dnes je 17.4.2024

Input:

69/2016 Sb., Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

č. 69/2016 Sb., Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
VYHLÁŠKA
ze dne 17. února 2016
o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1)
a)  způsob označování potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny,
b)  druhy potravin s členěním na skupiny a podskupiny,
c)  pro jednotlivé druhy potravin požadavky na jakost, technologické požadavky, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení,
d)  pro jednotlivé druhy potravin
1.  teplotní režimy při uchovávání či zmrazování potravin,
2.  způsoby uchovávání a manipulace s potravinami během jejich uvádění na trh,
3.  zvláštní požadavky na přepravu,
4.  minimální technologické požadavky.
ČÁST PRVNÍ
MASO
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  výsekovým masem rozbourané, výsekové části jatečně upravených těl zvířat, určené k uvádění na trh,
b)  kostmi kosti získané bouráním jatečně upravených těl,
c)  krví krev získaná při porážce jatečných zvířat technologickým postupem, který vylučuje kontaminaci takto získané krve, určené pro výrobu potravin,
d)  syrovým sádlem nebo syrovým lojem tuková tkáň určená pro lidskou spotřebu získaná z jatečně upravených těl zvířat nebo při bourání masa,
e)  zvěřinou maso volně žijící zvěře,
f)  masem z farmové zvěře maso z farmově chované zvěře,
g)  průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie2) .
§ 3
Členění na druhy a skupiny
Členění na druhy a skupiny je u masa, s výjimkou nedělené drůbeže a děleného drůbežího masa, uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Označování
§ 4
Kromě údajů uvedených v přímo použitelných předpisech Evropské unie3) , v zákoně a vyhlášce o některých způsobech označování potravin se označí
a)  maso, s výjimkou neděleného jatečně upraveného těla drůbeže a děleného jatečně upraveného těla drůbeže, názvem skupiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce tabulky 1 a dále označením podle živočišného druhu zvířete nebo výrazem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce tabulce 2 bez ohledu na pohlaví, maso ostatních zvířat názvem živočišného druhu,
b)  zvěřina a maso z farmové zvěře názvem příslušného živočišného druhu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce tabulky 3, u dělené zvěřiny i částí jatečného těla; dále se uvede, zda se jedná o zvěřinu nebo maso z farmové zvěře,
c)  výsekové maso názvem
Nahrávám...
Nahrávám...