dnes je 21.6.2024

Input:

664/2014, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla, k 8. 6. 2022

8.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2014.664
664/2014, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla, k 8. 6. 2022

Evropská komise

Úplné znění nařízení (EU) č. 664/2014.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014

ze dne 18. prosince 2013,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla

(Úř. věst. L 179 19.6.2014, s. 17)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/891 ze dne 1. dubna 2022,   L 155 3 8.6.20221

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014

ze dne 18. prosince 2013,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla

Článek 1

Zvláštní pravidla pro původ krmiva a surovin

1. Pro účely článku 5 nařízení (EU) č. 1151/2012 musí v případě živočišných produktů, jejichž název je zapsán jako chráněné označení původu, krmivo pocházet výhradně z vymezené zeměpisné oblasti.

Pokud získávání krmiva výhradně z vymezené zeměpisné oblasti není technicky proveditelné, lze přidávat krmivo pocházející z území mimo uvedenou oblast, a to za podmínky, že nedojde k ovlivnění jakosti nebo vlastností produktu daných zejména zeměpisným prostředím. Krmivo pocházející z území mimo vymezenou zeměpisnou oblast nesmí v žádném případě překročit 50 % sušiny ročně.

2. Jakékoliv omezení týkající se původu surovin uvedené ve specifikaci produktu, jehož název je zapsán jako chráněné zeměpisné označení, musí být odůvodněno ve vztahu k souvislosti podle čl. 7 odst. 1 písm. f) bodu ii) nařízení (EU) č. 1151/2012.

Článek 2

Symboly Unie

Symboly Unie podle čl. 12 odst. 2 a čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 se stanoví tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Omezení délky specifikací produktu pro zaručené tradiční speciality

Specifikace produktu podle článku 19 nařízení (EU) č. 1151/2012 musí být stručná a až na řádně odůvodněné případy nesmí přesáhnout délku 5 000 slov.

Článek 4

Vnitrostátní námitková řízení v případě společných žádostí

V případě společných žádostí podle čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 se související vnitrostátní námitková řízení provedou ve všech dotčených členských státech.

Článek 5

Oznamovací povinnost týkající se dohody v námitkovém řízení

Dosáhnou-li zúčastněné strany po konzultacích podle čl. 51 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012 dohody, informují orgány členského státu nebo třetí země, z níž byla podána žádost, Komisi o všech faktorech, které dosažení této dohody umožnily, včetně stanovisek žadatele a orgánů členského státu nebo třetí země nebo dalších fyzických a právnických osob, které námitku podaly.

▼M1

Článek 6

Žádosti o změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie

Pro účely článku 53 nařízení (EU) 1151/2012 zahrnuje žádost o schválení změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie pouze změny prováděné na úrovni Unie. Pokud žádost o schválení změny prováděné na úrovni Unie obsahuje také standardní nebo dočasné změny, postup pro změnu prováděnou na úrovni Unie se použije pouze na změnu prováděnou na úrovni Unie. Standardní nebo dočasné změny obsažené v žádosti se považují za nepodané.

▼M1

Článek 6a

Přípustnost žádostí o schválení změn prováděných na úrovni Unie

1. Žádosti o schválení změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie se považují za přípustné, pokud byly podány v souladu s článkem 53 nařízení (EU) č. 1151/2012 a sděleny Komisi v souladu s čl. 12 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ( 1 ) a pokud jsou v souladu s článkem 10 uvedeného prováděcího nařízení.

Schválení žádosti o schválení změny specifikace produktu prováděné na úrovni Unie Komisí se týká pouze změn prováděných na úrovni Unie uvedených v žádosti.

2. Pokud Komise shledá, že je žádost nepřípustná, oznámí příslušným orgánům členského státu nebo třetí země, či žadateli usazenému ve třetí zemi důvody nepřípustnosti.

Článek 6b

Standardní změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením

1. Pro účely článku 53 nařízení (EU) č. 1151/2012 se žádosti o schválení standardní změny specifikace produktu podávají orgánům členských států, na jejichž území se nachází zeměpisná oblast daného produktu. Pokud žádost o schválení standardní změny specifikace produktu nepochází od seskupení žadatelů, které předložilo žádost o ochranu názvu nebo názvů, jichž se specifikace produktu týká, poskytne členský stát danému seskupení žadatelů v případě, že stále existuje, příležitost se k žádosti vyjádřit.

Žádost o schválení standardní změny poskytne popis standardních změn a prokáže, že navrhované změny lze považovat za standardní v souladu s čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012. Poskytnuto musí být též shrnutí důvodů, proč jsou změny požadovány.

2. Pokud členský stát shledá, že jsou požadavky nařízení (EU) č. 1151/2012 a ustanovení přijatých podle uvedeného nařízení splněny, může standardní změnu schválit. Rozhodnutí o schválení obsahuje pozměněnou konsolidovanou specifikaci produktu a případně pozměněný konsolidovaný jednotný dokument, nebo obsahuje elektronický odkaz na zveřejněné znění konsolidované specifikace produktu a případně konsolidovaného jednotného dokumentu.

Rozhodnutí o schválení se zveřejní. Schválená standardní změna je v daném členském státě použitelná ode dne zveřejnění rozhodnutí o schválení. Členský stát sdělí schválené standardní změny Komisi nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění vnitrostátního rozhodnutí o schválení. Členský stát Komisi oznámí bez zbytečného odkladu všechny konečné a pravomocné vnitrostátní rozsudky zrušující rozhodnutí o schválení standardní změny.

3. Rozhodnutí, kterými se schvalují standardní změny, jež se týkají produktů pocházejících z třetích zemí, jsou Komisi sdělena seskupením žadatelů s oprávněným zájmem buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů dané třetí země nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění příslušného rozhodnutí.

4. Sdělení schválené standardní změny Komisi se považuje za řádně provedené, pokud je v souladu s článkem 10a prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014.

5.

Nahrávám...
Nahrávám...