dnes je 18.7.2024

Input:

605/2010, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie, k 1. 1. 2021

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2010.605
605/2010, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie, k 1. 1. 2021

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (EU) č. 605/2010.

►B

►M6 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 605/2010

ze dne 2. července 2010,

kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie ◄

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 175 10.7.2010, s. 1)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 914/2011 ze dne 13. září 2011,   L 237 1 14.9.2011
 M2 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 957/2012 ze dne 17. října 2012,   L 287 5 18.10.2012
>M3 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 300/2013 ze dne 27. března 2013,   L 90 71 28.3.2013
 M4 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,   L 158 74 10.6.2013
>M5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 556/2013 ze dne 14. června 2013,   L 164 13 18.6.2013
>M6 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 209/2014 ze dne 5. března 2014,   L 66 11 6.3.2014
>M7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/83 ze dne 19. ledna 2018,   L 16 6 20.1.2018
>M8 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1120 ze dne 10. srpna 2018,   L 204 31 13.8.2018
>M9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/366 ze dne 5. března 2019,   L 65 1 6.3.2019
>M10 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019,   L 321 73 12.12.2019
>M11 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2207, ze dne 22. prosince 2020,   L 438 18 28.12.2020

Opraveno:

 C1 Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)

▼B

▼M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010,
kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie

▼B

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví:

▼M6

a) hygienické a veterinární podmínky a požadavky na osvědčení pro dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie;

▼B

b) seznam třetích zemí, z nichž je dovoz těchto zásilek do Evropské unie povolen.

▼M1

Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny konkrétní požadavky na osvědčení stanovené v jiných právních předpisech Unie nebo v dohodách Unie se třetími zeměmi.

▼M6

Článek 2

Dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených ve sloupci A na seznamu v příloze I

Členské státy povolí dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených ve sloupci A na seznamu v příloze I.

▼B

Článek 3

Dovoz určitých mléčných výrobků ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených ve sloupci B na seznamu v příloze I

Členské státy povolí dovoz zásilek mléčných výrobků ze syrového mléka krav, ovcí, koz či buvolích krav ze třetích zemí nebo jejich částí, kde neexistuje riziko slintavky a kulhavky, uvedených ve sloupci B na seznamu v příloze I, pokud tyto mléčné výrobky prošly pasterizačním ošetřením, nebo byly vyrobeny ze syrového mléka, které prošlo tímto ošetřením s použitím jednoduchého tepelného ošetření:

a) s tepelným účinkem přinejmenším rovnocenným účinku, kterého se dosahuje při pasterizačním procesu zahřátím na teplotu nejméně 72 °C po dobu 15 sekund;

b) případně ošetření dostatečného k tomu, aby se zajistila negativní reakce při testu na alkalickou fosfatázu provedeném bezprostředně po tepelném ošetření.

Článek 4

Dovoz určitých mléčných výrobků ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených ve sloupci C na seznamu v příloze I

►M3

Členské státy povolí dovoz zásilek mléčných výrobků ze syrového mléka krav, ovcí, koz, buvolích krav nebo, na základě specifického povolení v příloze I, velbloudů druhu Camelus dromedarius ze třetích zemí nebo jejich částí, kde existuje riziko slintavky a kulhavky, uvedených ve sloupci C na seznamu v příloze I, pokud tyto mléčné výrobky prošly tepelným ošetřením, nebo byly vyrobeny ze syrového mléka, které prošlo tímto ošetřením s použitím:

a) sterilizačního procesu tak, aby byla dosažena hodnota F0 stejná nebo vyšší než tři;

b) ošetření ultravysokou teplotou (UHT) nejméně při 135 °C v kombinaci s přiměřenou dobou zdržení;

c)

i) krátkodobé vysokoteplotní pasterizace (HTST) při teplotě 72 °C po dobu 15 sekund použité dvakrát u mléka, jehož hodnota pH se rovná nebo je vyšší než 7,0, tak, aby bylo případně dosaženo negativní reakce při testu na alkalickou fosfatázu provedeném bezprostředně po tepelném ošetření; nebo

ii) ošetření s pasterizačním účinkem rovnocenným účinku uvedenému v bodu i) tak, aby bylo případně dosaženo negativní reakce při testu na alkalickou fosfatázu provedeném bezprostředně po tepelném ošetření;

d) ošetření HTST u mléka s hodnotou pH nižší než 7,0; nebo

e) ošetření HTST v kombinaci s jiným fyzikálním ošetřením buď:

i) snížením hodnoty pH pod 6 na jednu hodinu, nebo

ii) dodatečným zahřátím na teplotu 72 °C nebo vyšší v kombinaci s vysušením.

2. Členské státy povolí dovoz zásilek mléčných výrobků ze syrového mléka zvířat jiných, než jsou zvířata uvedená v odstavci 1, ze třetích zemí nebo jejich částí, kde existuje riziko slintavky a kulhavky, uvedených ve sloupci C na seznamu v příloze I, pokud tyto mléčné výrobky prošly ošetřením, nebo byly vyrobeny ze syrového mléka, které prošlo ošetřením s použitím:

a) sterilizačního procesu tak, aby byla dosažena hodnota F0 stejná nebo vyšší než tři; nebo

b) ošetření ultravysokou teplotou (UHT) nejméně při 135 °C v kombinaci s přiměřenou dobou zdržení.

Článek 5

Osvědčení

K zásilkám povoleným pro dovoz podle článků 2, 3 a 4 je připojeno veterinární osvědčení vyhotovené podle příslušného vzoru stanoveného přílohy II pro dotčenou komoditu a vyplněné v souladu s vysvětlivkami uvedené přílohy.

Požadavky stanovené v tomto článku však nevylučují použití elektronického osvědčení nebo jiných dohodnutých systémů harmonizovaných na úrovni Evropské unie.

▼M6

Článek 6

Podmínky pro tranzit a skladování

Dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva, které nejsou určeny pro dovoz do Evropské unie, ale do třetí země, a to buď bezprostředně, nebo po skladování na území Evropské unie v souladu s články 11, 12 nebo 13 směrnice Rady 97/78/ES, je do Evropské unie povolen pouze v případě, že zásilky splňují tyto podmínky:

a) pocházejí ze třetí země nebo její části, z níž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva nebo výrobků z mleziva do Evropské unie, a splňují příslušné podmínky, pokud jde o ošetření těchto zásilek, jak je stanoveno v článcích 2, 3 a 4;

b) splňují zvláštní veterinární podmínky pro dovoz dotčeného syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva nebo výrobků z mleziva do Evropské unie, jak je stanoveno v potvrzení o zdraví zvířat v části II.1 příslušného vzoru veterinárního osvědčení stanoveného přílohy II;

c) je k nim připojeno veterinární osvědčení vyhotovené podle příslušného vzoru stanoveného přílohy II pro dotčenou zásilku a vyplněné v souladu s vysvětlivkami uvedené přílohy;

d) jsou na společném veterinárním vstupním dokladu uvedeném v čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 136/2004 podepsaném úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly vstupu do Unie osvědčeny jako přijatelné pro tranzit, případně i pro skladování.

▼B

Článek 7

Odchylka týkající se podmínek pro tranzit a skladování

1. Odchylně od článku 6 se povoluje tranzit zásilek pocházejících z Ruska a směřujících do Ruska, přímo nebo přes území jiné třetí země, po silnici nebo železnici přes území Evropské unie mezi určenými stanovišti hraniční kontroly v Lotyšsku, Litvě a Polsku uvedenými v rozhodnutí Komise 2009/821/ES ( 1 ), pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) zásilka je na stanovišti hraniční kontroly na vstupu do Evropské unie zaplombována veterinárním útvarem příslušného orgánu plombou s pořadovým číslem;

▼M10 —————

▼M5

Článek 7a

Výjimka pro tranzit zásilek pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Chorvatsko

1. Odchylně od článku 6 se pro zásilky pocházející z Bosny a Hercegoviny a směřující do třetích zemí povolí mezi stanovištěm hraniční kontroly Nova Sela a stanovištěm hraniční kontroly Ploče přímý silniční tranzit přes Unii, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu zaplombována úředním veterinárním lékařem plombou s pořadovým číslem;

b) doklady přiložené k zásilce a uvedené v článku 7 směrnice 97/78/ES jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem "POUZE PRO TRANZIT DO TŘETÍCH ZEMÍ PŘES EU";

c) jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d) zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu, který je stanoven v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004, úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přijatelná pro tranzit.

▼M10 —————

▼M6

Článek 8

Zvláštní ošetření

Zásilky mléčných výrobků a výrobků z mleziva povolené pro dovoz do Evropské unie v souladu s články 2, 3, 4, 6 nebo 7 ze třetích zemí nebo jejich částí, kde se během 12 měsíců před datem vystavení veterinárního osvědčení vyskytlo ohnisko slintavky a kulhavky nebo kde se během uvedeného období provádělo očkování proti uvedené nákaze, se povolují pro dovoz do Evropské unie, pokud byly tyto výrobky ošetřeny jedním ze způsobů uvedených v článku 4.

▼B

Článek 9

Zrušení

Rozhodnutí 2004/438/ES se

Nahrávám...
Nahrávám...