dnes je 22.7.2024

Input:

884/2014, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny, k 18. 6. 2019

18.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2014.884
884/2014, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny, k 18. 6. 2019

Evropská komise

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 242 14.8.2014, s. 4)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/24 ze dne 8. ledna 2016,   L 8 1 13.1.2016
>M2 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2106 ze dne 1. prosince 2016,   L 327 44 2.12.2016
>M3 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/890 ze dne 27. května 2019,   L 142 48 29.5.2019

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Oblast působnosti

1. Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ( 1 ), použije se toto nařízení na dovoz těchto krmiv a potravin kódů KN a klasifikací TARIC stanovených v příloze I:

a) para ořechy ve skořápce a směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující para ořechy ve skořápce (potraviny) pocházející nebo zasílané z Brazílie;

b) podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Číny;

c) podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Egypta;

d) pistácie ve skořápce a bez skořápky, pistácie jinak upravené nebo konzervované (potraviny) pocházející nebo zasílané z Íránu;

e) tyto potraviny pocházející nebo zasílané z Turecka:

i) sušené fíky;

ii) lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce a bez skořápky;

iii) pistácie ve skořápce a bez skořápky;

iv) směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující fíky, lískové ořechy nebo pistácie;

v) pasta z fíků, pasta z pistácií a pasta z lískových ořechů;

vi) lískové ořechy, fíky a pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí;

vii) mouka, krupice a prášek z lískových ořechů a pistácií;

viii) lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené;

ix) olej z lískových ořechů;

f) podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Ghany;

g) podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Indie;

h) melounová jádra a produkty z nich vyrobené (potraviny) pocházející nebo zasílané z Nigérie;

▼M1

i) podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Brazílie;

j) Capsicum spp. a muškátový oříšek pocházející nebo zasílané z Indie;

k) muškátový oříšek pocházející nebo zasílaný z Indonésie;

▼M2

l) koření pocházející nebo zasílané z Etiopie;

m) podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Argentiny;

n) lískové ořechy ve skořápce a bez skořápky, směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy, pasta z lískových ořechů, lískové ořechy upravené nebo konzervované, včetně směsí, mouka, krupice a prášek z lískových ořechů, lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené a olej z lískových ořechů pocházející nebo zasílané z Ázerbájdžánu.

▼M3

o) podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Gambie;

p) podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané ze Súdánu.

▼M2

2. Toto nařízení se rovněž použije na krmiva a potraviny zpracované z krmiv a potravin uvedených v odstavci 1, jakož i na krmné směsi a složené potraviny obsahující některé z krmiv nebo potravin uvedených v odstavci 1 v množství větším než 20 % buď jediného produktu nebo součtu produktů uvedených v odstavci 1.

▼M3

3. Toto nařízení se nepoužije na zásilky krmiv a potravin uvedených v odstavcích 1 a 2, které jsou určeny soukromým osobám pouze pro osobní spotřebu a použití. V případě pochybností nese důkazní břemeno příjemce zásilky. Toto nařízení se rovněž nepoužije na zásilky krmiv a potravin zasílané jako obchodní vzorky, laboratorní vzorky nebo jako výstavní předměty, které nejsou určeny k uvedení na trh nebo které jsou zasílány k použití pro vědecké účely.

Celková hmotnost zásilek uvedených v prvním pododstavci nesmí v žádném případě přesáhnout 30 kg.

▼B

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článcích 2 a 3 nařízení (ES) č. 178/2002 a v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ( 2 ).

Kromě toho se použijí tyto definice:

a) "určenými místy dovozu" se rozumí místa určená příslušným orgánem, přes která mohou být krmiva nebo potraviny uvedené v článku 1 dováženy do Unie;

b) "určeným místem vstupu" se rozumí místo vstupu podle definice v čl. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 669/2009.

Pro účely tohoto nařízení odpovídá zásilka šarži podle nařízení (ES) č. 401/2006 a (ES) č. 152/2009.

Článek 3

Dovoz do Unie

Zásilky krmiv a potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 (dále jen "krmiva a potraviny") mohou být do Unie dováženy pouze v souladu s postupy stanovenými v tomto nařízení.

Článek 4

Výsledky odběru vzorků a analýzy

1. K zásilkám krmiv a potravin musí být přiloženy výsledky odběru vzorků a analýzy provedených příslušnými orgány země původu nebo země, ze které je zásilka odesílána, pokud je uvedená země jiná než země původu, aby bylo zajištěno dodržení právních předpisů Unie o maximálních limitech aflatoxinů.

2. Odběr vzorků a analýza podle odstavce 1 musí být provedeny v souladu s nařízením (ES) č. 152/2009, pokud jde aflatoxiny v krmivech, a v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006, pokud jde o aflatoxiny v potravinách.

Článek 5

Osvědčení o zdravotní nezávadnosti

1. Ke každé zásilce musí být rovněž přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti odpovídající vzoru uvedenému v příloze II.

2. Osvědčení o zdravotní nezávadnosti musí být vyplněno, podepsáno a ověřeno oprávněným zástupcem příslušného orgánu země původu nebo příslušného orgánu země, z níž je zásilka odesílána, pokud je uvedená země jiná než země původu.

Příslušným orgánem země původu je

▼M3

a) Ministerstvo zemědělství, chovu hospodářských zvířat a zásobování potravinami (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)) a Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) v případě krmiv a potravin z Brazílie;

▼B

b) státní správa Čínské lidové republiky pro kontrolu dovozu a vývozu a pro karanténu v případě krmiv a potravin z Číny;

c) egyptské ministerstvo zemědělství v případě krmiv a potravin z Egypta;

▼M1

d) Ministerstvo zdravotnictví a zdravotnického vzdělávání v případě potravin z Íránu;

e) Generální ředitelství pro potraviny a kontrolu Ministerstva potravin, zemědělství a chovu hospodářských zvířat Turecké republiky v případě potravin z Turecka;

▼B

f) Ghanský normalizační úřad (Ghana Standards Authority) v případě krmiv a potravin z Ghany;

g) Indická rada pro kontrolu vývozu (Export Inspection Council of India) ministerstva obchodu a průmyslu v případě krmiv a potravin z Indie;

h) Národní agentura pro správu a kontrolu potravin a léčiv (National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC)) v případě potravin z Nigérie;

▼M1

i) Ministerstvo zemědělství v případě potravin z Indonésie;

▼M3

j) Etiopský Úřad pro správu a kontrolu potravin, léčiv a zdravotní péče (FMHACA) v případě potravin z Etiopie;

k) Národní služba pro zemědělsko-potravinovou kvalitu a zdraví (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)) a Národní ústav pro výživu (Instituto Nacional de Alimentos (INAL)) v případě krmiv a potravin z Argentiny;

l) Agentura pro bezpečnost potravin Ázerbájdžánské republiky v případě potravin z Ázerbájdžánu;

▼M3

m) Úřad pro bezpečnost a kvalitu potravin v případě krmiv a potravin z Gambie;

n) Ministerstvo zemědělství a lesnictví v případě krmiv a potravin ze Súdánu.

▼B

3. Osvědčení o zdravotní nezávadnosti je vypracováváno v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se nachází určené místo vstupu. Členský stát však může povolit, aby osvědčení o zdravotní nezávadnosti bylo vypracováno v jiném úředním jazyce Unie.

4. Osvědčení o zdravotní nezávadnosti je platné pouze po dobu čtyř měsíců ode dne vydání.

Článek 6

Identifikace

Každá zásilka potravin a krmiv musí být označena identifikačním kódem (kódem zásilky) odpovídajícím identifikačnímu kódu uvedenému ve výsledcích odběru vzorků a analýzy podle článku 4 a v osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle článku 5. Tímto identifikačním kódem musí být označen každý pytel nebo jiný druh obalu v zásilce. ►M1 V případě, kdy zásilku tvoří balení obsahující několik malých balení/jednotek, postačuje, že je identifikační číslo zásilky uvedeno na balení, v němž jsou tato malá balení/jednotky obsažena. ◄

Článek 7

Oznamování zásilek předem

1. Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci předem oznámí příslušným orgánům v určeném místě vstupu předpokládané datum a čas fyzického příchodu krmiva a potravin, jakož i povahu zásilky.

2. Za účelem oznámení předem provozovatelé vyplní část I společného vstupního dokladu uvedeného v čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 669/2009 a předají tento doklad příslušnému orgánu v určeném místě vstupu, a to alespoň jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky.

3. Při vyplnění společného vstupního dokladu na základě tohoto nařízení zohlední provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků pokyny stanovené v příloze III.

4. V případě, že se určené místo dovozu neshoduje s určeným místem vstupu, vyrozumí provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku příslušný orgán v určeném místě dovozu nejméně jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky. Oznámení se provede tak, že provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku zašle exemplář vyplněného společného vstupního dokladu za účelem kontroly dokladů příslušným orgánem v určeném místě vstupu.

5. Společné vstupní doklady jsou vypracovávány v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se nachází určené místo vstupu. Členský stát však může povolit, aby společné vstupní doklady byly vypracovány v jiném úředním jazyce Unie.

Článek 8

Určená místa dovozu

Příslušné orgány v členských státech zajistí, aby určená místa dovozu splňovala tyto požadavky:

a) přítomnost pracovníků vyškolených k provádění úředních kontrol zásilek krmiv a potravin;

b) dostupnost podrobných pokynů pro odběr vzorků a jejich zasílání do laboratoře v souladu s ustanoveními přílohy I nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o krmiva, a přílohy I nařízení (ES) č. 401/2006, pokud jde o potraviny;

c) možnost vykládky a odběru vzorků na zastřešeném místě v rámci určeného místa dovozu; v případech, kdy zásilka krmiv a potravin musí být po dohodě s příslušným orgánem převezena k odběru vzorků na místo v nejbližším okolí určeného místa dovozu, ji musí být možné umístit pod úřední dohled příslušného orgánu již od určeného místa dovozu;

d) dostupnost skladovacích místností, skladů ke skladování zadržených zásilek krmiv a potravin v dobrém stavu při čekání na výsledky analýzy;

e) dostupnost zařízení pro vykládku a vhodného vybavení k odběru vzorků;

f) dostupnost úřední laboratoře pro analýzu aflatoxinů, která má sídlo v místě, kam mohou být vzorky převezeny během krátké doby, a která je schopna provést analýzu v potřebné časové lhůtě.

Členské státy vedou a zveřejňují aktualizovaný seznam určených míst dovozu. Členské státy o nich uvědomují Komisi.

Komise na svých internetových stránkách pro informaci zveřejní odkazy na tyto seznamy sestavené členskými státy.

Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků zajistí vyložení zásilky krmiv a potravin potřebné k uskutečnění odběru reprezentativních vzorků.

V případě zvláštní přepravy nebo zvláštních způsobů balení musí provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku dát k dispozici úřednímu inspektorovi vhodné zařízení k odběru vzorků, pokud reprezentativní odběr vzorků nelze provést pomocí obvyklého vybavení k odběru vzorků.

Článek 9

Úřední kontroly

1. Všechny úřední kontroly před vyplněním společného vstupního dokladu musí být provedeny do 15 pracovních dnů od okamžiku, kdy je zásilka předložena k dovozu a je fyzicky k dispozici k odběru vzorku v určeném místě dovozu.

2. Zásilky krmiv a potravin mohou vstupovat do Unie pouze přes určené místo vstupu. Příslušný orgán na určeném místě vstupu provádí kontroly dokladů u každé zásilky krmiv a potravin určené k dovozu do Unie, aby bylo zajištěno dodržení požadavků stanovených v článcích 4 a 5.

Pro účely tohoto nařízení mohou být určena místa vstupu, která jsou oprávněna pouze provádět kontroly dokladů. V takovém případě tato určená místa vstupu nemusí splňovat minimální požadavky stanovené v článku 4 nařízení (ES) č. 669/2009.

3. V případě, kdy k zásilce krmiv a potravin nejsou přiloženy výsledky odběru vzorků a analýzy a osvědčení o zdravotní nezávadnosti, nebo pokud výsledky odběru vzorků a analýzy a osvědčení o zdravotní nezávadnosti nejsou v souladu s ustanoveními nařízení, nesmí zásilka vstoupit do Unie za účelem dovozu do Unie a musí být odeslána zpět do země původu nebo zničena.

4. ►M2 Celní orgány povolí přesun zásilky do určeného místa dovozu, pokud jsou výsledky kontrol uvedených v odstavci 2 uspokojivé, po vyplnění příslušných položek části II společného vstupního dokladu (II.3, II.5, II.8 a II.9) a poté, co provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku nebo jeho zástupce fyzicky nebo v elektronické podobě celním orgánům předložil kompletně vyplněný společný vstupní doklad. ◄ Příslušný orgán v určeném místě vstupu povolí přesun zásilky do určeného místa dovozu, pokud jsou výsledky kontrol uvedených v odstavci 2 uspokojivé. Během přesunu musí být k zásilce přiložen originál osvědčení, výsledky odběru vzorků a analýzy podle článku 4 a společný vstupní doklad. Příslušný orgán v určeném místě vstupu neprodleně informuje příslušný orgán v určeném místě dovozu o odeslání zásilky a provozovatel podniku musí informovat příslušný orgán v určeném místě dovozu o příchodu zásilky nejméně jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky. Jestliže se provozovatel podniku rozhodne změnit určené místo dovozu poté, co zásilka opustila určené místo vstupu, musí být doklady znovu předloženy příslušnému orgánu určeného místa vstupu, aby odsouhlasil a provedl potřebné změny ve společném vstupním dokladu, a příslušný orgán určeného místa vstupu potom o těchto změnách informuje příslušná určená místa dovozu.

5. Příslušný orgán v určeném místě dovozu provede před přijetím pro propuštění do volného oběhu v Unii kontrolu totožnosti a fyzickou kontrolu, a to prostřednictvím odběru vzorků pro analýzu kontaminace aflatoxinem B1 u některých zásilek v případě krmiv a prostřednictvím odběru vzorků pro analýzu kontaminace aflatoxinem B1 a celkové kontaminace aflatoxiny u některých zásilek v případě potravin, a to s četností stanovenou v příloze I tohoto nařízení. Odběr vzorků se v případě krmiv provádí v souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 152/2009 a v případě potravin v souladu s přílohou I

Nahrávám...
Nahrávám...