dnes je 31.5.2023

Input:

366/2005 Sb., Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

č. 366/2005 Sb., Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2005
o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje způsob označování, minimální technologické požadavky, způsob skladování a manipulace během uvádění do oběhu, požadavky na přepravu a na odběr vzorků pro některé zmrazené potraviny.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) zmrazováním - konzervace potravin snížením tep-loty pod bod mrazu na hodnotu, při které se zpomaluje nebo zastavuje průběh fyzikálních, biochemických a mikrobiologických procesů v těchto potravinách,
b) některými zmrazenými potravinami - hluboce zmrazené potraviny, které byly podrobeny procesu zmrazování tak, aby byla co nejrychleji překonána zóna maximální tvorby krystalů a dosažena konečná teplota po tepelné stabilizaci minus 18 °C nebo nižší ve všech částech výrobku.
(2) Za hluboce zmrazené potraviny se nepovažují zmrzliny, mražené krémy a zmrazené máslo.
§ 3
Označování
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise3) se obaly označí
a) slovy, že potravina byla hluboce zmrazena,
b) datem minimální trvanlivosti při teplotě skladování minus 18 °C nebo nižší,
c) teplotou skladování,
d) slovy „po rozmrazení znovu nezmrazujte”.
(2) Na obalu pro spotřebitele musí být uvedena informace o době, po kterou má být potravina uchovávána spotřebitelem, a teplota uchování. Informace se uvede slovy „Uchování u spotřebitele”.
§ 4
Technologické požadavky
(1) Jako zmrazovací média, která přicházejí do přímého kontaktu s hluboce zmrazovanou potravinou, lze použít pouze
a) vzduch,
b) oxid uhličitý,
c) kapalný dusík.
(2) Suroviny používané pro výrobu hluboce zmrazených potravin musí splňovat požadavky stanovené dalšími prováděcími předpisy4) .
(3) Příprava a zmrazování výrobků se musí provádět neprodleně za použití vhodného technického zařízení tak, aby chemické, biochemické a mikrobiologické změny byly omezeny na nejnižší možnou míru.
(4) Hluboce zmrazené potraviny musí být chráněny vhodným obalem5) před mikrobiální nebo jinou vnější kontaminací a proti vysychání.
(5) Mrazírenské sklady musí být provozovány tak, aby byla udržena, při minimálním kolísání teploty vzduchu a jeho cirkulaci, teplota ve všech částech výrobku minus 18 °C nebo nižší. Vyjadřování mrazírenských teplot je uvedeno v příloze č. 1.
(6) V mrazírenských skladech menších než 10 m3) určených pro ukládání zásob v maloobchodních prodejnách lze provádět měření teploty pouze jedním dobře viditelným teploměrem, který měří teplotu v nejteplejším místě skladovacího prostoru6) .
(7) Veškerá manipulace s hluboce zmrazenými potravinami při skladování musí být prováděna za takových podmínek, aby nedošlo ke zvýšení teploty hluboce zmrazené potraviny nad minus 15 °C.
(8) Odběr vzorků pro měření teploty hluboce zmrazené potraviny a vlastní měření teploty se provádí v souladu s příslušnou českou technickou normou7) .
(9) Přebalování hluboce zmrazených potravin lze provádět pouze za kontrolovaných podmínek8) , přičemž teplota výrobku v průběhu přebalování nesmí být vyšší než minus 5 °C.
(10) Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení hluboce zmrazených potravin jsou uvedeny v příloze č. 2.
§ 5
Uvádění do oběhu
(1) Hluboce zmrazené potraviny se přepravují dopravními prostředky, které umožňují zachování teploty hluboce zmrazených potravin minus 18 °C nebo nižší. Při přepravě se může teplota výrobku krátkodobě zvýšit nejvýše na minus 15 °C.
(2) Nebalené hluboce zmrazené potraviny lze uchovávat nebo nabízet k prodeji v mrazicím zařízení pouze odděleně tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému ovlivňování.
(3) Veškerá manipulace při prodeji hluboce zmrazených potravin musí být prováděna za takových podmínek, aby nedošlo ke zvýšení teploty hluboce zmrazené potraviny nad minus 15 °C.
§ 6
Přechodné ustanovení
Obaly vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat nejdéle do 30. června 2007.
§ 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny.
2. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 44/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny.
3. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 160/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000
Nahrávám...
Nahrávám...