dnes je 31.5.2023

Input:

395/2009 Sb., Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 395/2009 Sb., Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění účinném k 1.1.2023
ZÁKON
ze dne 9. září 2009
o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
50/2016 Sb.
(k 6.3.2016)
mění celkem 27 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
104/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 7 odst. 1; vkládá § 5a a § 7a
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 5, § 7, § 8, § 9; vkládá nový § 9a
nález ÚS
254/2020 Sb.
(k 27.5.2020)
ruší část ustanovení § 3a písm. a)
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 7a
417/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 9
359/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění celkem 30 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a) způsob posuzování a zamezení nekalým obchodním praktikám odběratele s významnou tržní silou v zemědělském a potravinovém řetězci,
b) náležitosti a formu smlouvy mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem,
c) dozor nad dodržováním tohoto zákona.
(2) Podle tohoto zákona se posuzují nekalé obchodní praktiky bez ohledu na to, kde byly uskutečněny, a bez ohledu na rozhodné právo smlouvy mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem, pokud jejich účinky nastaly nebo mohou nastat na území České republiky.
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) dodavatelem osoba nebo aliance dodavatelů, pokud vyrábí nebo prodává zemědělské produkty nebo potravinářské výrobky nebo přijímá nebo poskytuje služby související s prodejem zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků (dále jen „související služby”); dodavatelem je také osoba, která prodej, výrobu nebo související služby pro jiného dodavatele zajišťuje na základě smlouvy,
b) odběratelem osoba nebo aliance odběratelů, pokud nakupuje zemědělské produkty nebo potravinářské výrobky nebo přijímá nebo poskytuje související služby, nebo osoba, která takový nákup nebo související služby pro jiného odběratele zajišťuje na základě smlouvy; odběratelem je také stát, územní samosprávný celek, jiná právnická osoba veřejného práva nebo jejich sdružení,
c) aliancí dodavatelů uskupení osob vzniklé na základě smlouvy, jiného právního jednání nebo jiné právní skutečnosti, které zajišťuje spolupráci mezi dodavateli v souvislosti s výrobou nebo prodejem zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků nebo přijímáním nebo poskytováním souvisejících služeb, nebo bylo za účelem této spolupráce vytvořeno, nezávisle na tom, zda toto uskupení má nebo nemá právní osobnost,
d) aliancí odběratelů uskupení osob vzniklé na základě smlouvy, jiného právního jednání nebo jiné právní skutečnosti, které zajišťuje spolupráci mezi odběrateli v souvislosti s nákupem zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků nebo přijímáním nebo poskytováním souvisejících služeb, nebo bylo za účelem této spolupráce vytvořeno, nezávisle na tom, zda toto uskupení má nebo nemá právní osobnost,
e) zemědělskými produkty a potravinářskými výrobky produkty uvedené na seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i produkty v této příloze neuvedené, avšak zpracované pro použití jako potraviny s využitím látek, výrobků nebo zboží uvedených v této příloze,
f) zemědělskými produkty a potravinářskými výrobky podléhajícími rychlé zkáze zemědělské produkty nebo potravinářské výrobky, které by se ze své podstaty nebo ve své fázi zpracování mohly stát nevhodnými k prodeji v průběhu 30 dnů od sklizně, výroby nebo zpracování.
§ 3
Významná tržní síla
(1) Významnou tržní sílu má
a) odběratel, jehož roční obrat přesahuje 2 000 000 EUR, vůči dodavateli, jehož roční obrat nepřesahuje 2 000 000 EUR,
b) odběratel, jehož roční obrat přesahuje 10 000 000 EUR, vůči dodavateli, jehož roční obrat přesahuje 2 000 000 EUR, ale nepřesahuje 10 000 000 EUR,
c) odběratel, jehož roční obrat přesahuje 50 000 000 EUR, vůči dodavateli, jehož roční obrat přesahuje 10 000 000 EUR, ale nepřesahuje 50 000 000 EUR,
d) odběratel, jehož roční obrat přesahuje 150 000 000 EUR, vůči dodavateli, jehož roční obrat přesahuje 50 000 000 EUR, ale nepřesahuje 150 000 000 EUR,
e) odběratel, jehož roční obrat přesahuje 350 000 000 EUR, vůči dodavateli, jehož roční obrat přesahuje 150 000 000 EUR, ale nepřesahuje 350 000 000 EUR, nebo
f) odběratel, kterým je stát, územní samosprávný celek, jiná právnická osoba veřejného práva nebo jejich sdružení, vůči dodavateli, jehož roční obrat nepřesahuje 350 000 000 EUR.
(2) Významnou tržní sílu má rovněž
a) odběratel, jehož roční obrat na území České republiky přesáhne 5 mld. Kč,
b) odběratel, který je ovládanou osobou, jehož roční obrat na území České republiky nepřesáhne 5 mld. Kč, pokud jeho obrat společně s obratem ovládající osoby přesáhne 5 mld. Kč, nebo
c) nákupní aliance, u které společný obrat jejích členů na území České republiky přesáhne 5 mld. Kč.
§ 3a
Roční obrat
(1) Ročním obratem uvedeným v § 3 je roční obrat za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců.
(2) Při výpočtu ročního obratu odběratele nebo dodavatele se vychází z ročního obratu podniku, nezávislého podniku, partnerského podniku a propojeného podniku podle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků.
(3) Pro účely stanovení způsobu výpočtu ročního obratu podle odstavce 1 se rozumí
a) podnikem jakákoli osoba vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na svou právní formu,
b) nezávislým podnikem podnik, který není partnerským podnikem podle písmene c) ani propojeným podnikem podle písmene d),
c) partnerskými podniky všechny podniky, které nejsou propojenými podniky podle písmene d) a mezi nimiž existuje vztah, v němž mateřský podnik sám nebo společně s jedním či více propojenými podniky vlastní podíl nebo podíly, které představují podíl na základním kapitálu dceřiného podniku ve výši alespoň 25 % nebo s nimiž je spojeno alespoň 25 % hlasovacích práv v dceřiném podniku; podnik se považuje za nezávislý i v případě dosažení nebo překročení této hranice investory, pokud nejsou s dotyčným podnikem jednotlivě ani společně propojeni podle písmene d),
d) propojenými podniky se rozumí podniky, mezi nimiž existuje některý z následujících vztahů:
1. podnik je společníkem nebo členem jiného podniku a s jeho podílem nebo podíly v tomto jiném podniku je spojena většina hlasovacích práv,
2. podnik má právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku,
3. podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavřené s daným podnikem nebo na základě ustanovení v zakladatelském právním jednání, nebo
4. podnik, který je společníkem nebo členem jiného podniku, může prosazovat rozhodující vliv v tomto jiném podniku uplatňováním většiny hlasovacích práv v tomto podniku v důsledku jednání ve shodě s jinými společníky nebo členy;

má se za to, že rozhodující vliv investoři neuplatňují, nejsou-li zapojeni přímo či nepřímo do řízení daného podniku, aniž jsou tím dotčena jejich práva jakožto společníků nebo členů; za propojené podniky jsou rovněž považovány podniky, jejichž vztahy jsou dány prostřednictvím jednoho či více dalších podniků nebo prostřednictvím některého z investorů uvedeného v písmeni e); podniky, které mají jeden či více těchto vztahů prostřednictvím fyzické osoby nebo prostřednictvím skupiny fyzických osob, které jednají ve shodě, jsou považovány za propojené podniky, pokud svou činnost nebo část své činnosti vykonávají na stejném trhu nebo na trzích bezprostředně navazujících nebo předcházejících,
e) investorem
1. veřejná investiční společnost, společnost rizikového kapitálu, jednotlivec či skupina jednotlivců provozující běžnou činnost spojenou s investováním rizikového kapitálu, kteří investují vlastní kapitál do nekótovaných podniků, za předpokladu, že jejich celkové investice do stejného podniku nepřekročí 1 250 000 EUR,
2. univerzita nebo neziskové výzkumné středisko,
3. institucionální investor včetně fondů pro regionální rozvoj, nebo
4. obec s ročním rozpočtem nižším než 10 milionů EUR a s méně než 5 000 obyvateli.
(4) Ročním obratem aliance dodavatelů nebo aliance odběratelů se rozumí součet ročních obratů všech členů aliance.
(5) Roční obrat se určí jako součet tržeb, které podnik během účetního období v délce 12 měsíců dosáhl z prodeje výrobků a poskytování služeb a za prodej zboží (dále jen „tržby”). Roční obrat nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
(6) Pro zjištění ročního obratu podniku v dosud neukončeném účetním období se použije roční obrat za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců, které neukončenému účetnímu období bezprostředně předcházelo.
(7) V případě nově založených podniků s dosud neukončeným účetním obdobím v délce 12 měsíců se údaje použité pro výpočet odvodí z odhadů učiněných v dobré víře v návaznosti na výsledky činnosti v dosud neukončeném účetním období.
(8) V případě zahraničních podniků se roční obrat určí z účetních závěrek nebo obdobných finančních výkazů zpracovávaných podniky podle zahraniční právní úpravy. Pro výpočet se použijí údaje, které nejlépe odpovídají výpočtu podle odstavce 5. Nejsou-li takové údaje dostupné, lze roční obrat zjistit jiným vhodným způsobem, včetně odhadu.
(9) Roční obrat nezávislého podniku se určí výhradně na základě tržeb tohoto podniku.
(10) Roční obrat partnerských nebo propojených podniků se určí na základě účetních závěrek a dalších údajů všech partnerských nebo propojených podniků nebo na základě konsolidované účetní závěrky, je-li sestavována.
(11) V případě partnerských podniků se roční obrat podniku navyšuje o roční obrat každého z partnerských podniků v poměru, který odpovídá procentuálnímu podílu na základním kapitálu či na hlasovacích právech v závislosti na tom, která z hodnot je vyšší. V případě vzájemného vlastnictví je určující vyšší procentuální podíl.
(12) V případě propojených podniků se roční obrat podniku navyšuje o 100 % ročního obratu každého z podniků, které jsou s daným podnikem přímo či nepřímo propojeny.
(13) Pro účely přepočtu měn se použije kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou platný k poslednímu dni účetního období, k němuž se vztahuje roční obrat.
(14) Odběratel a dodavatel si při jednání o smlouvě podle § 3b na vyžádání druhé smluvní strany vzájemně poskytnou informaci o výši svého ročního obratu. Stát, územní samosprávný celek, jiná právnická osoba veřejného práva nebo jejich sdružení informace podle věty první neposkytují.
§ 3b
Forma a náležitosti smlouvy
(1) Smlouva mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem, jejímž předmětem je nákup, prodej, zpracování nebo distribuce zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků nebo příjem nebo poskytování souvisejících služeb anebo zprostředkování některé z těchto činností, vyžaduje písemnou formu, musí být uzavřena před zahájením dodávek nebo zpracováním zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků anebo přijetím nebo poskytnutím souvisejících služeb a musí obsahovat také
a) cenu, výši slevy z ceny nebo způsob jejího určení, je-li poskytována, způsob úhrady ceny a lhůtu splatnosti ceny, která nesmí být delší než 30 dnů ode dne doručení faktury; § 1964 občanského zákoníku se použije obdobně,
b) jde-li o koupi, předmět koupě a určení jeho množství za stanovené období nebo určení množství jednotlivých dodávek předmětu koupě,
c) specifikaci související služby, je-li ujednána, která je přijímána nebo poskytována, co do předmětu a rozsahu, včetně ceny za tuto službu nebo způsobu jejího určení, způsobu její úhrady, doby splatnosti a odhadu nákladů a podklad, na jehož základě k takovému odhadu odběratel s významnou tržní silou dospěl, a
d) specifikaci nákupní akce, je-li ujednána, odhadované množství zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků, kterých se bude nákupní akce týkat včetně kupní ceny za tyto produkty nebo výrobky a dobu trvání nákupní akce.
(2) Odběratel s významnou tržní silou předá dodavateli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení.
(3) Odběratel s významnou tržní silou a dodavatel si mohou sjednat lhůtu splatnosti ceny delší, než je uvedena v odstavci 1 písm. a), pokud
a) se dohodli na ustanovení o sdílení hodnoty ve smyslu čl. 172a nařízení (EU) č. 1308/2013,
b) jde o platbu provedenou dodavateli v rámci školního projektu podle čl. 23 nařízení (EU) č. 1308/2013,
c) jde o platbu provedenou právnickou osobou veřejného práva poskytující zdravotní služby, nebo
d) jde o platbu provedenou na základě smlouvy o dodávkách mezi dodavatelem hroznů nebo částečně zkvašeného hroznového moštu pro výrobu vína a jeho přímým odběratelem s významnou tržní silou, pokud
1. jsou konkrétní platební podmínky týkající se prodeje obsaženy ve vzorových smlouvách, jež byly členským státem učiněny závaznými podle čl. 164 nařízení (EU) č. 1308/2013 před 1. lednem 2019, je-li platnost tohoto rozšíření působnosti vzorových smluv členskými státy obnovena od uvedeného dne bez jakýchkoli výraznějších změn platebních podmínek v neprospěch dodavatelů hroznů nebo částečně zkvašeného hroznového moštu, a
2. jsou smlouvy mezi dodavateli hroznů nebo částečně zkvašeného hroznového moštu pro výrobu vína a jejich přímými odběrateli s významnou tržní silou uzavřeny na dobu delší než 1 rok, nebo trvají po dobu delší než 1 rok.
§ 4
Nekalé obchodní praktiky
(1) Nekalé obchodní praktiky mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem jsou zakázány.
(2) Nekalou obchodní praktikou odběratele s významnou tržní silou je
a) sjednání nebo uplatnění smluvních podmínek, které vytvářejí výraznou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran v neprospěch dodavatele,
b) uplatnění nebo získání platby, slevy nebo jiného plnění, jejichž výše, předmět a rozsah poskytovaného protiplnění za tuto platbu, slevu nebo jiné plnění nebyly písemně sjednány před zahájením dodávek nebo zpracováním zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků nebo poskytnutím souvisejících služeb, ke kterým se platba, sleva nebo jiné plnění vztahuje nebo nebylo za tuto platbu, slevu nebo jiné plnění poskytnuto přiměřené protiplnění,
c) nerovné zacházení s dodavatelem spočívající ve sjednání nebo uplatnění rozdílných smluvních podmínek pro nákup nebo prodej zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků nebo pro poskytování souvisejících služeb při srovnatelném plnění, bez spravedlivého důvodu,
d) svévolná změna smluvních podmínek nákupu nebo prodeje zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků týkající se četnosti, způsobu, místa, načasování nebo množství jednotlivých dodávek, norem jakosti, platebních podmínek nebo cen nebo podmínek poskytovaných souvisejících služeb, jakož i ujednání tuto změnu umožňující,
e) vázání souhlasu s uzavřením smlouvy o nákupu nebo prodeji zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků nebo poskytnutím souvisejících služeb na podmínku odběru dalšího plnění,
f) nedodržení písemné formy smlouvy nebo nesjednání povinné náležitosti smlouvy podle § 3b odst. 1 nebo 3 nebo nepředání jednoho vyhotovení smlouvy dodavateli podle § 3b odst. 2,
g) vyžadování platby nebo jiného plnění, které nesouvisí s nákupem nebo prodejem zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků nebo s poskytováním souvisejících služeb, nebo které jsou nepřiměřené hodnotě poskytnutých služeb,
h) hrozba nebo uplatnění odvetných opatření v případě, kdy dodavatel odběratele s významnou tržní silou využívá svá smluvní nebo zákonná práva,
i) neoprávněné získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství dodavatele odběratelem s významnou tržní silou,
j) sjednání nebo uplatnění cenové podmínky, v jejímž důsledku nebude daňový doklad na úhradu ceny za nákup nebo prodej zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků nebo poskytnutí souvisejících služeb obsahovat konečnou výši ceny po veškerých sjednaných slevách z této ceny s výjimkou předem sjednaných množstevních slev,
k) sjednání nebo uplatnění lhůty splatnosti kupní ceny za nákup nebo prodej zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků delší, než je lhůta uvedená v § 3b odst. 1 písm. a),
l) sjednání nebo uplatnění náhrady sankce uložené dozorovým orgánem odběrateli s významnou tržní silou po dodavateli, aniž by dodavatel zapříčinil uložení sankce porušením své povinnosti,
m) provádění auditu nebo jiné formy kontroly dodavatele odběratelem s významnou tržní silou nebo jím pověřené osoby včetně požadování rozborů zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků na náklady dodavatele,
n) sjednání nebo uplatnění platby nebo jiného plnění za zhoršení jakosti nebo za ztrátu zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků, která nebyla způsobena porušením povinnosti dodavatele, poté, co odběratel s významnou tržní silou převzal zemědělský produkt nebo potravinářský výrobek anebo na něj přešlo vlastnické právo k zemědělskému produktu nebo potravinářskému výrobku,
o) zrušení objednávky zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků podléhajících rychlé zkáze v době kratší než 30 dnů přede dnem jejich dodání,
p) sjednání nebo uplatnění náhrady nákladů spojených s prošetřením stížnosti spotřebitele týkající se zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků, aniž by se dodavatel dopustil pochybení,
q) sjednání nebo uplatnění práva na vrácení nakoupených zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků, bez toho, aby odběratel s významnou tržní silou za neprodané zemědělské produkty nebo potravinářské výrobky nebo za jejich odstranění zaplatil,
r) sjednání nebo uplatnění platby nebo jiného plnění za uvedení zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků do prodeje, včetně sjednání nebo uplatnění platby nebo jiného plnění za skladování zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků, jejich zařazení do nabídky nebo jejich
Nahrávám...
Nahrávám...