dnes je 21.6.2024

Input:

668/2014, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

22.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2014.668
668/2014, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Evropská komise

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 668/2014

ze dne 13. června 2014,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(Úř. věst. L 179 19.6.2014, s. 36)

Opraveno:

 C1 Oprava, Úř. věst. L 039, 14.2.2015, s.  23 (č. 668/2014)

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 668/2014

ze dne 13. června 2014,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin ( 1 ), a zejména na čl. 7 odst. 2 druhý pododstavec, čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 7 druhý pododstavec, čl. 19 odst. 2 druhý pododstavec, čl. 22 odst. 2, čl. 23 odst. 4 druhý pododstavec, čl. 44 odst. 3, čl. 49 odst. 7 druhý pododstavec, čl. 51 odst. 6 druhý pododstavec, čl. 53 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 54 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízením (EU) č. 1151/2012 byla zrušena a nahrazena nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality ( 2 ), a (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin ( 3 ). Nařízením (EU) č. 1151/2012 se Komise zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Aby bylo zajištěno hladké fungování režimů jakosti zemědělských produktů a potravin v novém právním rámci, je třeba prostřednictvím takových aktů přijmout některá pravidla. Tato nová pravidla by měla nahradit prováděcí pravidla k nařízením Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin ( 4 ), a (ES) č. 1216/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality ( 5 ). Uvedená nařízení se zrušují nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla ( 6 ).

(2) Měla by být stanovena zvláštní pravidla pro používání jazykových znaků v chráněných označeních původu, chráněných zeměpisných označeních a zaručených tradičních specialitách a překlady údajů u zaručených tradičních specialit, aby se zajistilo, že si hospodářské subjekty a spotřebitelé ve všech členských státech mohou tyto názvy a údaje přečíst a porozumět jim.

(3) Zeměpisná oblast chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení by měla být ve specifikaci výrobku definována podrobným a přesným způsobem, který nepřipouští nejasnosti a tvoří jasný a spolehlivý základ pro jednání výrobců, příslušných orgánů a kontrolních subjektů.

(4) Měla by být stanovena povinnost zahrnout do specifikace produktu podrobná pravidla o původu a jakosti krmiva u produktů živočišného původu, jejichž názvy jsou zapsány jako chráněná označení původu, aby byla zaručena jednotná jakost produktu a zároveň se sjednotilo vypracovávání těchto pravidel.

(5) Specifikace produktu pro chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení by měla obsahovat opatření přijatá s cílem zajistit, že produkt pochází z vymezené zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1151/2012. Tato opatření by měla být jasná a podrobná, aby bylo možné produkt, suroviny, krmivo a další složky pocházející z vymezené zeměpisné oblasti zpětně vysledovat.

(6) Pokud jde o žádosti o zápis názvu nebo schválení změny týkají se odlišných produktů, je nutné vymezit, ve kterých případech se produkty opatřené týmž zapsaným názvem považují za odlišné produkty. S cílem zabránit tomu, aby se produkty nesplňující požadavky na označení původu a zeměpisná označení podle čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 uváděly na trh pod zapsaným názvem, měl by být prokázán soulad s požadavky na zápis pro každý z odlišných produktů, na něž se vztahuje žádost.

(7) Balení zemědělského produktu či potraviny nebo činnosti související s jejich obchodní úpravou, například krájení či strouhání, omezené na vymezenou zeměpisnou oblast představují omezení volného pohybu zboží a služeb. S ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie mohou být tato omezení ukládána pouze tehdy, jsou-li nezbytná, přiměřená a způsobilá udržet pověst daného zeměpisného označení nebo označení původu. Jak se uvádí v čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1151/2012, je třeba ve vztahu k danému produktu uvést odůvodnění těchto omezení.

(8) V zájmu bezproblémového fungování systému by se měly upřesnit postupy pro žádosti o zápis, námitky proti němu, jeho změny a zrušení.

(9) K zajištění jednotných a účinných postupů by měly být stanoveny formuláře pro žádosti o zápis, námitky proti němu, jeho změny a zrušení, jakož i formuláře pro zveřejnění jednotných dokumentů u názvů, které byly zapsány před 31. březnem 2006.

(10) V zájmu právní jistoty by se měla jasně uvést kritéria pro určení data předložení žádosti o zápis a žádosti o změnu.

(11) Ve snaze o efektivnější proces a pro potřeby normalizace by mělo být stanoveno omezení délky jednotných dokumentů.

(12) Pro potřeby normalizace by se měla přijmout zvláštní pravidla pro popis produktu a metodu produkce. S cílem umožnit jednoduché a rychlé posouzení žádostí o zápis názvu nebo schválení změny by popis produktu a metody jeho produkce měly obsahovat pouze relevantní a srovnatelné prvky. Je třeba se vyhnout opakování, implicitním požadavkům a nadbytečným částem.

(13) V zájmu právní jistoty by se měly stanovit lhůty pro námitkové řízení a kritéria pro určení počátku těchto lhůt.

(14) V zájmu transparentnosti by informace týkající se žádostí o změnu a žádostí o zrušení, které se musí zveřejňovat v souladu s čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, měly být vyčerpávající.

(15) Pro účely zefektivnění a zjednodušení by jediným komunikačním prostředkem povoleným pro zasílání žádostí, informací a dokumentů měl být elektronický formulář.

(16) Měla by se stanovit pravidla pro používání symbolů a označení na produktech uváděných na trh s chráněným označením původu, chráněným zeměpisným označením nebo pod značkou zaručené tradiční speciality včetně patřičných jazykových znění, která se mají použít.

(17) Je třeba vyjasnit pravidla používání zapsaných názvů v souvislosti se symboly, označeními nebo příslušnými zkratkami podle čl. 12 odst. 3 a 6 a čl. 23 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012.

(18) S cílem zajistit jednotnou ochranu označení, zkratek a symbolů a zvýšit povědomí veřejnosti o režimech Unie pro jakost by se měla stanovit pravidla používání označení, zkratek a symbolů v médiích nebo reklamních kampaních v souvislosti s produkty vyprodukovanými v souladu s příslušným režimem jakosti.

(19) Pro zajištění transparentnosti a právní jistoty je třeba přijmout pravidla pro obsah a formu rejstříku chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit.

(20) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zvláštní pravidla pro název

1. Název chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo zaručené tradiční speciality se do rejstříku zapíše v původním písmu. Není-li původním písmem latinka, zapíše se do rejstříku spolu s názvem v původním písmu i přepis do latinky.

2. Je-li název zaručené tradiční speciality doprovázen údajem podle čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012 a má-li se tento údaj přeložit do jiných úředních jazyků, jsou tyto překlady součástí specifikace produktu.

Článek 2

Vymezení zeměpisné oblasti

Zeměpisná oblast chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení se vymezuje přesným způsobem, který nepřipouští nejasnosti a v nejvyšší možné míře vychází z fyzických nebo správních hranic.

Článek 3

Zvláštní pravidla pro krmiva

Specifikace produktu živočišného původu, jehož název je zapsán jako chráněné označení původu, obsahuje podrobná pravidla pro původ a jakost krmiva.

Článek 4

Důkaz původu

1. Specifikace produktu pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení uvádí postupy, jež musí hospodářské subjekty uplatňovat, pokud jde o důkaz původu produktu, surovin, krmiv a dalších složek, které musí podle specifikace produktu pocházet z vymezené zeměpisné oblasti.

2. Hospodářské subjekty musí být schopny identifikovat:

a) dodavatele, množství a původ všech šarží obdržené suroviny a/nebo produktů;

b) příjemce, množství a cíl dodaných produktů;

c) vzájemný vztah mezi každou šarží vstupů podle písmene a) a každou šarží výstupů podle písmene b).

Článek 5

Popis několika odlišných produktů

Popisuje-li se v žádosti o zápis názvu nebo schválení změny několik odlišných produktů, které jsou oprávněny používat uvedený název, vykazuje se soulad s požadavky na zápis samostatně za každý takový produkt.

Pro účely tohoto článku se "odlišnými produkty" rozumí produkty, které ačkoliv používají tentýž zapsaný název, se při uvedení na trh liší nebo je spotřebitelé považují za různé produkty.

Článek 6

Procesní požadavky na žádosti o zápis

1. Jednotný dokument chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení podle čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 obsahuje informace vyžadované v příloze I tohoto nařízení. Jednotný dokument musí být vyhotoven v souladu s formulářem stanoveným v uvedené příloze. Je stručný a s výjimkou odůvodněných případů neobsahuje více než 2 500 slov.

Odkaz na zveřejnění specifikace produktu uvedený v jednotném dokumentu musí vést k navrhovanému znění specifikace produktu.

2. Specifikace produktu zaručené tradiční speciality podle článku 19 nařízení (EU) č. 1151/2012 obsahuje informace vyžadované v příloze II tohoto nařízení. Specifikace produktu musí být vyhotovena v souladu s formulářem stanoveným v uvedené příloze.

3. Datem předložení žádosti je datum, kdy Komise obdrží žádost elektronickou cestou. Komise zašle potvrzení o doručení.

Článek 7

Zvláštní pravidla pro popis produktu a metody produkce

1. Jednotný dokument žádosti o zápis chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení podle čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 identifikuje produkt pomocí definic a norem, které se pro tento produkt běžně používají.

Popis se zaměří na specifičnost produktu nesoucího název, který se má zapsat, přičemž se používají měrné jednotky a obecná nebo technická srovnávací měřítka, a jeho součástí nejsou technické charakteristiky vlastní všem produktům tohoto druhu a příslušné závazné právní předpisy platné pro všechny produkty tohoto druhu.

2. V popisu produktu u zaručené tradiční speciality podle čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012 se uvedou pouze vlastnosti, jež jsou nezbytné pro identifikaci produktu, a jeho specifické vlastnosti. Neopakují se v něm obecné povinnosti, a zejména technické charakteristiky, jež jsou vlastní všem produktům tohoto druhu, a příslušné závazné právní předpisy.

Popis metody produkce podle čl. 19 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 obsahuje pouze platnou metodu produkce. Historické postupy se do popisu metody produkce zahrnují pouze v případě, že se stále používají. Popisuje se pouze metoda potřebná k získání konkrétního produktu, a to takovým způsobem, který umožňuje reprodukci produktu kdekoli.

Klíčové prvky prokazující tradiční povahu produktu zahrnují hlavní prvky, jež zůstaly nezměněny, s přesnými a fundovanými odkazy.

Článek 8

Společné žádosti

Společnou žádost podle čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 podá Komisi dotčený členský stát nebo seskupení žadatelů v dotčené třetí zemi přímo, nebo prostřednictvím orgánů této třetí země. Žádost obsahuje prohlášení podle čl. 8 odst. 2 písm. c) nebo čl. 20 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012 od všech dotčených členských států. Požadavky stanovené články 8 a 20 nařízení (EU) č. 1151/2012 musí být splněny ve všech dotčených členských státech a třetích zemích.

Článek 9

Procesní pravidla pro námitky

1. Pro účely čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 se odůvodněné prohlášení o námitce vyhotoví v souladu s formulářem v příloze III tohoto nařízení.

2. Lhůta tří měsíců uvedená v čl. 51 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1151/2012 začíná běžet dnem, kdy zúčastněným stranám byla elektronickou cestou doručena výzva, aby mezi sebou dosáhly dohody.

3. Oznámení podle článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 a sdělení informací, které se mají Komisi poskytnout podle čl. 51 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012, se uskuteční do jednoho měsíce od ukončení konzultací v souladu s formulářem v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 10

Procesní pravidla pro změny specifikace produktu

1. Žádosti o schválení změny specifikace produktu, která není menšího rozsahu, u chráněných označení původu nebo chráněných zeměpisných označení se vyhotoví v souladu s formulářem v příloze V. Tyto žádosti se doplní v souladu s požadavky stanovenými v článku 8 nařízení (EU) č. 1151/2012. Pozměněný jednotný dokument se vyhotoví v souladu s formulářem v příloze I tohoto nařízení. Odkaz na zveřejnění specifikace produktu v pozměněném jednotném dokumentu musí vést k aktualizovanému znění navrhované specifikace produktu.

Žádosti o schválení změny specifikace produktu, která není menšího rozsahu, u zaručených tradičních specialit se vyhotoví v souladu s formulářem v příloze VI tohoto nařízení. Tyto žádosti se doplní v souladu s požadavky stanovenými v článku 20 nařízení (EU) č. 1151/2012. Pozměněná specifikace produktu se vyhotoví v souladu s formulářem v příloze II tohoto nařízení.

Informace, které musí být zveřejněny podle čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, obsahují řádně vyplněnou žádost podle prvního a druhého pododstavce tohoto odstavce.

2. Žádosti o schválení změny menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012 se vyhotoví v souladu s formulářem v příloze VII tohoto nařízení.

K žádostem o schválení změny menšího rozsahu týkající se chráněných označení původu nebo chráněných zeměpisných označení se připojí aktualizovaný jednotný dokument (pokud došlo ke změnám), který se vyhotoví v souladu s formulářem v příloze I. Odkaz na zveřejnění specifikace produktu v pozměněném jednotném dokumentu musí vést k aktualizovanému znění navrhované specifikace produktu.

Členské státy k žádosti pocházející z Unie připojí prohlášení, že žádost podle nich splňuje podmínky nařízení (EU) č. 1151/2012 a ustanovení přijatých na jeho základě, a odkaz na zveřejnění aktualizované specifikace produktu. K žádostem pocházejícím ze třetích zemí připojí dotčené seskupení nebo orgány třetích zemí aktualizovanou specifikaci produktu. Žádosti o změnu menšího rozsahu v případech podle čl. 6 odst. 2 pátého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 zahrnují u žádostí, které pocházejí z členských států, odkaz na zveřejnění aktualizované specifikace produktu a u žádostí pocházejících ze třetích zemí aktualizovanou specifikaci produktu.

K žádostem o schválení změny menšího rozsahu týkající se zaručených tradičních specialit se připojuje aktualizovaná specifikace produktu vyhotovená v souladu s formulářem v příloze II. Členské státy k žádosti připojí prohlášení, že žádost podle nich splňuje podmínky nařízení (EU) č. 1151/2012 a ustanovení přijatých na jeho základě.

Informace, které musí být zveřejněny podle čl. 53 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012, obsahují řádně vyplněnou žádost podle prvního pododstavce tohoto odstavce.

3. Sdělení Komisi o dočasné změně podle čl. 6 odst. 3 druhého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 se vyhotoví v souladu s formulářem v příloze VIII tohoto nařízení. Ke sdělení se připojí dokumenty stanovené v čl. 6 odst. 3 druhém pododstavci nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014.

4. Datem předložení žádosti o změnu je datum, kdy Komise obdrží žádost elektronickou cestou. Komise zašle potvrzení o doručení.

Článek 11

Zrušení

1. Žádost o zrušení zápisu podle čl. 54 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 se vyhotoví v souladu s formulářem v příloze IX tohoto nařízení.

K žádostem o zrušení se připojí prohlášení podle čl. 8 odst. 2 písm. c) nebo čl. 20 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012.

2. Informace, které musí být zveřejněny podle čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, obsahují řádně vyplněnou žádost o zrušení zápisu podle prvního pododstavce odstavce 1 tohoto článku.

Článek 12

Způsob podání žádostí

Žádosti, informace a dokumenty předkládané Komisi podle článků 6, 8, 9, 10, 11 a 15 musí být v elektronické podobě.

Článek 13

Používání symbolů a označení

1. Symboly Unie uvedené v čl. 12 odst. 2 a čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 a stanovené článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 se reprodukují podle přílohy X tohoto nařízení.

2. Označení "CHRÁNĚNÉ OZNAČENÍ PŮVODU", "CHRÁNĚNÉ ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ" a "ZARUČENÁ TRADIČNÍ SPECIALITA" v rámci symbolu mohou být použita v kterémkoliv úředním jazyce Unie, jak je stanoveno v příloze X tohoto nařízení.

3. Jsou-li symboly Unie, označení nebo příslušné zkratky podle článků 12 a 23 nařízení (EU) č. 1151/2012 uvedeny na etiketě produktu, musí být spolu s nimi uveden i zapsaný název.

4. Označení, zkratky a symboly lze použít v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 v médiích nebo reklamních kampaních pro účely propagace režimu jakosti nebo zapsaných názvů.

5. Produkty uvedené na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost, které nesplňují požadavky odstavců 1 a 2, mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob.

Článek 14

Rejstřík chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení a rejstřík zaručených tradičních specialit

1. Po vstupu právního nástroje pro zápis chráněného označení původu či chráněného zeměpisného označení v platnost Komise do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 zaznamená tyto údaje:

a) zapsaný název (či zapsané názvy) produktu;

b) třídu produktu podle přílohy XI tohoto nařízení;

c) odkaz na nástroj pro zápis názvu do rejstříku;

d) informace o tom, že je název chráněn jako zeměpisné označení nebo jako označení původu;

e) název země nebo zemí původu.

2. Po vstupu právního nástroje pro zápis zaručené tradiční speciality v platnost Komise do rejstříku zaručených tradičních specialit podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 zaznamená tyto údaje:

a) zapsaný název (či zapsané názvy) produktu;

b) třídu produktu podle přílohy XI tohoto nařízení;

c) odkaz na nástroj pro zápis názvu do rejstříku;

d) označení země nebo zemí seskupení podávající/podávajících žádost;

e) informaci, zda rozhodnutí o zápisu stanoví, že k názvu zaručené tradiční speciality musí být připojen údaj podle čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012;

f) pouze u žádostí obdržených před vstupem nařízení (EU) č. 1151/2012 v platnost informaci, zda se jedná o zápis do rejstříku bez vyhrazení názvu.

3. Pokud Komise schválí změnu specifikace produktu, která zahrnuje změnu informací zaznamenaných v rejstřících, vymaže původní údaje a zaznamená nové údaje s účinkem ode dne vstupu rozhodnutí o schválení změny v platnost.

4. Jakmile nabude zrušení účinku, Komise vymaže název z příslušného rejstříku.

Článek 15

Přechodná pravidla

Žádost o zveřejnění jednotného dokumentu podaná členským státem podle čl. 8 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 týkající se chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení zapsaného do rejstříku před 31. březnem 2006 se vyhotoví v souladu s formulářem v příloze I tohoto nařízení.

Článek 16

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 9 odst. 1 se vztahuje pouze na námitková řízení, u nichž tříměsíční lhůta stanovená v čl. 51 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1151/2012 ke dni vstupu v platnost tohoto nařízení ještě nezačala běžet.

Ustanovení čl. 9 odst. 3 se vztahuje pouze na námitková řízení, u nichž tříměsíční lhůta stanovená v čl. 51 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1151/2012 ke dni vstupu v platnost tohoto nařízení ještě neuplynula.

První věta bodu 2 přílohy X se použije ode dne 1. ledna 2016, aniž jsou dotčeny produkty, které byly na trh uvedeny již před tímto datem.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA I

JEDNOTNÝ DOKUMENT

[Vložte název podle bodu 1 níže:] "..."

EU č.: [pouze pro použití EU]

[Křížkem "X" označte jednu z možností:]   CHOP   CHZO

1. Název (názvy) [(CHOP či CHZO)]

[Vložte název navržený k zápisu nebo v případě žádosti o schválení změny specifikace produktu nebo žádosti o zveřejnění podle článku 15 tohoto nařízení zapsaný název]

2. Členský stát nebo třetí země

...

3. Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1 Druh produktu (podle přílohy XI)

...

3.2 Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

[Hlavní body uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012. K identifikaci produktu použijte definice a normy, které se pro tento produkt běžně používají. V popisu produktu se zaměřte na jeho specifičnost, používejte měrné jednotky a obecná nebo technická srovnávací měřítka a neuvádějte technické charakteristiky vlastní všem produktům tohoto druhu a příslušné závazné právní předpisy platné pro všechny produkty tohoto druhu (čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení).]

3.3 Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

[U CHOP: Potvrďte, že krmivo a suroviny pocházejí z vymezené oblasti. V případě, že krmivo nebo suroviny pocházejí z jiné oblasti, podrobně výjimky popište a odůvodněte. Tyto výjimky musí být v souladu s pravidly přijatými podle čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012.

U CHZO: Uveďte veškeré požadavky na jakost surovin nebo omezení jejich původu. Případná omezení odůvodněte. Tato omezení musí být v souladu s pravidly přijatými podle čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) č.

Nahrávám...
Nahrávám...