dnes je 1.6.2023

Input:

329/2003 Sb., Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy

č. 329/2003 Sb., Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy
VYHLÁŠKA
ze dne 17. září 2003
o informačním systému Státní veterinární správy
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 48 odst. 2 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje
a) způsob vytváření, provozu a užívání informačního systému Státní veterinární správy (dále jen „informační systém”),
b) registry vytvářené přímo v informačním systému a způsob přejímání registrů z jiných informačních systémů sloužících k výkonu veřejné správy,2)
c) zásady počítačové evidence úkonů v oblasti veterinární péče,
d) vazbu informačního systému na informační systémy Evropské unie (dále jen „Unie”) v oblasti veterinární péče.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) rozhraním informačního systému k jiným subjektům veřejné správy - soubor opatření, která určují způsob výměny dat prostřednictvím datové sítě v okruhu působnosti Ministerstva zemědělství,
b) rozhraním informačního systému k veřejnosti - webové stránky Státní veterinární správy poskytující veřejnosti informace z oblasti veterinární péče,
c) standardem informačního systému (dále jen „standard”) - soubor pravidel pro výkon odborných činností spojených s vytvářením, užíváním a rozvojem informačního systému,3)
d) datovým prvkem - jednotka dat, která je v dané souvislosti považovaná nadále za nedělitelnou a je jednoznačně definována.4)
§ 3
(1) Práva a povinnosti osob při zpracování osobních údajů se řídí zvláštním zákonem.5)
(2) Státní veterinární správa při provozování informačního systému dodržuje závazná ustanovení standardů a zajišťuje ochranu a bezpečnost informací v rámci provozovaného informačního systému. Ochrana a bezpečnost informací uložených v informačním systému se řídí zvláštními právními předpisy.6)
Způsob vytváření informačního systému
§ 4
Státní veterinární správa je správcem informačního systému,7) který tvoří
a) registr hospodářství a jiných subjektů podléhajících státnímu veterinárnímu dozoru,
b) registr zvířat,
c) registr schválených veterinárních léčivých přípravků a veterinárních přípravků,
d) registr kontaktních míst veřejné správy pro agendu veterinární péče,
e) registr nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
f) registr veterinárních laboratoří.
§ 5
(1) Registr hospodářství obsahuje standardní údaje sloužící k identifikaci, jako jsou registrační číslo a adresa hospodářství, jméno a příjmení nebo název chovatele, rodné číslo nebo, nemá-li rodné číslo, datum narození anebo identifikační číslo chovatele, trvalý pobyt nebo sídlo chovatele (registr ekonomických subjektů,8) evidence obyvatel,9) územně identifikační registr adres), jakož i další údaje potřebné k plnění úkolů státního veterinárního dozoru, shromažďované krajskými veterinárními správami podle jednotlivých krajů.
(2) Registr jiných subjektů podléhajících státnímu veterinárnímu dozoru obsahuje standardní údaje sloužící k identifikaci, jako jsou jméno a příjmení nebo název subjektu, rodné číslo nebo, nemá-li rodné číslo, datum narození anebo identifikační číslo subjektu, trvalý pobyt nebo sídlo subjektu (registr ekonomických subjektů, evidence obyvatel, územně identifikační registr adres), dále údaje o podniku, závodu, popřípadě jiném zařízení každého subjektu a o jeho činnosti, jakož i další údaje potřebné k plnění úkolů státního veterinárního dozoru.
(3) Registr hospodářství je tvořen údaji přejímanými od Ministerstva zemědělství ze systému označování a evidence hospodářských zvířat podle zvláštních právních předpisů10) a údaji krajských veterinárních správ. Registr jiných subjektů podléhajících státnímu veterinárnímu dozoru vedou podle § 49 odst. 1 písm. h) zákona krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze (dále jen „krajská veterinární správa”) podle jednotlivých krajů.
§ 6
(1) Registr zvířat obsahuje údaje stanovené podle zvláštních právních předpisů.10)
(2) Registr zvířat je tvořen údaji přejímanými od Ministerstva zemědělství a údaji krajských veterinárních správ.
§ 7
(1) Registr schválených veterinárních léčivých přípravků a veterinárních přípravků obsahuje jednak standardní údaje sloužící k identifikaci (registr ekonomických subjektů, územně identifikační registr adres), jednak další údaje vyplývající ze zákona a ze zvláštních právních předpisů.11)
(2) Registr schválených veterinárních léčivých přípravků a veterinárních přípravků vede Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.11)
§ 8
Registr kontaktních míst veřejné správy pro agendu veterinární péče obsahuje standardní údaje sloužící k identifikaci (registr ekonomických subjektů, územně identifikační registr adres); vede jej Státní veterinární správa.
§ 9
Registr nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka je přejímán z evidence nákaz Mezinárodního úřadu pro nákazy (OIE) a ze systému hlášení nákaz v Unii; vychází z jimi daného rozsahu a struktury. Pro potřeby plnění úkolů veterinární péče může být rozšiřován a podrobněji členěn.
§ 10
Registr veterinárních laboratoří obsahuje jednak standardní údaje sloužící k identifikaci (registr ekonomických subjektů, územně identifikační registr adres), jednak údaje týkající se povolování laboratorní diagnostické činnosti a akreditace; registr veterinárních laboratoří je veden Státní veterinární správou podle § 48 odst. 1 písm. j) bodu 6 zákona.
Evidence úkonů
§ 11
(1) Výběr počítačově sledovaných úkonů v oblasti veterinární péče vychází z potřeb a výsledků státního veterinárního dozoru.
(2) Evidují se zejména údaje o
a) sledování a stavu protinákazové prevence,
b) ohniscích nákaz,
c) ochraně zvířat a jejich pohody,
d) veterinárních kontrolách,
e) prohlídkách jatečných zvířat a masa a veterinárních vyšetřeních masa volně žijící zvěře (dále jen „zvěřina”),
f) vydaných veterinárních osvědčeních provázejících přemísťovaná zvířata a přepravované živočišné produkty (dále jen „vydaná veterinární osvědčení”),
g) vydaných závazných posudcích a schválených postupech a zařízeních pro tepelné ošetření mléka,
h) vstupu dovážených a provážených zásilek veterinárního zboží na území České republiky (dále jen „evidence vstupu dovážených a provážených zásilek”),
i) výsledcích laboratorního vyšetřování vzorků.
§ 12
(1) Evidence údajů o sledování a stavu protinákazové prevence obsahuje standardní údaje sloužící k identifikaci kontrolované osoby (vazba na registr ekonomických subjektů, územně identifikační registr adres a uvedené registry). Zaznamenávají se zejména údaje týkající se totožnosti veterinárního inspektora, druhu, data a hodiny úkonu, kontrolované osoby, kontrolovaných zvířat, spolupráce se soukromým veterinárním lékařem, odebraných vzorků, výsledků jejich vyšetření, popřípadě i přijatého opatření.
(2) Evidence údajů o sledování a stavu protinákazové prevence se vede podle jednotlivých krajů; příslušné údaje zaznamenávají veterinární inspektoři.
§ 13
(1) Evidence údajů o ohniscích nákaz obsahuje standardní údaje sloužící k identifikaci kontrolované osoby (vazba na registr ekonomických subjektů, územně identifikační registr adres a uvedené registry). Zaznamenávají se zejména údaje týkající se totožnosti veterinárního inspektora, druhu nákazy, dotčených zvířat (druhu, počtu), dotčené osoby, postupu likvidace ohniska nákazy, odebraných vzorků a výsledků jejich vyšetření.
(2) Evidence údajů o ohniscích nákaz se vede podle jednotlivých krajů; příslušné údaje zaznamenávají veterinární inspektoři.
(3) Státní veterinární správa zajišťuje
a) převod dat z této databáze do příslušného informačního systému Unie (Animal Disease Notification System, ADNS),
b) výměnu dat z této databáze s informačním systémem Integrovaného záchranného systému (operační a informační středisko integrovaného záchranného systému).12)
§ 14
(1) Evidence údajů o ochraně zvířat a jejich pohody obsahuje standardní údaje sloužící k identifikaci kontrolované osoby (vazba na registr ekonomických subjektů, územně identifikační registr adres a uvedené registry). Zaznamenávají se zejména údaje týkající se totožnosti veterinárního inspektora, druhu, data a hodiny úkonu, kontrolované osoby, kontrolovaných zvířat, popřípadě i přijatého opatření.
(2) Evidence údajů o ochraně zvířat a jejich pohody se vede podle jednotlivých krajů; příslušné údaje zaznamenávají veterinární inspektoři.
§ 15
(1) Evidence údajů o veterinárních kontrolách obsahuje standardní údaje sloužící k identifikaci kontrolované osoby (vazba na registr ekonomických subjektů, územně identifikační registr adres a uvedené registry). Zaznamenávají se zejména údaje týkající se totožnosti veterinárního inspektora, data a hodiny kontroly, kontrolované osoby, předmětu kontroly, výsledku kontroly včetně přijatých opatření a udělených sankcí, odebraných vzorků a výsledků jejich vyšetření.
(2) Kontroly jsou zaměřeny hlavně na
a) zemědělskou živočišnou prvovýrobu,
b) výrobu potravin živočišného původu,
c) zacházení s potravinami živočišného původu,
d) zpracovávání technických surovin živočišného původu,
e) neškodné odstraňování a další zpracovávání konfiskátů živočišného původu,
f) zásilky dováženého veterinárního zboží v místech určení.
(3) Evidence údajů o veterinárních kontrolách se vede podle jednotlivých krajů; příslušné údaje zaznamenávají veterinární inspektoři.
§ 16
(1) Evidence údajů o prohlídkách jatečných zvířat a masa a o veterinárních vyšetřeních zvěřiny obsahuje standardní údaje sloužící k identifikaci kontrolované osoby (vazba na registr ekonomických subjektů, územně identifikační
Nahrávám...
Nahrávám...