dnes je 19.5.2024

Input:

589/2008, Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce, k 25. 11. 2017

25.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2008.589
589/2008, Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce, k 25. 11. 2017

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 589/2008.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

(Úř. věst. L 163 24.6.2008, s. 6)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 598/2008 ze dne 24. června 2008,   L 164 14 25.6.2008
>M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 557/2010 ze dne 24. června 2010,   L 159 13 25.6.2010
>M3 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 342/2013 ze dne 16. dubna 2013,   L 107 4 17.4.2013
>M4 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 458/2013 ze dne 16. května 2013,   L 133 17 17.5.2013
>M5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,   L 158 74 10.6.2013
>M6 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017,   L 171 113 4.7.2017
>M7 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2168 ze dne 20. září 2017,   L 306 6 22.11.2017

Opraveno:

>C1 Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

Článek 1

Definice

Definice uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 852/2004 a bodech 5 a 7.3 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004 se použijí odpovídajícím způsobem.

Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí:

a) "balením" obal, který obsahuje vejce třídy A nebo B, s výjimkou přepravních obalů a kontejnerů s průmyslovými vejci;

b) "prodejem bez obalu" nabídka vajec k maloobchodnímu prodeji konečnému spotřebiteli jiným způsobem než v obalu;

c) "sběrným zařízením" každé zařízení registrované v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 852/2004 s oprávněním ke sběru vajec od producenta za účelem dodávání do balírny/třídírny, na trh určený výhradně pro velkoobchodní podnik, jejichž podniky jsou schválené jako balírny/třídírny, či potravinářskému nebo jinému průmyslu;

d) "doporučeným datem prodeje" maximální lhůta pro dodání vajec konečnému spotřebiteli podle bodu 3 kapitoly I oddílu X přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

e) "potravinářským průmyslem" všechna zařízení vyrábějící výrobky z vajec určené k lidské spotřebě, s výjimkou zařízení společného stravování;

f) "jiným průmyslem" všechny podniky vyrábějící výrobky obsahující vejce, které nejsou určené k lidské spotřebě;

g) "zařízením společného stravování" subjekty uvedené v čl. 1 odst. 2 směrnice 2000/13/ES;

h) "průmyslovými vejci" vejce, která nejsou určena k lidské spotřebě;

▼M4

i) "šarží" vejce balená i bez obalu, která pocházejí z jednoho produkčního místa nebo z jedné balírny/třídírny nacházejících se na témže místě, s totožným datem snášky, datem minimální trvanlivosti nebo datem balení, ze stejného způsobu chovu a v případě tříděných vajec ve stejné třídě jakosti a hmotnostní skupině;

▼B

j) "opětovným zabalením" fyzické přemístění vajec do jiného obalu nebo nové označení balení, obsahujícího vejce;

k) "vejci" vejce ve skořápce – s výjimkou vajec rozbitých, násadových či vařených – snesená slepicemi kura domácího (Gallus gallus) a vhodná k lidské spotřebě nebo k přípravě výrobků z vajec;

l) "rozbitými vejci" vejce s poškozenou skořápkou a blánami, v důsledku čehož je vnitřek vejce odhalený;

m) "násadovými vejci" vejce od okamžiku vložení do líhně;

n) "uvedením na trh" držení vajec za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji, skladování, balení, označování, dodávání nebo jakéhokoli jiného druhu předání, zdarma či nikoli;

o) "hospodářským subjektem" producent nebo jakákoli jiná fyzická či právnická osoba působící v oblasti uvádění vajec na trh;

p) "produkčním místem" zařízení, ve kterém se chovají nosnice a které je registrováno v souladu se směrnicí Komise 2002/4/ES ( 1 );

q) "balírnou/třídírnou" balírna/třídírna ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004, která je povolená podle čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení a ve které jsou vejce tříděna podle jakosti a hmotnosti;

r) "konečným spotřebitelem" poslední nabyvatel potraviny, který tuto potravinu použije pouze v rámci úkonů a činností v potravinářském odvětví;

s) "kódem producenta" rozlišovací číslo produkčního místa podle bodu 2 přílohy směrnice 2002/4/ES.

Článek 2

Jakostní znaky vajec

1. Vejce třídy A musí mít tyto jakostní znaky:

a) skořápka a blána: čisté, nepoškozené, normálního tvaru;

b) vzduchová bublina: nepohyblivá, výška maximálně 6 mm; u vajec označených "extra" však nesmí přesahovat 4 mm;

c) žloutek: při prosvětlení viditelný pouze jako stín, bez zřetelně rozeznatelných obrysů, při otáčení se zlehka pohybuje a vrací se ke středu;

d) bílek: čirý, průhledný;

e) zárodek: nepostřehnutelný vývoj;

f) cizí látky: nepřípustné;

g) cizí pach: nepřípustný.

2. Vejce třídy A se před tříděním ani po třídění nesmějí ani mýt ani čistit, s výhradou článku 3.

3. Vejce třídy A nesmějí být žádným způsobem konzervována nebo chlazena v prostorách nebo zařízeních, kde je teplota uměle udržována pod 5 °C. Vejce, která byla v průběhu přepravy uchovávána při teplotě nižší než 5 °C po dobu kratší než 24 hodin nebo v maloobchodní prodejně po dobu kratší než 72 hodin, se však nepovažují za chlazená.

4. Vejce třídy B jsou vejce, která nemají jakostní znaky uvedené v odstavci 1. Vejce třídy A, která již nemají tyto znaky, mohou být přeřazena do třídy B.

Článek 3

Mytá vejce

1. Členské státy, které k 1. červnu 2003 povolily balírnám/třídírnám mýt vejce, mohou toto povolení pro balírny/třídírny zachovat, pokud se tyto balírny/třídírny řídí vnitrostátními pokyny pro režimy mytí vajec. Mytá vejce smějí být uváděna na trh pouze v členských státech, v nichž byla tato povolení vydána.

2. Členské státy uvedené v odstavci 1 by měly v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 852/2004 povzbuzovat provozovatele potravinářských podniků k vypracování vnitrostátních pokynů pro správnou praxi pro režimy mytí vajec.

Článek 4

Třídění vajec třídy A podle hmotnosti

1. Vejce třídy A se třídí podle hmotnosti takto:

a) XL – velmi velká: hmotnost 73 g a více;

b) L – velká: hmotnost alespoň 63 g a méně než 73 g;

c) M – střední: hmotnost alespoň 53 g a méně než 63 g;

d) S – malá: hmotnost méně než 53 g.

2. Hmotnostní skupina se vyznačí příslušnými písmeny nebo výrazy podle odstavce 1 nebo pomocí kombinace písmen a výrazů, případně se doplní příslušné hmotnostní rozpětí. Lze použít i jiná dodatečná označení, za podmínky, že nemohou být zaměněna s písmeny a výrazy stanovenými v odstavci 1 a jsou v souladu se směrnicí 2000/13/ES.

3. Odchylně od odstavce 1, jestliže jedno balení obsahuje vejce třídy A různých velikostí, uvede se minimální čistá hmotnost vajec v gramech a na vnější straně obalu se uvede označení "Vejce různých velikostí" nebo podobný výraz.

Článek 5

Balírny/třídírny

1. Vejce třídí a balí a balení vajec označují výhradně balírny/třídírny.

Jako balírna/třídírna mohou být schváleny výhradně podniky, které splňují podmínky stanovené v tomto článku.

2. Příslušný orgán povoluje balírnám/třídírnám třídění vajec a přiděluje číslo balírny/třídírny každému hospodářskému subjektu, který disponuje vhodnými prostorami a vhodným technickým vybavením, jež umožňuje třídění vajec podle třídy jakosti a podle hmotnosti. Balírny/třídírny, které pracují výhradně pro potravinářský průmysl a jiný průmysl, nejsou povinny disponovat technickým vybavením pro třídění vajec podle hmotnosti.

Příslušný orgán přidělí balírně/třídírně číslo balírny/třídírny, které začíná kódem pro dotyčný členský stát, jak je uvedeno v bodě 2.2 přílohy směrnice 2002/4/ES.

3. Balírny/třídírny musí disponovat nezbytným technickým vybavením, které zajistí řádné zacházení s vejci. Toto vybavení by mělo podle potřeby zahrnovat:

a) vhodné zařízení na prosvěcování vajec, automatické nebo takové, u kterého je po celou dobu provozu nepřetržitá obsluha a které umožňuje provést u každého vejce zvlášť kontrolu jakosti, nebo jiné vhodné zařízení;

b) přístroj na měření výšky vzduchové bubliny;

c) zařízení na třídění vajec podle hmotnosti;

d) jednu nebo více vah schválených pro vážení vajec;

e) zařízení na označování vajec.

4. Povolení podle odstavců 1 a 2 může být kdykoliv odebráno, pokud nejsou dodržovány podmínky stanovené v tomto článku.

Článek 6

Lhůta pro třídění, označování a balení vajec a označování obalů

1. Vejce musí být roztříděna, označena a zabalena do deseti dnů po snášce.

2. Vejce uváděná na trh podle článku 14 musí být roztříděna, označena a zabalena do čtyř dnů po snášce.

3. Datum minimální trvanlivosti uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) musí být podle čl. 9 odst. 2 směrnice 2000/13/ES vyznačeno při balení.

Článek 7

Informace uvedené na přepravním obalu

1. Aniž je dotčen článek 18 nařízení (ES) č. 178/2002, vyznačí producent v produkčním místě na každý přepravní obal obsahující vejce:

a) jméno a adresu producenta;

b) kód producenta;

c) počet vajec a/nebo jejich hmotnost;

d) datum nebo dobu snášky;

e) datum odeslání.

V případě balíren/třídíren, kterým vejce bez obalu dodávají jejich vlastní produkční jednotky nacházející se ve stejném areálu, mohou být informace na přepravních obalech vyznačeny v balírně/třídírně.

2. Informace uvedené v odstavci 1 se vyznačí na přepravní obaly a musí být obsaženy v průvodních dokladech. Kopii těchto dokladů uchovává každý hospodářský subjekt, jemuž jsou vejce dodána. Originály průvodních dokladů uchovává balírna/třídírna, která vejce třídí.

Jestliže jsou šarže dodané sběrnému zařízení rozděleny k dodání více než jednomu subjektu, mohou být průvodní doklady nahrazeny vhodnými štítky na přepravních kontejnerech, pokud tyto štítky obsahují informace uvedené v odstavci 1.

3. Informace uvedené v odstavci 1 vyznačené na přepravním obalu nesmí být měněny a musí zůstat na přepravním obalu, dokud z něj vejce nebudou vyjmuta za účelem okamžitého třídění, označování a balení nebo k pozdějšímu zpracování.

Článek 8

Označování vajec k dodávkám do zahraničí

1. Vejce dodávaná produkčním místem sběrnému zařízení, balírně/třídírně nebo jinému než potravinářskému průmyslu v jiném členském státě musí být před tím, než opustí produkční místo, označena kódem producenta.

2. Členský stát, na jehož území se produkční místo nachází, může z požadavku uvedeného v odstavci 1 udělit výjimku, jestliže producent podepsal dodací smlouvu s balírnou/třídírnou v jiném členském státě, který takové označení v souladu s tímto nařízením požaduje. Taková výjimka může být udělena pouze na požádání obou dotčených subjektů a po předchozím písemném souhlasu členského státu, v němž se balírna/třídírna nachází. V tomto případě se k zásilce přikládá kopie dodací smlouvy.

3. Minimální doba trvání dodací smlouvy uvedené v odstavci 2 nesmí být kratší než jeden měsíc.

4. Před udělením výjimky podle odstavce 2 tohoto článku musí být informovány inspekční orgány dotyčného členského státu a všech tranzitních členských států uvedené v článku 24.

5. Vejce třídy B uváděná na trh v jiném členském státě musí být označena podle části A bodu III odst. 1 druhého pododstavce přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007, a v případě potřeby nést údaje podle článku 10 tohoto nařízení, aby byla snadno rozeznatelná od vajec třídy A.

Článek 9

Kód producenta

1. Kód producenta se skládá z číslice a písmen stanovených v bodě 2 přílohy směrnice 2002/4/ES. Musí být zřetelně a čitelně vyznačen a nejméně 2 mm vysoký.

2. Aniž jsou dotčena ustanovení části A bodu III odst. 1 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007, jestliže nelze z technických důvodů označit vejce prasklá nebo znečištěná, není vyznačení kódu producenta povinné.

Článek 10

Označení na vejcích třídy B

Označení uvedené v části A bodě III odst. 1 přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007 má mít podobu kruhu o průměru minimálně 12 mm, v němž je vepsáno písmeno "B" o minimální výšce 5 mm, nebo podobu zřetelně viditelného barevného bodu o průměru minimálně 5 mm.

▼M1

Článek 11

Označování vajec dodávaných přímo potravinářskému průmyslu

1. Nestanoví-li právní a správní předpisy v oblasti hygieny jinak, členské státy mohou pro hospodářské subjekty na jejich žádost stanovit výjimku z povinnosti označovat vejce podle přílohy XIV části A hlavy III bodu 1 a přílohy XIV části A hlavy IV bodu 3 nařízení (ES) č. 1234/2007, jestliže jsou vejce dodávána potravinářskému průmyslu přímo z místa produkce.

2. V případech uvedených v odstavci 1:

a) členské státy, na jejichž území se nachází místo produkce, před zahájením dodávek odpovídajícím způsobem informují příslušné orgány dotyčného členského státu o udělení odchylky od označování;

b) pokud se odchylka týká dodavatele usazeného ve třetí zemi, vejce se dodávají potravinářskému průmyslu pouze pod podmínkou, že jejich konečné místo určení s ohledem na zpracování je zkontrolováno příslušnými orgány členského státu, který výjimku uděluje;

c) plnou zodpovědnost za dodávku nese provozovatel potravinářského podniku, který tudíž zodpovídá i za to, že vejce budou použita pouze ke zpracování.

▼B

Článek 12

Označování balení

1. Na baleních obsahujících vejce třídy A musí být na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny tyto údaje:

a) číslo balírny/třídírny;

b) třída jakosti; obaly mohou být označeny slovy "třída A" nebo písmenem "A", a to buď samostatně, nebo v kombinaci se slovem "čerstvá";

c) hmotnostní skupina podle čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení;

d) datum minimální trvanlivosti podle článku 13 tohoto nařízení;

e) výraz "mytá vejce" u mytých vajec podle článku 3 tohoto nařízení;

f) údaj o zvláštních podmínkách skladování podle čl. 3 odst. 1 bodu 6 směrnice 2000/13/ES, který doporučuje spotřebitelům uchovávat vejce po zakoupení v chladu.

2. Kromě požadavků stanovených v odstavci 1 musí být na baleních obsahujících vejce třídy A na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny údaje o způsobu chovu.

K označení způsobu chovu se použijí pouze následující výrazy:

a) pro tradiční chov výrazy stanovené v části A přílohy I, a to pouze tehdy, jestliže jsou splněny příslušné podmínky stanovené v příloze II;

b) pro ekologickou produkci se použijí výrazy stanovené v článku 2 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ( 2 ).

Význam kódu producenta se vysvětlí na vnější nebo vnitřní straně obalu.

Jestliže jsou nosnice chovány v systémech chovu podle požadavků stanovených v kapitole III směrnice 1999/74/ES, lze označení způsobu chovu doplnit jedním z údajů uvedených v části B přílohy I tohoto nařízení.

3. Ustanovení odstavce 2 se použijí, aniž jsou dotčena vnitrostátní technická opatření, která stanoví požadavky nad rámec minimálních požadavků uvedených v příloze II a která se vztahují pouze na producenty dotyčného členského státu, pokud jsou slučitelná s právními předpisy Společenství.

4. Na baleních obsahujících vejce třídy B musí být na vnější straně zřetelně a čitelně uvedeny tyto údaje:

a) číslo balírny/třídírny;

b) třída jakosti; označení slovy "třída B" nebo písmenem "B";

c) datum balení.

5. Členské státy mohou požadovat, aby balení vajec pocházejících z jejich území byla označena tak, aby při jejich otevření došlo k roztržení štítku.

Článek 13

Označení data minimální trvanlivosti

Datum minimální trvanlivosti uvedené v čl. 3 odst. 1 bodu 5) směrnice 2000/13/ES se stanoví nejdéle na 28 dnů po snášce. Pokud je udána doba snášky, datum minimální trvanlivosti se určí podle prvního dne uvedeného období.

Článek 14

Balení s označením "extra"

1. Označení "extra" nebo "extra čerstvá" může být použito jako doplňující údaj o jakosti na baleních obsahujících vejce třídy A do devátého dne po snášce.

2. Pokud se použijí označení uvedená v odstavci 1, vyznačí se na obalu datum snášky a lhůta devíti dnů zřetelným a čitelným způsobem.

Článek 15

Označení způsobu krmení nosnic

Jestliže se uvádí způsob krmení nosnic, uplatňují se tyto minimální požadavky:

a) obsah obilovin jako přísady ve složení krmiva může být uveden pouze za předpokladu, že obiloviny tvoří minimálně 60 % hmotnosti použité krmné směsi, která může obsahovat nejvýše 15 % vedlejších produktů z obilovin;

b) aniž je dotčen minimální podíl 60 % uvedený v písmenu a), pokud je v označení uvedena konkrétní obilovina, musí tvořit minimálně 30 % použité krmné směsi. Pokud je v označení jmenovitě uvedeno více obilovin, musí každá tvořit minimálně 5 % použité krmné směsi.

Článek 16

Informace uváděné při prodeji vajec bez obalu

Při prodeji vajec bez obalu se uvedou pro spotřebitele zřetelným a čitelným způsobem informace, které se týkají:

a) třídy jakosti;

b) hmotnostní skupiny podle článku 4;

c) údajů o způsobu chovu v souladu s údaji uvedenými v čl. 12 odst. 2;

d) vysvětlení významu kódu producenta;

e) data minimální trvanlivosti.

Článek 17

Kvalita balení

Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v kapitole X přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004, obaly musí být odolné proti nárazu, suché, čisté a v dobrém stavu a vyrobené z materiálů, které chrání vejce před vnějšími pachy a vlivy negativně působícími na jejich jakost.

Článek 18

Průmyslová vejce

Průmyslová vejce se uvádějí na trh v baleních opatřených červenou páskou nebo štítkem.

Na páskách a štítcích se musí vyznačit:

a) název a adresa hospodářského subjektu, jemuž jsou vejce určena;

b) název a adresa hospodářského subjektu, který vejce odeslal;

c) slova "průmyslová vejce" velkými písmeny o výšce 2 cm a slova "nevhodná k lidské spotřebě" písmeny o výšce minimálně 8 mm.

Článek 19

Opětovné zabalení

Vejce třídy A, která byla zabalena, mohou být opětovně zabalena pouze v balírnách/třídírnách. Každé balení obsahuje vejce pouze jedné šarže.

Článek 20

Záznamy, které vedou producenti

1. Producenti zaznamenávají údaje o způsobu chovu, přičemž u všech používaných způsobů chovu uvedou:

a) datum naskladnění, věk nosnic při naskladnění a počet nosnic;

b) datum vyřazení a počet vyřazených nosnic;

c) denní produkci vajec;

d) počet a/nebo hmotnost vajec denně prodaných nebo denně dodaných jiným způsobem;

e) jména a adresy odběratelů.

2. Jestliže je podle článku 15 tohoto nařízení uveden způsob krmení, aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v části A oddílu III přílohy I nařízení (ES) č. 852/2004, zaznamenávají producenti následující údaje, přičemž u všech používaných způsobů krmení uvedou:

a) množství a druh krmiva dodaného nebo připraveného v podobě směsí přímo v podniku;

b) datum dodání krmiva.

3. Pokud producent používá v jednom produkčním místě různé způsoby chovu, údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se rozepíší podle jednotlivých hal.

4. Pro účely tohoto článku však mohou producenti místo vedení záznamů o prodeji a dodávkách zakládat do složek faktury a dodací listy, které obsahují údaje uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 21

Záznamy, které vedou sběrná zařízení

1. Sběrná zařízení zaznamenávají zvlášť podle způsobu chovu a po dnech:

a) množství vajec, která převzala, rozepsané podle producenta, s uvedením jména, adresy a kódu producenta a data nebo doby snášky;

b) množství netříděných vajec dodaných do příslušných balíren/třídíren, rozepsané podle producenta, s uvedením jména, adresy, čísla balírny/třídírny a data nebo doby snášky.

2. Pro účely tohoto článku však mohou sběrná zařízení místo vedení záznamů o prodeji nebo dodávkách zakládat do složek faktury a dodací listy, které obsahují údaje uvedené v odstavci 1.

Článek 22

Záznamy, které vedou

Nahrávám...
Nahrávám...