dnes je 18.7.2024

Input:

409/2005 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 409/2005 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 30. září 2005
o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
352/2013 Sb.
(k 23.11.2013)
mění § 1 odst. 1 a § 13; ruší § 6
339/2015 Sb.
(k 29.12.2015)
mění, celkem k datu 13 novelizačních bodů
446/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 20 novelizačních bodů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 5 odst. 1, 2, 5 až 9 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na
a)  složení a značení výrobků určených k přímému styku s pitnou nebo teplou vodou nebo surovou vodou (dále jen „voda”) a úpravu jejich povrchů,
b)  složení a značení chemické látky nebo chemické směsi určené k úpravě na vodu pitnou nebo teplou (dále jen „chemické látky nebo chemické směsi”),
c)  způsob ověření, že nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné nebo teplé vody, a náležitosti záznamu o jeho provedení,
d)  vodárenské technologie k vodárenské úpravě surové vody a chemické látky nebo chemické směsi, které lze používat k úpravě vody,
(2)  Tato vyhláška se nevztahuje na
a)  obaly balených vod, zařízení ke stáčení balených vod, zařízení sloužící k ohřevu, chlazení nebo čepování balených vod; zařízení na akumulaci, chlazení, ohřev nebo čepování pitné vody u spotřebitele, v potravinářském průmyslu při výrobě potravin nebo v provozovnách společného stravování při přípravě pokrmů, která nejsou do vnitřního vodovodu trvale zabudována nebo na něj vůbec napojena,
b)  výrobky pro zdravotně technické vybavení staveb, uvedené v příloze č. 2 tabulce 12 položce 1 zvláštního právního předpisu1) .
§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  odborným stanoviskem - soubor činností směřující k vyjádření souladu výsledku zkoušky s jednotlivými technickými požadavky podle této vyhlášky,
b)  ověřením - provedení zkoušky výrobku a formulace odborného stanoviska prováděné zkušební laboratoří,
c)  záznamem o ověření - dokument vydaný zkušební laboratoří ve formě protokolu o zkoušce, obsahující výsledky zkoušky a stanovení souladu či nesouladu výsledků zkoušky s jednotlivými technickými požadavky podle této vyhlášky,
d)  zkouškou - soubor odborných činností spočívající ve stanovení jedné nebo více charakteristik vzorku daného výrobku,
e)  zkušební metodou - specifikovaný zkušební postup podle této vyhlášky vedoucí ke stanovení hodnoty sledované charakteristiky vzorku výrobku,
f)  zkušební laboratoří - autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř provádějící jak zkoušku výrobku, tak formulující odborné stanovisko,
g)  výrobkem - vyrobený předmět v konečné podobě či část vyrobeného předmětu, která přichází do styku s vodou; jedná se zejména o výrobky používané k jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování a měření dodávky pitné, teplé nebo surové vody,
h)  nestejnorodým výrobkem - výrobek, u kterého povrch přicházející do styku s vodou je z jednoho nebo více materiálů, které se liší od materiálů tvořících zbytek výrobku a jejichž oddělené samostatné zkoušení není technicky možné,
Nahrávám...
Nahrávám...