dnes je 8.6.2023

Input:

328/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění účinném k 15.9.2012

č. 328/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění účinném k 15.9.2012
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 6. září 2000
o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
404/2008 Sb.
(k 11.4.2009)
mění § 1, § 3; vkládá nový § 3a a přílohu č. 3
282/2012 Sb.
(k 15.9.2012)
mění, včetně příloh
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 9a zákona:
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví:
a) požadavky na zhotovení hotově baleného zboží (dále jen „hotové balení”), které dovozce nebo balírna hodlá označovat symbolem „e” a které obsahuje výrobek určený k prodeji ve stálém jednotkovém jmenovitém množství, jež
1. se rovná hodnotě předem určené balírnou,
2. je vyjádřeno v jednotkách hmotnosti nebo objemu a
3. není menší než 5 g nebo 5 ml a větší než 10 kg nebo 10 l, a
b) přípustné jmenovité objemy některých kapalných výrobků, které jsou obsaženy v hotovém balení, bez ohledu na to, zda toto hotové balení je anebo není označováno symbolem „e”.
§ 2
(zrušen vyhl. č. 282/2012 Sb. k 15.9.2012)
§ 3
(1) Symbolem „e”, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis2) , lze označit pouze hotové balení, které splňuje požadavky přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(2) Kromě povinnosti podle odstavce 1 hotové balení označené symbolem „e”,
a) které obsahuje kapalné výrobky, musí být opatřeno údajem o jmenovitém objemu výrobku, který je v hotovém balení obsažen, nebo
b) které obsahuje jiné než kapalné výrobky, musí být opatřeno údajem o jmenovité hmotnosti výrobku, který je v hotovém balení obsažen.

Výjimkou jsou případy, kdy to je obchodními zvyklostmi stanoveno jinak.
(3) U aerosolových rozprašovačů2a) se uvede jmenovitý celkový objem nádobky, přičemž tento údaj musí mít takovou podobu, aby jej nebylo možné zaměnit s údajem jmenovitého objemu obsahu. Výrobky, které jsou prodávané v aerosolových rozprašovačích, nemusí být označeny jmenovitou hmotností svého obsahu.
(4) Hotová balení označená symbolem „e” musí být podrobena metrologické kontrole za podmínek definovaných v bodě 5 přílohy č. 1 a v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3a
(1) Kapalné výrobky uvedené v bodě 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce, které jsou v hotovém balení v rozpětích uvedených v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce, lze uvést na trh, pouze pokud jsou hotově zabaleny ve jmenovitých objemech uvedených v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce. To platí i pro jednotlivá hotová balení, pokud jsou uváděna na trh jako skupinové balení sestávající ze dvou a více jednotlivých hotových balení.
(2) V případě hotového balení sestávajícího ze dvou nebo více jednotlivých balení, která nejsou určena k prodeji jednotlivě, platí jmenovitá množství uvedená v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce pro hotové balení.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na výrobky, které se prodávají v bezcelních prodejnách a jsou určeny ke spotřebě mimo Evropskou unii.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.
 
Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 328/2000 Sb.
POŽADAVKY NA HOTOVÁ BALENÍ
1. POŽADAVKY
Hotová balení označená symbolem „e” podléhající této vyhlášce musí být zhotovena tak, aby dávka kompletních balení splňovala tyto požadavky:
1.1 průměr skutečných obsahů hotových balení v dávce nesmí být menší než jmenovité množství obsahu hotového balení;
1.2 aby byly splněny požadavky zkoušek specifikovaných v příloze č. 2, musí být poměrná část notových balení, která mají větší zápornou odchylku obsahu než přípustná záporná odchylka obsahu uvedená v bodě 2.4, dostatečně malou částí dávek hotových balení;
1.3 symbolem „e”, jehož specifikace je uvedena v bodě 3.3, nesmí být v dávce opatřeno žádné hotové balení, které vykazuje zápornou odchylku obsahu větší, než je dvojnásobek přípustné záporné odchylky obsahu uvedené v tabulce v bodě 2.4.
2. DEFINICE A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2.1 Jmenovité množství (jmenovitá hmotnost nebo jmenovitý objem) obsahu hotového balení je údaj o množství výrobku, vyjádřený v jednotkách hmotnosti nebo objemu, který je uveden na hotovém balení, tj. takové množství výrobku, o kterém se předpokládá, že je v hotovém balení obsaženo.
2.2 Skutečný obsah hotového balení je množství (hmotnost nebo objem) výrobku, které hotové balení ve skutečnosti obsahuje. Při všech kontrolních operacích zaměřených na množství výrobku uvedené v jednotkách objemu musí být hodnoty skutečných obsahů měřeny při teplotě nebo korigovány na teplotu 20 °C bez ohledu na to, při jaké teplotě se uskutečňuje vlastní balení nebo kontrola. To neplatí pro zmrazené nebo za velmi nízkých teplot zmrazené výrobky, jejichž množství je uvedeno v jednotkách objemu.
2.3 Záporná odchylka obsahu hotového balení je množství, o které je skutečný obsah hotového balení menší než jmenovité množství obsahu hotového balení.
2.4 Přípustná záporná odchylka obsahu hotového balení se stanoví v souladu s následující tabulkou, v níž je Qn jmenovité množství obsahu hotového balení:
 
Jmenovité množství Qn v gramech nebo mililitrech
 
Přípustná záporná
odchylka
jako% Qn v
g nebo ml
od
5
do
50
9
-
od
50
do
100
-
4,5
od
100
do
200
4,5
-
od
200
do
300
-
9
od
300
do
500
3
-
od
500
do
1000
-
15
od
1000
do
10 000
1,5
-
Při používání tabulky se hodnoty přípustných záporných odchylek obsahu uvedené v tabulce v procentech po převedení na jednotky hmotnosti nebo objemu zaokrouhlí nahoru na nejbližší desetinu gramu nebo mililitru.
3. NÁPISY A OZNAČENÍ
Veškerá hotová balení připravená podle této vyhlášky musí být opatřena na svém obalu dále uvedenými údaji, které musí být neodstranitelné, snadno čitelné a viditelné na hotovém balení při normálních podmínkách jeho prezentace:
3.1 jmenovitým množstvím (jmenovitá hmotnost nebo jmenovitý objem) obsahu vyjádřeným v kilogramech, gramech, litrech, centilitrech nebo mililitrech a označeným číslicemi, které musí být vysoké:
3.1.1 alespoň 6 mm, pokud je jmenovité množství obsahu větší než 1 000 g nebo 100 cl;
3.1.2 alespoň 4 mm, pokud je jmenovité množství obsahu rovno 1 000 gnebo 100 cl nebo menší, ale větší než 200 g nebo 20 cl;
3.1.3 alespoň 3 mm, pokud je jmenovité množství obsahu rovno 200 g nebo 20 cl nebo menší, ale větší než 50 g nebo 5 cl;
3.1.4 alespoň 2 mm, pokud je jmenovité množství obsahu 50 g nebo 5 cl nebo menší.
Jmenovité množství je následováno symbolem pro použitou jednotku měření nebo tam, kde je to vhodné, názvem jednotky stanoveným zvláštním právním předpisem3) ;
3.2 značkou nebo nápisem umožňujícím kompetentnímu orgánu identifikovat balírnu nebo osobu, která zabezpečuje, aby balení bylo řádně provedeno, nebo identifikovat dovozce;
3.3 symbolem „e” vysokým alespoň 3 mm, umístěným ve stejném zorném poli jako údaj jmenovité hmotnosti nebo jmenovitého objemu obsahu; to představuje záruku poskytovanou balírnou nebo dovozcem, že toto hotové balení splňuje požadavky této vyhlášky; jeho grafickou podobu stanovuje zvláštní právní předpis4) .
4. MĚŘENÍ A KONTROLA
Množství výrobku obsaženého v hotovém balení (dále jen „skutečný obsah”) měří nebo kontroluje balírna nebo dovozce s použitím stanoveného měřidla vhodného k provedení potřebných operací.
Kontrola může být uskutečněna na náhodně odebraných vzorcích statistickou přejímkou.
V případech, kdy se skutečný obsah neměří, musí být prováděná kontrola organizována tak, aby se množství obsahu zajistilo účinným způsobem.
Tato podmínka je splněna, pokud se výrobní kontroly uskutečňují v souladu s postupy uznávanými Českým metrologickým institutem a pokud jsou k dispozici dokumenty obsahující výsledky takových kontrol, aby se prokázalo, že tyto kontroly se všemi korekcemi a nastavováními, které se ukázaly jako nutné, byly provedeny řádným a přesným způsobem.
U výrobků, jejichž množství je uvedeno vjednotkách objemu, je při zhotovení výrobku v hotovém balení jednou z metod pro ověření, že jsou splněny požadavky na měření a kontrolu, použití odměrných obalů typu, který je definován zvláštním právním předpisem5) přičemž tyto obaly jsou plněny za podmínek, které jsou specifikovány v této vyhlášce ave zvláštním právním předpise5) .
5. KONTROLY, KTERÉ MUSÍ PROVÁDĚT ORGÁN STANOVENÝ ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM PŘEDPISEM6) V PROSTORÁCH BALÍRNY NEBO DOVOZCE NEBO JEHO ZÁSTUPCE
Kontroly k ověření, že dávky hotových balení vyhovují ustanovením této vyhlášky, se musí provádět příslušným orgánem6) formou statistické přejímky.
Statistická přejímka se musí uskutečnit v souladu se zásadami použitých metod statistické přejímky. Účinnost přejímky musí být srovnatelná s účinností referenční metody specifikované v příloze č. 2.
Pokud se jedná o kritérium minimálního přípustného množství, považuje se přejímací plán za srovnatelný s přejímacím plánem, doporučeným v příloze č. 2, tehdy, jestliže úsečka bodu odpovídajícího hodnotě 0,10 operativní charakteristiky použitého přejímacího plánu (tedy pro pravděpodobnost přijetí dávky rovnou 0,10) se odchyluje od úsečky odpovídajícího bodu operativní charakteristiky přejímacího plánu doporučeného v příloze č. 2 o méně než 15 %.
Pokud jde o kritérium pro kontrolu zaměřenou na střední hodnotu m a založenou na výpočtu směrodatné odchylky s, považuje se přejímací plán za srovnatelný s přejímacím plánem doporučeným v příloze č. 2 tehdy, jestliže se operativní charakteristika použitého přejímacího plánu liší od operativní charakteristiky přejímacího plánu doporučeného v příloze č. 2 -přičemž u obou operativních charakteristik se na osu úseček nanáší (Qn - m)/ s, - v bodě s pořadnicí 0,10 (tedy pro pravděpodobnost přijetí dávky rovnou 0,10) o méně než 0,05.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 328/2000 Sb.
REFERENČNÍ METODY
Tato příloha stanoví postupy referenční metody pro aplikaci statistické přejímky dávek hotových balení k ověření, zda jsou splněny požadavky § 3 a bodu 5 přílohy č. 1.
1. POŽADAVKY NA MĚŘENÍ SKUTEČNÝCH OBSAHŮ VÝROBKŮ V HOTOVÉM BALENÍ
Skutečné obsahy výrobků v hotovém balení se mohou měřit přímo pomocí vah nebo měřidel objemu, nebo v případě kapalin nepřímo vážením hotově baleného výrobku a změřením jeho hustoty.
Nezávisle na použité metodě nesmí být odchylka měření skutečného obsahu výrobků v hotovém balení větší než jedna pětina přípustné záporné odchylky pro jmenovité množství výrobku v hotovém balení.
2. POŽADAVKY NA KONTROLU DÁVEK HOTOVÝCH BALENÍ
Kontrola hotových balení se uskutečňuje statistickou přejímkou a musí být realizována ve dvou částech:
a) kontrolou skutečných obsahů každého hotového balení ve výběru a
b) kontrolou založenou na průměrné hodnotě skutečných obsahů hotových balení ve výběru.
Dávka hotových balení se považuje za přijatelnou, jestliže výsledky obou těchto kontrol splňují současně příslušná přejímací kritéria.
Pro každou z těchto kontrol jsou k dispozici dva přejímací plány:
a) jeden pro nedestruktivní zkoušení, tj. zkoušení, při kterém nedochází k otevření obalu,
b) druhý pro destruktivní zkoušení, tj. zkoušení, při kterém je obal otevřen nebo zničen.
Z ekonomických a praktických důvodů musí být destruktivní zkoušení omezeno na absolutně nezbytné minimum, neboť účinnost přejímací kontroly při destruktivním zkoušení je menší než účinnost přejímací kontroly při nedestruktivním zkoušení.
Proto musí být destruktivní zkoušení použito jen tehdy, když je nedestruktivní zkoušení prakticky neproveditelné. Obecné pravidlo je, že destruktivní zkoušení se nesmí používat pro dávky, které obsahují méně než 100 jednotek.
2.1 Dávky hotových balení
2.1.1 Dávka určená ke kontrole musí obsahovat všechna hotová balení stejného jmenovitého množství, stejného typu a stejné výrobní šarže, která byla zabalena ve stejném místě. Velikost dávky se omezuje na množství, která jsou specifikována v dalším textu.
2.1.2 Tam, kde jsou hotová balení kontrolována na konci
Nejnavštěvovanější semináře
        Nahrávám...
        Nahrávám...