dnes je 28.5.2023

Input:

76/2015 Sb., Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění účinném k 1.4.2023

č. 76/2015 Sb., Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění účinném k 1.4.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
113/2015 Sb.
(k 13.5.2015)
vkládá nový § 27a; nové přechodné ustanovení
64/2016 Sb.
(k 1.3.2016)
mění; nová přechodná ustanovení
236/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 18 odst. 3 a přílohu č. 1
18/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 15 a § 17; nové přechodné ustanovení
49/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 9 odst. 1 písm. e) bod 1; nové přechodné ustanovení
29/2018 Sb.
(k 1.3.2018)
mění § 12, § 15, § 18, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25 a přílohu č. 10; nová přechodná ustanovení
43/2018 Sb.
(k 1.4.2018)
mění § 9, § 11, § 15, § 19, § 20, § 25; ruší § 10 a přílohu č. 2
57/2019 Sb.
(k 1.3.2019)
mění § 4, § 6, § 11, § 13, § 15, § 21, § 22, § 23, § 24 a § 25; nové přechodné ustanovení
332/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 2, § 3, § 5, § 11, § 18 a § 27; nové přechodné ustanovení
217/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá § 27b a § 27c; nové přechodné ustanovení
55/2021 Sb.
(k 1.3.2021)
mění § 9, § 12, § 19, § 20, § 25 a přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
177/2021 Sb.
(k 1.5.2021)
mění § 6; nové přechodné ustanovení
33/2022 Sb.
(k 1.3.2022)
mění § 12 a přílohu č. 6
84/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění, celkem 17 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění opatření ekologické zemědělství.
§ 2
Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství
(1) Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství (dále jen „žádost o zařazení”) může podat fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „žadatel”), jestliže
a) provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost,
b) hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství a ke dni doručení žádosti o zařazení je registrován v systému ekologického zemědělství podle § 6 až 8 zákona o ekologickém zemědělství a
c) zařazuje nejméně 0,5 hektaru zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy”), na kterou lze poskytnout dotaci podle § 18.
(2) Žadatel v žádosti o zařazení podle odstavce 1 uvede seznam a výměru všech dílů půdních bloků obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období podle zákona o ekologickém zemědělství, a vedených v evidenci využití půdy, které požaduje zařadit do opatření ekologické zemědělství podle odstavce 1.
(3) Zařadit do opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku, na kterém dosud není opatření ekologické zemědělství uplatňováno a není na něm uplatňováno
a) navazující opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství,
b) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo
c) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření.
(4) Žádost o zařazení se podává na
a) celý díl půdního bloku,
b) období závazku v délce trvání 5 let, které začíná dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období závazku (dále jen „závazek”), na které je podávána žádost o zařazení.
(5) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”) na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku závazku podle odstavce 4 písm. b).
(6) Fond žadatele zařadí do opatření ekologické zemědělství, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem o zemědělství a tímto nařízením.
(7) V období ode dne doručení žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do opatření ekologické zemědělství podle odstavce 6 nelze
a) do žádosti o zařazení doplnit další díl půdního bloku, nebo
b) v žádosti o zařazení zvýšit výměru dílu půdního bloku.
(8) Žádost podle odstavců 1 a 4 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2020 a pro období následující.
§ 3
Přechod z agroenvironmentálně-klimatických opatření do opatření ekologické zemědělství
(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku provést přechod z podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení, podá novou žádost o zařazení podle § 2.
(2) V žádosti podle odstavce 1 žadatel uvede
a) všechny díly půdních bloků dosud zařazené do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení,
b) všechny díly půdních bloků dosud zařazené do podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
c) zvýšení zařazené výměry dílu půdního bloku,
d) snížení zařazené výměry dílu půdního bloku,
e) díl půdního bloku, který dosud nebyl zařazen do podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., a žadatel jej požaduje zařadit do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení.
(3) Na žádost podanou podle odstavců 1 a 2 se uplatní podmínky stanovené v § 4 a 5 obdobně.
(4) Jsou-li splněny podmínky přechodu podle odstavců 1 a 2 a podmínky zařazení do opatření ekologické zemědělství podle § 2, Fond žadatele zařadí podle § 2 odst. 6 do nového závazku do opatření ekologické zemědělství.
(5) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2020 a pro období následující.
§ 4
Zvýšení zařazené výměry
(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství nebo o zvýšení výměry zařazením nového dílu půdního bloku. Zvýšit výměru lze nejvíce o 35 % celkové výměry, která byla zařazena v prvním roce závazku podle § 2 odst. 6.
(2) Zvýšit výměru zařazením nového dílu půdního bloku podle odstavce 1 lze pouze zařazením celého dílu půdního bloku.
(3) Žádost o zvýšení zařazené výměry podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku.
(4) Žádost podle odstavce 3 nelze podat v pátém roce trvání závazku.
(5) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 3 rozhodne o zařazení do opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.
(6) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku zvýšit zařazenou výměru v rozsahu překračujícím limit podle odstavce 1 nebo hodlá-li zařazenou výměru zvýšit v pátém roce trvání závazku, podá žádost o zařazení podle § 2, čímž zároveň požádá o zařazení do nového závazku. V této žádosti uvede díly půdních bloků původně zařazené do opatření ekologické zemědělství a dodatečnou výměru, kterou požaduje zařadit do opatření ekologické zemědělství v novém závazku. Plnění podmínek opatření ekologické zemědělství se posuzuje v rámci nového závazku samostatně bez vztahu k původnímu závazku. Nedokončení původního závazku se v tomto případě nepovažuje za nesplnění podmínek tohoto nařízení.
(7) Za navýšení zařazené výměry v pátém roce závazku se nepovažuje navýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do opatření podle § 2 odst. 6.
§ 5
Snížení zařazené výměry
(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 6.
(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději
a) do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace v rámci opatření ekologické zemědělství do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo
b) do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo mimo období uvedené v písmenu a).
(3) Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci2) . Žádost o změnu zařazení doručenou po termínu uvedeném v odstavci 2 písm. a) Fond zamítne.
(4) V žádosti o snížení zařazené výměry žadatel uvede, zda o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství žádá z důvodu
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3) ,
b) provedení pozemkové úpravy4) ,
c) zásahu vyšší moci2) ,
d) odnětí nebo omezení vlastnického práva pro stavby nebo opatření ve veřejném zájmu5) ,
e) pozbytí užívání pozemku v evidenci využití půdy, nejvýše však do 25 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené v prvním roce závazku do opatření ekologické zemědělství rozhodnutím podle § 2 odst. 6, nebo
f) jiného, než je uveden v písmenech a) až e).
(5) Fond na základě žádosti o snížení zařazené výměry rozhodne o zařazení do opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.
(6) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení zařazené výměry, nebo že zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce závazku podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o zařazení do opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy, popřípadě o vyřazení výměry, která již nesplňuje podmínky závazku; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.
(7) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení o veškerou zařazenou výměru, nebo že veškerá zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce závazku podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství; povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.
§ 6
Žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření ekologické zemědělství
(1) Žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření ekologické zemědělství (dále jen „žádost o dotaci”) doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři
pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti6) , a to do 15. května příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.
(2) V žádosti o dotaci podle odstavce 1 žadatel uvede u každého dílu půdního bloku, zda žádá o dotaci
a) v rámci přechodu na ekologickou produkci7) ,
1. je-li díl půdního bloku veden ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v režimu přechodu na ekologickou produkci, a zároveň
2. pokud se díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nenacházel alespoň z 50 % jeho výměry v režimu ekologické produkce, a to po dobu alespoň jednoho kalendářního dne v období posledních 3 let přede dnem 15. května příslušného kalendářního roku, v němž je podávána žádost o dotaci, nebo
b) v rámci ekologické produkce,
1. je-li díl půdního bloku veden ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v tomto režimu,
2. je-li díl půdního bloku veden ke dni doručení žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a v průběhu období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku dojde ke změně na režim ekologické produkce,
3. je-li díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, standardní orná půda, travní porost nebo úhor veden ke dni doručení žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a byl v evidenci využití půdy veden v předchozích 2 po sobě následujících letech v režimu přechodu na ekologickou produkci,
4. je-li díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad, vinice, chmelnice nebo jiná trvalá kultura veden ke dni doručení žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a byl v evidenci využití půdy veden v předchozích 3 po sobě následujících letech v režimu přechodu na ekologickou produkci, nebo
5. je-li díl půdního bloku veden ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v režimu přechodu na ekologickou produkci a pokud se díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházel alespoň z 50 % jeho výměry v režimu ekologické produkce, a to po dobu alespoň jednoho kalendářního dne v období posledních 3 let před 15. květnem příslušného kalendářního roku, v němž je podávána žádost o dotaci.
(3) Žadatel v žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok uvede u každého dílu půdního bloku druh zemědělské kultury, na který požaduje dotaci a který je zároveň veden ke dni doručení žádosti o dotaci v evidenci využití půdy. Žádost o dotaci lze podat na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury
a) trvalý travní porost,
b) standardní orná půda,
c) travní porost,
d) úhor,
e) ovocný sad,
f) vinice,
g) chmelnice, nebo
h) jiná trvalá kultura; na tento díl půdního bloku lze žádost o dotaci podat, pokud je na celém dílu půdního bloku současně vymezen ekologicky významný prvek krajinotvorný sad.
(4) Součástí žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok je
a) geoprostorová informace o dílech půdních bloků, které žadatel uvedl v žádosti, a to v rozlišení na díly půdních bloků nebo jejich části s druhem zemědělské kultury uvedeným v odstavci 3, a
b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků nebo jejich částí uvedených v písmenu a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.
(5) Je-li žádost o dotaci doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond dotaci za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie8) sníží, popřípadě žádost o dotaci zamítne.
(6) V případě, že v průběhu příslušného kalendářního roku dojde ke zkrácení období přechodu na ekologickou produkci podle článku 36 odst. 2 a 4 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, bude žadateli vypočtena dotace podle § 18 pro ekologickou produkci, přičemž zkrácení období přechodu na ekologickou produkci na daném dílu půdního bloku se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením.
(7) Případnou změnu žádosti o dotaci podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie16) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.
§ 7
Poměrná výše dotace
(1) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu závazku došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství z důvodů uvedených v § 5 odst. 4 písm. a) až e), dotace se poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji žadatel měl vedenou v evidenci využití půdy, nebo období, které končí dnem, kdy nastala skutečnost podle § 5 odst. 4 písm. c). Poměrná výše dotace se neposkytne na výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže tato výměra nebyla na žadatele vedena ke dni doručení žádosti o dotaci v evidenci využití půdy.
(2) Pokud žadatel neprokáže, že v průběhu závazku došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství z důvodů uvedených v § 5 odst. 4 písm. a) až e) nebo pokud uvede důvod snížení podle § 5 odst. 4 písm. f), dotace se poskytne snížená o poměrnou část odpovídající snížení výměry zemědělské půdy, a zároveň Fond rozhodne o vrácení poměrné části dotace, která byla poskytnuta od počátku trvání závazku na výměru, o kterou byla původní výměra snížena, a o případném vyřazení této výměry z opatření ekologické zemědělství od počátku závazku.
(3) Podá-li žadatel žádost o snížení zařazené výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství o veškerou zařazenou výměru, nebo požádá-li žadatel o vyřazení z opatření ekologické zemědělství, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.
§ 8
Převod závazku
(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí zemědělskou činnost, nebo právnická osoba, která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a nový uživatel zemědělské půdy nebo právní nástupce zaniklé právnické osoby (dále jen „nabyvatel”) tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek opatření ekologické zemědělství, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených pro opatření ekologické zemědělství a Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.
(2) Pokud v důsledku převodu nebo pachtu části nebo celého obchodního závodu dojde v průběhu příslušného závazku u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je v rámci opatření ekologické zemědělství poskytována dotace, a nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů od data převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek opatření ekologické zemědělství na nabyté části tohoto obchodního závodu ve stejném rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto obchodního závodu bude pokračovat v plnění podmínek opatření ekologické zemědělství na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.
(3) Jestliže se nabyvatel, který je zařazen do opatření ekologické zemědělství, písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, novou žádost o zařazení již nepodává a § 4 se v tomto případě nepoužije; tuto skutečnost však oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, přičemž
a) je-li zemědělská půda nabytá podle odstavce 1 nebo 2 zařazena do opatření ekologické zemědělství po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenu do tohoto opatření, a zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 35 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenu do tohoto opatření, uvede nabyvatel na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazenou do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení závazku odpovídající kalendářnímu roku, kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena původnímu žadateli do tohoto opatření,
b) v ostatních případech uvede nabyvatel na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení závazku odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel zařazen do tohoto opatření.
(4) Jestliže se nabyvatel, který není zařazen do opatření ekologické zemědělství, písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení, ale oznámí tuto skutečnost Fondu na Fondem vydaném formuláři, v němž uvede výměru zařazenou do tohoto opatření. Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období závazku, po které bude nabyvatel zařazen do tohoto opatření.
(5) Jestliže dojde k převodu závazku v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, stanoví se výměra zemědělské půdy, která může být předmětem
a) zvýšení zařazené výměry podle § 4, v průběhu zbývající části závazku jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení zařazené výměry podle § 4, a poměrné části původním žadatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení podle § 4, odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit zvýšení výměry pro původního žadatele se odpovídajícím způsobem snižuje,
b) snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 4 písm. e), v průběhu zbývající části příslušného pětiletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 4 písm. e), a poměrné části původním žadatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 5 odst. 4 písm. e), odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit snížení výměry pro původního žadatele se odpovídajícím způsobem snižuje.
(6) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do tohoto opatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle § 5, s výjimkou snížení z důvodů podle § 5 odst. 4 písm. a) až e), nebo k nesplnění jiných podmínek opatření ekologické zemědělství na zemědělské půdě, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.
(7) Dojde-li v průběhu období, v němž je zjištěno nesplnění podmínky vedoucí k uplatnění postupu uvedeného v části třetí tohoto nařízení, k převodu závazku v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, postup podle části třetí tohoto nařízení se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace nabyvateli jen na část výměry zemědělské půdy získanou od původního žadatele. Nedodržení podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), odst. 2 nebo odst. 3 převodcem nebo nabyvatelem v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2 se za nesplnění podmínky vedoucí k postupu podle části třetí tohoto nařízení nepovažuje, pokud nesplnění podmínky trvá nejvýše po dobu 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém byla v evidenci využití půdy převedena zemědělská půda z převodce na nabyvatele.
§ 9
Obecné podmínky pro poskytnutí dotace
(1) Dotace se poskytne žadateli v plné výši podle § 18, jestliže
a) je zařazen do opatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 6, a do tohoto opatření je zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení,
b) ke dni doručení žádosti o dotaci nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě s druhem zemědělské kultury, na kterou lze poskytnout dotaci podle § 6 odst. 3,
c) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v souladu s
1. pravidly podmíněnosti uvedenými v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům,
2. podmínkami minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin uvedenými v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům,
3. podmínkami vyplývajícími z nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a ze zákona o ekologickém zemědělství a
4. dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením,
 
 
 
 
 
 
d) žadatel v případě použití hnojiv a statkových hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se zákonem o hnojivech a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let,
e) žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto přípravků v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh10) a uchovává tyto záznamy pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let,
f) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínek opatření ekologické zemědělství vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace a
g) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínky zemědělského obhospodařování standardní orné půdy stanovené v nařízení vlády upravujícím podrobnosti evidence využití půdy.
(2) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního porostu podle § 6 odst. 3 písm. c) na
a) trvalý travní porost podle § 6 odst. 3 písm. a), nebo
b) standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3 písm. b), dojde-li ke změně po 31. srpnu příslušného kalendářního roku.
(3) Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3j zákona o zemědělství (dále jen „obnova”) na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku byl na příslušném dílu půdního bloku souvislý travní porost a byla
a) provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo
b) sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.
(4) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 3 provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna příslušného kalendářního roku za splnění této podmínky.
(5) Provede-li žadatel změnu kultury podle odstavce 2 písm. b) před 31. říjnem příslušného kalendářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé seče za nesplnění podmínek tohoto nařízení.
§ 10
(zrušen nař. vlády č. 43/2018 Sb. k 1.4.2018)
ČÁST DRUHÁ
BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
§ 11
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost
(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. a) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost,
a) zajistí
1. zemědělské obhospodařování provedením první seče s odklizem biomasy nebo pastvy v souladu s § 7 nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, za podmínek stanovených v písmenech b) až d), a to v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku nebo v termínu do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními, a
2. provedení druhé seče s odklizem biomasy nebo pastvy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku, pokud podmínky na daném dílu půdního bloku uplatňovaného podopatření ošetřování travních porostů nestanoví § 18 a 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 15 a 16 nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, jinak,
 
 
 

b) provádí v případě údržby trvalého travního porostu pasením likvidaci nedopasků, a to do 30 dnů od skončení pastvy nebo, v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10° a může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody ve zvláště chráněných územích11) , ochranných pásmech národních parků12) a v oblastech soustavy Natura 200013) ,
c) neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody ve zvláště chráněných územích11) , ochranných pásmech národních parků12) a v oblastech soustavy Natura 200013) ,
d) může v případě provádění obnovy trvalého travního porostu nahradit seč, popřípadě pastvu, bezprostředně předcházející obnově trvalého travního porostu mulčováním nejvýše jednou za 5 let; to se nevztahuje na mulčování nedopasků nebo dodatečné mulčování po splnění podmínek sečí a
e) splňuje každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období”) intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, přičemž do výměry trvalého travního porostu se nezapočítává výměra dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost
1. nacházející se alespoň z 50 % v oblastech 1. a 2. zóny chráněných krajinných oblastí, v maloplošných zvláště chráněných územích nebo v zónách soustředěné péče o přírodu v národních parcích,
2. zařazený do titulu podle § 2 písm. b) bodů 6 až 8 nařízení vlády č. 80/2023 Sb., a
3. zařazený do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 až 8 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
(2) Pro účely tohoto nařízení se za hospodářská zvířata podle odstavce 1 písm. e) považují pouze zvířata druhu splňujícího podmínky § 4 zákona o ekologickém zemědělství a článku 14 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 evidovaná na hospodářství, která jsou takto označena v informačním systému ústřední evidence vedeném podle plemenářského zákona.
(3) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za toto kontrolní období
a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona a
b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona; deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.
(4) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle odstavce 3 ve stanoveném termínu, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující jejich zohlednění.
(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 1 písm. e) se za každý den kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat v souladu s odstavcem 2 přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému ústřední evidence vedeného podle plemenářského zákona nebo při kontrole na místě, popřípadě také podle odstavců 3 a 4, a výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost k příslušnému dni kontrolního období, přičemž do výměry trvalého travního porostu se nezapočítává výměra dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost
a) nacházejícího se alespoň z 50 % v oblastech 1. a 2. zóny chráněných krajinných oblastí, v maloplošných zvláště chráněných územích nebo v zónách soustředěné péče o přírodu v národních parcích,
b) zařazeného do titulu podle § 2 písm. b) bodů 6 až 8 nařízení vlády č. 80/2023 Sb. a
c) zařazeného do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 až 8 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
(6) O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dní.
(7) Za porušení podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) se nepovažuje, pokud je na daném díle půdního bloku ponechána nepokosená plocha podle nařízení vlády upravujícího přímé platby zemědělcům.
§ 12
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda
(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. b) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, je povinen v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl půdního bloku nebo jeho část žádá o dotaci na
a) pěstování zeleniny nebo speciálních bylin,
b) pěstování trav na semeno,
c) pěstování ostatních plodin, nebo
d) pěstování jahodníku.
(2) Žadatel na minimálně 20 % výměry, na kterou žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) nebo § 11 odst. 1 písm. a), b) nebo d) nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, nebo zemědělské kultury úhor v režimu přechodného období na ekologické zemědělství, anebo v režimu ekologického zemědělství, evidované na žadatele ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace, pěstuje po sklizni plodiny uvedené v odstavci 4 písm. a) nebo v odstavci 6 písm. a) zlepšující netržní plodinu založenou výsevem plodiny uvedené v části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení; žadatel současně na dílech půdních bloků nebo jejich částech, na které v příslušném kalendářním roce podává žádost o dotaci, založí zlepšující netržní plodinu
a) s letní variantou zlepšující netržní plodiny, která je vyseta do 31. července příslušného kalendářního roku, a na dílu půdního bloku nebo jeho části ponechána do 10. září příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této plodiny likvidován nebo omezován v růstu, nebo
b) s podzimní variantou zlepšující netržní plodiny, která je vyseta do 6. září příslušného kalendářního roku, a na dílu půdního bloku nebo jeho části ponechána do 31. října příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této plodiny likvidován nebo omezován v růstu.
(3) Podmínka podle odstavce 2 části věty před středníkem se nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) anebo podle § 11 odst. 1 písm. a), b) nebo d) nařízení vlády č. 81/2023 Sb. na výměru menší než 5 hektarů, přičemž
a) lze výměru zemědělské kultury úhor v režimu přechodného období na ekologické zemědělství nebo v režimu ekologického zemědělství evidované na žadatele ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 15. srpna příslušného kalendářního roku započítat do výměry podle odstavce 2 části věty před středníkem,
b) lze výměru, na které plní žadatel podmínku ochranného pásu podle § 2 odst. 2 písm. e) nebo g) až l) nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, započítat do výměry podle odstavce 2 části věty před středníkem,
c) lze výměru, na kterou žadatel žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. b) nařízení vlády č. 81/2023 Sb. započítat do výměry podle odstavce 2 části věty před středníkem,
d) pěstuje-li žadatel plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení jako plodiny uvedené v odstavci 4 nebo 6, je možné započítat jejich výměru do výměry podle odstavce 2 části věty před středníkem, a to pokud žadatel v žádosti o dotaci uvede
1. díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení pěstovat,
2. výměru pěstované plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení a
3. geoprostorovou informaci plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení, a
e) pěstuje-li žadatel plodiny uvedené v části B přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb. jako plodiny uvedené v odstavci 4 nebo 7, je možné započítat jejich výměru do výměry podle odstavce 2 části věty před středníkem, a to pokud žadatel v žádosti o dotaci uvede
1. díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém bude plodiny uvedené v části B přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb. pěstovat,
2. výměru pěstované plodiny uvedené v části B přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb. a
3. geoprostorovou informaci plodiny uvedené v části B přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 81/2023 Sb.
(4) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)
a) pěstuje během kalendářního roku na dílu půdního bloku nebo jeho části uvedeného v žádosti o dotaci pouze podporovaný druh zeleniny uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný druh zeleniny”) nebo druh speciálních bylin uvedený v příloze č. 5 k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný druh bylin”) s výjimkou zlepšujících netržních plodin uvedených v části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení, přičemž souhrnná výměra zemědělské půdy, na které žadatel pěstuje podporovaný druh zeleniny nebo podporovaný druh bylin, musí být minimálně shodná s výměrou dílu půdního bloku nebo jeho části uvedeného v žádosti o dotaci,
b) splní v příslušném kalendářním roce požadavky minimálního výsevu nebo výsadby podporovaného druhu zeleniny podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
c) v případě, že pěstuje podporovaný druh bylin, zajistí souvisle zapojený pokryv podporovaného druhu bylin na dílu půdního bloku nebo jeho části, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci,
d) může provést pastvu až po sklizni podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin; pastva na zlepšujících netržních plodinách není přípustná a
e) sklidí a odveze produkci z podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin z dílu půdního bloku nebo jeho části do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň.
(5) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)
a) pěstuje na celé ploše dílu půdního bloku nebo jeho části monokulturu množitelského porostu trav podle vyhlášky č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, ze kterých hodlá získávat semeno, a
b) neprovádí pastvu na dílu půdního bloku nebo jeho části, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci.
(6) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. c)
a) nepěstuje na dílu půdního bloku nebo jeho části množitelské porosty trav a plodiny uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení,
b) sklidí a odveze produkci ostatních plodin z dílu půdního bloku nebo jeho části do 15. listopadu příslušného kalendářního roku, nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň, a
c) může provést pastvu až po sklizni ostatních plodin; pastva na zlepšujících netržních plodinách není přípustná.
(7) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. d)
a) pěstuje jahodník na daném dílu půdního bloku nebo jeho části v minimální hustotě 20 000 životaschopných jedinců na hektar plochy osázené jahodníkem alespoň v období ode dne podání žádosti o dotaci do 30. června příslušného kalendářního roku,
b) splní v případě výsadby v příslušném kalendářním roce požadavek minimální výsadby uznané sadby jahodníku podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
c) provede případnou výsadbu jahodníku pouze po předplodině nebo hlavní plodině s meziplodinou, přičemž předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako zelené hnojení; o zapravení předplodiny nebo meziplodiny vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 u daného dílu půdního bloku nebo jeho části,
d) provede od druhého roku trvání závazku nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku odstranění čepelí listů jahodníku; podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na které byla v období od 1. září do 31. prosince kalendářního roku bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle § 6 odst. 3 písm. b) nebo v příslušném kalendářním roce provedena výsadba jahodníku; o provedení údržby vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 u daného dílu půdního bloku nebo jeho části,
e) zajistí plečkování meziřadí porostu minimálně dvakrát ročně; první plečkování se provádí nejpozději do 31. srpna a druhé plečkování se provádí nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku, podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na které je použita pěstební technologie s použitím fólií nebo textilií,
f) zajistí nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku údržbu porostu jahodníku sečením a posečenou biomasu zmulčuje nebo odstraní,
g) neprovádí na daném dílu půdního bloku nebo jeho části pastvu,
h) prokáže vlastní produkci jahod, a to v minimální výši 2 000 kg na hektar plochy osázené jahodníkem, na který žádá o dotaci tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje jahodník; tato podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém je založen porost jahodníku prvním rokem, přičemž tuto skutečnost žadatel doloží záznamem o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, a
i) neplní podmínky uvedené v písmenech d) až f) na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém byl porost jahodníku po provedení sklizně zlikvidován nebo zapraven do půdy, nejdříve však 1. července příslušného kalendářního roku.
(8) Žadatel, který hodlá v průběhu kalendářního roku provést změnu v plnění podmínek podle odstavce 2, požádá Fond o změnu, a to nejpozději před termínem plnění těchto podmínek.
§ 13
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost
(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. c) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury travní porost,
a) zajistí
1. zemědělské obhospodařování provedením první seče s odklizem biomasy nebo pastvy v souladu s § 7 nařízení vlády č. 83/2023 Sb. za podmínek stanovených v písmenech b) až d), a to v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku nebo v termínu do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 61/2023 Sb., a
2. provedení druhé seče s odklizem biomasy nebo pastvy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,
 
 
 
b) provádí v případě údržby travního porostu pasením likvidaci nedopasků, a to do 30 dnů od skončení pastvy nebo, v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°.
(2) O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dní.
(3) Za porušení podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) se nepovažuje, pokud je na daném díle půdního bloku ponechána nepokosená plocha podle nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.
§ 14
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor
(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. d) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor,
a) vytvoří ke dni doručení žádosti o dotaci na daném dílu půdního bloku úhor bez založení porostu plodin a
b) zajistí, aby byla plocha daného dílu půdního bloku pětkrát ročně podmítnuta, zkypřena, zdiskována, zorána, zválena nebo zvláčena; v termínech od 15. května do 30. června, od 1. července do 31. července, od 1. srpna do 31. srpna, od 1. září do 30. září a od 1. října do 31. října příslušného kalendářního roku zajistí provedení některé z těchto mechanických operací.
(2) Žádost o dotaci podle odstavce 1 lze na daný díl půdního bloku podat pouze jednou za dobu trvání závazku.
(3) Obhospodařuje-li žadatel ke dni doručení žádosti o dotaci zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda o celkové výměře větší než 5 hektarů, lze v příslušném kalendářním roce podat žádost o dotaci podle odstavce 1 na výměru, která představuje maximálně 15 % výměry zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda.
§ 15
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad
(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. e) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad vedený v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, je povinen v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl půdního bloku žádá o dotaci na
a) intenzivní sady, nebo
b) ostatní sady.
(2) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)
a) uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na které se nachází výsadba
1. pouze některého z druhů ovocných stromů nebo ovocných keřů uvedených v příloze č. 8 k tomuto nařízení a
2. o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční plochy, a to u jádrovin 500 životaschopných jedinců, u peckovin 200 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 2 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
b) zajistí, aby na produkční ploše dílu půdního bloku byla rovnoměrně rozložená výsadba tvořená ušlechtilými odrůdami ovocných stromů v nízkých pěstitelských tvarech starších 3 let nebo ušlechtilými odrůdami ovocných keřů; výsadba stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy nebo tvořená pravokořennými stromy není možná; nízkým pěstitelským tvarem se pro účely tohoto nařízení rozumí takový tvar ovocného stromu, který má maximální výšku kmene u jádrovin 120 cm včetně a u peckovin 170 cm; výška kmene se měří od povrchu země po první rozvětvení v korunce,
c) neprodukuje na daném dílu půdního bloku v prostoru meziřadí a příkmenného pásu zemědělské plodiny a zároveň zajistí bylinný pokryv meziřadí; černý úhor v meziřadí není přípustný,
d) neprovádí na daném dílu půdního bloku pastvu,
e) provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
f) provádí každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů, a to do 15. srpna příslušného kalendářního roku,
g) zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií,
h) sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného dílu půdního bloku,
i) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající druh ovoce,
j) sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku
1. meteorologické prvky o teplotě a vlhkosti vzduchu zjištěné pomocí technického zařízení podle části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby v okruhu do 5 km od kterékoliv části dílu půdního bloku uvedeného v žádosti o dotaci bylo umístěno alespoň jedno technické zařízení, a
2. výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy č. 11 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení;

záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a
k) provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene j) a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části C přílohy č. 10 a části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení; má se za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu; záznamy údajů z provedeného vyhodnocení získaných údajů podle tohoto písmene uchovává minimálně po dobu 10 let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.
(3) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)
a) uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na které se nachází výsadba o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční plochy, a to u ovocných stromů 100 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 1 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
b) zajistí, aby na produkční ploše dílu půdního bloku byla výsadba tvořena ušlechtilými odrůdami ovocných stromů nebo ovocných keřů; výsadba stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy není možná; výsadba pravokořenných stromů ušlechtilých odrůd je možná,
c) nepoškodí ovocné stromy nebo ovocné keře v případě produkce jiných zemědělských plodin v meziřadí,
d) zajistí v případě pastvy ovocné stromy nebo ovocné keře proti poškození pasenými zvířaty,
e) provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu nebo pastvu meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
f) provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů, a to do 15. srpna příslušného kalendářního roku,
g) zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií,
h) sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného dílu půdního bloku a
i) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající druh ovoce.
(4) Podmínka uvedená v odstavci 3 písm. i) neplatí v případě prvních 3 let od založení sadu z ovocných stromů a prvního roku od založení sadu z ovocných keřů.
(5) Produkční plochou se rozumí v případě
a) odstavce 1 písm. a) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, a to v členění na jádroviny, peckoviny nebo ovocné keře,
b) odstavce 1 písm. b) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, a to v členění na ovocné stromy nebo ovocné keře.
(6) Pro účely odstavce 2 písm. j) bodu 2 může žadatel využít meteorologickou stanici vybavenou technologií stanovení efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sledování výskytu škodlivých organismů; v případě dosažení prahové hodnoty výskytu škodlivého organismu žadatel postupuje podle odstavce 2 písm. j) bodu 2.
§ 16
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice
Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. f) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice,
a) pěstuje na tomto dílu půdního bloku révu vinnou alespoň v minimální hustotě výsadby 1 800 životaschopných jedinců na 1 hektar vinice, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
b) provádí každoročně na celé výměře daného dílu půdního bloku, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci, prosvětlení révy vinné odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,
c) zajistí, aby se nejméně v každém druhém meziřadí nacházel nejpozději do 24 měsíců od výsadby vinice souvislý bylinný pokryv, a
d) provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu meziřadí a manipulačního prostoru vinice.
§ 17
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura
Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. h) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura,
a) provádí každoročně na daném dílu půdního bloku jedenkrát seč s odklizením biomasy nebo spasení bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
b) zajistí souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu na daném dílu půdního bloku,
c) neprodukuje na daném dílu půdního bloku v prostoru meziřadí a příkmenného pásu zemědělské plodiny,
d) neprovádí na daném dílu půdního bloku mulčování bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu,
e) zajistí v případě pastvy stromy proti poškození pasenými zvířaty,
f) ponechá každoročně 5 až 15 % výměry daného dílu půdního bloku v meziřadí a manipulačním prostoru bez seče nebo pastvy, a to do následujícího kalendářního roku, ve kterém bude tato ponechaná výměra do 31. srpna posečena nebo spasena,
g) zajistí při dosadbě nově vysazovaných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií a
h) provede udržovací řez spočívající v odstranění suchých a nemocných větví do konce čtvrtého kalendářního roku trvání závazku a o provedení tohoto řezu vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 u daného dílu půdního bloku.
§ 18
Sazby dotace
(1) Sazba dotace pro přechod na ekologickou produkci podle § 6 odst. 2 písm. a) činí
a) 84 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na travních porostech, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11,
b) 536 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 4,
c) 265 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování trav na semeno v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 5,
d) 245 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování ostatních plodin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 6,
e) 79 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování trav na orné půdě v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13,
f) 34 EUR/1 hektar úhoru, jde-li o odplevelování dočasným úhorem v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 14,
g) 825 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro intenzivní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 2,
h) 419 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro ostatní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 3,
i) 900 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy vinné v systému ekologického zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 16,
j) 165 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury, jde-li o péči o ekologicky významný prvek, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro krajinotvorné sady, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 17,
k) 900 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování chmelnic v systému ekologického zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství,
l) 669 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování jahodníku v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 7.
(2) Sazba dotace pro ekologickou produkci podle § 6 odst. 2 písm. b) činí
a) 83 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na travních porostech, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11,
b) 466 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 4,
c) 180 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování trav na semeno v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 5,
d) 180 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování ostatních plodin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 6,
e) 69 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování trav na orné půdě v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13,
f) 29 EUR/1 hektar úhoru, jde-li o odplevelování dočasným úhorem v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 14,
g) 779 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro intenzivní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 2,
h) 417 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro ostatní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 3,
i) 845 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy vinné v systému ekologického zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 16,
j) 165 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury, jde-li o péči o ekologicky významný prvek, který je obhospodařován
Nahrávám...
Nahrávám...