množství vinných hroznů sklizených v jednom vinařském roce a plochy vinice, nebo vinic pěstitele, na nichž byly tyto vinné hrozny vypěstovány, vyjádřený v tunách na jeden hektar,
f)  pěstitelem osoba provozující vinohradnictví na vinici,
g)  vinohradnictvím pěstitelem provozovaná
1.  výsadba a pěstování révy na vinici za účelem produkce vinných hroznů, případně révových roubů,
2.  sklizeň vinných hroznů nebo révových roubů,
3.  výsadba a pěstování révy podnožové, za účelem produkce podnožových řízků,
4.  produkce révových sazenic,
h)  rmutem zpracováním narušené vinné hrozny, z nichž lze vyrobit produkt; za produkt16) se považuje rovněž rmut,
i)  vinařstvím zpracování vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu nebo vína, povolenými technologickými postupy, plnění produktu do
Nahrávám...
Nahrávám...