dnes je 15.7.2024

Input:

505/1990 Sb., Zákon o metrologii, ve znění účinném k 15.4.2021

č. 505/1990 Sb., Zákon o metrologii, ve znění účinném k 15.4.2021
ZÁKON
ze dne 16. listopadu 1990
o metrologii
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
119/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
119/2000 Sb.
(k 1.7.2001)
§ 9a, § 23 odst. 1 písm. a) až h), pokud jde o ust. § 23 odst. 1 písm. h)
119/2000 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 7 odst. 3, § 9 odst. 3, § 13 odst. 2, pokud jde o ust. § 14 odst. 3
13/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění (vkládá nový § 14a, a v § 23 nový odst. 2)
137/2002 Sb.
(k 15.4.2002)
mění 19 novelizačních bodů
226/2003 Sb.
(k 31.7.2003)
v § 7 ruší odst. 3, v § 9 ruší odst. 3
226/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 7 doplňuje nové odst. 3 a 4, v § 9 doplňuje nové odst. 5 a 6, v § 12 ruší posl. větu v odst. 1, ruší odst. 2
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 23 odst. 6 nahrazuje slova
481/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 6 odst. 2, § 9 odst. 1, § 14 odst. 1; vkládá nové § 24c a § 24d; nové přechodné ustanovení
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 19 a § 20; nové přechodné ustanovení
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 5, § 6, § 9, § 9a, § 13, § 14, § 19 odst. 1, § 23; ruší § 20; nová přechodná ustanovení
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 23
85/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 3 a § 23 odst. 2; ruší § 14a
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 23
152/2021 Sb.
(k 15.4.2021)
mění § 2
Účinnost zákona byla stanovena k 13.6.2020, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 31.3.2021. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob (dále jen „subjekty”) a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.
§ 2
(1)  Subjekty a orgány státní správy jsou povinny používat základní měřicí jednotky uvedené v odstavci 2, jejich označování, násobky a díly stanovené vyhláškou, a ostatní jednotky, jejich označování, definice, násobky a díly stanovené vyhláškou. V mezinárodním styku lze použít měřicí jednotky odpovídající mezinárodním obchodním zvyklostem.
(2)  Základními měřicími jednotkami7) jsou
a)  jednotka času - sekunda (s),
b)  jednotka délky - metr (m),
c)  jednotka hmotnosti - kilogram (kg),
d)  jednotka elektrického proudu - ampér (A),
e)  jednotka termodynamické teploty - kelvin (K),
f)  jednotka látkového množství - mol (mol),
g)  jednotka svítivosti - kandela (cd).
(3)  Základní měřicí jednotky7) jsou definovány takto:
a)  sekunda je definována stanovením pevné číselné hodnoty frekvence nCs, přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 nacházejícího se v klidovém stavu, která je rovna 9 192 631 770, je-li vyjádřena v jednotce Hz, která je rovna s-1;
b)  metr je definován stanovením pevné číselné hodnoty rychlosti světla ve vakuu c, která je rovna 299 792 458, je-li vyjádřena v jednotce m/s, kde sekunda je definována prostřednictvím nCs;
c)  kilogram je definován stanovením pevné číselné hodnoty Planckovy konstanty h, která je rovna 6,626 070 15 × 10-34, je-li vyjádřena v
Nahrávám...
Nahrávám...