Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

669/2009, Nařízení Komise (ES), kterým se provádí nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, k 1. 1. 2018

1.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2009.669
669/2009, Nařízení Komise (ES), kterým se provádí nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, k 1. 1. 2018

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 669/2009.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 194 25.7.2009, s. 11)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 212/2010 ze dne 12. března 2010,   L 65 16 13.3.2010
 M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 878/2010 ze dne 6. října 2010,   L 264 1 7.10.2010
 M3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1099/2010 ze dne 26. listopadu 2010,   L 312 9 27.11.2010
 M4 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 187/2011 ze dne 25. února 2011,   L 53 45 26.2.2011
 M5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 433/2011 ze dne 4. května 2011,   L 115 5 5.5.2011
 M6 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 799/2011 ze dne 9. srpna 2011,   L 205 15 10.8.2011
 M7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1277/2011 ze dne 8. prosince 2011,   L 327 42 9.12.2011
 M8 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 294/2012 ze dne 3. dubna 2012,   L 98 7 4.4.2012
 M9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 514/2012 ze dne 18. června 2012,   L 158 2 19.6.2012
 M10 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 889/2012 ze dne 27. září 2012,   L 263 26 28.9.2012
 M11 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1235/2012 ze dne 19. prosince 2012,   L 350 44 20.12.2012
 M12 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 91/2013 ze dne 31. ledna 2013,   L 33 2 2.2.2013
 M13 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 270/2013 ze dne 21. března 2013,   L 82 47 22.3.2013
 M14 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 618/2013 ze dne 26. června 2013,   L 175 34 27.6.2013
 M15 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 925/2013 ze dne 25. září 2013,   L 254 12 26.9.2013
 M16 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1355/2013 ze dne 17. prosince 2013,   L 341 35 18.12.2013
►M17 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 323/2014 ze dne 28. března 2014,   L 95 12 29.3.2014
►M18 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 718/2014 ze dne 27. června 2014,   L 190 55 28.6.2014
 M19 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1021/2014 ze dne 26. září 2014,   L 283 32 27.9.2014
 M20 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1295/2014 ze dne 4. prosince 2014,   L 349 33 5.12.2014
 M21 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/525 ze dne 27. března 2015,   L 84 23 28.3.2015
 M22 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/943 ze dne 18. června 2015   L 154 8 19.6.2015
 M23 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1012 ze dne 23. června 2015,   L 162 26 27.6.2015
 M24 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1607 ze dne 24. září 2015,   L 249 7 25.9.2015
 M25 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2383 ze dne 17. prosince 2015,   L 332 57 18.12.2015
 M26 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/24 ze dne 8. ledna 2016,   L 8 1 13.1.2016
 M27 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/166 ze dne 8. února 2016,   L 32 143 9.2.2016
 M28 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/443 ze dne 23. března 2016,   L 78 51 24.3.2016
►M29 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1024 ze dne 24. června 2016, L 168 1 25.6.2016
►M30 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2107 ze dne 1. prosinec 2016, L 327 50 2. 12. 2016
►M31 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/186 ze dne 2. února 2017,   L 29 24 3.2.2017
►M32 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1142 ze dne 27. června 2017,   L 165 29 28.6.2017
►M33 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2298 ze dne 12. prosince 2017,   L 329 26 13.12.2017

Opraveno:

 C1 Oprava, Úř. věst. L 221, 24.8.2010, s.  15 (669/2009)
 C2 Oprava, Úř. věst. L 221, 24.8.2010, s.  15 (212/2010)
 C3 Oprava, Úř. věst. L 070, 14.3.2013, s.  12 (91/2013)

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009,
kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví na základě čl. 15 odst. 5 nařízení (ES) č. 882/2004 pravidla týkající se provádění zesílených úředních kontrol platná v místě vstupu na území zmíněná v příloze I uvedeného nařízení pro dovoz krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Aktualizace přílohy I

Aby mohl být seznam v příloze I zřízen a pravidelně aktualizován, je třeba přihlédnout přinejmenším k těmto zdrojům informací:

a) údaje vyplývající z oznámení získaných prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF);

b) zprávy a informace vyplývající z činnosti Potravinového a veterinárního úřadu;

c) zprávy a informace získané ze třetích zemí;

d) výměna informací mezi Komisí, členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin;

e) případně vědecká hodnocení.

►M29

Seznam v příloze I je pravidelně, alespoň každé pololetí, přezkoumán.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a) „společným vstupním dokladem” se rozumí doklad, jehož vzor je uveden v příloze II a jenž musí vyplnit provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce, jak je stanoveno v článku 6, a příslušný orgán, který potvrdí provedení úředních kontrol;

b) „určeným místem vstupu” se rozumí místo vstupu na jedno z území uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 882/2004, jak je stanoveno v čl. 17 odst. 1 první odrážce uvedeného nařízení; pokud jde o zásilky dopravované po moři, které jsou vykládány za účelem nakládky na jiné plavidlo pro další přepravu do přístavu v jiném členském státě, je určeným místem vstupu uvedený přístav;

c) „zásilkou” se rozumí množství jakýchkoli krmiv nebo potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I tohoto nařízení, které jsou zařazeny do stejné kategorie nebo odpovídají stejnému popisu, vztahuje se na ně tentýž doklad (doklady), byly dopraveny týmž dopravním prostředkem a pocházejí z téže třetí země nebo části této země.

Článek 4

Minimální požadavky na určená místa vstupu

Aniž je dotčen článek 19, mají určená místa vstupu k dispozici přinejmenším:

a) dostatečný počet pracovníků s vhodnou kvalifikací a zkušenostmi k provádění předepsaných kontrol u zásilek;

b) vhodné prostory pro příslušný orgán k provádění nezbytných kontrol;

c) podrobné pokyny týkající se odběru vzorků pro analýzu a zasílání těchto vzorků pro analýzu do laboratoře určené na základě čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 882/2004 (dále jen „určená laboratoř”);

d) prostory k případnému skladování zásilek (a zásilek přepravovaných v kontejnerech) ve vhodných podmínkách během doby zadržení, než obdrží výsledky analýzy uvedené v písmeni c), a dostatečný počet skladovacích prostor, včetně chladírenských skladů, pro případy, kdy povaha zásilky vyžaduje kontrolovanou teplotu;

e) vybavení pro vykládku a odpovídající vybavení pro odběr vzorků pro analýzu;

f) možnost provedení vykládky a odběru vzorků pro analýzu na zastřešeném místě, pokud je třeba;

g) určenou laboratoř, která může provést analýzu, jak je uvedeno v písmeni c), a která se nachází na místě, kam mohou být vzorky dopraveny během krátké doby.

Článek 5

Seznam určených míst vstupu

Členské státy vedou a zpřístupní na internetu aktualizovaný seznam určených míst vstupu pro každý výrobek uvedený v příloze I. Členské státy Komisi sdělí internetovou adresu těchto seznamů.

Komise pro informaci zveřejní na svých internetových stránkách odkazy členských států na uvedené seznamy.

Článek 6

Oznamování zásilek předem

Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci odpovídajícím způsobem předem oznámí předpokládané datum a čas fyzického příchodu zásilky na určené místo vstupu a druh zásilky.

Za tímto účelem vyplní část I společného vstupního dokladu a předají tento doklad příslušnému orgánu na určeném místě vstupu alespoň jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky.

Článek 7

Jazyk společných vstupních dokladů

Společné vstupní doklady jsou vypracovávány v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se nachází určené místo vstupu.

Členský stát však může povolit, aby byly společné vstupní doklady vypracovávány v jiném úředním jazyce Společenství.

Článek 8

Zesílené úřední kontroly na určených místech vstupu

1. Příslušný orgán na určeném místě vstupu provádí bez prodlení:

a) kontroly dokladů všech zásilek do 2 pracovních dnů od jejich příchodu na určené místo vstupu, pokud nenastanou výjimečné a nevyhnutelné okolnosti;

b) kontroly totožnosti a fyzické kontroly, včetně laboratorní analýzy, jejichž četnost je stanovena v příloze I, a to takovým způsobem, aby provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci nemohli předvídat, zda určitá konkrétní zásilka bude těmto kontrolám podrobena; výsledky fyzických kontrol musí být k dispozici ihned, jakmile to bude z technického hlediska možné.

2. Po dokončení kontrol stanovených v odstavci 1 příslušný orgán:

a) vyplní příslušný oddíl části II společného vstupního dokladu a odpovědný úředník příslušného orgánu orazítkuje a podepíše originál uvedeného dokladu;

b) pořídí a uchová kopii podepsaného a orazítkovaného společného vstupního dokladu.

Originál společného vstupního dokladu je přiložen k zásilce při její další přepravě, dokud se zásilka nedostane na místo určení uvedené ve společném vstupním dokladu.

Příslušný orgán na určeném místě vstupu může povolit další přepravu zásilky před tím, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol. Pokud bylo schválení uděleno, příslušný orgán na určeném místě vstupu o tom uvědomí příslušný orgán v místě určení a učiní se vhodná opatření k zajištění toho, aby zásilka zůstala pod stálým dohledem příslušných orgánů a nemohlo s ní být žádným způsobem manipulováno do doby, než budou k dispozici výsledky fyzických kontrol.

Pokud je zásilka přepravována dříve, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol, vydá se pro tyto účely ověřená kopie originálu společného vstupního dokladu.

Článek 9

Zvláštní okolnosti

1. Na žádost dotčeného členského státu může Komise příslušným orgánům určitých určených míst vstupu, které pracují za specifických zeměpisných omezení, povolit provádění fyzických kontrol v prostorách provozovatele krmivářského a potravinářského podniku, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) není nepříznivě ovlivněna účinnost kontrol prováděných na určeném místě vstupu;

b) prostory případně splňují požadavky uvedené v čl. 4 a jsou pro tento účel schváleny členským státem;

c) jsou zavedena vhodná opatření, která zaručují, že zásilka od okamžiku příjezdu na určené místo vstupu zůstane pod stálým dohledem příslušných orgánů určeného místa vstupu a během všech kontrol s ní nemůže být žádným způsobem manipulováno.

▼M33

2. Odchylně od čl. 8 odst. 1 může Komise za výjimečných okolností stanovit, pokud jde o výrobek uvedený na seznamu v příloze I, že příslušný orgán místa určení uvedeného ve společném vstupním dokladu může případně provádět kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek výrobků v prostorách provozovatele krmivářského a potravinářského podniku, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odst. 1 písm. b) a c) a pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) výrobek snadno podléhá zkáze nebo jeho balení má zvláštní vlastnosti, a proto by provádění odběru vzorků na určeném místě vstupu nevyhnutelně vedlo k vážnému riziku pro bezpečnost potravin nebo k poškození výrobku v nepřijatelném rozsahu;

b) jsou zavedena vhodná opatření pro spolupráci příslušných orgánů určeného místa vstupu a příslušných orgánů provádějících fyzické kontroly, aby bylo zajištěno, že:

i) se zásilkou nemůže být během všech kontrol žádným způsobem manipulováno,

ii) jsou zcela splněny požadavky týkající se podávání zpráv stanovené v článku 15.

▼B

Článek 10

Propuštění do volného oběhu

Propuštění zásilek do volného oběhu je podmíněno předložením společného vstupního dokladu řádně vyplněného příslušným orgánem, nebo jeho elektronické verze, ze strany provozovatele krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce celním orgánům, jakmile byly provedeny veškeré kontroly požadované na základě čl. 8 odst. 1 a jakmile jsou známy příznivé výsledky fyzických kontrol, pokud jsou tyto kontroly požadovány.

Článek 11

Povinnosti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků

Pokud to zvláštní vlastnosti zásilky umožňují, provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce poskytne příslušnému orgánu:

a) dostatečný počet pracovníků a logistiku pro vykládku zásilky, aby mohly být provedeny úřední kontroly;

b) odpovídající vybavení pro odběr vzorků pro analýzu, pokud jde o zvláštní způsoby přepravy a/nebo specifické způsoby balení, pokud reprezentativní odběr vzorků nelze provést pomocí obvyklého vybavení k odběru vzorků.

Článek 12

Rozdělení zásilek

Zásilky se nerozdělují, dokud nebyly dokončeny zesílené úřední kontroly a dokud příslušný orgán nevyplnil společný vstupní doklad, jak je stanoveno v článku 8.

V případě následného rozdělení zásilky se ke každé části zásilky připojí ověřená kopie společného vstupního dokladu, která zásilku doprovází, dokud není propuštěna do volného oběhu.

Článek 13

Nedodržení ustanovení

Pokud se na základě úředních kontrol zjistí, že ustanovení nebyla dodržena, vyplní odpovědný úředník příslušného orgánu část III společného vstupního dokladu a přijmou se opatření podle článků 19, 20 a 21 nařízení (ES) č. 882/2004.

Článek 14

Poplatky

1. Členské státy zajistí výběr poplatků vzniklých v souvislosti se zesílenými úředními kontrolami stanovenými tímto nařízením v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 882/2004 a s kritérii stanovenými v příloze VI nařízení (ES) č. 882/2004.

2. Poplatky uvedené v odstavci 1 platí provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků odpovědní za zásilku nebo jejich zástupci.

Článek 15

Podávání zpráv Komisi

1. Členské státy podají Komisi zprávu o zásilkách za účelem soustavného hodnocení krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I.

▼M29

Tuto zprávu předloží do konce měsíce následujícího po každém pololetí.

2. Tato zpráva obsahuje tyto informace:

a) informace o každé zásilce, včetně:

i) velikosti vyjádřené uvedením čisté hmotnosti zásilky,

ii) země původu každé zásilky;

b) počet zásilek, u kterých byl proveden odběr vzorků pro analýzu;

c) výsledky kontrol stanovených v čl. 8 odst. 1.

3. Komise zpracuje zaslané zprávy podle odstavce 2 a dá je k dispozici členským státům.

Článek 16

Změna rozhodnutí 2006/504/ES

Rozhodnutí 2006/504/ES se mění takto:

1) v čl. 1 písm. a) se zrušují body iii), iv) a v);

2) v čl. 5 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) každé zásilky potravin z Brazílie”;

3) v článku 7 se zrušuje odstavec 3.

Článek 17

Zrušení rozhodnutí 2005/402/ES

Rozhodnutí Komise 2005/402/ES se zrušuje.

Článek 18

Použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 25. ledna 2010.

▼M1

Článek 19

Přechodná ustanovení

▼M18

1. Pokud nemá určené místo vstupu požadované vybavení k provádění kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovených v čl. 8 odst. 1 písm. b), mohou být uvedené kontroly prováděny po dobu deseti let od data vstupu tohoto nařízení v platnost na jiném kontrolním místě v tomtéž členském státě, jež k těmto účelům schválil příslušný orgán, předtím, než je zboží deklarováno k propuštění do volného oběhu, jestliže uvedené kontrolní místo splňuje minimální požadavky stanovené v článku 4.

▼M1

2. Členské státy zveřejní elektronickou cestou na svých internetových stránkách seznam kontrolních míst schválených na základě odstavce 1.

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M33

PŘÍLOHA I

Krmiva a potraviny jiného než živočišného původu podléhající zesíleným úředním kontrolám na určeném místě vstupu

Krmiva a potraviny
(zamýšlené použití)
Kód KN (1) Třídění TARIC Země původu Riziko Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%)
Ananas
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
0804 30 00   Benin (BJ) Rezidua pesticidů (2) (3) 20
—  Podzemnice olejná ve skořápce —  1202 41 00   Bolívie (BO) Aflatoxiny 50
—  Podzemnice olejná bez skořápky —  1202 42 00
—  Arašídové máslo —  2008 11 10
—  Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná —  2008 11 91 ;
2008 11 96 ;
2008 11 98
(Krmiva a potraviny)  
Fazole
(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)
(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)
ex 0708 20 00 ;
ex 0710 22 00
10
10
Kambodža (KH) Rezidua pesticidů (2) (4) 50
Miřík celer (Apium graveolens)
(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)
ex 0709 40 00 20 Kambodža (KH) Rezidua pesticidů (2) (5) 50
Brassica oleracea
(jiné jedlé druhy rodu Brassica, „čínská brokolice”) (6)
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
ex 0704 90 90 40 Čína (CN) Rezidua pesticidů (2) 20
Čaj, též aromatizovaný
(Potraviny)
0902   Čína (CN) Rezidua pesticidů (2) (7) 10
—  Sladká paprika (Capsicum annuum) —  0709 60 10 ;
0710 80 51
  Dominikánská republika (DO) Rezidua pesticidů (2) (8) 20
—  Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.) —  ex 0709 60 99 ;
ex 0710 80 59
20
20
—  Fazole
(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)
—  ex 0708 20 00 ;
ex 0710 22 00
10
10
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)    
Jahody
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
0810 10 00   Egypt (EG) Rezidua pesticidů (2) (9) 10
—  Sladká paprika (Capsicum annuum) —  0709 60 10 ;
0710 80 51
  Egypt (EG) Rezidua pesticidů (2) (10) 10
—  Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.) —  ex 0709 60 99 ;
ex 0710 80 59
20
20
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)    
—  Podzemnice olejná ve skořápce —  1202 41 00   Gambie (GM) Aflatoxiny 50
—  Podzemnice olejná bez skořápky —  1202 42 00
—  Arašídové máslo —  2008 11 10
—  Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná —  2008 11 91 ;
2008 11 96 ;
2008 11 98
(Krmiva a potraviny)  
—  Lískové ořechy ve skořápce —  0802 21 00   Gruzie (GE) Aflatoxiny 20
—  Lískové ořechy bez skořápky —  0802 22 00
(Potraviny)  
Palmový olej
(Potraviny)
1511 10 90 ;
1511 90 11 ;
  Ghana (GH) Barviva Sudan (11) 50
ex 1511 90 19 ;
1511 90 99
90
Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.) ex 0709 60 99 ;
ex 0710 80 59
20
20
Indie (IN) Rezidua pesticidů (2) (12) 10
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)    
Vinné hrozny sušené (včetně sušených vinných hroznů nasekaných nebo nadrcených do podoby pasty bez jakéhokoliv dalšího zpracování)
(Potraviny)
0806 20   Írán (IR) Ochratoxin A 5
Hrách setý (nevyluštěný)
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
ex 0708 10 00 40 Keňa (KE) Rezidua pesticidů (2) (13) 5
—  Podzemnice olejná ve skořápce —  1202 41 00   Madagaskar (MG) Aflatoxiny 50
—  Podzemnice olejná bez skořápky —  1202 42 00
—  Arašídové máslo —  2008 11 10
—  Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná —  2008 11 91 ;
2008 11 96 ;
2008 11 98
(Krmiva a potraviny)  
Sezamová semena
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
1207 40 90   Nigérie (NG) Salmonela (14) 50
Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.) ex 0709 60 99 ;
ex 0710 80 59
20
20
Pákistán (PK) Rezidua pesticidů (2) 10
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)    
—  Podzemnice olejná ve skořápce —  1202 41 00   Senegal (SN) Aflatoxiny 50
—  Podzemnice olejná bez skořápky —  1202 42 00
—  Arašídové máslo —  2008 11 10
—  Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná —  2008 11 91 ;
2008 11 96 ;
2008 11 98
(Krmiva a potraviny)  
Maliny
(Potraviny – zmrazené)
0811 20 31 ;   Srbsko (RS) Norovirus 10
ex 0811 20 11 ;
ex 0811 20 19
10
10
Melounová (Egusi, Citrullus spp.) jádra a produkty z nich vyrobené
(Potraviny)
ex 1207 70 00 ;
ex 1106 30 90 ;
ex 2008 99 99
10
30
50
Sierra Leone (SL) Aflatoxiny 50
Papriky (sladké nebo jiné než sladké) (Capsicum spp.)
(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)
ex 2008 99 99 ;
0904 21 10 ;
79 Šrí Lanka (LK) Aflatoxiny 20
ex 0904 21 90 ;
ex 0904 22 00
20
11 ; 19
—  Podzemnice olejná ve skořápce —  1202 41 00   Súdán (SD) Aflatoxiny 50
—  Podzemnice olejná bez skořápky —  1202 42 00
—  Arašídové máslo —  2008 11 10
—  Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná —  2008 11 91 ;
2008 11 96 ;
2008 11 98
(Krmiva a potraviny)  
Sezamová semena
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
1207 40 90   Súdán (SD) Salmonela (14) 50
Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.) ex 0709 60 99 ;
ex 0710 80 59
20
20
Thajsko (TH) Rezidua pesticidů (2) (15) 10
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)    
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: