dnes je 31.5.2023

Input:

452/2001 Sb., Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění účinném k 6.8.2022

č. 452/2001 Sb., Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění účinném k 6.8.2022
ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2001
o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
nové znění § 13
221/2006 Sb.
(k 26.5.2006)
v § 13 vkládá odst. 2, v § 24 ruší odst. 2 až 4
375/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
mění § 1 a hlavu VII
256/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
mění § 1 odst. 2, § 10 odst. 1, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 22a, § 22b, § 22c
196/2017 Sb.
(k 25.7.2017)
vkládá nový § 13a
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 25 odst. 1
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 13a
215/2022 Sb.
(k 6.8.2022)
mění, celkem 65 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Zákon upravuje podmínky, za nichž lze získat v České republice ochranu označení původu, popřípadě zeměpisného označení pro zboží, jakož i právní účinky této ochrany.
(2) Zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující ochranu zeměpisných označení a označení původu1)
a) pravomoci správních orgánů k činnostem, které podle přímo použitelného předpisu Evropské unie vykonává členský stát,
b) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zápis označení původu či zeměpisného označení pro zboží pocházející z České republiky, popřípadě i ze zeměpisné oblasti, která se zčásti nachází na území České republiky (dále jen „přeshraniční zeměpisná oblast”), v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie,
c) vnitrostátní postup při změnách specifikace v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie,
d) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a) označením původu název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen „území”) používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení;
b) zeměpisným označením název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území;
c) zbožím jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli; za zboží podle tohoto zákona se považují i služby;
d) obecným názvem druhu zboží označení, které se stalo pro takovéto zboží běžným názvem, přestože se vztahuje k území, kde bylo toto zboží původně vyrobeno nebo uvedeno na trh.
§ 3
Označení původu a zeměpisné označení se s výjimkou označení původu a zeměpisného označení pro zboží, kterému je poskytována ochrana výlučně podle přímo použitelných předpisů Evropské unie1) (dále jen „výlučná unijní ochrana”), zapisuje do rejstříku označení původu a zeměpisných označení (dále jen „rejstřík”), který vede Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad”).
§ 4
Výluky ze zápisu
(1) Jako označení původu ani jako zeměpisné označení nemůže být do rejstříku zapsáno takové označení, jehož doslovné znění sice pravdivě označuje území, ze kterého zboží pochází, přesto je však způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že zboží pochází z jiného území.
(2)  Jako označení původu ani jako zeměpisné označení nemůže být do rejstříku zapsán obecný název druhu zboží, a to bez ohledu na to, zda zboží pochází z takto vymezeného území.
(3)  Jako označení původu či zeměpisné označení nemůže být pro shodné zboží zapsáno označení shodné s již chráněným označením původu, zeměpisným označením, všeobecně známou známkou či zapsanou ochrannou známkou nebo označení shodné s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, které by v důsledku této shody mohlo vést ke klamným domněnkám o skutečném původu zboží.
HLAVA II
OZNAČENÍ PŮVODU
§ 5
Žádost o zápis označení původu
(1) O zápis označení původu do rejstříku pro zboží vyrobené, zpracované nebo připravené na území a za podmínek vymezených v § 2 písm. a) může u Úřadu požádat právnická osoba sdružující výrobce nebo zpracovatele takového zboží nebo společník nebo společníci společnosti vzniklé sdružením výrobců nebo zpracovatelů takového zboží1b) . O zápis označení původu může požádat i jednotlivá fyzická nebo právnická osoba, prokáže-li, že je jediným výrobcem nebo zpracovatelem zboží na území a za podmínek vymezených v § 2 písm. a), který chce žádost podat.
(2)  Žadatel podle odstavce 1 v žádosti o zápis označení původu do rejstříku (dále jen „žádost”) kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu uvede
a) znění označení původu;
b) zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba, zpracování a příprava zboží;
 
c) označení provozovny, která zboží opatřované označením původu vyrábí, zpracovává a připravuje v místě, jehož zeměpisný název je částí označení původu;
d) výčet zboží, jehož se má označení původu týkat;
e) popis vlastností nebo kvalitativních znaků zboží, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím.
(3)  K žádosti žadatel přiloží výpis z evidence vedené orgánem státní správy příslušným podle území, v němž probíhá výroba, zpracování a příprava zboží, pokud osvědčuje, že provozovna žadatele podle odstavce 2 písm. c) je umístěna v daném území nebo že žadatel zboží podle odstavce 2 písm. e) vyrábí nebo zpracovává. To neplatí, pokud je tato skutečnost zjistitelná z informačního systému veřejné správy.
(4)  Žadatel o zápis označení původu do rejstříku, který nemá místo trvalého pobytu ani sídlo v České republice a má označení původu chráněno podle práva platného v zemi původu zboží, může nahradit doklad vyžadovaný podle odstavce 3 osvědčením o ochraně označení původu podle práva platného v tomto státě.
§ 6
(zrušen zák. č. 215/2022 Sb. k 6.8.2022)
§ 7
Řízení o žádosti
(1) Úřad přezkoumá, zda označení původu uvedené v žádosti splňuje podmínky pro zápis do rejstříku a zda žádost má náležitosti podle § 5.
(2) Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, nesmí být lhůta pro odstranění nedostatků kratší než 2 měsíce.
(3) Je-li označení původu vyloučeno ze zápisu podle § 4 nebo nesplňuje-li označení původu podmínky zápisu stanovené tímto zákonem, Úřad žádost zamítne.
(4) Obsahuje-li žádost o zápis označení původu do rejstříku potřebné náležitosti a není-li žádost zamítnuta podle odstavce 3, Úřad označení původu zapíše do rejstříku a zápis oznámí ve Věstníku vydávaném Úřadem (dále jen „Věstník”). O zápisu vydá žadateli osvědčení.
HLAVA III
ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU
§ 8
Účinky zápisu označení původu do rejstříku
(1) Ochrana označení původu vzniká dnem zápisu do rejstříku. Doba ochrany označení původu není časově omezena.
(2) Zapsané označení původu je oprávněn užívat, zejména umisťovat na zboží, jehož se označení původu týká, každý, kdo vyrábí, zpracovává a připravuje zboží s odpovídající kvalitou či vlastnostmi na vymezeném území.
(3) Na zapsané označení původu nelze poskytovat licenci.
(4) Zapsané označení původu nesmí být poskytnuto jako zástava.
§ 9
(zrušen zák. č. 215/2022 Sb. k 6.8.2022)
§ 10
(zrušen zák. č. 215/2022 Sb. k 6.8.2022)
§ 11
Zrušení zápisu označení původu
(1) Úřad zruší zápis označení původu, zjistí-li na základě návrhu dotčené osoby nebo z vlastního podnětu, že
a) označení původu bylo zapsáno, aniž vyhovuje podmínkám stanoveným tímto zákonem; v tomto případě se na označení původu hledí, jako by nebylo zapsáno;
b) podmínky stanovené pro zápis označení původu odpadly.
 
(2)  V rozhodnutí z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) uvede Úřad den, k němuž se zrušuje zápis označení původu.
(3)  Zrušení zápisu označení původu zapíše Úřad do rejstříku a oznámí ve Věstníku.
HLAVA IV
ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ
§ 12
Zeměpisné označení
Pro náležitosti žádosti o zápis zeměpisného označení do rejstříku, pro řízení o žádosti o zápis zeměpisného označení, pro zápis změn týkajících se zapsaného zeměpisného označení, pro účinky zápisu zeměpisného označení, změny zápisu zeměpisného označení a jeho zrušení se obdobně použijí ustanovení týkající se označení původu.
HLAVA V
USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ
§ 13
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení podle tohoto zákona správní řád s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení4) , o možnosti volby několika společných zmocněnců4a) , o lhůtách pro vydání rozhodnutí9) a z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu4b) .
(2) Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu4c) .
§ 13a
(zrušen zák. č. 261/2021 Sb. k 1.2.2022)
§ 14
(1) Osoby, které nemají na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo, musí být v řízení o žádosti o zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení zastoupeny advokátem nebo patentovým zástupcem podle zvláštních právních předpisů.5)
(2) Odstavec 1 se nevztahuje na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky nebo poskytují služby na území České republiky. Dále se nevztahuje na právnické osoby, které mají svou správu nebo sídlo na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky nebo poskytují služby na území České republiky. V případě, že tyto osoby nemají na území České republiky sídlo nebo místo pobytu, musí pro řízení před Úřadem uvést adresu pro doručování v České republice.
§ 15
Rejstřík a Věstník
(1) Rejstřík je veřejný a každý má právo do něj nahlížet.
(2) Do rejstříku Úřad zapisuje tyto rozhodné údaje o označení původu a zeměpisném označení:
a) číslo zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení a datum zápisu do rejstříku;
b) znění označení původu, popřípadě znění zeměpisného označení;
c) datum podání žádosti o zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení;
d) zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba nebo zpracování anebo příprava zboží;
e) název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě i jeho zástupce;
f) adresu provozovny, která zboží opatřované označením původu, popřípadě zeměpisným označením vyrábí nebo zpracovává anebo připravuje v místě, jehož zeměpisný název tvoří označení původu nebo zeměpisné označení;
g) zboží, jehož se označení původu, popřípadě zeměpisné označení týká, včetně vymezení kvality a znaků pro zboží charakteristických;
h) zrušení zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení.
(3) Do rejstříku lze zapsat i jiné údaje důležité pro označení původu a pro zeměpisné označení.
(4) Ve Věstníku Úřad oznamuje zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení do rejstříku, jeho zrušení a jiné důležité skutečnosti, které se označení původu, popřípadě zeměpisného označení týkají.
(5) Na žádost po provedeném ověření předložených údajů se do rejstříku zapíšou změny, ke kterým došlo po zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení.
(6) Na žádost vydá Úřad výpis z rejstříku každému, kdo o to požádá. Výpis z rejstříku obsahuje údaje platné ke dni vystavení výpisu z rejstříku.
HLAVA VI
VZTAHY K ZAHRANIČÍ
§ 16
(1) Osoby, které mají místo pobytu nebo sídlo v České republice, mohou požádat prostřednictvím Úřadu o mezinárodní zápis označení původu nebo zeměpisného označení podle mezinárodní smlouvy6) .
(2) Je-li předmětem žádosti podle odstavce 1 označení původu nebo zeměpisné označení, kterému je poskytována výlučná unijní ochrana, Úřad předá žádost k dalšímu postupu Evropské komisi (dále jen „Komise”).
(3) Je-li předmětem žádosti podle odstavce 1 označení původu nebo zeměpisné označení, kterému není poskytována výlučná unijní ochrana, Úřad požádá Komisi o stanovisko k podání žádosti o mezinárodní zápis podle mezinárodní smlouvy. Bude-li stanovisko Komise k podání žádosti nesouhlasné, Úřad řízení o takové žádosti zastaví. V případě, že stanovisko Komise bude souhlasné, Úřad podá žádost Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „Mezinárodní úřad”).
(4)  Žadatel o mezinárodní zápis označení původu nebo zeměpisného označení je povinen za úkony zaplatit rovněž poplatky stanovené podle mezinárodní smlouvy; výši poplatků stanovených mezinárodní smlouvou oznámí Úřad ve Věstníku.
§ 17
(1) Mezinárodní zápis označení původu nebo zeměpisného označení se žádostí o ochranu v České republice má tytéž účinky jako zápis označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku vedeného Úřadem.
(2) Úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu odmítnutí účinků mezinárodního zápisu označení původu nebo zeměpisného označení na území České republiky
a) na základě odůvodněné výhrady uplatněné ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění v rejstříku Mezinárodního úřadu podle Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, nebo
b) v případě, že toto označení nesplňuje podmínky stanovené pro zápis.
(3)  Jestliže byla mezinárodně zapsanému označení původu nebo zeměpisnému označení odmítnuta ochrana pro území České republiky, hledí se na ně tak, jako by v České republice nebylo zapsáno.
(4) Úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu nemožnost poskytnutí ochrany na území České republiky, pokud se žádost týká označení původu nebo zeměpisného označení, které spadá do oblasti výlučné unijní ochrany.
HLAVA VII
PROJEDNÁNÍ A POSTOUPENÍ ŽÁDOSTÍ O ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ PODLE PŘÍMO POUŽITELNÉHO PŘEDPISU EVROPSKÉ UNIE
§ 18
Orgány České republiky, které plní úkoly podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, jsou Úřad a Ministerstvo zemědělství, s výjimkou činností, které provádějí kontrolní orgány stanovené v § 19 odst. 2.
Žádost o zápis označení původu a zeměpisného označení
§ 19
(1) Žádost o zápis označení původu či zeměpisného označení, kterému je poskytována výlučná unijní ochrana pro zboží pocházející z České republiky, popřípadě z přeshraniční zeměpisné oblasti (dále jen „žádost o unijní zápis”), pokud označení původu či zeměpisného označení je v České republice užíváno v souvislosti s tímto zbožím, se podává u Úřadu.
(2) K žádosti o unijní zápis musí být přiloženy doklady vyžadované přímo použitelným předpisem Evropské unie a závazný podklad kontrolního orgánu oprávněného ke kontrole specifikace, kterým je v rozsahu své působnosti Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa nebo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský3) .
(3) Nejsou-li k žádosti o unijní zápis přiloženy doklady podle odstavce 2, vyzve Úřad žadatele, aby ve lhůtě 2 měsíců nedostatky odstranil.
(4) Úřad požádá Ministerstvo zemědělství o vyjádření k žádosti o unijní zápis, zda označení původu či zeměpisné označení, jehož zápis je požadován, neobsahuje název, který zdruhověl, název odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, nebo název homonymní. K tomu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů. Pokud se Ministerstvo zemědělství ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že k podané žádosti nemá připomínky.
(5) Pokud se žádost o unijní zápis týká názvu označujícího zeměpisnou oblast, která zasahuje také území jiného členského státu Evropské unie, mají fyzické nebo právnické osoby usazené nebo fyzické osoby s bydlištěm na území tohoto státu v řízení před Úřadem stejná práva jako fyzické nebo právnické osoby usazené nebo fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky.
§ 20
Žádost o unijní zápis, která má náležitosti a jsou k ní přiloženy doklady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a tohoto zákona a pokud označení původu či zeměpisné označení v ní uvedené není vyloučeno ze zápisu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, Úřad
a) zveřejní s uvedením základních údajů vyžadovaných přímo použitelným předpisem Evropské unie o podané žádosti ve Věstníku a s oznámením, že každá fyzická nebo právnická osoba usazená nebo fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky s oprávněným zájmem může vznést u Úřadu proti žádosti o unijní
Nahrávám...
Nahrávám...