dnes je 17.4.2024

Input:

54/2004 Sb., Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění účinném k 27.10.2022

č. 54/2004 Sb., Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění účinném k 27.10.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 30. ledna 2004
o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
402/2006 Sb.
(k 10.8.2006)
mění v § 1 odst. 1 a 2 a přílohu č. 13
473/2006 Sb.
(k 31.12.2006)
mění položky v příloze č. 13
157/2008 Sb.
(k 15.5.2008)
mění celkem 35 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
35/2012 Sb.
(k 1.2.2012)
mění § 1, § 2, § 5, § 6, § 8, § 9, § 11, § 14, § 29; ruší části 7, 8 a 10 a přílohu č. 13
46/2014 Sb.
(k 31.3.2014)
mění § 6 odst. 1 písm. a) a b) a přílohy č. 1, 2, 3 a 14
39/2018 Sb.
(k 1.4.2018)
mění, celkem 72 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
80/2021 Sb.
(k 6.3.2021)
mění; nová přechodná ustanovení
80/2021 Sb.
(k 27.10.2022)
ruší část čtvrtou a přílohu č. 15
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) a i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) druhy potravin, požadavky na zdravotní nezávadnost potravin určených, jejich složení, označování a podmínky a způsob jejich použití.
§ 2
Pro účely této vyhlášky se rozlišují následující kategorie potravin
a)  mléčná výživa malých dětí,
b)  obilné příkrmy a potraviny pro malé děti,
c)  potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové.
§ 3
(zrušen vyhl. č. 39/2018 Sb. k 1.4.2018)
ČÁST 2
MLÉČNÁ VÝŽIVA MALÝCH DĚTÍ
§ 4
(zrušen vyhl. č. 39/2018 Sb. k 1.4.2018)
§ 5
Požadavky na složení mléčné výživy malých dětí
(1)  Požadavky na použití vitaminů, minerálních látek a dalších látek jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2)  Na požadavky na čistotu látek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce se obdobně použije přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví specifikace potravinářských přídatných látek1e) .
(3)  Mléčná výživa malých dětí
a)  musí obsahovat potravinářské přídatné látky pouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o potravinářských přídatných látkách2) ,
b)  musí splňovat mikrobiologické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie o mikrobiologických kritériích pro potraviny3) ,
c)  nesmí obsahovat rezidua pesticidů v množství překračujícím množství 0,01 mg/kg výrobku, jak je nabízen ke spotřebě, nebo po obnově podle pokynů výrobce, pro každý jednotlivý pesticid.
(4)  Pro výrobu mléčné výživy malých dětí se nesmí používat zemědělské produkty ošetřené pesticidy, které jsou upraveny v příloze č. 11 k této vyhlášce. Přitom za zemědělský produkt neošetřený těmito pesticidy se považuje produkt, v němž
a)  obsah reziduí pesticidů upravených v tabulce č. 1 přílohy č. 11 k této vyhlášce nepřekročí hranici 0,003 mg/kg, která je považována za mez stanovitelnosti při stanovení obecně přijatelnými normalizovanými metodami zkoušení,
b)  obsah reziduí pesticidů uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 11 k této vyhlášce nepřekročí hranici 0,003 mg/kg, která je považována za mez stanovitelnosti při stanovení obecně přijatelnými normalizovanými metodami zkoušení.
(5)  Pro výrobu mléčné výživy malých dětí musí být dodrženy zvláštní maximální limity reziduí pesticidů nebo metabolitů pesticidů, které jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.
(6)  Obsah reziduí pesticidů a zvláštní maximální limity stanovené v odstavcích 4 a 5 se vztahují na potraviny, které jsou určené ke spotřebě nebo připravené k použití podle návodu výrobce.
§ 6
Označování mléčné výživy malých dětí
(1)  Na obalu mléčné výživy malých dětí musí být
Nahrávám...
Nahrávám...