dnes je 22.7.2024

Input:

490/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění účinném k 15.2.2016

č. 490/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění účinném k 15.2.2016
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 15. prosince 2000
o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
472/2006 Sb.
(k 1.11.2006)
mění celkem 16 novelizačních bodů, nové přechodná ustanovení
472/2006 Sb.
(k 1.2.2007)
v příloze 3 vkládá bod 3
41/2016 Sb.
(k 15.2.2016)
mění úvodní větu, § 1 a § 3; vkládá § 8, § 11b a přílohy č. 5 a 6
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 19 odst. 3, § 59 odst. 2, § 60 odst. 1 a 3 a § 83e odst. 2 zákona:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje
a)  obsah a rozsah kursů v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných a znalosti, které musí osoba prokázat při zkoušce odborné způsobilosti k provádění hodnocení zdravotních rizik,
b)  náležitosti přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a základní obsah této zkoušky,
c)  složení zkušebních komisí, podmínky provedení zkoušky v oborech podle písmene a), vzory osvědčení o odborné způsobilosti a vzor osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik.
Zkoušky odborné způsobilosti a obsah a rozsah kursů v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
§ 2
Obsah a rozsah kursů k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jejichž absolvování je jednou z podmínek výkonu odborných činností v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, upravuje příloha č. 1.
§ 3
(1)  V přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti se uvede
a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li osoba trvalý pobyt na území České republiky,
b)  délka a obsah odborné praxe,
c)  obor činnosti, pro kterou žádá uchazeč o provedení zkoušky odborné způsobilosti.
(2)  K přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti podle § 58 odst. 1 až 3 zákona musí být připojena úředně ověřená kopie dokladu o absolvování příslušného odborného kursu, pokud ho osoba absolvovala.
§ 4
(1)  Zkouška odborné způsobilosti sestává z písemné a ústní části; jejím obsahem je ověření znalostí získaných v rozsahu stanoveném v příloze č. 1.
(2)  Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky odborné způsobilosti je úspěšné vykonání písemného testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek.
(3)  Zkouška odborné způsobilosti je neveřejná.
§ 5
(1)  Zkušební komise je tříčlenná. Skládá se z předsedy a dvou dalších členů, které jmenuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který komisi zřídil (§ 60 odst. 1 zákona). Předsedou zkušební komise může být jmenována jen vysokoškolsky vzdělaná osoba činná na úseku hygieny práce nebo speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebo jejího odborného usměrňování nejméně 5 let. Členy zkušební komise mohou být jmenovány
Nahrávám...
Nahrávám...