dnes je 14.4.2024

Input:

366/2005 Sb., Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

č. 366/2005 Sb., Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2005
o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje způsob označování, minimální technologické požadavky, způsob skladování a manipulace během uvádění do oběhu, požadavky na přepravu a na odběr vzorků pro některé zmrazené potraviny.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  zmrazováním - konzervace potravin snížením tep-loty pod bod mrazu na hodnotu, při které se zpomaluje nebo zastavuje průběh fyzikálních, biochemických a mikrobiologických procesů v těchto potravinách,
b)  některými zmrazenými potravinami - hluboce zmrazené potraviny, které byly podrobeny procesu zmrazování tak, aby byla co nejrychleji překonána zóna maximální tvorby krystalů a dosažena konečná teplota po tepelné stabilizaci minus 18 °C nebo nižší ve všech částech výrobku.
(2)  Za hluboce zmrazené potraviny se nepovažují zmrzliny, mražené krémy a zmrazené máslo.
§ 3
Označování
(1)  Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise3) se obaly označí
a)  slovy, že potravina byla hluboce zmrazena,
b)  datem minimální trvanlivosti při teplotě skladování minus 18 °C nebo nižší,
c)  teplotou skladování,
d)  slovy „po rozmrazení znovu nezmrazujte”.
(2)  Na obalu pro spotřebitele musí být uvedena informace o době, po kterou má být potravina uchovávána spotřebitelem, a teplota uchování. Informace se uvede slovy „Uchování u spotřebitele”.
§ 4
Technologické požadavky
(1)  Jako zmrazovací média, která přicházejí do přímého kontaktu s hluboce zmrazovanou potravinou, lze použít pouze
a)  vzduch,
b)  oxid uhličitý,
c)  kapalný dusík.
(2)  Suroviny používané pro výrobu hluboce zmrazených potravin musí splňovat požadavky stanovené dalšími prováděcími předpisy4) .
(3)  Příprava a zmrazování výrobků se musí provádět neprodleně za použití vhodného technického zařízení tak, aby chemické, biochemické a mikrobiologické změny byly omezeny na nejnižší možnou míru.
(4)  Hluboce zmrazené potraviny musí být chráněny vhodným obalem5) před mikrobiální nebo jinou vnější kontaminací a proti vysychání.
(5)  Mrazírenské sklady musí být provozovány tak, aby byla udržena, při minimálním kolísání teploty vzduchu a jeho cirkulaci, teplota ve všech částech výrobku minus 18 °C nebo nižší. Vyjadřování mrazírenských teplot je uvedeno v příloze č. 1.
(6)  V mrazírenských skladech menších než 10 m3) určených pro ukládání zásob v maloobchodních prodejnách lze provádět měření teploty pouze jedním dobře viditelným teploměrem, který měří teplotu v nejteplejším místě skladovacího prostoru6) .
(7)  Veškerá manipulace s hluboce zmrazenými potravinami při skladování musí být prováděna za takových podmínek, aby nedošlo ke zvýšení teploty hluboce zmrazené potraviny nad minus 15 °C.
(8)  Odběr vzorků pro
Nahrávám...
Nahrávám...