dnes je 21.5.2024

Input:

83/2009 Sb., Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění účinném k 1.1.2015

č. 83/2009 Sb., Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění účinném k 1.1.2015
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. března 2009
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
480/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část první a přílohy č. 1 až 3; nové přechodné ustanovení
179/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší část sedmou
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena nařízením vlády č. 480/2009 Sb. k 1.1.2010)
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
§ 9
V nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb., nařízení vlády č. 33/2007 Sb. a nařízení vlády č. 320/2008 Sb., se § 4 včetně poznámek pod čarou č. 11 až 14 zrušuje.
ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
§ 10
Nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění nařízení vlády č. 310/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 se za slovo „podnikatele5c,” vkládají slova „popřípadě za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, upravujícím podporu pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova5d,”.
Poznámka pod čarou č. 5d zní:


5d Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.”.
2. V § 4 se odstavce 5 a 6 zrušují.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
§ 11
Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu, se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňují slova
„Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění
Nahrávám...
Nahrávám...