dnes je 22.7.2024

Input:

543/2011, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, k 24. 10. 2022

24.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2011.543
543/2011, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, k 24. 10. 2022

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (EU) č. 543/2011.

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 543/2011

ze dne 7. června 2011,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

(Úř. věst. L 157 15.6.2011, s. 1)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
 M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 726/2011 ze dne 25. července 2011,   L 194 25 26.7.2011
 M2 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 898/2011 ze dne 7. září 2011,   L 231 11 8.9.2011
 M3 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 996/2011 ze dne 7. října 2011,   L 264 25 8.10.2011
 M4 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1020/2011 ze dne 14. října 2011,   L 270 14 15.10.2011
 M5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1095/2011 ze dne 28. října 2011,   L 283 32 29.10.2011
 M6 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1325/2011 ze dne 16. prosince 2011,   L 335 66 17.12.2011
 M7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 72/2012 ze dne 27. ledna 2012,   L 26 26 28.1.2012
>M8 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 302/2012 ze dne 4. dubna 2012,   L 99 21 5.4.2012
 M9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 366/2012 ze dne 27. dubna 2012,   L 116 10 28.4.2012
 M10 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 450/2012 ze dne 29. května 2012,   L 140 53 30.5.2012
 M11 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 701/2012 ze dne 30. července 2012,   L 203 60 31.7.2012
 M12 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 755/2012 ze dne 16. srpna 2012,   L 223 6 21.8.2012
 M13 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 781/2012 ze dne 28. srpna 2012,   L 232 5 29.8.2012
 M14 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 988/2012 ze dne 25. října 2012,   L 297 9 26.10.2012
 M15 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 353/2013 ze dne 18. dubna 2013,   L 109 1 19.4.2013
 M16 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,   L 158 74 10.6.2013
 M17 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 565/2013 ze dne 18. června 2013,   L 167 26 19.6.2013
>M18 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 594/2013 ze dne 21. června 2013,   L 170 43 22.6.2013
 M19 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 956/2013 ze dne 4. října 2013,   L 263 9 5.10.2013
 M20 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 979/2013 ze dne 11. října 2013,   L 272 35 12.10.2013
 M21 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 443/2014 ze dne 30. dubna 2014,   L 130 41 1.5.2014
 M22 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 499/2014 ze dne 11. března 2014,   L 145 5 16.5.2014
 M23 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1139/2014 ze dne 27. října 2014,   L 307 34 28.10.2014
 M24 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/678 ze dne 29. dubna 2015,   L 111 24 30.4.2015
 M25 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2000 ze dne 9. listopadu 2015,   L 292 4 10.11.2015
 M26 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2244 ze dne 3. prosince 2015,   L 318 23 4.12.2015
 M27 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/674 ze dne 29. dubna 2016,   L 116 23 30.4.2016
 M28 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2097 ze dne 30. listopadu 2016,   L 326 9 1.12.2016
>M29 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/891 ze dne 13. března 2017,   L 138 4 25.5.2017
 M30 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017,   L 171 113 4.7.2017
>M31 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/428 ze dne 12. července 2018,   L 75 1 19.3.2019
M32 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2102, ze dne 15. prosince 2020,   L 425 84 16.12.2020
►M33 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1890 ze dne 2. srpna 2021,   L 384 23 29.10.2021
►M34 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1926 ze dne 5. listopadu 2021,   L 393 9 8.11.2021
 M35 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1845 ze dne 29. července 2022,   L 256 1 4.10.2022

Opraveno:

>C1 Oprava, Úř. věst. L 299, 17.11.2011, s.  13 (543/2011)
 C2 Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 543/2011

ze dne 7. června 2011,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti a používání pojmů

1. Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1234/2007, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny.

Hlavy II a III tohoto nařízení se však použijí pouze na produkty odvětví ovoce a zeleniny uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 1234/2007 a na produkty určené výhradně ke zpracování.

2. Pojmy používané v nařízení (ES) č. 1234/2007 mají shodný význam, jsou-li použity v tomto nařízení, nestanoví-li toto nařízení jinak.

▼M29 —————

▼B

HLAVA II

TŘÍDĚNÍ PRODUKTŮ

KAPITOLA I

Obecná pravidla

Článek 3

Obchodní normy; držitelé

1. Požadavky čl. 113a odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 platí jako všeobecná obchodní norma. Podrobnosti všeobecné obchodní normy jsou stanoveny v části A přílohy I tohoto nařízení.

Ovoce a zelenina, na které se nevztahuje zvláštní obchodní norma, musí splňovat všeobecnou obchodní normu. Avšak v případech, kdy je držitel schopen prokázat, že produkty splňují platné normy přijaté Evropskou hospodářskou komisí Organizace spojených národů (EHK/OSN), považují se produkty za produkty splňující všeobecnou obchodní normu.

2. Zvláštní obchodní normy, na které odkazuje čl. 113 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007, jsou stanoveny v části B přílohy I tohoto nařízení pro tyto produkty:

a) jablka;

b) citrusové plody;

c) kiwi;

d) salát, endivii kadeřavou letní a endivii zimní;

e) broskve a nektarinky;

f) hrušky;

g) jahody;

h) papriku zeleninovou;

i) stolní hrozny révy vinné;

j) rajčata.

3. Pro účely čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 se "držitelem" rozumí fyzická či právnická osoba, která fyzicky vlastní dotčené produkty.

Článek 4

Výjimky a osvobození z použití obchodních norem

1. Odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dodržení obchodních norem nevyžaduje u těchto produktů:

a) za předpokladu, že produkty jsou zřetelně označeny nápisem "určeno ke zpracování" nebo "k použití jako krmivo pro zvířata" nebo jiným rovnocenným nápisem, u produktů:

i) určených k průmyslovému zpracování či

ii) určených k použití jako krmivo pro zvířata či jinému nepotravinářskému využití;

b) produktů postoupených producentem v jeho podniku spotřebiteli pro jeho osobní spotřebu;

▼M18

c) produktů uznaných na základě rozhodnutí Komise přijatého na žádost členského státu postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 za produkty určité oblasti, které se prodávají v maloobchodním prodeji v této oblasti nebo – ve výjimečných a řádně odůvodněných případech – v tomto členském státě k uspokojení zavedené tradiční místní spotřeby;

▼B

d) produktů, které byly okrájeny či nařezány, a jsou tak "vhodné k přímému požití" či "použití v kuchyni";

e) produktů uváděných na trh po naklíčení semen rostlin jako jedlé klíčky zatříděné do ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 1 písm. i) a části IX přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007.

2. Odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dodržení obchodních norem v rámci dané pěstitelské oblasti nevztahuje na tyto produkty:

a) produkty prodávané nebo dodávané pěstitelem do obalových úpraven a balíren nebo do skladovacích zařízení nebo zasílané do těchto zařízení z jeho podniku a

b) produkty zasílané ze skladovacích zařízení do obalových úpraven a balíren.

3. Odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 mohou členské státy osvobodit od povinnosti dodržovat zvláštní obchodní normy produkty nabízené k maloobchodnímu prodeji spotřebitelům pro jejich osobní spotřebu a označené nápisem "produkt určený ke zpracování" nebo jakýmkoliv jiným rovnocenným nápisem a určené ke zpracování jinému než uvedenému v odst. 1 písm. a) bodu i) tohoto článku.

4. Odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 mohou členské státy osvobodit od povinnosti dodržovat obchodní normy produkty prodávané přímo producentem konečnému spotřebiteli pro osobní spotřebu na trzích vyhrazených pouze pro producenty v dané pěstitelské oblasti vymezené členskými státy.

5. Pokud jde o zvláštní obchodní normy, může odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 ovoce a zelenina nezařazené do výběrové jakosti ve fázích následujících po odeslání vykazovat mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí a lehké poškození vyplývající z jejich vývoje a náchylnosti ke zkáze.

6. Odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dodržení všeobecné obchodní normy nevyžaduje u těchto produktů:

a) nepěstovaných hub kódu KN 0709 59 ;

b) kaparů kódu KN 0709 90 40 ;

c) hořkých mandlí kódu KN 0802 11 10 ;

d) mandlí bez skořápky kódu KN 0802 12 ;

e) lískových ořechů bez skořápky kódu KN 0802 22 ;

f) vlašských ořechů bez skořápky kódu KN 0802 32 ;

g) piniových oříšků kódu KN 0802 90 50 ;

h) pistácií kódu KN 0802 50 00 ;

i) makadamia ořechů kódu KN 0802 60 00 ;

j) pekanových ořechů kódu KN 0802 90 20 ;

k) ostatních ořechů kódu KN 0802 90 85 ;

l) sušených banánů plantejnů kódu 0803 00 90 ;

m) sušených citrusových plodů kódu 0805 ;

n) směsí z tropických ořechů kódu KN 0813 50 31 ;

o) směsí z ostatních ořechů kódu KN 0813 50 39 ;

p) šafránu kódu KN 0910 20 .

7. U produktů, na něž se vztahuje odst. 1 písm. a) a odstavec 2, je nutno příslušnému orgánu členského státu prokázat, že dané produkty splňují stanovené podmínky, zejména pokud jde o jejich zamýšlené použití.

Článek 5

Údaje pro označování

1. Údaje pro označování vyžadované v této kapitole musí být uvedeny čitelně a viditelně na jedné straně obalu, a to tak, že jsou nesmazatelně vytištěny přímo na obalu nebo na štítku, který tvoří nedílnou součást obalu nebo je k obalu připevněn.

2. U přepravovaného volně loženého zboží nakládaného přímo na dopravní prostředek se údaje stanovené v odstavci 1 uvádějí v průvodním dokladu ke zboží nebo na vývěsce viditelně umístěné uvnitř dopravního prostředku.

3. V případě smluv uzavřených na dálku ve smyslu čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ( 1 ) vyžaduje dodržování obchodních norem, aby údaje byly k dispozici před dokončením nákupu.

4. Faktury a průvodní doklady, s výjimkou faktury pro spotřebitele, uvádějí název a zemi původu produktů a případně jakost, odrůdu či tržní druh, požaduje-li to zvláštní obchodní norma, či skutečnost, že jsou určeny ke zpracování.

Článek 6

Údaje pro označování na maloobchodní úrovni

1. Na maloobchodní úrovni musí být údaje pro označování vyžadované v této kapitole čitelné a viditelné. Produkty smějí být nabízeny k prodeji, pokud maloobchodní prodejce vystaví v těsné blízkosti zboží zřetelné a čitelné údaje uvádějící zemi původu a případně jakost a odrůdu či tržní druh takovým způsobem, který neuvádí spotřebitele v omyl.

2. U produktů nabízených jako balené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ( 2 ) musí být kromě údajů stanovených obchodními normami vyznačena i čistá hmotnost. V případě produktů prodávaných na kusy se však uvedení čisté hmotnosti nevyžaduje, pokud je počet jednotek zvnějšku jasně viditelný a snadno spočitatelný, nebo pokud je tento počet uveden na etiketě.

▼M31

Článek 7

Směsi

1. Uvádění balíčků o čisté hmotnosti nepřesahující 5 kg, které obsahují směsi různých druhů ovoce, zeleniny nebo ovoce a zeleniny, na trh se povoluje za předpokladu, že:

a) produkty jsou jednotné jakosti a každý dotčený produkt splňuje příslušnou zvláštní obchodní normu, nebo všeobecnou obchodní normu, pokud pro konkrétní produkt neexistuje zvláštní obchodní norma;

b) balení je náležitě označeno v souladu s touto kapitolou a

c) směs není takové povahy, aby uvedla spotřebitele v omyl.

2. Požadavky odst. 1 písm. a) neplatí pro produkty obsažené ve směsi, které nejsou produkty odvětví ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 2 písm. i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ( 3 ).

3. Pokud produkty ve směsi pochází z více členských států nebo ze třetí země, mohou být názvy zemí původu nahrazeny podle potřeby jedním z následujících označení:

a) "směs ovoce z EU", "směs zeleniny z EU" nebo "směs ovoce a zeleniny z EU";

b) "směs ovoce nepocházející z EU", "směs zeleniny nepocházející z EU" nebo "směs ovoce a zeleniny nepocházející z EU";

c) "směs ovoce pocházející z EU i mimo EU", "směs zeleniny pocházející z EU i mimo EU" nebo "směs ovoce a zeleniny pocházející z EU i mimo EU".

▼B

KAPITOLA II

Kontroly dodržování obchodních norem

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 8

Oblast působnosti

Tato kapitola stanoví pravidla pro kontroly shody, kterými se rozumí kontroly prováděné u ovoce a zeleniny ve všech fázích uvádění na trh za účelem ověření, že splňují obchodní normy a jiná ustanovení této hlavy a článků 113 a 113a nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 9

Koordinační orgány a kontrolní subjekty

1. Každý členský stát určí:

a) jeden příslušný orgán odpovědný za koordinaci a kontakty v oblastech, na které se vztahuje tato kapitola (dále jen "koordinační orgán"), a

b) kontrolní subjekt nebo subjekty odpovědné za uplatňování této kapitoly (dále jen "kontrolní subjekty").

Koordinační orgány a kontrolní subjekty, na které odkazuje první pododstavec, mohou být veřejné či soukromé. Členské státy jsou však za ně odpovědné v obou případech.

2. Členské státy oznámí Komisi:

a) název a poštovní a elektronickou adresu koordinačního orgánu, který určily podle odst. 1 písm. a);

b) název a poštovní a elektronickou adresu kontrolních subjektů, které určily podle odst. 1 písm. b), a

c) přesný popis příslušných oblastí činnosti kontrolních subjektů, které určily.

3. Koordinačním orgánem může být kontrolní subjekt nebo jeden z kontrolních subjektů nebo jakýkoli jiný subjekt určený podle odstavce 1.

4. Komise způsobem, který uzná za vhodný, zpřístupní veřejnosti seznam koordinačních orgánů určených členskými státy.

Článek 10

Databáze obchodníků

1. Členské státy zřídí databázi obchodníků s ovocem a zeleninou, v níž budou za podmínek stanovených v tomto článku uvedeni obchodníci, kteří uvádějí na trh ovoce a zeleninu, pro něž byly stanoveny normy podle článku 113 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Členské státy mohou pro tento účel použít jakoukoliv jinou databázi či databáze, které k tomuto účelu již zřídily.

2. Pro účely tohoto nařízení se výrazem "obchodník" rozumí každá fyzická nebo právnická osoba:

a) v jejímž držení je ovoce a zelenina, na něž se vztahují obchodní normy, za účelem:

i) jejich vystavení nebo nabízení k prodeji,

ii) jejich prodeje nebo

iii) jejich jakéhokoli jiného uvedení na trh nebo

b) která skutečně vykonává jakoukoliv z činností uvedených v písmenu a) v souvislosti s ovocem a zeleninou, na něž se vztahují obchodní normy.

K činnostem uvedeným v prvním pododstavci písm. a) patří:

a) prodej na dálku po internetu či jiným způsobem;

b) uvedené činnosti, které fyzická či právnická osoba vykonává svým jménem nebo jménem třetí strany, a

c) uvedené činnosti vykonávané v Unii a/nebo vývozem do třetích zemí a/nebo dovozem ze třetích zemí.

3. Členské státy stanoví podmínky, za nichž jsou následující obchodníci zařazeni či nezařazeni do databáze:

a) obchodníci, na jejichž činnost se nevztahuje povinnost dodržovat obchodní normy podle článku 4, a

b) fyzické nebo právnické osoby, jejichž činnosti v odvětví ovoce a zeleniny jsou omezeny buď na přepravu zboží, nebo na prodej na maloobchodní úrovni.

4. Je-li databáze složena z několika různých částí, koordinační orgán zajistí, aby databáze, její části a jejich aktualizace byly jednotné. Aktualizace databáze se provádí zejména na základě údajů získaných při kontrolách shody.

5. Databáze obsahuje tyto údaje týkající se jednotlivých obchodníků:

a) registrační číslo, jméno a adresu;

b) údaje potřebné pro jejich zařazení do jedné z kategorií rizika uvedených v čl. 11 odst. 2, zejména pozici v tržním řetězci a údaje o významu podniku;

c) údaje o zjištěních při předchozích kontrolách jednotlivých obchodníků;

d) veškeré další údaje, které jsou považovány za nezbytné pro účely kontroly, jako např. informace o tom, zda v souvislosti s dodržováním obchodních norem existuje systém zajištění jakosti či systém vlastní kontroly.

Aktualizace databáze se provádí zejména na základě údajů získaných při kontrolách shody.

6. Obchodníci musí poskytovat údaje, které členské státy považují za nezbytné pro zřízení a aktualizaci databáze. Členské státy stanoví podmínky, podle nichž se v databázi uvádějí obchodníci, kteří nejsou usazeni na jejich území, ale provádějí na něm obchodní činnost.

Oddíl 2

Kontroly shody prováděné členskými státy

Článek 11

Kontroly shody

1. Členské státy zabezpečí výběrové a přiměřeně časté provádění kontrol shody na základě analýzy rizik, aby bylo zajištěno dodržování obchodních norem a jiných ustanovení této hlavy a článků 113 a 113a nařízení (ES) č. 1234/2007.

Ke kritériím pro posouzení rizik patří i existence osvědčení o shodě, na které odkazuje článek 14, vydaného příslušným orgánem třetí země, jejíž kontroly shody byly schváleny podle článku 15. Existence takového osvědčení se považuje za faktor snižující riziko nedodržování norem.

Kritéria pro posouzení rizik mohou zahrnovat i:

a) charakter produktu, období produkce, cenu produktu, počasí, postupy balení a manipulace, podmínky skladování, zemi původu, způsob přepravy nebo objem šarže;

b) velikost podniků obchodníků, jejich pozici v tržním řetězci, objem či hodnotu produktů, které uvádějí na trh, sortiment produktů, oblast dodávky či druh vykonávané podnikatelské činnosti, jako např. skladování, třídění, balení či prodej;

c) zjištění při předchozích kontrolách, včetně počtu a druhu zjištěných nedostatků, obvyklou kvalitu produktů uváděných na trh, úroveň používaného technického vybavení;

d) spolehlivost obchodníkova systému zajištění jakosti či systému vlastní kontroly týkajícího se dodržování obchodních norem;

e) místo, kde kontrola probíhá, zejména pokud se jedná o místo prvního vstupu do Unie, nebo místo, kde jsou produkty baleny a nakládány;

f) jakékoliv další informace, které by mohly poukazovat na riziko nedodržování norem.

2. Analýza rizik je založena na informacích uvedených v databázi obchodníků, na kterou odkazuje článek 10, a zařadí obchodníky do kategorií rizika.

Členské státy předem stanoví:

a) kritéria pro hodnocení rizika nedodržování norem u šarží;

b) na základě analýzy rizik pro každou kategorii minimální podíl obchodníků či šarží a/nebo množství, u nichž budou provedeny kontroly shody.

Členské státy se mohou na základě analýzy rizik rozhodnout, že nebudou provádět výběrové kontroly u produktů, na něž se nevztahují zvláštní obchodní normy.

3. Pokud jsou při kontrolách zjištěny závažné nesrovnalosti, zvýší členské státy četnost kontrol u dotčených obchodníků, produktů, původu či jiných kritérií.

4. Obchodníci kontrolním subjektům poskytnou všechny údaje, které tyto subjekty považují za nezbytné pro organizaci a provedení kontrol shody.

Článek 12

Schválení obchodníci

1. Členské státy mohou povolit obchodníkům, kteří jsou zařazeni do kategorie nejnižšího rizika a poskytují zvláštní záruky dodržování obchodních norem, aby ve fázi odesílání umístili na každé balení štítek, jehož vzor je uveden v příloze II, a/nebo podepsali osvědčení o shodě podle článku 14.

2. Povolení se uděluje na dobu alespoň jednoho roku.

3. Obchodníci, kteří této možnosti využijí:

a) zaměstnávají pracovníky kontroly, kteří prošli školením schváleným členským státem;

b) mají vhodné zařízení pro přípravu a obalovou úpravu produktů;

c) se zaváží k provádění kontroly shody odesílaného zboží a vedou rejstřík o všech provedených kontrolách.

4. Pokud schválený obchodník již nesplňuje požadavky pro povolení, členský stát mu povolení odejme.

5. Aniž je dotčen odstavec 1, mohou schválení obchodníci až do vyčerpání zásob i nadále používat vzory, které byly k ►M18 21. červnu 2011 ◄ v souladu s nařízením (ES) č. 1580/2007.

Povolení vydaná obchodníkům před ►M18 22. červnem 2011 ◄ nadále platí pro období, pro které byla vydána.

Článek 13

Přijetí prohlášení celními orgány

1. Celní orgány mohou přijmout vývozní celní prohlášení a/nebo prohlášení o propuštění do volného oběhu u produktů, na něž se vztahují zvláštní obchodní normy, pouze pokud:

a) je ke zboží přiloženo osvědčení o shodě nebo

b) příslušný kontrolní subjekt uvědomil celní orgán, že pro dotčené šarže bylo vydáno osvědčení o shodě, nebo

c) příslušný kontrolní subjekt informoval celní orgán, že pro dotčené šarže nevydal osvědčení o shodě, protože tyto šarže nemusí být s ohledem na posouzení rizik uvedené v čl. 11 odst. 1 kontrolovány.

Tímto nejsou dotčeny kontroly shody, které členské státy mohou provést podle článku 11.

2. Odstavec 1 platí rovněž pro produkty, na něž se vztahuje všeobecná obchodní norma uvedená v části A přílohy I, a pro produkty uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a), pokud to dotčený členský stát považuje za nutné s ohledem na analýzu rizik uvedenou v čl. 11 odst. 1.

Článek 14

Osvědčení o shodě

1. Osvědčení o shodě (dále jen "osvědčení") může vydat příslušný orgán pro účely potvrzení, že dotčené produkty splňují příslušnou obchodní normu. Osvědčení používané příslušnými orgány v Unii je stanoveno v příloze III.

Třetí země, na které odkazuje čl. 15 odst. 4, mohou namísto osvědčení vydaných příslušnými orgány v Unii použít vlastní osvědčení za předpokladu, že tato osvědčení obsahují alespoň údaje rovnocenné osvědčení Unie. Komise zpřístupní vzory takových osvědčení třetích zemí způsobem, jenž uzná za vhodný.

2. Osvědčení mohou být vydána buď v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem, nebo v ověřené elektronické podobě s elektronickým podpisem.

3. Každé osvědčení je opatřeno razítkem příslušného orgánu a podepsáno osobou k tomu zmocněnou či osobami k tomu zmocněnými.

4. Osvědčení se vydávají alespoň v jednom z úředních jazyků Unie.

5. Na každém osvědčení je uvedeno identifikační pořadové číslo. Příslušný orgán si ponechává jednu kopii každého vydaného osvědčení.

6. Aniž je dotčen odst. 1 první pododstavec, mohou členské státy až do vyčerpání zásob i nadále používat osvědčení, která byla k 30. červnu 2009 v souladu s nařízením (ES) č. 1580/2007.

Oddíl 3

Kontroly shody prováděné třetími zeměmi

Článek 15

Schválení kontrol shody prováděných třetími zeměmi před dovozem do Unie

▼M18

1. Na žádost třetí země může Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 schválit kontroly shody s obchodními normami prováděné touto třetí zemí před dovozem do Unie.

▼B

2. Schválení podle odstavce 1 mohou získat třetí země, ve kterých jsou pro produkty vyvážené do Unie dodržovány obchodní normy Unie, nebo alespoň rovnocenné normy.

Ve schválení se uvádí úřední orgán třetí země, který je odpovědný za provádění kontrol podle odstavce 1. Tento orgán je odpovědný za udržování kontaktů s Unií. Ve schválení se rovněž uvádí, které kontrolní subjekty třetí země jsou pověřeny náležitým prováděním kontrol.

Schválení může platit pouze pro produkty pocházející z dotčené třetí země a může být omezeno na některé produkty.

3. Kontrolní subjekty třetí země jsou úředními subjekty nebo subjekty úředně uznanými orgánem uvedeným v odstavci 2, které skýtají dostatečné záruky a mají k dispozici potřebné zaměstnance, vybavení a prostory pro provádění kontrol podle metod uvedených v čl. 17 odst. 1 nebo podle rovnocenných metod.

4. Třetí země, jejichž kontroly shody byly schváleny podle tohoto článku, a dotčené produkty jsou uvedeny v příloze IV.

Komise zpřístupní údaje o dotčených úředních orgánech a kontrolních subjektech způsobem, jenž uzná za vhodný.

Článek 16

Pozastavení schválení kontrol shody

Komise může schválení kontrol shody pozastavit, zjistí-li, že u významné části šarží nebo množství neodpovídá zboží údajům zapsaným v osvědčeních o shodě vydaných kontrolními subjekty třetí země.

Oddíl 4

Kontrolní metody

Článek 17

Kontrolní metody

1. Kontroly shody podle této kapitoly se s výjimkou kontrol v místě maloobchodního prodeje konečnému spotřebiteli provádějí v souladu s kontrolními metodami stanovenými v příloze V, pokud toto nařízení nestanoví jinak.

Pro kontrolu shody v místě maloobchodního prodeje konečnému spotřebiteli stanoví členské státy zvláštní opatření.

2. Zjistí-li se při kontrole, že zboží je v souladu s obchodními normami, může kontrolní subjekt vydat osvědčení o shodě podle přílohy III.

3. Není-li zboží v souladu s normami, vydá kontrolní subjekt protokol o nedodržení norem, určený obchodníkovi nebo jeho zástupci. Zboží, pro které byl vydán protokol o nedodržení norem, se nemůže převážet bez schválení kontrolního subjektu, který tento protokol vydal. Toto schválení může být podmíněno dodržením podmínek stanovených kontrolním subjektem.

Obchodníci se mohou rozhodnout, že uvedou veškeré zboží nebo jeho část do souladu s normami. Zboží uvedené do souladu s normami se nemůže uvést na trh dříve, než se příslušný kontrolní subjekt vhodným způsobem přesvědčí o tom, že zboží bylo skutečně do souladu s normami uvedeno. Teprve poté, co bylo zboží uvedeno do souladu s normami, může kontrolní subjekt v daném případě pro příslušnou šarži nebo její část vydat osvědčení o shodě podle přílohy III.

Jestliže kontrolní subjekt vyhoví obchodníkovi, který chce uvést zboží do souladu s normami v jiném členském státě než ve státě, v němž byla provedena kontrola a zjištěno nedodržení norem, oznámí obchodník příslušnému kontrolnímu subjektu v členském státu určení šarži, která nesplňuje normy. Členský stát, který vydá protokol o nedodržení norem, zašle kopii uvedeného protokolu ostatním dotčeným členským státům, včetně členského státu, do kterého směřuje šarže, jež nesplňuje normy.

Pokud u zboží nelze dosáhnout shody, ani je nelze předat k použití jako krmivo či k průmyslovému zpracování, ani k jinému nepotravinářskému využití, může kontrolní subjekt v případě potřeby požádat obchodníky, aby přijali odpovídající opatření a zajistili, aby dotčené produkty nebyly uvedeny na trh.

Obchodníci poskytnou veškeré informace, jež členské státy pokládají za nezbytné pro účely použití tohoto odstavce.

Oddíl 5

Oznámení

Článek 18

Oznámení

1. Členský stát, v němž je zjištěno, že zásilka z jiného členského státu nesplňuje obchodní normy z důvodu závad nebo zhoršení jakosti, které mohly být zjištěny již v okamžiku balení, oznámí tuto skutečnost neprodleně Komisi a členským státům, kterých by se to mohlo týkat.

2. Členský stát, v němž bylo zamítnuto propuštění do volného oběhu u šarže zboží ze třetí země z důvodu nedodržení obchodních norem, oznámí tuto skutečnost neprodleně Komisi, členským státům, kterých by se to mohlo týkat, a dotčené třetí zemi uvedené v příloze IV.

3. Členské státy oznámí Komisi své předpisy o systémech kontrol a analýzy rizik. Oznámí Komisi veškeré následné změny těchto systémů.

4. Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům souhrnné výsledky kontrol provedených ve všech fázích uvádění na trh v daném roce do 30. června následujícího roku.

5. Oznámení podle odstavců 1 až 4 se uskutečňují způsobem, který určí Komise.

HLAVA III

ORGANIZACE PRODUCENTŮ

KAPITOLA I

Požadavky a uznávání

▼M29 —————

▼B

Oddíl 4

Seskupení producentů

Článek 36

Předkládání plánů uznání

1. Právnická osoba nebo jasně vymezená složka právnické osoby předloží příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má právnická osoba své sídlo, plán uznání uvedený v čl. 125e odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007.

2. Členské státy stanoví:

a) minimální kritéria, která musí právnická osoba či jasně vymezená složka právnické osoby splnit, aby mohla předložit plán uznání;

b) pravidla pro vypracování, obsah a provádění plánů uznání;

c) období, v němž má dřívější člen organizace producentů zakázáno vstoupit do seskupení producentů poté, co opustil tuto organizaci producentů v souvislosti s produkty, pro něž byla organizace producentů uznána;

d) správní postupy schvalování, monitorování a plnění plánů uznání, a

▼M8

e) pravidla zamezující tomu, aby producent využíval podpory Unie pro seskupení producentů po dobu delší než pět let.

▼B

Článek 37

Obsah plánů uznání

Návrh plánu uznání obsahuje alespoň:

a) popis počáteční situace, zejména pokud jde o počet členů producentů, s uvedením podrobných údajů o členech, produkci, včetně hodnoty produkce uváděné na trh, uvádění na trh a infrastruktuře, kterou má seskupení producentů k dispozici, včetně infrastruktury ve vlastnictví jednotlivých členů seskupení producentů;

b) návrh data zahájení provádění plánu a jeho trvání, které nesmí přesáhnout pět let, a

c) činnosti a investice, které je třeba provést v zájmu dosažení uznání.

▼M8

Investice uvedené v prvním pododstavci písm. c) nesmí zahrnovat investice uvedené v příloze Va.

▼B

Článek 38

Schvalování plánů uznání

▼M8

1. Příslušný orgán členského státu učiní jedno z rozhodnutí uvedených v odstavci 3 do tří měsíců od obdržení návrhu plánu uznání a veškeré podkladové dokumentace. Členské státy mohou stanovit kratší lhůtu.

▼B

2. Členské státy mohou přijmout doplňující pravidla týkající se způsobilosti operací a výdajů v rámci plánů uznání, včetně pravidel týkajících se způsobilosti investic, která musí seskupení producentů dodržet, aby splnilo kritéria potřebná pro uznání za organizaci producentů podle čl. 125b odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007.

▼M8

3. Po kontrolách shody uvedených v článku 111 příslušný orgán členského státu v případě potřeby:

a) předběžně přijme plán a udělí předběžné uznání;

b) požádá o změny plánu včetně změn týkajících se jeho trvání. Členský stát musí zejména posoudit, zda nejsou navržené fáze nepřiměřeně dlouhé, a vyžadovat úpravu, pokud seskupení producentů mohla splnit kritéria potřebná pro uznání za organizaci producentů před koncem pětiletého období uvedeného v třetím pododstavci čl. 125e odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007;

c) zamítne plán, zejména v případě, že právnické osoby nebo jasně vymezené složky těchto osob, které žádají o předběžné uznání za seskupení producentů, již splňují kritéria pro uznání za organizaci producentů.

Předběžně může být plán v případě nutnosti přijat jen tehdy, pokud jsou do něj zapracovány změny požadované podle písmena b).

▼M8

4. Příslušný orgán členského státu oznámí rozhodnutí, kterými se plány uznání předběžně přijímají, a finanční důsledky těchto plánů Komisi do 1. července daného roku prostřednictvím tabulek uvedených v příloze Vb.

5. Poté, co budou stanoveny koeficienty přidělení uvedené v čl. 47 odst. 4 druhém pododstavci, umožní příslušný orgán členského státu dotčeným seskupením producentů jejich plán uznání změnit nebo stáhnout. Pokud seskupení producentů svůj plán nestáhne, příslušný orgán jej přijme s konečnou platností s výhradou takových změn, které příslušný orgán považuje za nezbytné.

6. Příslušný orgán členského státu oznámí svá rozhodnutí uvedená v odstavcích 3 a 5 právnické osobě nebo jasně vymezené složce právnické osoby.

▼B

Článek 39

Provádění plánů uznání

1. Plán uznání se provádí v ročních obdobích počínajících 1. lednem. Členské státy mohou seskupením producentů povolit, aby tato roční období rozčlenila do půlročních období.

Pro první rok provádění v souladu s navrženým datem podle čl. 37 písm. b) začíná plán uznání:

a) dne 1. ledna následujícího po datu přijetí plánu příslušným orgánem členského státu; nebo

b) první kalendářní den po datu jeho přijetí.

První rok provádění plánu uznání končí v každém případě dne 31. prosince téhož roku.

▼M8

2. Členské státy stanoví podmínky, za nichž mohou seskupení producentů požádat během provádění plánů o jejich změnu. K těmto žádostem musí být přiložena veškerá nezbytná podkladová dokumentace.

Členské státy stanoví podmínky, za jakých mohou být plány uznání změněny během ročního nebo půlročního období bez předchozího souhlasu příslušného orgánu členského státu. Tyto změny jsou způsobilé pro podporu pouze v případě, že je skupina producentů neprodleně sdělí příslušnému orgánu členského státu.

Příslušný orgán členského státu může během daného roku seskupením producentů povolit, aby pro daný rok zvýšila celkovou částku výdajů stanovenou v plánu uznání o nejvýše 5 % původně schválené částky nebo aby ji snížila o maximální procentní podíl, který stanoví členské státy, a to za předpokladu, že jsou zachovány celkové cíle plánu uznání a že celkové výdaje Unie na úrovni dotčeného členského státu nepřekročí výši příspěvku Unie přiděleného danému členskému státu podle čl. 47 odst. 4.

V případě fúzí seskupení producentů podle článku 48 se 5 % limit použije na celkovou částku výdajů stanovenou v plánech uznání seskupení producentů, která fúzi provedla.

▼B

3. Příslušný orgán členského státu rozhodne o změnách plánů do tří měsíců od obdržení žádosti o změnu a po zvážení předložených důvodů. Pokud rozhodnutí o žádosti o změny nebylo přijato v uvedené lhůtě, považuje se dotčená žádost za zamítnutou. Členské státy mohou stanovit kratší lhůtu.

Článek 40

Žádosti o uznání za organizaci producentů

1. Seskupení producentů provádějící plán uznání může kdykoli předložit žádost o uznání podle článku 125b nařízení (ES) č. 1234/2007. Tyto žádosti se v každém případě předkládají před koncem přechodného období podle čl. 125e odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007.

2. Ode dne podání uvedené žádosti může dotčené seskupení předložit návrh operačního programu podle článku 63.

Článek 41

Hlavní činnosti seskupení producentů

1. Hlavní činnost seskupení producentů se týká koncentrace nabídky a uvádění produktů, které vyprodukují jeho členové a pro které je předběžně uznáno, na trh.

2. Seskupení producentů může prodávat produkty pocházející od producentů, kteří nejsou členy seskupení, pokud je pro uvedené produkty uznáno a pokud je hospodářská hodnota této činnosti nižší než hodnota produkce uvedené na trh pocházející od vlastních členů seskupení a členů jiných skupin producentů.

Článek 42

Hodnota produkce uvedené na trh

1. Ustanovení čl. 50 odst. 1 až 4 a odst. 7 a čl. 50 odst. 6 první věty se použijí obdobně na seskupení producentů.

2. Pokud dojde ke snížení hodnoty produkce uvedené na trh nejméně o 35 % z důvodů, které jsou členskému státu náležitě zdůvodněné, za něž seskupení producentů nenese odpovědnost a jimž nemohlo zabránit, vychází se z toho, že celková hodnota produkce uvedené na trh činí 65 % celkové hodnoty ověřené členským státem a deklarované v předchozí žádosti nebo žádostech o podporu s platností pro poslední předchozí roční období, a pokud žádost neexistuje, pak hodnoty deklarované prvotně ve schváleném plánu uznání.

3. Hodnota produkce uvedené na trh se vypočte v souladu s právními předpisy platnými pro období, na něž se o podporu žádá.

Článek 43

Financování plánů uznání

1. Sazby podpory podle čl. 103a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 se sníží o polovinu, pokud jde o produkci uvedenou na trh, jejíž hodnota převyšuje 1 000 000 EUR.

▼C1

2. Podpora podle čl. 103a odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007 nesmí u žádného seskupení producentů překročit roční strop ve výši 100 000 EUR.

▼B

3. Podpora uvedená v čl. 103a odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se vyplácí:

a) v ročních nebo půlročních splátkách na konci každého ročního nebo půlročního období provádění plánu uznání nebo

b) ve splátkách pokrývajících část ročního období, jestliže je plán zahájen během ročního období nebo jestliže k uznání podle článku 125b nařízení (ES) č. 1234/2007 dojde před koncem ročního období. V takovém případě se úměrně sníží strop uvedený v odstavci 2 tohoto článku.

Pokud to vyžadují kontroly, členské státy mohou k výpočtu splátek použít jako základ produkci uvedenou na trh odpovídající jinému období nežli období, za něž je splátka vyplácena. Rozdíl mezi obdobími musí být kratší než délka skutečného daného období.

4. Směnným kurzem platným pro částky uvedené v odstavcích 1 a 2 je směnný kurz naposledy zveřejněný Evropskou centrální bankou před prvním dnem období, za něž se předmětná podpora poskytuje.

Článek 44

Podpora na investice vyžadované pro uznání

Investice související s prováděním plánů uznání podle čl. 37 písm. c) tohoto nařízení, na které se poskytuje podpora podle čl. 103a odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007, se financují poměrně k jejich využití pro produkty členů seskupení producentů, jimž se uděluje předběžné uznání.

Z podpory Unie jsou vyloučeny investice, které mohou narušit hospodářskou soutěž v ostatních hospodářských činnostech seskupení producentů.

▼M8

Investice mohou být prováděny v jednotlivých zemědělských podnicích a/nebo v prostorách členů seskupení producentů za předpokladu, že přispívají ke splnění cílů stanovených v plánu uznání. Pokud člen vystoupí ze seskupení producentů, zajistí členské státy, aby byla investice nebo její zbytková

Nahrávám...
Nahrávám...