dnes je 15.7.2024

Input:

329/2003 Sb., Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy

č. 329/2003 Sb., Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy
VYHLÁŠKA
ze dne 17. září 2003
o informačním systému Státní veterinární správy
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 48 odst. 2 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje
a)  způsob vytváření, provozu a užívání informačního systému Státní veterinární správy (dále jen „informační systém”),
b)  registry vytvářené přímo v informačním systému a způsob přejímání registrů z jiných informačních systémů sloužících k výkonu veřejné správy,2)
c)  zásady počítačové evidence úkonů v oblasti veterinární péče,
d)  vazbu informačního systému na informační systémy Evropské unie (dále jen „Unie”) v oblasti veterinární péče.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  rozhraním informačního systému k jiným subjektům veřejné správy - soubor opatření, která určují způsob výměny dat prostřednictvím datové sítě v okruhu působnosti Ministerstva zemědělství,
b)  rozhraním informačního systému k veřejnosti - webové stránky Státní veterinární správy poskytující veřejnosti informace z oblasti veterinární péče,
c)  standardem informačního systému (dále jen „standard”) - soubor pravidel pro výkon odborných činností spojených s vytvářením, užíváním a rozvojem informačního systému,3)
d)  datovým prvkem - jednotka dat, která je v dané souvislosti považovaná nadále za nedělitelnou a je jednoznačně definována.4)
§ 3
(1)  Práva a povinnosti osob při zpracování osobních údajů se řídí zvláštním zákonem.5)
(2)  Státní veterinární správa při provozování informačního systému dodržuje závazná ustanovení standardů a zajišťuje ochranu a bezpečnost informací v rámci provozovaného informačního systému. Ochrana a bezpečnost informací uložených v informačním systému se řídí zvláštními právními předpisy.6)
Způsob vytváření informačního systému
§ 4
Státní veterinární správa je správcem informačního systému,7) který tvoří
a)  registr hospodářství a jiných subjektů podléhajících státnímu veterinárnímu dozoru,
b)  registr zvířat,
c)  registr schválených veterinárních léčivých přípravků a veterinárních přípravků,
d)  registr kontaktních míst veřejné správy pro agendu veterinární péče,
e)  registr nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
f)  registr veterinárních laboratoří.
§ 5
(1)  Registr hospodářství obsahuje standardní údaje sloužící k identifikaci, jako jsou registrační číslo a adresa hospodářství, jméno a příjmení nebo název chovatele, rodné číslo nebo, nemá-li rodné číslo, datum narození anebo identifikační číslo chovatele, trvalý pobyt nebo sídlo chovatele (registr ekonomických subjektů,8) evidence obyvatel,9) územně identifikační registr adres), jakož i další údaje potřebné k plnění úkolů státního veterinárního dozoru, shromažďované krajskými veterinárními správami podle jednotlivých krajů.
(2)  Registr jiných subjektů podléhajících státnímu veterinárnímu dozoru obsahuje standardní údaje sloužící k identifikaci, jako jsou jméno a příjmení nebo
Nahrávám...
Nahrávám...