dnes je 22.7.2024

Input:

333/2007, Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[ a ]pyrenu v potravinách, k 15. 12. 2022

15.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2007.333
333/2007, Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[ a ]pyrenu v potravinách, k 15. 12. 2022

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 333/2007.

►B

►M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 333/2007

ze dne 28. března 2007,

kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro kontrolu obsahu stopových prvků a kontaminujících látek z výroby v potravinách

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 088 29.3.2007, s. 29)

Ve znění:

    Úřední věstník
Č. Strana Datum
►M1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 836/2011 ze dne 19. srpna 2011, L 215 9 20.8.2011
►M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/582 ze dne 15. dubna 2016, L 101 3 16.4.2016
►M3 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2093 ze dne 29. listopadu 2019, L 317 96 9.12.2019
►M4 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/705 ze dne 28. dubna 2021, L 146 73 29.4.2021
►M5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/685 ze dne 28. dubna 2022,   L 126 14 29.4.2022

▼B

▼M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 333/2007

ze dne 28. března 2007,

kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro kontrolu obsahu stopových prvků a kontaminujících látek z výroby v potravinách

▼B

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

▼M3

1. Odběr vzorků a analýza pro kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, anorganického arsenu, 3-monochlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD), esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami, glycidylesterů mastných kyselin, polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a chloristanu uvedených v oddílech 3, 4, 6 a 9 přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006 a pro kontrolu obsahu akrylamidu v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/2158 ( 1 ) se provádí v souladu s přílohou tohoto nařízení.

▼B

2. Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (ES) č. 882/2004.

Článek 2

Směrnice 2001/22/ES, 2004/16/ES a 2005/10/ES se zrušují.

Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA

ČÁST A

DEFINICE

Pro účely této přílohy se použijí následující definice:

▼M5

"šarže": identifikovatelné množství potravinové komodity dodané ve stejném okamžiku, jež má podle úředníka jednotné vlastnosti (jako jsou původ, odrůda, druh, oblast odlovu, typ obalu, balírna, zasílatel nebo označení);

▼B

"část šarže": určitá část velké šarže vyčleněná k tomu, aby z ní byl proveden odběr vzorků. Každá část šarže musí být fyzicky samostatná a identifikovatelná;

"dílčí vzorek": množství materiálu odebrané z jednoho místa šarže nebo části šarže;

"souhrnný vzorek": souhrn všech dílčích vzorků odebraných ze šarže nebo části šarže; souhrnné vzorky jsou považovány za reprezentativní pro šarže nebo části šarže, z nichž byly odebrány;

"laboratorní vzorek": vzorek určený pro laboratorní vyšetření.

▼M5

"srovnatelná velikost nebo hmotnost": rozdíl ve velikosti nebo hmotnosti nepřesahuje 50 %.

▼B

ČÁST B

METODY ODBĚRU VZORKŮ

B.1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

B.1.1. Pracovníci

Odběr vzorků provádí oprávněný pracovník určený členským státem.

B.1.2. Materiál, který má být odebrán

Každá šarže nebo část šarže, která má být analyzována, se vzorkuje samostatně.

B.1.3. Předběžná opatření

Při odběru vzorků je třeba provést předběžná opatření s cílem zabránit jakýmkoliv změnám, které by mohly ovlivnit množství kontaminujících látek, nepříznivě ovlivnit analytické stanovení nebo znehodnotit reprezentativnost souhrnných vzorků.

B.1.4. Dílčí vzorky

Dílčí vzorky se odeberou pokud možno z různých míst celé šarže nebo části šarže. Odchylky od tohoto postupu se zaznamenají v protokolu podle bodu B.1.8. této přílohy.

B.1.5. Příprava souhrnného vzorku

Souhrnný vzorek se připravuje kombinací dílčích vzorků.

B.1.6. Vzorky pro zkoušení za účelem potvrzení výsledku, obhajoby nebo rozhodčího zkoušení

Vzorky pro zkoušení za účelem potvrzení výsledku, obhajoby nebo pro rozhodčí zkoušení se odeberou z homogenizovaného souhrnného vzorku, pokud tento postup není v rozporu s předpisy členských států týkajícími se práv provozovatele potravinářského podniku.

B.1.7. Balení a přeprava vzorků

Každý vzorek se uloží do čisté nádoby z inertního materiálu, která poskytuje dostatečnou ochranu před kontaminací, ztrátou analytu adsorpcí na vnitřních stěnách nádoby a před poškozením při přepravě. Budou přijata všechna nezbytná opatření s cílem zabránit změně složení vzorku, ke které může dojít při přepravě nebo skladování.

▼M1

V případě odběru vzorků pro analýzu PAU je nezbytné se pokud možno vyhnout použití plastových nádob, neboť by mohly ovlivnit obsah PAU ve vzorku. Pokud je to možné, musí se použít skleněné nádoby z inertního materiálu bez obsahu PAU, které zaručují dostatečnou ochranu vzorku před světlem. Nebude-li toto z praktických důvodů možné, je nezbytné vyhnout se alespoň přímému kontaktu vzorku s plasty, např. v případě pevných vzorků tím, že budou před vložením do vzorkovací nádoby zabaleny do hliníkové fólie.

▼B

B.1.8. Uzavření a označení vzorků

Každý vzorek odebraný k úředním účelům se uzavře na místě odběru a označí se podle pravidel členských států.

O každém odběru vzorků se vystaví protokol umožňující jednoznačnou identifikaci šarže nebo části šarže (je třeba uvést odkaz na číslo šarže), v němž musí být uvedeny den a místo odběru vzorků, a další údaje, které mohou být pro analytika užitečné.

▼M1

B.2. PLÁNY ODBĚRU VZORKŮ

B.2.1. Rozdělení šarží na části

Velké šarže se rozdělí na části za podmínky, že části šarže lze fyzicky oddělit. Na produkty, s nimiž se obchoduje ve volně ložených zásilkách (např. obiloviny), se vztahuje tabulka 1. Na ostatní produkty se vztahuje tabulka 2. Vzhledem k tomu, že hmotnost šarže není vždy přesným násobkem hmotnosti částí šarže, může hmotnost části šarže překročit uvedenou hmotnost nejvýše o 20 %.

▼M4

B.2.2. Počet dílčích vzorků

U potravin jiných než doplňků stravy, sušeného koření nebo bylinek, sušených hub, řas nebo lišejníků musí souhrnný vzorek činit alespoň 1 kilogram nebo 1 litr, kromě případů, kdy to není možné, např. je-li vzorek tvořen jedním balením nebo jednotkou.

U doplňků stravy, sušeného koření nebo bylinek, sušených hub, řas nebo lišejníků musí souhrnný vzorek činit alespoň 100 gramů nebo 100 mililitrů.

U potravin jiných než doplňků stravy musí být minimální počet dílčích vzorků, který má být odebrán ze šarže nebo z části šarže, v souladu s tabulkou 3.

V případě volně ložených kapalných produktů musí být šarže nebo část šarže těsně před odebráním vzorku manuálně nebo mechanicky důkladně promíchána, pokud je to možné a pokud tím není ovlivněna jakost produktu. V tomto případě se předpokládá rovnoměrné rozložení kontaminujících látek v dané šarži nebo části šarže. Proto musí být ze šarže nebo z části šarže k vytvoření souhrnného vzorku odebrány tři dílčí vzorky.

Sestává-li šarže nebo část šarže z jednotlivých balení nebo jednotek, musí být u potravin jiných než doplňků stravy počet balení nebo jednotek (dílčích vzorků), které musí být odebrány k vytvoření souhrnného vzorku, v souladu s tabulkou 4a.

Dílčí vzorky musí mít podobnou hmotnost/podobný objem. U potravin jiných než doplňků stravy, sušeného koření nebo bylinek, sušených hub, řas nebo lišejníků musí být hmotnost/objem dílčího vzorku alespoň 100 gramů nebo 100 mililitrů, což vede k hmotnosti/objemu souhrnného vzorku alespoň přibližně 1 kilogram nebo 1 litr.

U sušeného koření nebo bylinek, sušených hub, řas nebo lišejníků musí být hmotnost/objem dílčího vzorku alespoň 35 gramů nebo 35 mililitrů, což vede k hmotnosti/objemu souhrnného vzorku alespoň 100 gramů nebo 100 mililitrů.

Maximální limity pro anorganický cín se vztahují na obsah každé konzervy, avšak z praktických důvodů lze použít souhrnný vzorek. Jestliže výsledek zkoušky pro souhrnný vzorek konzerv nepřekračuje maximální limit pro anorganický cín, avšak blíží se k němu, a existuje-li podezření, že u jednotlivých konzerv může být maximální limit překročen, provedou se další šetření.

U doplňků stravy musí být minimální počet a velikost dílčích vzorků v souladu s tabulkou 4b.

Pokud není možné provést metodu odběru vzorků stanovenou v tomto bodě B.2 z důvodu nepřijatelných hospodářských důsledků (např. kvůli formám obalů, poškození šarže) nebo pokud je prakticky nemožné použít metodu odběru vzorků stanovenou v tomto bodě B.2, lze použít alternativní metodu odběru vzorků za předpokladu, že odběr vzorků je pro vzorkovanou šarži nebo část šarže dostatečně reprezentativní a je plně zdokumentován. Zaznamená se v protokolu podle bodu B.1.8.

Tabulka 1

Rozdělení šarží na části šarží u produktů, s nimiž se obchoduje ve volně ložených zásilkách

Hmotnost šarže (v tunách) Hmotnost nebo počet částí šarže
≥ 1 500 500 tun
> 300 a < 1 500 3 části šarže
≥ 100 a ≤ 300 100 tun
< 100

Tabulka 2

Rozdělení šarží na části šarží u produktů, s nimiž se neobchoduje ve volně ložených zásilkách

Hmotnost šarže (v tunách) Hmotnost nebo počet částí šarže
≥ 15 15–30 tun
< 15

Tabulka 3

Minimální počet dílčích vzorků, které musí být odebrány ze šarže nebo z části šarže potravin jiných než doplňků stravy

Hmotnost nebo objem šarže / části šarže (v kilogramech nebo litrech) Minimální počet dílčích vzorků, které mají být odebrány
< 50 3
≥ 50 a ≤ 500 5
> 500 10

Tabulka 4a

Počet balení nebo jednotek (dílčích vzorků), které musí být odebrány za účelem vytvoření souhrnného vzorku, sestává-li šarže nebo část šarže z jednotlivých balení nebo jednotek potravin jiných než doplňků stravy

Počet balení nebo jednotek v šarži / části šarže Počet balení nebo jednotek, které musí být odebrány
≤ 25 alespoň 1 balení nebo jednotka
26–100 přibližně 5 %, alespoň 2 balení nebo jednotky
> 100 přibližně 5 %, nejvýše 10 balení nebo jednotek

Tabulka 4b

Minimální počet a velikost dílčích vzorků u doplňků stravy

Velikost šarže (počet balení) Počet balení (dílčích vzorků), které musí být odebrány jako vzorek Velikost dílčího vzorku
1–50 1 Celý obsah balení
51–250 2 Celý obsah balení
251–1 000 4 Polovina obsahu balení z každého maloobchodního balení odebraného jako vzorek
> 1 000 4 + 1 balení na 1 000 maloobchodních balení, nejvýše 25 maloobchodních balení ≤ 10 balení: polovina obsahu balení z každého maloobchodního balení> 10 balení: z každého balení se odebere stejné množství, aby výsledný vzorek odpovídal obsahu 5 balení
Není známo (platí pouze pro elektronický obchod) 1 Celý obsah balení

▼M5

B.2.3 Zvláštní ustanovení pro odběr vzorků z šarží sestávajících z celých ryb srovnatelné velikosti nebo hmotnosti

Počet dílčích vzorků, které mají být odebrány z šarže, je stanoven v tabulce 3. Souhrnný vzorek, který vznikne sdružením všech dílčích vzorků, činí alespoň 1 kilogram (viz bod B.2.2).

— Pokud vzorkovaná šarže obsahuje malé ryby (jednotlivé ryby o hmotnosti < 1 kg), odebírá se jako dílčí vzorek k vytvoření souhrnného vzorku celá ryba. Pokud je hmotnost výsledného souhrnného vzorku větší než 3 kilogramy, mohou dílčí vzorky sestávat ze středních částí ryb tvořících souhrnný vzorek, přičemž každá tato část má hmotnost alespoň 100 g. Celá část, na niž se vztahuje maximální limit, se použije k homogenizaci vzorku.

Střední část ryby je část, v níž je těžiště. To se většinou nachází v hřbetní ploutvi (pokud ryba takovou ploutev má) nebo v polovině mezi žaberním a řitním otvorem.

— Pokud vzorkovaná šarže obsahuje větší ryby (jednotlivé ryby o hmotnosti ≥ 1 kg), tvoří dílčí vzorek střední část ryby. Hmotnost každého dílčího vzorku je alespoň 100 gramů.

U ryb s průměrnou velikostí (≥ 1 kg a < 6 kg) se dílčí vzorek odebírá jako řez od páteře k břichu ve střední části ryby.

U velmi velkých ryb (≥ 6 kg) je dílčí vzorek odebrán ze svaloviny na pravé straně (pohled zpředu) hřbetu a boku ve střední části ryby. Pokud by odebrání takového kusu ze střední části způsobilo významnou hospodářskou škodu, lze za dostatečné považovat odebrání tří dílčích vzorků, z nichž každý váží alespoň 350 gramů, a to bez ohledu na velikost šarže, nebo lze případně za dostatečné považovat odebrání tří dílčích vzorků, z nichž každý váží alespoň 350 gramů, z rovnocenné části (175 gramů) svaloviny v blízkosti ocasu a svaloviny v blízkosti hlavy každé ryby, a to bez ohledu na velikost šarže.

▼M5

B.2.4 Zvláštní ustanovení pro odběr vzorků z šarží ryb sestávajících z celých ryb různé velikosti a/nebo hmotnosti

Pokud jde o strukturu vzorku, použijí se ustanovení bodu B.2.3.

Pokud převládá určitá třída/kategorie velikosti nebo hmotnosti (přibližně 80% nebo větší podíl šarže), odebere se vzorek z ryb s převládající velikostí nebo hmotností. Takový vzorek se považuje za reprezentativní pro celou šarži.

Pokud žádná konkrétní třída/kategorie velikosti nebo hmotnosti nepřevládá, zajistí se, aby ryby vybrané do vzorku byly pro danou šarži reprezentativní. Zvláštní pokyny pro takové případy jsou stanoveny v "Pokynech pro odběr vzorků z celých ryb různé velikosti a/nebo hmotnosti". ( 2 )

B.2.5 Zvláštní ustanovení pro odběr vzorků z suchozemských živočichů

U masa a drobů prasat, skotu, ovcí, koz a koňovitých se odebere vzorek o hmotnosti 1 kilogramu alespoň z jednoho zvířete. Je-li třeba získat množství vzorku odpovídající 1 kilogramu, odeberou se vzorky ve stejných množstvích z více než jednoho zvířete.

U drůbežího masa se odeberou vzorky ve stejných množstvích alespoň ze tří zvířat, aby byl získán souhrnný vzorek o hmotnosti 1 kilogramu. U drůbežích drobů se odeberou vzorky ve stejných množstvích alespoň ze tří zvířat, aby byl získán souhrnný vzorek o hmotnosti 300 gramů.

U masa a drobů z farmové zvěře a volně žijících suchozemských zvířat se odebere vzorek o hmotnosti 300 gramů alespoň z jednoho zvířete. Je-li třeba získat množství vzorku odpovídající 300 gramům, odeberou se vzorky ve stejných množstvích z více než jednoho zvířete.

▼M1

B.3. ODBĚR VZORKŮ V MALOOBCHODNÍM PRODEJI

Odběr vzorků potravin v maloobchodním prodeji se provádí pokud možno podle ustanovení o odběru vzorků uvedených v bodě B.2.2 této přílohy.

Pokud není možné provést metodu odběru vzorků stanovenou v bodě B.2.2 z důvodu nepřijatelných hospodářských důsledků (např. kvůli formám obalů, poškození šarže apod.) nebo pokud je prakticky nemožné výše uvedenou metodu odběru vzorků použít, lze použít alternativní metodu odběru vzorků, za předpokladu že odběr vzorků bude pro vzorkovanou šarži nebo její část dostatečně reprezentativní a bude plně zdokumentován.

▼B

ČÁST C

PŘÍPRAVA VZORKU A ANALÝZA

C.1. NORMY JAKOSTI PRO LABORATOŘE

Laboratoře budou v souladu s ustanoveními článku 12 nařízení (ES) č. 882/2004 ►M1 ( 7 ) ◄ .

Laboratoře se účastní vhodných programů zkoušení odborné způsobilosti, které jsou v souladu s Mezinárodním harmonizovaným protokolem pro zkoušení odborné způsobilosti (chemických) analytických laboratoří ( 8 ) vypracovaným pod záštitou IUPAC/ISO/AOAC.

Laboratoře musí být schopny prokázat, že mají zavedeny vlastní interní postupy řízení jakosti. Příklady těchto postupů jsou uvedeny v Pokynech ISO/AOAC/IUPAC pro interní řízení jakosti v chemických analytických laboratořích ( 9 ).

Pokud je to možné, je třeba odhadnout správnost stanovení analýzou vhodného certifikovaného referenčního materiálu.

C.2. PŘÍPRAVA VZORKU

▼M5

C.2.1 Předběžná opatření a všeobecné zásady

Základním požadavkem je získat reprezentativní a homogenní laboratorní vzorek, aniž by došlo k sekundární kontaminaci.

Celá část, na niž se vztahuje maximální limit, se použije k homogenizaci vzorku.

U produktů jiných než ryby se k přípravě laboratorního vzorku použije veškerý materiál vzorku, který laboratoř obdržela.

U ryb musí být veškerý materiál vzorku, který laboratoř obdržela, homogenizován. Z homogenizovaného souhrnného vzorku se k přípravě laboratorního vzorku použije reprezentativní část/množství.

Dodržení maximálních limitů stanovených v nařízení (ES) č. 1881/2006 se určuje na základě limitů zjištěných v laboratorních vzorcích.

▼B

C.2.2.   Specifické postupy přípravy vzorku

▼M2

C.2.2.1. Specifické postupy pro olovo, kadmium, rtuť, anorganický cín a anorganický arsen

Analytik musí zajistit, aby při přípravě vzorků nedošlo k jejich kontaminaci. Pokud to bude možné, přístroje a pomůcky přicházející do styku se vzorkem nebudou obsahovat kovy, jejichž přítomnost se zjišťuje, a budou vyrobeny z inertních materiálů, např. z plastů jako polypropylen, polytetrafluorethylen (PTFE) atd. Tyto by měly být vyčištěny kyselinou, aby se minimalizovalo riziko kontaminace. Řezné nástroje mohou být z vysoce kvalitní korozivzdorné oceli.

Existuje mnoho uspokojivých specifických postupů přípravy vzorku, které mohou být pro zkoumané produkty použity. Pro aspekty, které toto nařízení specificky neupravuje, se norma CEN "Potraviny – Stanovení prvků v různém oxidačním stupni – Obecné a specifické požadavky" ( 10 ) ukázala jako uspokojivá, ale i jiné metody přípravy vzorků mohou být stejně validní.

V případě anorganického cínu je třeba věnovat pozornost tomu, aby byl veškerý materiál převeden do roztoku, protože je známo, že snadno dochází ke ztrátám, obzvlášť kvůli hydrolýze na nerozpustné hydratované oxidy čtyřmocného cínu.

▼M1

C.2.2.2. Specifické postupy pro polycyklické aromatické uhlovodíky

Analytik musí zajistit, aby při přípravě vzorků nedošlo k jejich kontaminaci. Nádoby musí být před použitím vypláchnuty acetonem nebo hexanem vysoké čistoty, aby se minimalizovalo riziko kontaminace. Přístroje a pomůcky přicházející do styku se vzorkem musí být pokud možno vyrobeny z inertních materiálů, např. z hliníku, ze skla nebo leštěné korozivzdorné oceli. Nelze používat plasty, jako například polypropylen nebo PTFE, protože analyty se mohou do těchto materiálů adsorbovat.

▼M2

Pro analýzu PAU v kakau a produktech odvozených z kakaa se stanovení obsahu tuků provádí v souladu s oficiální metodou AOAC 963.15 pro stanovení obsahu tuků v kakaových bobech a odvozených produktech. Lze použít rovnocenné postupy pro stanovení obsahu tuků, u kterých je možno prokázat, že použitý postup pro stanovení obsahu tuků poskytuje stejnou (rovnocennou) hodnotu obsahu tuků.

▼B

C.2.3. Zpracování vzorku obdrženého laboratoří

Celý souhrnný vzorek se (podle potřeby) jemně rozemele a důkladně promísí postupem, u něhož je prokázáno, že jím lze dosáhnout úplné homogenizace.

C.2.4. Vzorky pro zkoušení za účelem potvrzení výsledku, obhajoby nebo rozhodčího

Nahrávám...
Nahrávám...