Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

884/2014, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny, k 22. 12. 2016

22.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2014.884
884/2014, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny, k 22. 12. 2016

Evropská komise

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 242 14.8.2014, s. 4)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/24 ze dne 8. ledna 2016,   L 8 1 13.1.2016
>M2 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2106 ze dne 1. prosince 2016,   L 327 44 2.12.2016

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Oblast působnosti

1. Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ( 1 ), použije se toto nařízení na dovoz těchto krmiv a potravin kódů KN a klasifikací TARIC stanovených v příloze I:

a) para ořechy ve skořápce a směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující para ořechy ve skořápce (potraviny) pocházející nebo zasílané z Brazílie;

b) podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Číny;

c) podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Egypta;

d) pistácie ve skořápce a bez skořápky, pistácie jinak upravené nebo konzervované (potraviny) pocházející nebo zasílané z Íránu;

e) tyto potraviny pocházející nebo zasílané z Turecka:

i) sušené fíky;

ii) lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce a bez skořápky;

iii) pistácie ve skořápce a bez skořápky;

iv) směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující fíky, lískové ořechy nebo pistácie;

v) pasta z fíků, pasta z pistácií a pasta z lískových ořechů;

vi) lískové ořechy, fíky a pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí;

vii) mouka, krupice a prášek z lískových ořechů a pistácií;

viii) lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené;

ix) olej z lískových ořechů;

f) podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Ghany;

g) podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Indie;

h) melounová jádra a produkty z nich vyrobené (potraviny) pocházející nebo zasílané z Nigérie;

▼M1

i) podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Brazílie;

j) Capsicum spp. a muškátový oříšek pocházející nebo zasílané z Indie;

k) muškátový oříšek pocházející nebo zasílaný z Indonésie;

▼M2

l) koření pocházející nebo zasílané z Etiopie;

m) podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Argentiny;

n) lískové ořechy ve skořápce a bez skořápky, směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy, pasta z lískových ořechů, lískové ořechy upravené nebo konzervované, včetně směsí, mouka, krupice a prášek z lískových ořechů, lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené a olej z lískových ořechů pocházející nebo zasílané z Ázerbájdžánu.

▼M2

2. Toto nařízení se rovněž použije na krmiva a potraviny zpracované z krmiv a potravin uvedených v odstavci 1, jakož i na krmné směsi a složené potraviny obsahující některé z krmiv nebo potravin uvedených v odstavci 1 v množství větším než 20 % buď jediného produktu nebo součtu produktů uvedených v odstavci 1.

▼B

3. Toto nařízení se nepoužije na zásilky krmiv a potravin uvedených v odstavcích 1 a 2, které jsou určeny pro soukromé osoby pouze pro osobní spotřebu a použití. V případě pochybností nese důkazní břemeno příjemce zásilky. ►M1 Toto nařízení se nepoužije rovněž na zásilky krmiv a potravin, jejichž hrubá hmotnost nepřesahuje 20 kg. ◄

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článcích 2 a 3 nařízení (ES) č. 178/2002 a v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ( 2 ).

Kromě toho se použijí tyto definice:

a) „určenými místy dovozu” se rozumí místa určená příslušným orgánem, přes která mohou být krmiva nebo potraviny uvedené v článku 1 dováženy do Unie;

b) „určeným místem vstupu” se rozumí místo vstupu podle definice v čl. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 669/2009.

Pro účely tohoto nařízení odpovídá zásilka šarži podle nařízení (ES) č. 401/2006 a (ES) č. 152/2009.

Článek 3

Dovoz do Unie

Zásilky krmiv a potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 (dále jen „krmiva a potraviny”) mohou být do Unie dováženy pouze v souladu s postupy stanovenými v tomto nařízení.

Článek 4

Výsledky odběru vzorků a analýzy

1. K zásilkám krmiv a potravin musí být přiloženy výsledky odběru vzorků a analýzy provedených příslušnými orgány země původu nebo země, ze které je zásilka odesílána, pokud je uvedená země jiná než země původu, aby bylo zajištěno dodržení právních předpisů Unie o maximálních limitech aflatoxinů.

2. Odběr vzorků a analýza podle odstavce 1 musí být provedeny v souladu s nařízením (ES) č. 152/2009, pokud jde aflatoxiny v krmivech, a v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006, pokud jde o aflatoxiny v potravinách.

Článek 5

Osvědčení o zdravotní nezávadnosti

1. Ke každé zásilce musí být rovněž přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti odpovídající vzoru uvedenému v příloze II.

2. Osvědčení o zdravotní nezávadnosti musí být vyplněno, podepsáno a ověřeno oprávněným zástupcem příslušného orgánu země původu nebo příslušného orgánu země, z níž je zásilka odesílána, pokud je uvedená země jiná než země původu.

Příslušným orgánem země původu je

▼M1

a) Ministerstvo zemědělství, chovu hospodářských zvířat a zásobování potravinami (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)) v případě krmiv a potravin z Brazílie;

▼B

b) státní správa Čínské lidové republiky pro kontrolu dovozu a vývozu a pro karanténu v případě krmiv a potravin z Číny;

c) egyptské ministerstvo zemědělství v případě krmiv a potravin z Egypta;

▼M1

d) Ministerstvo zdravotnictví a zdravotnického vzdělávání v případě potravin z Íránu;

e) Generální ředitelství pro potraviny a kontrolu Ministerstva potravin, zemědělství a chovu hospodářských zvířat Turecké republiky v případě potravin z Turecka;

▼B

f) Ghanský normalizační úřad (Ghana Standards Authority) v případě krmiv a potravin z Ghany;

g) Indická rada pro kontrolu vývozu (Export Inspection Council of India) ministerstva obchodu a průmyslu v případě krmiv a potravin z Indie;

h) Národní agentura pro správu a kontrolu potravin a léčiv (National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC)) v případě potravin z Nigérie;

▼M1

i) Ministerstvo zemědělství v případě potravin z Indonésie;

▼M2

j) Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova v případě potravin z Etiopie;

k) Národní ústav pro zdraví a kvalitu agri-potravin (SENASA) v případě krmiv a potravin z Argentiny;

l) Odborné centrum pro spotřebitelské komodity (CCEC) státní služby pro antimonopolní politiku a ochranu práv spotřebitele (SSAPPCR) podléhající Ministerstvu pro hospodářský rozvoj v případě potravin z Ázerbájdžánu.

▼B

3. Osvědčení o zdravotní nezávadnosti je vypracováváno v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se nachází určené místo vstupu. Členský stát však může povolit, aby osvědčení o zdravotní nezávadnosti bylo vypracováno v jiném úředním jazyce Unie.

4. Osvědčení o zdravotní nezávadnosti je platné pouze po dobu čtyř měsíců ode dne vydání.

Článek 6

Identifikace

Každá zásilka potravin a krmiv musí být označena identifikačním kódem (kódem zásilky) odpovídajícím identifikačnímu kódu uvedenému ve výsledcích odběru vzorků a analýzy podle článku 4 a v osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle článku 5. Tímto identifikačním kódem musí být označen každý pytel nebo jiný druh obalu v zásilce. ►M1 V případě, kdy zásilku tvoří balení obsahující několik malých balení/jednotek, postačuje, že je identifikační číslo zásilky uvedeno na balení, v němž jsou tato malá balení/jednotky obsažena. ◄

Článek 7

Oznamování zásilek předem

1. Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci předem oznámí příslušným orgánům v určeném místě vstupu předpokládané datum a čas fyzického příchodu krmiva a potravin, jakož i povahu zásilky.

2. Za účelem oznámení předem provozovatelé vyplní část I společného vstupního dokladu uvedeného v čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 669/2009 a předají tento doklad příslušnému orgánu v určeném místě vstupu, a to alespoň jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky.

3. Při vyplnění společného vstupního dokladu na základě tohoto nařízení zohlední provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků pokyny stanovené v příloze III.

4. V případě, že se určené místo dovozu neshoduje s určeným místem vstupu, vyrozumí provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku příslušný orgán v určeném místě dovozu nejméně jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky. Oznámení se provede tak, že provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku zašle exemplář vyplněného společného vstupního dokladu za účelem kontroly dokladů příslušným orgánem v určeném místě vstupu.

5. Společné vstupní doklady jsou vypracovávány v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se nachází určené místo vstupu. Členský stát však může povolit, aby společné vstupní doklady byly vypracovány v jiném úředním jazyce Unie.

Článek 8

Určená místa dovozu

Příslušné orgány v členských státech zajistí, aby určená místa dovozu splňovala tyto požadavky:

a) přítomnost pracovníků vyškolených k provádění úředních kontrol zásilek krmiv a potravin;

b) dostupnost podrobných pokynů pro odběr vzorků a jejich zasílání do laboratoře v souladu s ustanoveními přílohy I nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o krmiva, a přílohy I nařízení (ES) č. 401/2006, pokud jde o potraviny;

c) možnost vykládky a odběru vzorků na zastřešeném místě v rámci určeného místa dovozu; v případech, kdy zásilka krmiv a potravin musí být po dohodě s příslušným orgánem převezena k odběru vzorků na místo v nejbližším okolí určeného místa dovozu, ji musí být možné umístit pod úřední dohled příslušného orgánu již od určeného místa dovozu;

d) dostupnost skladovacích místností, skladů ke skladování zadržených zásilek krmiv a potravin v dobrém stavu při čekání na výsledky analýzy;

e) dostupnost zařízení pro vykládku a vhodného vybavení k odběru vzorků;

f) dostupnost úřední laboratoře pro analýzu aflatoxinů, která má sídlo v místě, kam mohou být vzorky převezeny během krátké doby, a která je schopna provést analýzu v potřebné časové lhůtě.

Členské státy vedou a zveřejňují aktualizovaný seznam určených míst dovozu. Členské státy o nich uvědomují Komisi.

Komise na svých internetových stránkách pro informaci zveřejní odkazy na tyto seznamy sestavené členskými státy.

Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků zajistí vyložení zásilky krmiv a potravin potřebné k uskutečnění odběru reprezentativních vzorků.

V případě zvláštní přepravy nebo zvláštních způsobů balení musí provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku dát k dispozici úřednímu inspektorovi vhodné zařízení k odběru vzorků, pokud reprezentativní odběr vzorků nelze provést pomocí obvyklého vybavení k odběru vzorků.

Článek 9

Úřední kontroly

1. Všechny úřední kontroly před vyplněním společného vstupního dokladu musí být provedeny do 15 pracovních dnů od okamžiku, kdy je zásilka předložena k dovozu a je fyzicky k dispozici k odběru vzorku v určeném místě dovozu.

2. Zásilky krmiv a potravin mohou vstupovat do Unie pouze přes určené místo vstupu. Příslušný orgán na určeném místě vstupu provádí kontroly dokladů u každé zásilky krmiv a potravin určené k dovozu do Unie, aby bylo zajištěno dodržení požadavků stanovených v článcích 4 a 5.

Pro účely tohoto nařízení mohou být určena místa vstupu, která jsou oprávněna pouze provádět kontroly dokladů. V takovém případě tato určená místa vstupu nemusí splňovat minimální požadavky stanovené v článku 4 nařízení (ES) č. 669/2009.

3. V případě, kdy k zásilce krmiv a potravin nejsou přiloženy výsledky odběru vzorků a analýzy a osvědčení o zdravotní nezávadnosti, nebo pokud výsledky odběru vzorků a analýzy a osvědčení o zdravotní nezávadnosti nejsou v souladu s ustanoveními nařízení, nesmí zásilka vstoupit do Unie za účelem dovozu do Unie a musí být odeslána zpět do země původu nebo zničena.

4. ►M2 Celní orgány povolí přesun zásilky do určeného místa dovozu, pokud jsou výsledky kontrol uvedených v odstavci 2 uspokojivé, po vyplnění příslušných položek části II společného vstupního dokladu (II.3, II.5, II.8 a II.9) a poté, co provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku nebo jeho zástupce fyzicky nebo v elektronické podobě celním orgánům předložil kompletně vyplněný společný vstupní doklad. ◄ Příslušný orgán v určeném místě vstupu povolí přesun zásilky do určeného místa dovozu, pokud jsou výsledky kontrol uvedených v odstavci 2 uspokojivé. Během přesunu musí být k zásilce přiložen originál osvědčení, výsledky odběru vzorků a analýzy podle článku 4 a společný vstupní doklad. Příslušný orgán v určeném místě vstupu neprodleně informuje příslušný orgán v určeném místě dovozu o odeslání zásilky a provozovatel podniku musí informovat příslušný orgán v určeném místě dovozu o příchodu zásilky nejméně jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky. Jestliže se provozovatel podniku rozhodne změnit určené místo dovozu poté, co zásilka opustila určené místo vstupu, musí být doklady znovu předloženy příslušnému orgánu určeného místa vstupu, aby odsouhlasil a provedl potřebné změny ve společném vstupním dokladu, a příslušný orgán určeného místa vstupu potom o těchto změnách informuje příslušná určená místa dovozu.

5. Příslušný orgán v určeném místě dovozu provede před přijetím pro propuštění do volného oběhu v Unii kontrolu totožnosti a fyzickou kontrolu, a to prostřednictvím odběru vzorků pro analýzu kontaminace aflatoxinem B1 u některých zásilek v případě krmiv a prostřednictvím odběru vzorků pro analýzu kontaminace aflatoxinem B1 a celkové kontaminace aflatoxiny u některých zásilek v případě potravin, a to s četností stanovenou v příloze I tohoto nařízení. Odběr vzorků se v případě krmiv provádí v souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 152/2009 a v případě potravin v souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 401/2006.

6. Po provedení kontrol provedou příslušné orgány tyto kroky, pokud jde o kontroly jimi vykonané:

a) vyplní příslušné položky části II společného vstupního dokladu;

b) přiloží výsledky odběru vzorků a analýzy, jež byly provedeny;

c) poskytnou a vyplní referenční číslo společného vstupního dokladu na společném vstupním dokladu;

d) orazítkují a podepíšou originály společného vstupního dokladu;

e) pořídí a uchovají kopii podepsaného a orazítkovaného společného vstupního dokladu.

Při vyplnění společného vstupního dokladu na základě tohoto nařízení vezmou příslušné orgány v úvahu pokyny stanovené v příloze III.

7. Originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle článku 5, výsledky odběru vzorků a analýzy podle článku 4 a společný vstupní doklad musí být k zásilce přiloženy během jejího přesunu až do jejího propuštění do volného oběhu.

Článek 10

Rozdělení zásilky

1. Zásilky se nesmí rozdělit, dokud nebyly dokončeny všechny úřední kontroly a dokud příslušné orgány kompletně nevyplnily společný vstupní doklad, jak stanoví článek 9.

2. V případě následného rozdělení zásilky je ke každé části zásilky během její přepravy až do jejího propuštění do volného oběhu přiložena ověřená kopie společného vstupního dokladu.

Článek 11

Propuštění do volného oběhu

Zásilky mohou být propuštěny do volného oběhu pouze tehdy, pokud provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku nebo jeho zástupce předloží celním orgánům (fyzicky nebo v elektronické podobě) společný vstupní doklad, který příslušný orgán řádně vyplnil poté, co byly provedeny všechny úřední kontroly. Celní orgány propustí zásilku do volného oběhu pouze tehdy, jestliže je v kolonce II.14 společného vstupního dokladu uvedeno příznivé rozhodnutí příslušného orgánu a jestliže je společný vstupní doklad v kolonce II.21 podepsán.

Článek 12

Nedodržení ustanovení

Pokud se na základě úředních kontrol zjistí, že ustanovení příslušných právních přepisů Unie nebyla dodržena, vyplní příslušný orgán část III společného vstupního dokladu a přijmou se opatření podle článků 19, 20 a 21 nařízení (ES) č. 882/2004.

Článek 13

Zprávy

Členské státy předkládají Komisi každé tři měsíce zprávu o všech analytických výsledcích úředních kontrol provedených u zásilek krmiv a potravin podle tohoto nařízení. Tato zpráva se předkládá v průběhu měsíce, který následuje po každém čtvrtletí.

Zpráva obsahuje tyto informace:

— počet dovezených zásilek,

— počet zásilek, u kterých byl proveden odběr vzorků pro analýzu,

— výsledky kontrol stanovených v čl. 9 odst. 5.

Článek 14

Náklady

Veškeré náklady vyplývající z úředních kontrol, včetně odběru vzorků, analýzy, skladování a jakýchkoli opatření přijatých v návaznosti na nedodržení ustanovení, nesou provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků.

Článek 15

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1152/2009 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 16

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA I

Krmiva a potraviny, na které se vztahují opatření stanovená tímto nařízením:

Krmiva a potraviny
(zamýšlené použití)
Kód KN (1) Třídění TARIC Země původu nebo země odeslání Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) při dovozu
—  para ořechy ve skořápce —  0801 21 00   Brazílie (BR) namátkou
—  směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující para ořechy ve skořápce —  ex 0813 50
(Potraviny)  
—  podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce —  1202 41 00   Čína (CN) 20
—  podzemnice olejná (arašídy) bez skořápky —  1202 42 00
—  arašídové máslo —  2008 11 10
—  podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná —  2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98
(Krmiva a potraviny)  
—  podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce —  1202 41 00   Egypt (EG) 20
—  podzemnice olejná (arašídy) bez skořápky —  1202 42 00
—  arašídové máslo —  2008 11 10
—  podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná —  2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98
(Krmiva a potraviny)  
—  pistácie ve skořápce —  0802 51 00   Írán (IR) 50
—  pistácie bez skořápky —  0802 52 00
—  směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie —  ex 0813 50
—  pasta z pistácií —  ex 2007 10 nebo 2007 99
—  pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí —  2008 19 13 ;
—  2008 19 93
—  ex 2008 97
—  mouka, krupice a prášek z pistácií —  ex 1106 30 90
(Potraviny)  
▼M2
—  sušené fíky —  0804 20 90   Turecko (TR) 10
—  směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující fíky —  ex 0813 50
—  pasta z fíků —  ex 2007 10 nebo ex 2007 99
—  fíky, upravené nebo konzervované, včetně směsí —  ex 2008 99 nebo ex 2008 97
(Potraviny)  
—  lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce —  0802 21 00   Turecko (TR) 5
—  lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky —  0802 22 00
—  směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy —  ex 0813 50
—  pasta z lískových ořechů —  ex 2007 10 nebo ex 2007 99
—  lískové ořechy, jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí —  ex 2008 19
—  mouka, krupice a prášek z lískových ořechů —  ex 1106 30 90
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: