dnes je 17.7.2024

Input:

38/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění účinném k 1.5.2011

č. 38/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění účinném k 1.5.2011
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 19. ledna 2001
o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
186/2003 Sb.
(k 24.6.2003)
mění 29 novelizačních bodů, včetně příloh, doplňuje přílohu č. 15
207/2006 Sb.
(k 18.5.2006)
mění 18 novelizačních bodů, včetně příloh
551/2006 Sb.
(k 20.12.2006)
mění § 19 odst. 2 a přílohu č. 3 a 9, nová přechodná ustanovení
271/2008 Sb.
(k 15.8.2008)
mění 16 novelizačních bodů, včetně příloh; nové přechodné ustanovení
386/2008 Sb.
(k 23.10.2008)
mění přílohy č. 3, 4 a 13
127/2009 Sb.
(k 15.5.2009)
mění; celkem 11 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
111/2011 Sb.
(k 1.5.2011)
mění v příloze č. 3 položku s referenčním číslem 13480
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 2 a 3 zákona:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÉ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI A POKRMY
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) hygienické požadavky na materiály a předměty určené pro styk s potravinami (dále jen „výrobky určené pro styk s potravinami”).
§ 2
Výklad některých pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
1.  celkovou migrací celkové hmotnostní množství složek plastu nebo výrobku z plastu, které se uvolní v průběhu vyluhovací zkoušky a za přesně definovaných podmínek do potraviny nebo simulantu potravin, vztažené na jednotku plochy plastu nebo výrobku z plastu nebo na hmotnost použitého množství potravin nebo simulantu potravin;
2.  specifickou migrací přechod určité látky z výrobku do potraviny nebo na potravinu nebo do simulantu potraviny, pokud není specifikováno jinak;
3.  simulantem potravin zkušební roztok přesně definovaného složení a přesně definovaných vlastností, nahrazující určitou potravinu nebo skupinu potravin při ověřování celkové nebo specifické migrace;
4.  specifickým migračním limitem nejvyšší povolená hodnota specifické migrace látky z výrobku do potraviny nebo na potravinu nebo do simulantu potraviny, pokud není specifikováno jinak;
5.  krátkodobým stykem styk nepřesahující 4 hodiny pro nápoje a potraviny tekuté konzistence a 48 hodin pro potraviny tuhé nebo pastovité konzistence;
6.  tuky kromě tuků též oleje, emulze vody v tucích a olejích a potraviny, u nichž se samovolně odděluje tuková fáze;
7.  kyselou potravinou potravina o pH nižším než 4,5;
8.  silně kyselou potravinou potravina o pH nižším než 3,7;
9.  suchou potravinou potravina, která svým vzhledem a vlastnostmi odpovídá tomuto označení a v níž obsah vody je takový, že nepřispívá k urychlení jejího kažení nebo poklesu biologické hodnoty;
10.  používáním za „nízkých teplot” kontakt materiálu a potravin s teplotou nižší než +5 °C;
11.  používáním za „vyšší teploty” kontakt materiálu a potraviny s teplotou nad 45 °C;
12.  plněním za horka kontakt potraviny s materiálem při teplotě 45 až 100 °C, přičemž systém není déle ohříván;
13.  varným materiálem výrobek sloužící k přípravě pokrmu nebo úpravě potravin při teplotách nad 90 °C;
14.  kontaktem za varu kontakt potraviny a materiálu s teplotou vyšší než 90 °C;
15.  funkční plochou část povrchu výrobku, která při normálním použití výrobku přichází do přímého styku s potravinami;
16.  okrajem pro pití 20 mm široký pás podél horního okraje na vnější straně naplnitelných výrobků, který může
Nahrávám...
Nahrávám...