dnes je 1.10.2020

Input:

889/2008, Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, k 7. 1. 2020

7.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2008.889
889/2008, Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, k 7. 1. 2020

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 889/2008.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008

ze dne 5. září 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

(Úř. věst. L 250 18.9.2008, s. 1)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1254/2008 ze dne 15. prosince 2008,   L 337 80 16.12.2008
>M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 710/2009 ze dne 5. srpna 2009,   L 204 15 6.8.2009
>M3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 271/2010 ze dne 24. března 2010,   L 84 19 31.3.2010
>M4 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 344/2011 ze dne 8. dubna 2011,   L 96 15 9.4.2011
 M5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 426/2011 ze dne 2. května 2011,   L 113 1 3.5.2011
>M6 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 126/2012 ze dne 14. února 2012,   L 41 5 15.2.2012
>M7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 203/2012 ze dne 8. března 2012,   L 71 42 9.3.2012
>M8 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012,   L 154 12 15.6.2012
>M9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 392/2013 ze dne 29. dubna 2013,   L 118 5 30.4.2013
 M10 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,   L 158 74 10.6.2013
>M11 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1030/2013 ze dne 24. října 2013,   L 283 15 25.10.2013
 M12 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1364/2013 ze dne 17. prosince 2013,   L 343 29 19.12.2013
>M13 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014,   L 106 7 9.4.2014
>M14 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 836/2014 ze dne 31. července 2014,   L 230 10 1.8.2014
>M15 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1358/2014 ze dne 18. prosince 2014,   L 365 97 19.12.2014
>M16 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/673 ze dne 29. dubna 2016,   L 116 8 30.4.2016
>M17 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1842 ze dne 14. října 2016,   L 282 19 19.10.2016
>M18 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/838 ze dne 17. května 2017,   L 125 5 18.5.2017
>M19 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2273 ze dne 8. prosince 2017,   L 326 42 9.12.2017
>M20 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1584 ze dne 22. října 2018,   L 264 1 23.10.2018
>M21 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2164 ze dne 17. prosince 2019,   L 328 61 18.12.2019

Opraveno:

►C1 Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

Obsah

Hlava I Úvodní ustanovení

Hlava II Pravidla produkce, zpracování, balení, přepravy a skladování ekologických produktů

Kapitola 1 Rostlinná produkce

Kapitola 1a Produkcec mořských řas

Kapitola 2 Živočišná produkce

Oddíl 1 Původ zvířat

Oddíl 2 Ustájení hospodářských zvířat a chovatelské postupy

Oddíl 3 Krmiva

Oddíl 4 Prevence nákaz a veterinární péče

Kapitola 2a Produkce živočichů pocházejících z akvakultury

Oddíl 1 Společná pravidla

Oddíl 2 Původ živočichů v akvakultuře

Oddíl 3 Chovatelské postupy v akvakultuře

Oddíl 4 Rozmnožování

Oddíl 5 Krmivo pro ryby, korýše a ostnokožce

Oddíl 6 Zvláštní pravidla pro měkkýše

Oddíl 7 Prevence chorob a veterinární péče

Kapitola 3 Zpracované produkty

Kapitola 3a Zvláštní pravidla pro výrobu vína

Kapitola 4 Sběr, balení přeprava a skladování produktů

Kapitola 5 Pravidla přechodu na ekologickou produkci

Kapitola 6 Výjimečná pravidla produkce

Oddíl 1 Podnebná, zeměpisná nebo strukturální omezení

Oddíl 2 Nedostupnost vstupů pro ekologické zemědělství

Oddíl 3 Specifické problémy při řízení živočišné produkce

Oddíl 3a Výjimečná pravidla produkce týkající se specifických produktů a látek při zpracování v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 834/2007

Oddíl 4 Katastrofické události

Kapitola 7 Databáze osiv

Hlava III Označování

Kapitola 1 Logo Evropské unie pro ekologickou produkci

Kapitola 2 Zvláštní požadavky na označování krmiv

Kapitola 3 Ostatní zvláštní požadavky na označování

Hlava IV Kontroly

Kapitola 1 Minimální požadavky na kontrolu

Kapitola 2 Požadavky na kontrolu rostlin a rostlinných produktů

Kapitola 2a Zvláštní požadavky na kontrolu ohledně mořských řas

Kapitola 3 Požadavky na kontrolu hospodářských zvířat a živočišných produktů

Kapitola 3a Zvláštní požadavky na kontrolu ohledně produkce živočichů pocházejících z akvakultury

Kapitola 4 Požadavky na kontrolu jednotek produkujících rostlinné a živočišné produkty, mořské řasy a živočišné produkty akvakultury a potraviny tvořené těmito produkty

Kapitola 5 Požadavky na kontrolu dovozů ekologických produktů ze třetích zemí

Kapitola 6 Požadavky na kontrolu jednotek uzavírajících smlouvy se třetími osobami

Kapitola 7 Požadavky na kontrolu jednotek připravujících krmiva

Kapitola 8 Porušení předpisů a výměna informací

Kapitola 9 Dozor vykonávaný příslušnými orgány

Hlava V Předávání informací, přechodná a závěrečná ustanovení

Kapitola 1 Předávání informací Komisi

Kapitola 2 Přechodná a závěrečná ustanovení

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví zvláštní pravidla ekologické produkce, označování a kontroly, pokud jde o produkty uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

▼M2

2. Toto nařízení se nevztahuje na:

a) druhy hospodářských zvířat neuvedené v článku 7; a

b) živočichy pocházející z akvakultury neuvedené v článku 25a.

Nicméně hlava II, hlava III a hlava IV se budou obdobně vztahovat na takové produkty, dokud pro ně nebudou přijata podrobná pravidla produkce na základě nařízení (ES) č. 834/2007.

▼B

Článek 2

Definice

Kromě definicí v článku 2 nařízení (ES) č. 834/2007 se pro účely tohoto nařízení použijí tyto definice:

a) „konvenčním”, „mimo ekologický chov”, „jiným než ekologickým” se rozumí nepocházející z produkce nebo nesouvisející s produkcí v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007 a tímto nařízením;

b) „veterinárními léčivými přípravky” se rozumějí přípravky definované v čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ( 1 ) o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků;

c) „dovozcem” se rozumí fyzická nebo právnická osoba ve Společenství, která uvede zásilku do volného oběhu ve Společenství, a to buď sama, nebo prostřednictvím zástupce;

d) „prvním příjemcem” se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je dovezená zásilka doručena a která ji převezme k další přípravě a/nebo uvedení na trh;

e) „zemědělským podnikem” se rozumějí všechny produkční jednotky provozované s jednotným vedením a za účelem produkce zemědělských produktů;

▼M2

f) „produkční jednotkou” se rozumějí veškerá aktiva, která se používají v odvětví produkce, jako jsou produkční zařízení, pozemky, pastviny, otevřená prostranství, budovy pro živočišnou výrobu, rybníky, systémy pro oddělení míst pěstování mořských řas nebo živočichů pocházejících z akvakultury od okolního prostředí, koncesované oblasti pobřeží nebo mořského dna, skladovací prostory pro plodiny, rostlinné produkty, produkty pěstování mořských řas, živočišné produkty, suroviny a jakékoli další vstupy významné pro toto konkrétní odvětví produkce;

▼B

g) „hydroponickou produkcí” se rozumí způsob pěstování rostlin, při němž se kořeny rostlin nacházejí pouze v minerálním živném roztoku, nebo v inertním pěstebním médiu, jako je perlit, štěrk nebo minerální vlna, s přidaným živným roztokem;

h) „veterinární péčí” se rozumí celý průběh léčebného nebo preventivního ošetření proti jednomu výskytu konkrétní nákazy;

i) „krmivy z přechodného období” se rozumí krmiva vyprodukovaná během období přechodu na ekologickou produkci s výjimkou krmiv sklizených v průběhu dvanácti měsíců po začátku období přechodu podle čl. 17 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 834/2007;

▼M2

j) „uzavřeným recirkulačním akvakulturním zařízením” se rozumí zařízení, kde se provádí akvakultura v uzavřeném prostředí na souši nebo na plavidle za použití úplné recirkulace vody a které je závislé na neustálém externím vstupu energie za účelem stabilizace prostředí pro živočichy pocházející z akvakultury;

k) „energií z obnovitelných zdrojů” se rozumí obnovitelné nefosilní zdroje energie: větrná energie, sluneční energie, geotermální energie, energie vln, přílivová energie, vodní energie, energie ze skládkového plynu, energie z plynů z čističek odpadních vod a z bioplynů;

l) „líhní” se rozumí místo rozmnožování, líhnutí a chovu živočichů pocházejících z akvakultury v časných vývojových stadiích, zejména ryb a měkkýšů;

m) „odchovným zařízením” se rozumí místo, kde se aplikuje přechodný systém chovu mezi stádiem líhně a stádii chovu dospělých jedinců. Stádium chovu v odchovném zařízení končí ještě během první třetiny produkčního cyklu s výjimkou druhů, u nichž probíhá proces smoltifikace;

n) „znečištěním” se v rámci akvakultury a produkce mořských řas rozumí přímé nebo nepřímé uvádění látek nebo energie do vodního prostředí, jak je vymezuje směrnice 2008/56/ES ( 2 ) Evropského parlamentu a Rady a směrnice 2000/60/ES ( 3 ) Evropského parlamentu a Rady, a to ve vodách, na které se každá z těchto směrnic vztahuje;

o) „polykulturou” se v rámci akvakultury a produkce mořských řas rozumí pěstování nebo chov dvou či více druhů obvykle z různých trofických úrovní v téže pěstební nebo chovné jednotce;

p) „produkčním cyklem” se v rámci akvakultury a produkce mořských řas rozumí doba života živočicha pocházejícího z akvakultury nebo mořské řasy od nejranějšího stádia života až po ulovení nebo sklizeň;

q) „místně pěstovanými nebo chovanými druhy” se v rámci akvakultury a produkce mořských řas rozumí takové druhy, které nepatří mezi cizí a místně se nevyskytující druhy podle nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ( 4 ); za místně pěstované nebo chované druhy lze považovat druhy uvedené v příloze IV směrnice (ES) č. 708/2007;

r) „hustotou chovu” se v rámci akvakultury rozumí živá váha zvířat vztažená na metr krychlový vody v jakémkoliv okamžiku během fáze chovu a v případě platýse a garnátů váha na čtvereční metr hladiny;

▼M9

s) „kontrolní dokumentací” se rozumí veškeré informace a dokumenty, které hospodářský subjekt podléhající kontrolnímu systému uvedenému v článku 28 nařízení (ES) č. 834/2007 předal pro účely kontrolního systému příslušným orgánům členského státu nebo kontrolním orgánům a subjektům, včetně všech příslušných informací a dokumentů týkajících se tohoto hospodářského subjektu nebo činností tohoto hospodářského subjektu, které uchovávají příslušné orgány, kontrolní orgány a subjekty, s výjimkou informací nebo dokumentů, které nemají na fungování kontrolního systému žádný vliv.

▼M17

t) „konzervováním” se rozumí jakákoli činnost jiná než zemědělská činnost a sklizeň prováděná na produktech, která se však nepovažuje za zpracování podle definice v písmenu u), včetně veškerých činností uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ( 5 ) a vyjma balení nebo označování produktu;

u) „zpracováním” se rozumí jakákoli činnost uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení (ES) č. 852/2004, včetně použití látek uvedených v čl. 19 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007. Operace balení nebo označování se za zpracování nepovažují.

▼M17

HLAVA II

PRAVIDLA PRODUKCE, KONZERVOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ, BALENÍ, PŘEPRAVY A SKLADOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ

▼B

KAPITOLA 1

Rostlinná produkce

Článek 3

Hospodaření s půdou a hnojení

1. Pokud nutriční potřeby rostlin nelze uspokojit opatřeními stanovenými v čl. 12 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 834/2007, lze v ekologické produkci použít pouze hnojiva a pomocné půdní látky uvedené v příloze I tohoto nařízení, a to pouze v nezbytné míře. Hospodářské subjekty si musejí uschovat osvědčení o nutnosti použít takový produkt.

2. Celkové množství statkových hnojiv, jak jsou definována ve směrnici Rady 91/676/EHS ( 6 ) o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, používaných v zemědělském podniku nesmí přesáhnout 170 kg dusíku ročně na hektar zemědělsky využité půdy. Tato mez se týká pouze používání chlévského hnoje, sušeného chlévského hnoje a dehydrovaného drůbežího trusu, kompostovaných živočišných výkalů, včetně drůbežího trusu, kompostovaného chlévského hnoje a kapalných živočišných výkalů.

3. Zemědělské podniky s ekologickou produkcí mohou uzavřít písemné dohody o spolupráci výhradně s jinými zemědělskými podniky, které splňují pravidla ekologické produkce, za účelem rozmetání přebytečných statkových hnojiv z ekologické produkce. Horní mez podle odstavce 2 se vypočítá na základě všech jednotek ekologické produkce, které jsou zapojeny do této spolupráce.

4. Pro zlepšení celkového stavu půdy nebo zvýšení dostupnosti živin v půdě nebo plodinách lze použít vhodné přípravky s mikroorganismy.

5. K aktivaci kompostu lze používat vhodné přípravky na bázi rostlin nebo mikroorganismů.

Článek 4

Zákaz hydroponické produkce

Hydroponická produkce je zakázána.

Článek 5

Ochrana před škůdci, chorobami a plevely a jejich potírání a hubení

1. Pokud rostliny nemohou být náležitě chráněny před škůdci a chorobami opatřeními podle čl. 12 odst. 1 písm. a), b), c) a g) a v souladu s čl. 12 písm. h) nařízení (ES) č. 834/2007, lze v ekologické produkci používat pouze produkty uvedené v příloze II tohoto nařízení. Hospodářské subjekty si musejí uschovat osvědčení o nutnosti použít takový produkt.

2. U produktů používaných v pastích nebo rozprašovačích, kromě feromonových rozprašovačů, zabraňují pasti a/nebo rozprašovače proniknutí látek do životního prostředí a zabraňují jejich kontaktu s pěstovanými plodinami. Pasti musejí být po použití sebrány a bezpečně zlikvidovány.

Článek 6

Zvláštní pravidla produkce hub

V produkci hub lze používat substráty, které se skládají pouze z těchto složek:

a) chlévský hnůj a živočišné výkaly:

i) buď pocházející ze zemědělských podniků produkujících ekologickým způsobem produkce,

ii) nebo uvedené v příloze I, pouze pokud není k dispozici produkt uvedený v bodě i), a pokud nepřekročí 25 % hmotnosti všech složek substrátu, kromě krycího substrátu a přidané vody, před kompostováním;

b) produkty zemědělského původu, vyjma produktů uvedených v písmenu a), ze zemědělských podniků s ekologickou produkcí;

c) chemicky neošetřená rašelina;

d) dřevo, které po kácení nebylo chemicky ošetřeno;

e) minerální produkty uvedené v příloze I, voda a půda.

▼M2

KAPITOLA 1a

Produkce mořských řas

Článek 6a

Oblast působnosti

V této kapitole jsou stanoveny prováděcí předpisy produkce pro sběr a pěstování mořských řas. Obdobně se tato pravidla vztahují i na produkci všech mnohobuněčných mořských řas nebo fytoplanktonu a mikroskopických řas dále používaných jako krmivo pro živočichy pocházející z akvakultury.

Článek 6b

Vhodnost vodního prostředí a plán udržitelného řízení

1. Příslušné činnosti musí být provozovány v místech, která nejsou vystavena znečištění produkty nebo látkami, jež nejsou pro ekologickou produkci povoleny, nebo škodlivinami, které by narušily ekologickou povahu produktů.

2. Ekologické a konvenční produkční jednotky musejí být odpovídajícím způsobem odděleny. Taková separační opatření musí být založena na přírodních podmínkách, oddělených systémech rozvodu vody, vzdálenostech, proudění vody při přílivu a na tom, zda jsou produkční jednotky umístěny ve směru po proudu, nebo proti proudu. Orgány členského státu mohou stanovit místa nebo oblasti, která považují za nevhodné pro ekologickou akvakulturu nebo sklízení mořských řas, a mohou rovněž určit minimální odstupy mezi ekologickými a konvenčními produkčními jednotkami.

V případech, kdy se stanoví minimální odstupy, sdělí členské státy tyto informace hospodářským subjektům, dalším členským státům a Komisi.

3. U všech nových provozů žádajících o zařazení do kategorie ekologické produkce a produkujících více než 20 tun produktů akvakultury za rok je vyžadováno provedení hodnocení vlivů na životní prostředí přiměřené dané produkční jednotce, aby byly posouzeny podmínky produkční jednotky a jejího bezprostředního okolí a možné vlivy její činnosti. Hospodářský subjekt musí předložit hodnocení vlivů na životní prostředí kontrolnímu subjektu nebo orgánu. Obsah hodnocení vlivů na životní prostředí musí vycházet z přílohy IV směrnice Rady 85/337/EHS ( 7 ). Pokud daná jednotka již byla předmětem rovnocenného hodnocení, bude jeho použití k tomuto účelu povoleno.

4. Hospodářský subjekt předkládá plán udržitelného řízení přiměřený dané produkční jednotce akvakultury a sklízení mořských řas.

Tento plán je každoročně aktualizován a obsahuje podrobný přehled vlivů daného provozu na životní prostředí a způsobů sledování těchto vlivů, které je nutno provádět, a dále obsahuje přehled opatření, která je třeba přijmout za účelem minimalizace nepříznivých dopadů na okolní vodní i suchozemské prostředí, včetně kvantifikace případných úniků živin do okolního prostředí za jednotlivý produkční cyklus nebo za rok. V plánu je zaznamenán prováděný dohled a opravy technického vybavení.

5. Hospodářské subjekty zabývající se akvakulturou a podnikáním v oblasti mořských řas by měly upřednostňovat využívání obnovitelných zdrojů energie a recyklaci materiálů a v rámci plánu udržitelného řízení musí vypracovat harmonogram snižování množství odpadů, který bude uplatněn při zahájení provozu. Pokud je to možné, omezí se využívání zbytkového tepla na energii z obnovitelných zdrojů.

6. Při zahájení sklizně mořských řas je nutno provést jednorázový odhad množství vzniklé biomasy.

Článek 6c

Udržitelné sklízení volně se vyskytujících mořských řas

1. V produkční jednotce nebo provozovně musí být uloženy účetní doklady umožňující hospodářskému subjektu prokázat a kontrolnímu orgánu nebo subjektu ověřit, že producenti dodávali pouze volně se vyskytující mořské řasy vyprodukované v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007.

2. Sklízení musí být prováděno takovým způsobem, aby sklízená množství neměla závažný dopad na stav vodního prostředí. Je nutno přijmout taková opatření, která zajistí, aby mořské řasy mohly regenerovat, jako je například technika sklízení, minimální velikost, věk, reprodukční cykly nebo velikost zbývajících mořských řas.

3. Pokud se sklízení provádí ve sdílené nebo společné sklizňové oblasti, musí být k dispozici doklady o tom, že celkové sklízené množství je v souladu s tímto nařízením.

4. S ohledem na čl. 73b odst. 2 písm. b) a c) musí tyto záznamy prokazovat udržitelné řízení těchto činností a také to, že tyto činnosti nemají žádný dlouhodobý dopad na sklizňové oblasti.

Článek 6d

Pěstování mořských řas

1. Při pěstování mořských řas v moři je nutno používat pouze živiny, které se přirozeně vyskytují v prostředí, případně živiny z ekologické produkce živočichů pocházejících z akvakultury, jež se pokud možno nachází v blízkosti jako součást polykulturního systému.

2. V zařízeních na pevnině, kde se používají externí zdroje živin, musí být úrovně obsahu živin v odtékající vodě prokazatelně stejné nebo nižší než v přitékající vodě. Používat se smějí jen živiny rostlinného nebo minerálního původu uvedené v příloze I.

3. Je nutno zaznamenávat hustotu kultury nebo provozní intenzitu, která musí vést k zachování neporušenosti vodního prostředí tím, že bude zajištěno, aby nedocházelo k překračování maximálního množství mořských řas, jež lze pěstovat bez negativních vlivů na životní prostředí.

4. Provazy a další vybavení používané k pěstování mořských řas je nutno pokud možno používat opakovaně nebo recyklovat.

Článek 6e

Opatření na zabránění znečištění a čištění produkčního vybavení a zařízení

1. Organismy, které biologicky znečišťují produkční vybavení a zařízení, je nutno odstranit výhradně fyzikálními prostředky nebo ručně a případně je vrátit do moře v dostatečné vzdálenosti od zemědělského podniku.

2. Čištění vybavení a zařízení se provádí fyzikálně nebo mechanicky. Pokud takové způsoby nejsou uspokojivé, mohou se použít pouze ty přísady, které jsou uvedeny v příloze VII oddílu 2.

▼B

KAPITOLA 2

Živočišná produkce

Článek 7

Oblast působnosti

V této kapitole jsou stanoveny prováděcí předpisy produkce pro následující druhy: skot včetně druhů buvol domácí a bizon, koňovití, prasata, ovce, kozy, drůbež (druhy uvedené v příloze III) a včely.

Oddíl 1

Původ zvířat

Článek 8

Původ ekologicky chovaných zvířat

1. Při volbě plemen nebo linií je třeba brát v úvahu schopnost zvířat přizpůsobit se místním podmínkám, jejich vitalitu a odolnost vůči nákazám. Kromě toho musejí být plemena nebo linie zvířat zvoleny tak, aby se předešlo určitým nákazám nebo zdravotním problémům, které se obzvláště vyskytují u některých plemen nebo linií používaných v intenzívním chovu, např. stresový syndrom prasat, enzootická meningoencefalomyelitida prasat (syndrom PSE způsobující bledé, měkké a vodnaté maso), náhlá smrt, samovolný potrat a komplikované porody vyžadující císařský řez. Přednost musí být dána domorodým plemenům a liniím.

2. U včel se upřednostní užívání druhů Apis mellifera a jejich místních ekotypů.

Článek 9

Původ zvířat mimo ekologický chov

1. V souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a) bodem ii) nařízení (ES) č. 834/2007 lze pro účely plemenitby zavádět do zemědělského podniku zvířata mimo ekologický chov pouze v případě, že množství ekologicky chovaných zvířat je nedostatečné, a s výhradou podmínek stanovených v odstavcích 2 až 5 tohoto článku.

2. V případě, že se utváří nové stádo nebo hejno, musejí být mladí savci mimo ekologický chov chováni v souladu s pravidly ekologické produkce ihned po odstavu. Kromě toho v den, kdy jsou zvířata zařazena do stáda, platí tato omezení:

a) buvoli, telata a hříbata musejí být mladší šesti měsíců;

b) jehňata a kůzlata musejí být mladší 60 dnů;

c) selata musejí vážit méně než 35 kg.

3. Dospělí savci mimo ekologický chov, a to samci i dosud nerodící samice, určení pro obnovu stáda nebo hejna se následně chovají v souladu s pravidly ekologické produkce. Kromě toho počet samic podléhá těmto omezením za rok:

a) samice maximálně do výše 10 % počtu dospělých koňovitých nebo skotu, včetně druhů buvol domácí a bizon, a 20 % počtu dospělých prasat, ovcí a koz;

b) v případě jednotek s méně než deseti kusy koňovitých nebo skotu nebo s méně než pěti kusy prasat, ovcí či koz je výše uvedená obnova omezena na maximálně jedno zvíře ročně.

V roce 2012 bude proveden přezkum ustanovení tohoto odstavce za účelem jeho postupného zrušení.

4. Procenta uvedená v odstavci 3 mohou být zvýšena až na 40 % na základě předchozího povolení příslušného orgánu, a to v následujících zvláštních případech:

a) při podstatném rozšíření zemědělského podniku;

b) při změně plemene;

c) při zavádění nového druhu živočišné produkce;

d) pokud hrozí nebezpečí ztráty plemen pro zemědělskou produkci podle přílohy IV nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ( 8 ) a v takovém případě musejí být zvířata těchto plemen bezpodmínečně již rodící.

5. Při obnově včelínů může být v jednotce ekologické produkce 10 % včelích královen a rojů nahrazeno včelími královnami a roji mimo ekologický chov za podmínky, že tyto včelí královny a roje budou umístěny do úlů, jejichž plásty nebo podkladové plásty pocházejí z jednotek ekologické produkce.

Oddíl 2

Ustájení hospodářských zvířat a chovatelské postupy

Článek 10

Pravidla týkající se podmínek ustájení

1. Tepelná izolace, topení a větrání budov zajišťují, aby se proudění vzduchu, prašnost, teplota, relativní vlhkost a koncentrace plynů udržovaly v rozmezí, které není pro zvířata škodlivé. Budova v hojné míře umožňuje přirozené větrání a přístup denního světla.

2. Ustájovací prostory nejsou povinné v oblastech s příhodnými podnebnými podmínkami, které zvířatům umožňují žít venku.

3. Intenzita chovu v budovách musí zajišťovat pohodlí zvířat, jejich dobré životní podmínky a druhově specifické potřeby, a to především v závislosti na druhu, plemeni a věku zvířat. Musí rovněž zohledňovat etologické potřeby zvířat, které závisejí především na velikosti skupiny a na pohlaví zvířat. Intenzita chovu zajišťuje zvířatům dobré životní podmínky, a to tak, že jim poskytuje dostatečný prostor k tomu, aby mohla pobývat přirozeně vstoje, aby si mohla jednoduše lehnout, otáčet se, provádět očistu, pobývat ve všech přirozených polohách a provádět všechny přirozené pohyby jako například protáhnout se a zatřepat křídly.

4. Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství, jakož i jiné parametry ustájovacích prostor určených pro různé druhy a kategorie zvířat jsou stanoveny v příloze III.

Článek 11

Zvláštní podmínky ustájení a chovatelské postupy pro savce

1. Podlahy ustájovacích prostor jsou hladké, nikoli však kluzké. Nejméně polovina minimální plochy podlahy v uzavřených prostorách podle přílohy III je pevná, a nemůže tedy sestávat z roštové podlážky nebo mřížové konstrukce.

2. Ustájovací prostory jsou vybaveny pohodlným, čistým a suchým prostorem na spaní/odpočinek o dostatečné rozloze, který je tvořen pevnou konstrukcí bez roštů. Prostor k odpočinku je vybaven dostatečně velkým suchým místem ke spaní, které je pokryto podestýlkou. Podestýlka sestává ze slámy nebo jiného vhodného přírodního materiálu. Může být vylepšena a obohacena o jakékoli minerální produkty vyjmenované v příloze I.

3. Bez ohledu na čl. 3 odst. 3 směrnice Rady 91/629/EHS ( 9 ) je zakázáno ustájení telat starších jednoho týdne v jednotlivých boxech.

4. Bez ohledu na čl. 3 odst. 8 směrnice Rady 91/630/EHS ( 10 ) se prasnice chovají ve skupinách, kromě období konce březosti a období kojení.

5. Selata se neustájují na etážových plošinách nebo v klecích.

6. Oblasti volného pohybu umožňují prasatům kálet a rýt. Pro účely rytí mohou být použity různé substráty.

Článek 12

Zvláštní podmínky ustájení a chovatelské postupy pro drůbež

1. Drůbež nesmí být držena v klecích.

2. V zájmu uspokojení druhově specifických potřeb a požadavků na dobré životní podmínky musí mít vodní ptactvo přístup k tekoucí vodě, rybníku, jezeru nebo tůni vždy, kdy to povětrnostní a hygienické podmínky dovolují.

3. Budovy pro veškerou drůbež splňují tyto podmínky:

a) nejméně jedna třetina podlahové plochy je pevná, a nesestává tedy z roštových nebo mřížových konstrukcí, a je pokryta podestýlkou, jako je např. sláma, dřevěné hobliny, písek nebo rašelina;

b) v drůbežárně pro nosnice slouží dostatečně velká část podlahové plochy přístupná slepicím jako sběrné místo pro trus;

c) budovy jsou vybaveny hřady, jejichž počet a rozměry jsou uzpůsobeny velikosti skupiny a rozměrům ptáků podle přílohy III;

d) jsou vybaveny vstupními a výstupními otvory odpovídajících rozměrů o celkové délce nejméně 4 m na 100 m2 plochy budovy pro ptáky;

e) v jedné drůbežárně je nejvýše:

i) 4 800 kuřat,

ii) 3 000 nosnic,

iii) 5 200 perliček,

iv) 4 000 samic kachny pižmových či pekingské nebo 3 200 samců těchto druhů nebo jiných kachen,

v) 2 500 kapounů, hus nebo krůt a krocanů;

f) celková užitná plocha drůbežáren pro drůbež na maso je v rámci jedné jednotky nejvýše 1 600 m2;

g) drůbežárny jsou postaveny tak, aby všichni ptáci měli snadný přístup na otevřené prostranství.

4. Denní světlo může být doplněno o umělé s cílem zajistit maximálně šestnáct hodin světla denně, přičemž je zajištěna souvislá doba nočního klidu bez umělého světla o délce nejméně osmi hodin.

5. S cílem předejít využívání intenzivních metod chovu se drůbež chová až do dosažení minimálního věku nebo pochází z linií drůbeže s pomalým růstem. Pokud hospodářský subjekt nevyužívá linie drůbeže s pomalým růstem, činí minimální věk při porážce:

a) 81 dní u kuřat,

b) 150 dní u kapounů,

c) 49 dní u kachen pekingských,

d) 70 dní u samiček kachny pižmové,

e) 84 dní u samečků kachny pižmové,

f) 92 dní u kachen mulard (mezidruhových kříženců kachny pižmové a pekingské),

g) 94 dní u perliček,

h) 140 dní u krocanů a hus na pečení a

i) 100 dní u krůt.

Příslušný orgán definuje kritéria linií s pomalým růstem nebo vypracuje jejich seznam a tuto informaci předá hospodářským subjektům, ostatním členským státům a Komisi.

Článek 13

Zvláštní požadavky a podmínky umístění ve včelařství

1. Včelíny jsou umístěny tak, aby se v okruhu tří kilometrů zdroje nektaru a pylu skládaly převážně z ekologicky pěstovaných plodin a/nebo z přirozené vegetace a/nebo z plodin ošetřovaných metodami s malým dopadem na životní prostředí, odpovídajícími metodám, které jsou popsány v článku 36 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ( 11 ) nebo v článku 22 nařízení Rady 1257/1999 ( 12 ), které nemohou mít dopad na ekologický charakter včelařské produkce. Výše uvedené požadavky se nevztahují na oblasti, v nichž neprobíhá doba květu, nebo na období zimního spánku včel.

2. Členské státy mohou určit oblasti nebo území, kde není možné provozovat včelařství podle pravidel ekologické produkce.

3. Úly jsou v zásadě vyrobeny z přírodních materiálů nezávadných z hlediska znečištění životního prostředí ani z hlediska včelařských produktů.

4. Včelí vosk určený pro nové podkladové plásty pochází z jednotek ekologické produkce.

5. Aniž je dotčen článek 25, smějí být v úlech používány pouze přírodní látky, jako jsou propolis, vosk a rostlinné oleje.

6. Při vytáčení medu se zakazuje používání chemicky syntetizovaných odpuzovačů.

7. Použití plástů s plodišti k vytáčení medu je zakázáno.

Článek 14

Přístup na otevřená prostranství

1. Otevřená prostranství mohou být částečně zastřešená.

2. V souladu s čl. 14 odst. 1 písm. b) bodem iii) nařízení (ES) č. 834/2007 mají býložravci přístup na pastvinu, kdykoli to podmínky dovolí.

3. Pokud mají býložravci přístup na pastvinu v období pastvy a pokud zařízení na přezimování umožňují zvířatům volnost pohybu, je možné se odchýlit od povinnosti umožnit přístup na otevřená prostranství v zimních měsících.

4. Bez ohledu na odstavec 2 mají býci starší jednoho roku přístup na pastvinu nebo na otevřené prostranství.

5. Drůbež má přístup na otevřené prostranství alespoň po dobu jedné třetiny svého života.

6. Otevřená prostranství jsou převážně pokryta vegetací, jsou vybavena ochranným zařízením a umožňují drůbeži jednoduchý přístup k přiměřenému počtu napájecích a přívodních žlabů.

7. Pokud se drůbež chová v uzavřených zařízeních z důvodu omezení nebo povinností uložených právními předpisy Společenství, má trvalý přístup k dostatečnému množství objemného krmiva a vhodného materiálu, aby byly uspokojeny její etologické potřeby.

Článek 15

Intenzita chovu

1. Celková intenzita chovu je taková, aby nebyl překročen limit 170 kg dusíku ročně na hektar zemědělsky využité půdy podle čl. 3 odst. 2.

2. Pro účely určení vhodné intenzity chovu hospodářských zvířat stanoví příslušný orgán počty zvířat odpovídající výše uvedenému limitu, přičemž jako orientační hodnoty použije údaje uvedené v příloze IV nebo příslušné vnitrostátní předpisy přijaté podle směrnice 91/676/EHS.

Článek 16

Zákaz živočišné produkce bez zemědělské půdy

Živočišná produkce bez zemědělské půdy, při níž hospodářský subjekt vlastnící hospodářská zvířata nehospodaří na zemědělské půdě a/nebo neuzavřel písemnou dohodu o spolupráci s jiným hospodářským subjektem podle čl. 3 odst. 3, je zakázána.

Článek 17

Současná produkce ekologicky chovaných hospodářských zvířat a hospodářských zvířat mimo ekologický chov

1. Hospodářská zvířata mimo ekologický chov jsou v zemědělském podniku přípustná za podmínky, že jsou chována v jednotkách, jejichž budovy a pozemky jsou jasně odděleny od jednotek produkujících v souladu s pravidly ekologické produkce a že se jedná o odlišné živočišné druhy.

2. Hospodářská zvířata mimo ekologický chov mohou každoročně po omezenou dobu používat ekologické pastviny za podmínky, že tato zvířata pocházejí ze systému hospodaření podle odst. 3 písm. b) a že nejsou na těchto pastvinách současně s ekologicky chovanými zvířaty.

3. Ekologicky chovaná zvířata se mohou pást na běžných pozemcích za podmínky, že:

a) po dobu nejméně tří let nebyly na ošetření těchto pozemků použity produkty, které nejsou povolené pro ekologickou produkci;

b) všechna zvířata mimo ekologický chov, která se pasou na těchto pozemcích, pocházejí ze systému hospodaření rovnocenného systémům podle článku 36 nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo podle článku 22 nařízení (ES) č. 1257/1999;

c) všechny živočišné produkty vyprodukované z ekologicky chovaných zvířat, která se však pásla na této půdě, nebudou považovány za produkty ekologického zemědělství, ledaže lze doložit jejich náležité oddělení od zvířat mimo ekologický chov.

4. Během období sezónního přesunu se zvířata smějí během přehánění z jedné pastviny na druhou pást na pozemcích, které nejsou udržovány ekologicky. Příjem jiných než ekologických krmiv v podobě travin a jiné vegetace, na kterých se zvířata pasou, nesmí během tohoto období přesahovat 10 % celkové roční krmné dávky. Tato hodnota se vypočítá jako procentní podíl sušiny v krmivech zemědělského původu.

5. Hospodářské subjekty si musejí uschovat osvědčení o uplatňování ustanovení tohoto článku.

Článek 18

Zacházení se zvířaty

1. V ekologickém zemědělství se pravidelně neprovádějí operace, jako je připevňování gumových kroužků na ocasy ovcí, krácení ocasů, ořezávání zubů a zobáku nebo odnímání rohů. Nicméně některé z těchto operací mohou být v jednotlivých případech povoleny příslušným orgánem z důvodů bezpečnosti, nebo pokud mají za cíl zlepšit zdraví, životní podmínky či hygienu zvířat.

Utrpení zvířat se omezuje na minimum pomocí vhodné anestézie a/nebo analgetik, přičemž operace provádí kvalifikovaný personál, a to pouze v nejvhodnějším věku zvířat.

2. Fyzická kastrace je v zájmu zachování kvality produktů a tradičních výrobních postupů povolena, ale jedině za podmínek uvedených v odst. 1 druhém pododstavci.

3. Mrzačení včel jako například přistřihování křídel včelím královnám je zakázáno.

4. Nakládka i vykládka zvířat se provádějí opatrně a bez použití jakékoli elektrické stimulace k nucení zvířat. Používání alopatických trankvilizérů před přepravou nebo v jejím průběhu je zakázáno.

Oddíl 3

Krmiva

▼M8

Článek 19

Krmiva z vlastního zemědělského podniku nebo z jiných zdrojů

1. V případě býložravců, s výjimkou období, kdy s výhradou čl. 17 odst. 4 každoročně dochází k sezónnímu přesunu zvířat, pochází nejméně 60 % krmiva z dané zemědělské jednotky nebo v případě, že to není proveditelné, se krmivo vyprodukuje ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími z téhož regionu.

2. V případě prasat a drůbeže pochází nejméně 20 % krmiva z dané zemědělské jednotky nebo v případě, že to není proveditelné, se krmivo vyprodukuje v tomtéž regionu ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími nebo provozovateli krmivářských podniků.

3. V případě včel jsou na konci produkčního období v úlech ponechány dostatečné zásoby medu a pylu pro přezimování.

Umělá výživa včelstev je povolena, pokud je přežití úlů ohroženo podnebnými podmínkami. Jako umělá výživa jsou povoleny med, cukrový sirup nebo cukr z ekologické produkce.

▼B

Článek 20

Krmiva splňující požadavky na výživu zvířat

1. Všechna mláďata savců jsou přednostně před přírodním mlékem krmena mateřským mlékem, a to minimálně po dobu tří měsíců u skotu, včetně druhů buvol domácí a bizon a koňovitých, čtyřicet pět dní u ovcí a koz a čtyřicet dní u prasat.

2. Systémy chovu býložravců jsou založeny na maximálním využívání pastvin podle jejich dostupnosti v různých obdobích roku. Nejméně 60 % sušiny v denní krmné dávce býložravců pochází z objemných, čerstvých, sušených nebo silážovaných krmiv. Může však být povoleno snížení na 50 % u zvířat chovaných k produkci mléka, a to na maximální dobu tří měsíců na začátku laktace.

3. Do denní krmné dávky prasat a drůbeže se přidávají objemná, čerstvá, sušená nebo silážovaná krmiva.

4. Je zakázáno chovat hospodářská zvířata v rámci podmínek nebo výživy, které by mohly způsobit chudokrevnost.

5. Výkrm je povolen, pokud je v jakémkoli stadiu chovu vratný. Nucené vykrmování je zakázáno.

Článek 21

Krmiva z přechodného období

▼M1

1. Je povoleno zařazení krmiv z přechodného období do krmné dávky až do výše 30 % krmného receptu v průměru. Pokud krmiva z přechodného období pocházejí z některé jednotky daného zemědělského podniku, může být toto množství zvýšeno až na 100 %.

▼M2

2. V průměru až 20 % celkového průměrného množství krmiv pro hospodářská zvířata může pocházet z pastvy či sklizně na trvalých pastvinách, pozemcích s víceletými pícninami či z bílkovinných plodin zasetých podle zásad řízení ekologického pěstování na pozemcích v prvním roce jejich období přechodu, pokud tvoří součást daného zemědělského podniku a během uplynulých pěti let nebyly součástí jednotky ekologické produkce uvedeného podniku. V případě, že se používají jak krmiva z přechodného období, tak krmiva z pozemků v prvním roce jejich období přechodu, nesmí celkový kombinovaný procentní podíl těchto krmiv přesáhnout maximální podíly stanovené v prvním odstavci.

▼B

3. Údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se vypočítají každý rok jako procentní podíl sušiny v krmivech rostlinného původu.

▼M8

Článek 22

Použití určitých produktů a látek v krmivech

Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. d) bodu iv) nařízení (ES) č. 834/2007 lze při zpracování ekologických krmiv a krmení ekologicky chovaných zvířat používat pouze tyto látky:

a) jiné než ekologické krmné suroviny rostlinného nebo živočišného původu nebo jiné krmné suroviny, které jsou uvedeny v příloze V oddílu 2, za předpokladu, že:

i) jsou vyprodukované nebo připravené bez chemických rozpouštědel a

ii) jsou splněna omezení uvedená v článku 43 nebo čl. 47 písm. c);

b) jiné než ekologické koření, byliny a melasa, za předpokladu, že:

i) jejich ekologická podoba není dostupná,

ii) jsou vyprodukované nebo připravené bez chemických rozpouštědel a

iii) jejich použití je omezeno na 1 % krmné dávky pro daný druh, vypočtené každoročně jako procentní podíl sušiny v krmivech zemědělského původu;

c) ekologické krmné suroviny živočišného původu;

d) krmné suroviny minerálního původu, které jsou uvedeny v příloze V oddílu 1;

e) produkty z udržitelného rybolovu za předpokladu, že:

i) jsou vyprodukované nebo připravené bez chemických rozpouštědel,

ii) jejich použití je omezeno na nebýložravé druhy a

iii) používání hydrolyzovaného rybího proteinu je omezeno pouze na mláďata;

f) sůl v podobě mořské soli, kamenné soli;

g) doplňkové látky uvedené v příloze VI.

▼B

Oddíl 4

Prevence nákaz a veterinární péče

Článek 23

Prevence nákaz

1. Používání chemicky syntetizovaných alopatických veterinárních léčiv nebo antibiotik k preventivní léčbě je zakázáno, aniž je dotčen čl. 24 odst. 3.

2. Je zakázáno používání látek určených ke stimulaci růstu nebo produkce (včetně antibiotik, kokcidiostatik a dalších umělých prostředků sloužících ke stimulaci růstu), jakož i používání hormonů nebo obdobných látek s cílem řízení reprodukce nebo za jinými účely (například indukce nebo synchronizace říje).

3. Pokud hospodářská zvířata pocházejí z jednotek pro konvenční produkci, mohou být v závislosti na místních podmínkách přijata zvláštní opatření jako např. provedení depistáže nebo zavedení karantény.

4. Stáje, kotce, zařízení a potřeby se řádně čistí a dezinfikují, aby se zabránilo přenosu infekce a usídlení patogenních organismů. Trus, moč a nespotřebované nebo vysypané či vylité krmivo se odstraňují tak často, jak je potřeba pro minimalizaci zápachu a výskytu hmyzu nebo hlodavců.

Pro účely čl. 14 odst.1 písm. f) nařízení (ES) č. 834/2007 se pro čištění a dezinfekci budov a zařízení pro živočišnou produkci smějí používat pouze produkty uvedené v příloze VII. K hubení hmyzu a jiných škůdců v budovách a jiných zařízeních, kde se chovají hospodářská zvířata, lze používat přípravky proti hlodavcům (používají se pouze v pastích) a produkty uvedené v příloze II.

5. V době mezi dvěma výrobními cykly chované drůbeže jsou veškerá zvířata přesunuta pryč z budovy. Během této doby se budovy a zařízení vyčistí a vydezinfikují. Kromě toho se na konci každého výrobního cyklu ponechají prázdné výběhy, aby se umožnil opětný růst vegetace. Dobu, po kterou musejí být výběhy prázdné, stanoví členské státy. Hospodářský subjekt si musí uschovat osvědčení o uplatnění tohoto období. Tyto požadavky se nevztahují na drůbež, jež není chována ve výrobních cyklech, není chována na výbězích a může se volně pohybovat po celý den.

Článek 24

Veterinární péče

1. Pokud přes preventivní opatření v zájmu zdraví zvířat podle čl. 14 odst. 1 písm. e) bodu i) nařízení (ES) č. 834/2007 dojde k onemocnění nebo zranění zvířete, jsou zvířata okamžitě ošetřena, a to v případě potřeby v izolaci a v prostorách k tomu přizpůsobených.

▼M13

2. Před léčbou chemicky syntetizovanými alopatickými veterinárními přípravky nebo antibiotiky se upřednostňují fytoterapeutické a homeopatické přípravky, stopové prvky a produkty uvedené v příloze V oddílu 1 a v příloze VI oddílu 3, a to za podmínky, že mají skutečný terapeutický účinek na daný živočišný druh i na daný stav, který je léčen.

▼B

3. Pokud se použití přípravků uvedených v odstavcích 1 a 2 ukáže v léčbě choroby či zranění jako neúčinné a pokud je léčba nutná k tomu, aby bylo zvíře ušetřeno bolesti nebo utrpení, je možné podat chemicky syntetizovaná alopatická veterinární léčiva nebo antibiotika, a to na zodpovědnost veterináře.

4. S výjimkou vakcinace, odstraňování parazitů a povinných eradikačních plánů platí, že pokud je zvíře nebo skupina zvířat podrobena v průběhu dvanácti měsíců více než třem léčbám s podáváním chemických syntetizovaných alopatických veterinárních léčiv nebo antibiotik nebo více než jedné léčbě v případě zvířat, jejichž produktivní životní cyklus je kratší než jeden rok, nemohou být dotčená zvířata nebo produkty získané z nich prodávány jako ekologické produkty a zvířata musejí být podrobena obdobím přechodu definovaným v čl. 38 odst. 1.

Pro kontrolní orgán nebo subjekt jsou uchovávány záznamy dokládající výskyt takových okolností.

5. Ochranná lhůta mezi posledním podáním alopatického veterinárního léčiva zvířeti za normálních podmínek užívání a produkcí potravin z tohoto zvířete s odkazem na ekologickou produkci je dvojnásobně dlouhá oproti zákonné ochranné lhůtě podle článku 11 směrnice 2001/82/ES a v případě, že zákonná ochranná lhůta není stanovena, činí čtyřicet osm hodin.

Článek 25

Zvláštní pravidla pro prevenci nákaz a veterinární péči ve včelařství

▼M20

1. Za účelem čištění a dezinfekce rámků, úlů a plástů může být použit hydroxid sodný.

Za účelem ochrany rámků, úlů a plástů zejména před škůdci jsou povoleny pouze přípravky proti hlodavcům (používají se pouze v pastích) a příslušné produkty uvedené v příloze II.

▼B 2. Je povoleno fyzikální ošetření pro dezinfekci včelínů, například pomocí páry nebo přímého plamene.

3. Likvidace samčího plodiště se povoluje pouze za účelem izolace varroázy.

4. Pokud přes všechna preventivní opatření včelstva onemocní nebo se nakazí, jsou okamžitě ošetřena a případně mohou být umístěna do izolovaných včelínů.

5. Veterinární léčivé přípravky se smí v ekologickém včelařství používat pouze v případě, že příslušné použití povolil členský stát v souladu s příslušnými předpisy Společenství nebo vnitrostátními předpisy splňujícími právo Společenství.

6. Kyselina mravenčí, mléčná, octová a šťavelová a menthol, thymol, eukalyptol nebo kafr se mohou používat v případě nakažení varroázou.

7. Pokud je léčba prováděna pomocí chemicky syntetizovaných alopatických přípravků, léčená včelstva se na dobu léčby umísťují do izolovaných včelínů a veškerý vosk se vyměňuje za vosk pocházející z ekologického včelařství. Od tohoto okamžiku se na včelstva vztahuje roční období přechodu podle čl. 38 odst. 3.

8. Požadavky stanovené v odstavci 7 se nevztahují na produkty uvedené v odstavci 6.

▼M2

KAPITOLA 2a

Produkce živočichů pocházejících z akvakultury

Oddíl 1

Společná pravidla

Článek 25a

Oblast působnosti

V této kapitole jsou stanoveny prováděcí předpisy produkce pro druhy ryb, korýšů, ostnokožců a měkkýšů, na něž se vztahuje příloha XIIIa.

Obdobně se tato kapitola vztahuje také na zooplankton, mikroskopické korýše, vířníky, červy a další vodní živočichy využívané jako krmivo.

Článek 25b

Vhodnost vodního prostředí a plán udržitelného řízení

1. Na tuto kapitolu se vztahují ustanovení čl. 6b odst. 1 až 5.

2. V plánu udržitelného řízení musí být zaznamenána ochranná a preventivní opatření přijatá proti predátorům podle směrnice Rady 92/43/EHS ( 13 ) a vnitrostátních předpisů.

3. Hospodářské subjekty, kteří spolu sousedí, musí navzájem ověřitelně koordinovat případné sestavování svých plánů řízení.

4. V produkci živočichů pocházejících z akvakultury provozované v rybnících, nádržích nebo náhonech musí být zemědělské podniky vybaveny buď přirozenými filtračními loži, usazovacími nádržemi nebo biologickými filtry nebo mechanickými filtry pro zachycování odpadních živin nebo musí používat mořské řasy a/nebo živočichy (mlže a řasy), kteří přispívají ke zlepšení kvality odtékající vody. Je-li to třeba, odtékající voda se pravidelně kontroluje.

Článek 25c

Souběžná ekologická a konvenční produkce živočichů pocházejících z akvakultury

1. Příslušný orgán může líhním a odchovným zařízením povolit ekologický i konvenční chov nedospělých jedinců ve stejném zemědělském podniku za předpokladu, že jednotky jsou jasně fyzicky odděleny a že je vybudován oddělený systém rozvodu vody.

2. V případě produkce dospělých živočichů může příslušný orgán povolit ekologické i konvenční produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akvakultury v jednom zemědělském podniku za předpokladu, že jsou dodržena ustanovení čl. 6b odst. 2 tohoto nařízení, pokud se jedná o rozdílné produkční fáze a různé systémy nakládání s živočichy pocházejícími z akvakultury.

3. Hospodářské subjekty musí uchovávat doklady o používání opatření uvedených v tomto článku.

Oddíl 2

Původ živočichů v akvakultuře

Článek 25d

Původ živočichů pocházejících z ekologických chovů akvakultury

1. Je nutno požívat místně chované druhy, přičemž cílem chovu musí být produkce linií druhů, které jsou lépe přizpůsobené podmínkám chovu, mají dobrý zdravotní stav a dokáží optimálně zužitkovat potravní zdroje. Kontrolnímu subjektu nebo orgánu musí být předloženy doklady o jejich původu a zacházení s nimi.

2. Je nutno vybírat druhy, které lze chovat, aniž by docházelo k významnému poškozování volně se vyskytujících populací.

Článek 25e
Původ živočichů pocházejících z neekologických chovů akvakultury a nakládání s nimi

1. K chovným účelům nebo ke zlepšení genetického fondu a v případech, kdy nejsou k dispozici živočichové pocházející z akvakultury z ekologických chovů, mohou být do zemědělského podniku přivezeni jedinci pocházející z akvakultury odchycení ve volné přírodě nebo nepocházející z ekologických chovů. Takoví živočichové se musejí chovat podle zásad řízení ekologického chovu alespoň tři měsíce předtím, než mohou být použiti k chovným účelům.

2. Pro účely odchovu a v případě, že nejsou k dispozici juvenilní jedinci pocházející z ekologické akvakultury, mohou být do zemědělského podniku přivezeni juvenilní jedinci nepocházející z ekologické akvakultury. Nejméně poslední dvě třetiny trvání produkčního cyklu musí proběhnout způsobem odpovídajícím zásadám řízení ekologického chovu.

▼M16

3. Maximální podíl juvenilních jedinců nepocházejících z ekologické akvakultury přivezených do zemědělského podniku je 80 % do 31. prosince 2011, 50 % do 31. prosince 2014 a 0 % do 31. prosince 2016.

▼M15

4. Pro účely odchovu je odchyt juvenilních jedinců pocházejících z akvakultury ve volné přírodě omezen na následující konkrétní případy:

a) larvy a juvenilní jedinci ryb nebo korýšů, kteří se dostali do rybníků, do systémů oddělujících produkční jednotky od okolí a do ohrazených prostor při jejich napouštění;

b) úhoř říční, pokud je pro danou lokalitu schválen plán chovu a lovu úhořů a pokud umělá reprodukce úhořů zůstane i nadále nevyřešena;

c) odchyt potěru ve volné přírodě u jiných druhů než úhoře říčního pro účely odchovu v tradiční extenzivní akvakultuře, například v rybnících s brakickou vodou, přílivových oblastech a pobřežních lagunách ohraničených náspy a břehy:

i) je-li doplnění stavu v souladu s řídícími opatřeními schválenými příslušnými orgány odpovědnými za řízení dotyčných rybích populací, aby se zajistilo udržitelné využívání dotčených druhů a

ii) jsou-li ryby krmeny výhradně krmivy, která jsou přirozeně dostupná v životním prostředí.

▼M2

Oddíl 3

Chovatelské postupy v akvakultuře

Článek 25f

Všeobecná chovatelská pravidla v akvakultuře

1. Prostředí chovu živočichů pocházejících z akvakultury musí být navrženo tak, aby v souladu se specifickými potřebami daného biologického druhu:

a) měli živočichové pocházející z akvakultury dostatek prostoru zajišťující jejich dobré životní podmínky;

b) byli živočichové pocházející z akvakultury chováni v kvalitní vodě s dostatkem kyslíku a

c) aby byli chováni v tepelných a světelných podmínkách odpovídajících požadavkům daného biologického druhu a zohledňujících zeměpisnou polohu;

d) v případě sladkovodních ryb byl typ dna co nejpodobnější přírodním podmínkám;

e) v případě kaprů bylo dno tvořeno přírodní zeminou.

▼M15

2. Hustota chovu a chovatelské postupy jsou stanoveny v příloze XIIIa podle jednotlivých biologických druhů nebo jejich skupin. Při posuzování účinků hustoty chovu a chovatelských postupů na dobré životní podmínky chovaných ryb se sleduje stav těchto ryb (jako například poškození ploutví, jiná zranění, rychlost růstu, chování a celkový zdravotní stav) a kvalita vody.

▼M2

3. Návrh a konstrukce systémů pro oddělení chovů od okolního vodního prostředí musí umožňovat takové hodnoty průtoku a fyzikálně chemické parametry, které zajišťují zdraví a dobré životní podmínky živočichů a uspokojují jejich etologické potřeby.

4. Systémy pro oddělení chovů od okolního prostředí musí být navrženy, umístěny a provozovány tak, aby minimalizovaly nebezpečí úniku živočichů.

5. Pokud ryby nebo korýši uniknou, musí být podniknuta vhodná opatření k omezení dopadů na místní ekosystém, a to včetně jejich opětovného odchytu, je-li to třeba. Je nutno uchovávat příslušné doklady.

Článek 25g

Zvláštní pravidla pro systémy oddělení chovů od okolního vodního prostředí

1. Uzavřená recirkulační akvakulturní zařízení pro živočišnou produkci jsou zakázána s výjimkou líhní a odchovných zařízení a s výjimkou produkce druhů organismů používaných v ekologických chovech jako krmivo.

2. Chovné jednotky na souši musí splňovat následující podmínky:

a) u průtočných systémů musí být umožněno sledovat a regulovat průtok a kvalitu přitékající i odtékající vody;

b) nejméně pět procent obvodu („rozhraní země–voda”) rozlohy oblasti musí mít přirozenou vegetaci.

3. Systémy pro oddělení chovů od okolního prostředí na moři:

a) musí být umístěny tam, kde existují odpovídající hodnoty průtoku, hloubky a výměny vody k minimalizaci dopadů na mořské dno a okolní vodní těleso;

b) musí mít vhodný návrh a konstrukci klecí a musí umožňovat správnou údržbu vzhledem k tomu, že jsou vystaveny vlivům provozního prostředí.

4. Umělé ohřívání nebo chlazení vody je povoleno pouze v líhních a odchovných zařízeních. Ve všech produkčních stádiích je možno k ohřevu nebo chlazení vody používat přírodní vodu z vrtů.

Článek 25h

Nakládání s živočichy pocházejícími z akvakultury

1. Manipulování s živočichy pocházejícími z akvakultury je nutno omezit na minimum a provádět s maximální péčí a za použití vhodného vybavení a postupů sloužících k zamezení stresu a fyzického poškození spojeného s manipulací s živočichy. S generačními jedinci je nutno zacházet způsobem, který minimalizuje fyzické poškození a stres, případně s použitím anestézie. Třídění živočichů je nutno omezit na minimum a je třeba při něm dodržovat dobré životní podmínky ryb.

2. Na používání umělého osvětlení se vztahují následující omezení:

a) za účelem prodloužení přirozené délky světlého dne nesmí použití umělého osvětlení přesáhnout maximum, které respektuje etologické potřeby, zeměpisné podmínky a celkový zdravotní stav chovaných živočichů, přičemž toto maximum nesmí přesáhnout 16 hodin denně s výjimkou případů používání umělého osvětlení k reprodukčním účelům;

b) při zapínání a vypínání umělého osvětlení je nutno se vyhnout náhlým změnám intenzity světla použitím stmívatelných světel nebo nepřímého osvětlení.

3. Za účelem zajištění dobrých životních podmínek a zdraví živočichů je povoleno provzdušňování za podmínky, že k pohánění mechanických provzdušňovače se přednostně použije energie z obnovitelných zdrojů.

Veškeré takové případy použití je nutno podchytit v evidenci produkce akvakultury.

4. Použití kyslíku je povoleno jen k účelům souvisejícím se zdravotním stavem živočichů a v kritických obdobích produkce a přepravy v těchto případech:

a) výjimečné případy zvýšení teploty nebo poklesu atmosférického tlaku nebo náhodného znečištění;

b) příležitostné postupy správy chovu, jako je odebírání vzorků a třídění;

c) situace, kdy je nutno zajistit přežití chovu.

Je nutno uchovávat příslušné doklady.

5. Způsoby usmrcování musí být takové, aby ryby okamžitě ztratily vědomí a necítily bolest. Při zvažování optimálních metod usmrcování je nutno zohlednit rozdíly ve velikosti usmrcovaných jedinců, rozdíly mezi jednotlivými biologickými druhy a také rozdíly mezi různými produkčními místy.

Oddíl 4

Rozmnožování

Článek 25i

Zákaz používání hormonů

Používání hormonů a jejich derivátů je zakázáno.

Oddíl 5

Krmivo pro ryby, korýše a ostnokožce

Článek 25j

Všeobecná pravidla o krmivech

Režimy krmení musí být koncipovány na základě následujících priorit:

a) zdraví zvířat;

b) vysoká kvalita produktu včetně nutričního složení, kterým se zaručí vysoká kvalita konečného poživatelného produktu;

c) nízké dopady na životní prostředí.

Článek 25k

Zvláštní pravidla ohledně krmiv pro masožravé živočichy pocházející z akvakultury

1. Krmivo pro masožravé živočichy pocházející z akvakultury musí být získáváno na základě následujících priorit:

a) ekologické krmné produkty pocházející z prostředí akvakultury;

b) rybí moučka a rybí olej z odřezků pocházejících z ekologické akvakultury;

c) rybí moučka a rybí olej a složky rybího původu pocházející z odřezků ryb ulovených v rámci udržitelného rybolovu pro účely lidské spotřeby;

▼M8

d) ekologické krmné suroviny rostlinného a živočišného původu;

▼M15

e) krmiva pocházející z celých ryb ulovených v rámci rybolovu s potvrzením udržitelnosti podle režimu uznaného příslušným orgánem v souladu se zásadami stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ( 14 ).

▼M15 —————

▼M2

3. Krmivo může obsahovat maximálně 60 % ekologických rostlinných produktů.

4. Astaxantin pocházející především z ekologických zdrojů, jako jsou organické ulity korýšů, se může použít v krmivu pro lososy a pstruhy v mezích jejich fyziologických potřeb. Pokud nejsou k dispozici ekologické zdroje, je možné použít přírodní zdroje astaxantinu (jako je například kvasinka Phaffia rhodozyma).

▼M15

5. Histidin vyrobený fermentací lze použít v krmivu pro lososovité ryby, neposkytují-li krmné zdroje uvedené v odstavci 1 dostatečné množství histidinu, aby splňovaly stravovací potřeby daných ryb a zamezily u nich vzniku šedého zákalu.

▼M2

Článek 25l

Zvláštní pravidla ohledně krmiv pro některé živočichy pocházející z akvakultury

▼M18

1.  Ve stádiích chovu dospělých jedinců je živočichy pocházející z akvakultury uvedené v příloze XIIIa oddílu 6, oddílu 7 a oddílu 9 nutno krmit krmivy, která jsou přirozeně dostupná v rybnících a jezerech.

▼M2

2. Pokud nejsou přirozené krmné zdroje uvedené v odstavci 1 k dispozici v dostatečných množstvích, lze použít ekologické krmivo rostlinného původu, pokud možno vypěstované přímo v daném zemědělském podniku, nebo mořské řasy. Hospodářské subjekty musí uchovávat doklady o nezbytnosti přikrmování.

▼M15

3. Pokud se přidává přirozené krmivo podle odstavce 2:

a) může krmivo pro pangase (Pangasius spp.) uvedeného v oddílu 9 přílohy XIIIa obsahovat maximálně 10 % rybí moučky nebo rybího oleje pocházejících z udržitelného rybolovu;

▼M20

b) může krmivo pro garnáty z čeledi Penaeidae a sladkovodní krevety (Macrobrachium spp.) uvedené v oddílu 7 přílohy XIIIa obsahovat maximálně 25 % rybí moučky a 10 % rybího oleje pocházejících z udržitelného rybolovu. K zabezpečení stravovacích potřeb garnátů lze jako doplněk jejich stravy použít ekologický cholesterol. Není-li ekologický cholesterol k dispozici, lze též použít jiný než ekologický cholesterol pocházející z vlny, měkkýšů nebo jiných zdrojů. Možnost doplnit jejich stravu cholesterolem platí jak ve stadiu chovu dospělých jedinců, tak v časných vývojových stadiích v odchovných zařízeních a líhních.

▼M15

Článek 25la

Zvláštní pravidla ohledně krmiv pro juvenilní jedince pocházející z ekologické akvakultury

Při chovu larev juvenilních jedinců pocházejících z ekologické akvakultury lze jako krmivo použít konvenční fytoplankton a zooplankton.

▼M2

Článek 25m

Produkty a látky uvedené v čl. 15 odst. 1 písm. d) bodu iii) nařízení (ES) č. 834/2007

▼M8

1. V ekologické akvakultuře se mohou používat pouze krmiva minerálního původu, která jsou uvedena v příloze V oddílu 1.

▼M2

2. Doplňkové látky, určité produkty používané ve výživě živočichů a činidla lze v krmivech používat za předpokladu jejich uvedení v příloze VI a pod podmínkou dodržování omezení stanovených tamtéž.

Oddíl 6

Zvláštní pravidla pro měkkýše

Článek 25n

Chovná oblast

1. Chov mlžů lze provádět v téže oblasti vodního tělesa jako ekologický chov ryb a ekologické pěstování mořských řas v rámci polykulturního systému, který je nutno zdokumentovat v plánu udržitelného řízení. Mlže je také možno chovat v rámci polykultury spolu s plži, jako jsou například plážovky.

2. Ekologická produkce mlžů se musí provádět v oblastech vymezených kůly, bójemi nebo jinými jasně viditelnými značkami a chovaní živočichové musí být podle potřeby zadržováni v síťovinových pytlích, klecích nebo jiných umělých prostředcích.

3. Zemědělské podniky provozující ekologický chov měkkýšů musí minimalizovat rizika ohrožující biologické druhy významné z hlediska ochrany přírody. V případě použití sítí na ochranu proti predátorům musí být tyto sítě konstruovány tak, aby nemohly způsobit újmu ptákům, kteří se za potravou potápějí pod hladinu.

Článek 25o

Získávání zárodečného materiálu

1. Za předpokladu, že nedojde k významnému poškození životního prostředí a že to povolují místní právní předpisy, lze však v případě mlžů používat zárodečný materiál získaný z přírodního prostředí mimo hranice produkční jednotky, pokud pochází:

a) ze škeblových lavic, které pravděpodobně nevydrží zimní počasí nebo které představují přebytek oproti potřebnému množství, nebo

b) z přirozené populace zárodečného materiálu mlžů uchycených na sběrném zařízení.

Je nutno vést záznamy o tom, jak, kde a kdy byl přírodní zárodečný materiál získán, aby bylo možno zpětně zjistit, z jaké oblasti pochází.

▼M16

Maximální podíl zárodečného materiálu pocházejícího z konvenčních líhní mlžů, který je možno vložit do ekologických produkčních jednotek, je však 80 % do 31. prosince 2011, 50 % do 31. prosince 2014 a 0 % do 31. prosince 2016.

▼M2

2. V případě ústřice obrovské (Crassostrea gigas) je nutno upřednostňovat populaci, která se chová selektivně, aby se omezilo vypouštění pohlavních buněk do volné přírody.

Článek 25p

Správa

1. Při produkci se musí používat hustota chovu, která nepřesahuje hustoty používané v konvenčních chovech měkkýšů v dané oblasti. Třídění, probírka a úpravy hustoty chovů je nutno provádět podle celkového množství biomasy a se zajištěním dobrých životních podmínek živočichů a vysoké kvality produktu.

2. Organismy, které biologicky znečišťují produkční vybavení a zařízení, je nutno fyzikálními prostředky nebo ručně odstranit a vrátit do moře v dostatečné vzdálenosti od zemědělského podniku. Měkkýše je možno jednou za produkční cyklus ošetřit vápenným roztokem za účelem omezení množství konkurenčních organismů způsobujících biologické znečištění.

Článek 25q

Pravidla pro pěstování

1. Pro ekologickou produkci může být způsobilé pěstování na provazech a další metody uvedené v příloze XIIIa oddílu 8.

2. Pěstování měkkýšů na dně je povoleno pouze pokud na místech sběru a pěstování nebude docházet k žádným závažným dopadům na životní prostředí. Doklady o minimálních dopadech na životní prostředí musí být podloženy šetřením a zprávou o využívané oblasti, které musí hospodářský subjekt předložit kontrolnímu subjektu nebo orgánu. Tuto zprávu je nutno začlenit jako samostatnou kapitolu do plánu udržitelného řízení.

Článek 25r

Zvláštní pravidla pro pěstování ústřic

Je povoleno pěstování v pytlích na kůlech. Tato nebo jiná zařízení, ve kterých jsou ústřice pěstovány, musí být uspořádána tak, aby nedošlo k vytvoření úplné bariéry podél pobřeží. Chovný materiál je nutno pečlivě umístit na škeblové lavice s ohledem na proudění vody při přílivu a odlivu tak, aby byla optimalizována produkce. Produkce musí splňovat kritéria uvedená v příloze XIIIa oddílu 8.

Oddíl 7

Prevence chorob a veterinární péče

Článek 25s

Všeobecná pravidla prevence chorob

1. V souladu s článkem 9 směrnice 2006/88/ES musí plán veterinární péče obsahovat podrobný popis postupů k zajištění biologické bezpečnosti a prevence chorob, včetně písemné smlouvy o poradenství přiměřené dané produkční jednotce ohledně zdravotního stavu uzavřené s kvalifikovanými poskytovateli služeb v oblasti zdravotní péče o živočichy pocházející z akvakultury, kteří budou zemědělský podnik pravidelně navštěvovat nejméně jednou ročně, respektive nejméně jednou za dva roky v případě mlžů.

2. Systémy, vybavení a pomůcky zemědělského podniku je nutno řádně čistit a dezinfikovat. Používat se smějí jen produkty uvedené v příloze VII oddílech 2.1 až 2.2.

3. Co se týče ponechání ladem:

a) příslušný orgán stanoví nezbytnost ponechání ladem a jeho vhodné trvání, které je nutno uplatnit a zdokumentovat po každém produkčním cyklu v otevřených systémech pro oddělení chovů od okolního prostředí na moři. Ponechání ladem se doporučuje i u jiných metod za použití nádrží, rybníků a klecí;

b) není povinné při pěstování mlžů;

c) po dobu ponechání ladem se klece nebo jiná zařízení používaná k produkci živočichů pocházejících z akvakultury vyprázdní, vydezinfikují a ponechají prázdná, než budou znovu použita.

4. Případné nezkonzumované krmivo pro ryby, exkrementy a mrtvé živočichy je nutno neprodleně odstranit, aby se zabránilo případnému riziku významného poškození životního prostředí, co se týče stavu kvality vody, aby se minimalizovalo nebezpečí chorob a aby nedocházelo k přilákání hmyzu nebo hlodavců.

5. Ultrafialové záření a ozón je povoleno používat pouze v líhních a odchovných zařízeních.

▼M15

6. Za účelem biologického omezení výskytu ektoparazitů je nutno používat pokud možno ryby-čističe, jakož i sladkou vodu, mořskou vodu a roztoky chloridu sodného.

▼M2

Článek 25t

Veterinární léčení

1. Pokud se i přes preventivní opatření k zajištění zdraví živočichů podle čl. 15 odst. 1 písm. f) bodu i) nařízení č. 834/2007 vyskytne nějaký zdravotní problém, lze použít následující způsoby léčby v uvedeném pořadí:

a) látky rostlinného, živočišného nebo minerálního původu v homeopatickém zředění;

b) rostliny a rostlinné výtažky, které nemají anestetické účinky, a

c) látky jako například: stopové prvky, kovy, přírodní imunostimulancia nebo povolená probiotika.

2. Používání alopatické léčby je omezeno na dvě léčebné kúry za rok s výjimkou očkování a povinných programů eradikace některých chorob. Nicméně v případech ryb s produkčním cyklem kratším než jeden rok platí limit jedné alopatické léčebné kúry. Jsou-li uvedené limity pro alopatické léčebné kúry překročeny, nesmějí se dotčení živočichové pocházející z akvakultury prodávat jako ekologické produkty.

3. Ošetření proti parazitům, kromě povinných kontrolních systémů vykonávaných členskými státy, je omezeno na dvě kúry za rok, respektive jednu kúru za rok, pokud je produkční cyklus kratší než 18 měsíců.

4. Délka ochranné lhůty pro alopatickou veterinární léčbu a ošetření proti parazitům podle odstavce 3, včetně léčby v rámci povinných programů tlumení a eradikace některých chorob, činí dvojnásobek zákonné ochranné lhůty uvedené v článku 11 směrnice 2001/82/ES nebo, pokud není tato lhůta stanovena, 48 hodin.

5. Při každém použití veterinárních léčiv je nutno nahlásit tato léčiva kontrolnímu subjektu nebo orgánu předtím, než budou příslušní živočichové uvedeni na trh jakožto ekologický produkt. Léčená populace musí být jasně identifikovatelná.

▼M17

KAPITOLA 3

Konzervované a zpracované produkty

Článek 26

Pravidla konzervování produktů a produkce zpracovaných krmiv a potravin

1. Hospodářské subjekty konzervující produkty nebo produkující zpracovaná krmiva nebo zpracované potraviny vytvoří a aktualizují vhodné postupy na základě systematické identifikace kritických zpracovatelských kroků.

Používání těchto postupů zaručuje, že konzervované nebo zpracované produkty splňují pravidla ekologické produkce.

2. Hospodářské subjekty dodržují a provádějí postupy podle odstavce 1. Zejména:

a) přijímají bezpečnostní opatření ke snížení rizika znečištění nepovolenými látkami nebo produkty;

b) provádějí vhodná čisticí opatření, sledují jejich účinnost a vedou o těchto opatřeních záznamy;

c) zajistí, aby produkty konvenčního zemědělství nebyly uváděny na trh s označením odkazujícím na ekologický způsob produkce.

3. Pokud jsou v dotčené jednotce přípravy připravovány nebo skladovány i produkty konvenčního zemědělství, hospodářský subjekt:

a) nepřetržitě provádí činnosti až do zpracování celé série, přičemž tyto činnosti musejí být fyzicky nebo časově odděleny od podobných činností prováděných na produktech konvenčního zemědělství;

b) skladuje ekologické produkty před činnostmi a po jejich provedení fyzicky nebo časově oddělené od produktů konvenčního zemědělství;

c) informuje kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt o činnostech uvedených v písmenech a) a b) a vede aktualizovaný registr všech činností a zpracovaného množství;

d) přijímá nezbytná opatření pro zajištění identifikace dávek s cílem vyloučit smíchání nebo záměnu s produkty konvenčního zemědělství;

e) provádí činnosti na ekologických produktech pouze po náležitém vyčištění výrobního zařízení.

4. Doplňkové, pomocné a další látky a složky používané při zpracování krmiv nebo potravin a jakékoli používané zpracovatelské postupy, jako je uzení, se řídí osvědčenými zpracovatelskými postupy.

▼B

Článek 27

Použití některých produktů a látek při zpracování potravin

►M7

Pro účely čl. 19 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007 lze při zpracování ekologických potravin s výjimkou produktů odvětví vína, na které se vztahují ustanovení kapitoly 3a, používat pouze tyto látky:

a) látky uvedené v příloze VIII tohoto nařízení;

b) přípravky z mikroorganismů a enzymů běžně používané při zpracování potravin; ►M1 enzymy, které se použijí jako potravinářské přídatné látky, musí však být na seznamu v příloze VIII oddílu A; ◄

c) látky a produkty vymezené v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu i) a čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 88/388/EHS ( 14 ) označené jako přírodní látky pro dochucení nebo přírodní přípravky pro dochucení podle čl. 9 odst. 1 písm. d) a čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice;

d) barvy pro označování masa a skořápek vajec v souladu s čl. 2 odst. 8 a čl. 2 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ( 16 );

e) pitnou vodu a sůl (s chloridem sodným nebo chloridem draselným jako základními součástmi), obecně užívané při zpracování potravin;

▼M20

f) minerály (včetně stopových prvků), vitaminy, aminokyseliny a mikroživiny, a to za předpokladu, že:

i) jejich použití v potravinách určených k běžné spotřebě je „výslovně právně požadováno”, čímž se rozumí výslovně požadováno v ustanoveních práva Unie nebo ustanoveních vnitrostátních právních předpisů slučitelných s právem Unie, na základě kterých nesmějí být dané potraviny v žádném případě uváděny na trh jako potraviny určené k běžné spotřebě, jestliže neobsahují jako přídatné látky dané minerály, vitaminy, aminokyseliny nebo mikroživiny, nebo

ii) pokud jde o potraviny uváděné na trh jako potraviny se zvláštními charakteristickými rysy nebo účinky v souvislosti se zdravím či výživou nebo v souvislosti s potřebami zvláštních skupin spotřebitelů:

— v produktech podle čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ( 17 ) je jejich použití povoleno uvedeným nařízením a akty přijatými ohledně těchto produktů na základě čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

— v produktech upravených směrnicí Komise 2006/125/ES ( 18 ) je jejich použití povoleno uvedenou směrnicí nebo

— v produktech upravených směrnicí Komise 2006/141/ES ( 19 ) je jejich použití povoleno uvedenou směrnicí.

▼B

2. Za účelem výpočtu podle čl. 23 odst. 4 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 834/2007

a) se potravinářské přídatné látky uvedené v příloze VIII a označené hvězdičkou ve sloupci s číselným kódem přídatné látky vypočítají jako složky zemědělského původu;

b) se přípravky a látky uvedené v odst. 1 písm. b), c), d) e) a f) tohoto článku a látka, které nejsou označeny hvězdičkou ve sloupci kódu přídatné látky, nesmějí používat jako složky zemědělského původu;

▼M1

c) kvasinky a kvasinkové produkty se počítají jako složky zemědělského původu od 31. prosince 2013.

▼B

3. Do 31. prosince 2010 se přezkoumá použití těchto látek uvedených v příloze VIII:

(a) dusitan sodný a dusičnan draselný v oddíle A, aby se rozhodlo o zastavení užívání těchto přídatných látek;

(b) oxid siřičitý a metadisiřičitan draselný v oddíle A;

(c) kyselina chlorovodíková v oddíle B pro zpracování sýrů Gouda, Edam a Maasdammer, Boerenkaas, Friese a Leidse Nagelkaas.

Přezkoumání uvedené v písmenu a) přihlédne k úsilí vynaloženému členskými státy k nalezení bezpečných alternativ k dusitanům a dusičnanům a při zavádění vzdělávacích programů o alternativních způsobech zpracování a hygieně pro zpracovatele/producenta masa ekologického původu.

▼M1

4. Pro tradiční dekorativní barvení skořápek uvařených vajec vyráběných s úmyslem uvést je v daném ročním období na trh mohou příslušné orgány povolit pro výše zmíněné období použití přírodních barviv a přírodních látek na povrchovou úpravu. Toto povolení může až do dne 31. prosince 2013 zahrnovat syntetické formy oxidů a hydroxidů železa. Povolení se oznámí Komisi a členským státům.

Článek 27a

Pro účely uplatňování čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 lze při výrobě, přípravě a úpravě kvasinek do konečné formy ke komerční distribuci používat pouze tyto látky:

a) látky uvedené v příloze VIII oddílu C tohoto nařízení;

b) produkty a látky uvedené v čl. 27 odst. 1 písm. b) a e) tohoto nařízení.

▼B

Článek 28

Používání některých složek zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství při zpracování potravin

Pro účely čl. 19 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 834/2007 lze při zpracování ekologických potravin používat zemědělské složky nezískané z ekologického zemědělství, které jsou uvedeny v příloze IX tohoto nařízení.

Článek 29

Povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství členským státem

1. Pokud není složka zemědělského původu zařazena do přílohy IX tohoto nařízení, může být použita pouze za těchto podmínek:

a) hospodářský subjekt poskytl příslušnému orgánu členského státu všechny potřebné důkazy prokazující, že se daná složka neprodukuje ve Společenství v dostatečném množství v souladu s pravidly ekologické produkce ani že nemůže být dovážena ze třetích zemí;

b) příslušný orgán členského státu přechodně povolil používání po dobu nejvýše dvanácti měsíců poté, co si ověřil, že hospodářský subjekt navázal nezbytné kontakty s dodavateli ve Společenství, aby se ujistil o nedostupnosti dotyčných složek v požadované jakosti;

c) nebylo přijato žádné rozhodnutí podle odstavců 3 nebo 4 o zrušení povolení uděleného pro určitou složku.

Členský stát může povolení podle písmene b) prodloužit maximálně třikrát vždy o dvanáct měsíců.

2. Pokud bylo uděleno povolení podle odstavce 1, sdělí členský stát neprodleně ostatním členským státům a Komisi tyto údaje:

a) den vydání povolení a u prodlouženého povolení den vydání prvního povolení;

b) název, adresu, telefonní číslo a popřípadě faxové číslo a elektronickou adresu držitele povolení; název a adresu kontaktního místa orgánu, který povolení udělil;

c) název a popřípadě přesný popis a požadavky na jakost dotyčné složky zemědělského původu;

d) druh produktů, pro jejichž přípravu je daná složka nezbytná;

e) požadovaná množství a odůvodnění pro tato množství;

f) důvody a očekávanou dobu nedostatku;

g) den, kdy členský stát zaslal toto oznámení ostatním členským státům a Komisi. Komise a/nebo členský stát může tyto informace zveřejnit.

3. Pokud členský stát předloží Komisi a členskému státu, který udělil povolení, připomínky, z nichž je patrné, že v době nedostatku jsou k dispozici zásoby, zváží členský stát zrušení povolení nebo zkrácení předpokládané doby platnosti a informuje Komisi a ostatní členské státy do 15 pracovních dnů ode dne přijetí informace o opatřeních, která učinil.

4. Na žádost členského státu nebo z podnětu Komise je záležitost postoupena k přezkoumání výboru zřízenému v souladu s článkem 37 nařízení (ES) č. 834/2007. V souladu s postupem stanoveným v odstavci 2 uvedeného článku může být rozhodnuto, že dříve udělené povolení bude zrušeno nebo bude změněna doba platnosti, nebo popřípadě že se dotyčná složka zařadí do přílohy IX tohoto nařízení.

5. V případě prodloužení podle odst. 1 druhého pododstavce se použijí postupy podle odstavců 2 a 3.

▼M2

Článek 29a

Zvláštní ustanovení ohledně mořských řas

1. Pokud konečným produktem jsou čerstvé mořské řasy, je nutno k proplachování právě sklizených řas používat mořskou vodu.

Pokud konečným produktem jsou sušené mořské řasy, je možno k proplachování používat i pitnou vodu. K odstranění vlhkosti se smí používat sůl.

2. Sušení se nesmí provádět otevřeným ohněm, jehož plameny přicházejí do přímého styku s řasami. Pokud se při sušení používají provazy nebo jiné vybavení, nesmějí být ošetřeny proti usazování nečistot a čištěny nebo desinfikovány jinými látkami než těmi, které jsou k tomuto účelu určeny v příloze VII.

▼M7

KAPITOLA 3a

Zvláštní pravidla pro výrobu vína

Článek 29b

Oblast působnosti

1. Tato kapitola stanoví zvláštní pravidla ekologické produkce produktů odvětví vína podle čl. 1 odst. 1 písm. l) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ( 20 ).

2. Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ( 21 ) a (ES) č. 607/2009 ( 22 ) se použijí, nestanoví-li tato kapitola výslovně jinak.

Článek 29c

Použití některých produktů a látek

1. Pro účely čl. 19 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 834/2007 se produkty odvětví vína vyrábějí z ekologických surovin.

2. Pro účely čl. 19 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007 lze při výrobě produktů odvětví vína, a to i v průběhu procesů a enologických postupů, použít pouze produkty a látky uvedené v příloze VIIIa tohoto nařízení při splnění zvláštních podmínek a omezení stanovených v nařízení (ES) č. 1234/2007 a nařízení (ES) č. 606/2009, a zejména v příloze I A uvedeného nařízení.

3. Použijí se produkty a látky uvedené v příloze VIIIa tohoto nařízení a označené hvězdičkou, získané z ekologických surovin, jsou-li k dispozici.

Článek 29d

Enologické postupy a omezení

1. Aniž je dotčen článek 29c a zvláštní zákazy a omezení uvedené v odstavcích 2 až 5 tohoto článku, jsou povoleny pouze enologické postupy, procesy a ošetření, včetně omezení stanovených v článku 120c a 120d nařízení (ES) č. 1234/2007 a v článku 3, v článcích 5 až 9 a 11 až 14 nařízení (ES) č. 606/2009 a v jejich přílohách, použité před dnem 1. srpna 2010.

2. Zakazuje se použití těchto enologických postupů, procesů a ošetření:

a) částečné zahuštění chladem uvedené v příloze XVa části B bodě 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1234/2007;

b) odsíření fyzikálními metodami uvedené v bodě 8 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009;

c) ošetření elektrodialýzou k zajištění stabilizace vína proti vysrážení vinného kamene uvedené v bodě 36 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009;

d) částečná dealkoholizace vína uvedená v bodě 40 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009;

e) ošetření katexem k zajištění stabilizace vína proti vysrážení vinného kamene uvedené v bodě 43 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009.

3. Použití následujících enologických postupů, procesů a ošetření je povoleno za těchto podmínek:

a) při tepelném ošetření podle bodu 2 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009 nesmí teplota překročit 70 °C;

b) při odstřeďování a filtraci s inertními pomocnými filtračními látkami nebo bez nich podle bodu 3 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009 nesmí být velikost pórů menší než 0,2 μm.

4. Za účelem případného vyloučení nebo omezení Komise před ►M16 1. srpnem 2018 ◄ přezkoumá používání těchto enologických postupů, procesů a ošetření:

a) tepelného ošetření uvedeného v bodě 2 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009;

b) užití iontoměničových pryskyřic uvedeného v bodě 20 přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009;

c) reverzní osmózy podle části B bodu 1 písm. b) 1 přílohy XVa nařízení (ES) č. 1234/2007.

5. Veškeré změny zavedené po 1. srpnu 2010, pokud jde o enologické postupy, procesy a ošetření uvedené v nařízení (ES) č. 1234/2007 nebo nařízení (ES) č. 606/2009, mohou být v ekologické produkci vína použity teprve po přijetí opatření nutných pro provádění pravidel produkce stanovených v čl. 19 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 a podle potřeby i postupu hodnocení podle článku 21 uvedeného nařízení.

▼B

KAPITOLA 4

Sběr, balení, přeprava a skladování produktů

Článek 30

Sběr produktů a přeprava do jednotek přípravy

Hospodářské subjekty mohou provádět současný sběr ekologických produktů a produktů konvenčního zemědělství pouze v případě, že byla přijata vhodná opatření, jimiž se předejde případnému smíchání nebo záměně s produkty konvenčního zemědělství a zajistí identifikace ekologických produktů. Hospodářský subjekt uchovává údaje o dnech, hodinách a trasách sběru a o dni a čase přijetí produktů pro kontrolní subjekt nebo orgán.

Článek 31

Balení a přeprava produktů k jiným hospodářským subjektům nebo do jiných jednotek

1. Hospodářské subjekty zajistí, aby byly ekologické produkty převáženy do jiných jednotek, včetně velkoobchodů a maloobchodů, pouze ve vhodném balení, kontejnerech nebo vozidlech, jež jsou uzavřeny způsobem vylučujícím záměnu obsahu bez porušení nebo poškození uzávěry a na nichž je štítek, na kterém je, aniž je dotčeno jakékoli jiné značení požadované právními předpisy, uvedeno:

a) jméno a adresa hospodářského subjektu a, pokud se liší, vlastníka nebo prodejce produktu;

b) název produktu nebo popis krmných směsí spolu s odkazem na ekologický způsob produkce;

c) název a/nebo číselný kód kontrolního subjektu nebo orgánu, jemuž hospodářský subjekt podléhá, a

d) v případě potřeby identifikační značka dávky podle systému značení buď schváleného na vnitrostátní úrovni, nebo odsouhlaseného kontrolním subjektem nebo orgánem, která umožňuje vysledovat šarži v záznamech uvedených v článku 66.

Informace uvedené v prvním pododstavci písm. a) až d) lze uvést i na průvodním dokladu, pokud lze takový doklad nesporně spojit s balením, kontejnerem nebo automobilovou přepravou produktu. Tento průvodní doklad obsahuje informace o dodavateli a/nebo dopravci.

2. Uzavření balení, kontejnerů nebo vozidel se nevyžaduje, pokud:

a) se jedná o přímou přepravu mezi hospodářským subjektem a jiným hospodářským subjektem, přičemž oba podléhají kontrolnímu systému ekologické produkce, a

b) k produktům je přiložen doklad, v němž jsou uvedeny údaje požadované podle odstavce 1, a

c) jak vysílající, tak i přijímající hospodářský subjekt si pro potřeby příslušného kontrolního orgán nebo subjektu uchovávají doklady o takových dopravních činnostech.

Článek 32

Zvláštní pravidla pro přepravu krmiv do jiných jednotek produkce/přípravy nebo do skladovacích prostor

Kromě ustanovení článku 31 zajistí hospodářské subjekty při přepravě krmiv do jiných jednotek produkce či přípravy nebo skladovacích prostor splnění těchto podmínek:

a) ekologicky vyprodukovaná krmiva, krmiva z přechodného období a jiná než ekologická krmiva jsou při přepravě účinně fyzicky oddělena;

b) vozidla a/nebo nádoby, kterými se přepravovaly produkty konvenčního zemědělství, se používají pro přepravu ekologických produktů, pokud:

i) byla před zahájením přepravy ekologických produktů provedena vhodná čisticí opatření, jejichž účinnost byla zkontrolována; hospodářské subjekty vedou o těchto činnostech záznam,

ii) byla provedena všechna příslušná opatření v závislosti na rizicích vyhodnocených v souladu s čl. 88 odst. 3 a případně se hospodářské subjekty zaručí, že produkty konvenčního zemědělství nemohou být uváděny na trh s označením odkazujícím na ekologické zemědělství,

iii) hospodářský subjekt uchovává pro potřeby příslušného kontrolního orgánu nebo subjektu doklady o takových dopravních činnostech;

c) ekologické krmivo jako konečný produkt je přepravováno fyzicky nebo časově oddělené od přepravy jiných konečných produkt;

d) během přepravy se musí zaznamenat množství produktů na začátku a každé jednotlivé množství dodané v průběhu přepravy.

▼M2

Článek 32a

Přeprava živých ryb

1. Živé ryby se musí převážet ve vhodných nádržích s čistou vodou, která splňuje jejich fyziologické potřeby, co se týče teploty a množství rozpuštěného kyslíku.

2. Před přepravou ekologicky produkovaných ryb a rybích produktů je nutno nádrže, důkladně vyčistit, vydezinfikovat a vypláchnout.

3. Je nutno přijmout opatření k omezení stresování ryb. Během přepravy nesmí hustota přepravované populace dosáhnout úrovně, která je pro daný druh ryb škodlivá.

4. Je nutno vést dokumentaci dokládající dodržování ustanovení odstavců 1 až 3.

▼B

Článek 33

Přijímání produktů z jiných jednotek a od jiných hospodářských subjektů

Při přijetí ekologického produktu hospodářský subjekt zkontroluje uzavření obalu nebo kontejneru, pokud je to vyžadováno, a přítomnost označení uvedených v článku 31.

Hospodářský subjekt zkontroluje, zda se údaje na štítku uvedeném v článku 31 shodují s údaji v průvodních dokladech. Výsledek těchto ověření výslovně uvede v účetních dokladech uvedených v článku 66.

Článek 34

Zvláštní pravidla pro přijímání produktů ze třetí země

Ekologické produkty se dovážejí ze třetí země v příslušném balení nebo kontejnerech uzavřených takovým způsobem, který zabraňuje výměně obsahu, a označených údaji o vývozci a jakýmikoli jinými značkami a čísly sloužícími k identifikaci šarže a s potvrzením o kontrole při dovozu ze třetích zemí.

Při příjmu ekologického produktu dovezeného ze třetí země první příjemce zkontroluje uzavření balení nebo kontejneru a v případě produktů dovezených v souladu s článkem 33 nařízení (ES) č. 834/2007 zkontroluje, zda se potvrzení zmíněné v uvedeném článku vztahuje i na typ produktu obsaženého v zásilce. Výsledek tohoto ověření se výslovně uvede v účetních dokladech podle článku 66 tohoto nařízení.

Článek 35

Skladování produktů

1. Prostory ke skladování produktů se spravují tak, aby byla zajištěna identifikace šarží a aby v žádném případě nedošlo ke smíchání nebo kontaminaci produkty a/nebo látkami, které nesplňují pravidla ekologické produkce. Ekologické produkty musejí být vždy jasně identifikovatelné.

▼M2

2. V případě jednotek pro ekologickou produkci rostlin, mořských řas, hospodářských zvířat a živočišných produktů akvakultury se v produkční jednotce nesmějí skladovat jiné vstupní produkty než ty, které jsou povoleny tímto nařízením.

3. Skladování alopatických veterinárních léčiv a antibiotik v zemědělských podnicích je povoleno, pokud je předepsal veterinární lékař v souvislosti s léčením uvedeným v čl. 14 odst. 1 písm. e) bodu ii) nebo čl. 15 odst. 1 písm. f) bodu ii) nařízení (ES) č. 834/2007, pokud jsou uložena v místě, které je pod dohledem, a pokud jsou zapsána v evidenci hospodářských zvířat podle článku 76 tohoto nařízení, případně v evidenci produkce akvakultury podle článku 79b tohoto nařízení.

▼B

4. V případě, že hospodářské subjekty nakládají s produkty konvenčního zemědělství i s ekologickými produkty a tyto ekologické produkty jsou skladovány ve skladovacích zařízeních, v nichž jsou skladovány i jiné zemědělské produkty nebo krmiva:

a) jsou ekologické produkty uchovávány odděleně od ostatních zemědělských produktů a/nebo krmiv;

b) jsou přijata veškerá opatření pro zajištění identifikace zásilek s cílem vyloučit smíchání nebo záměnu s produkty konvenčního zemědělství;

c) jsou před zahájením skladování ekologických produktů provedena vhodná čisticí opatření, jejichž účinnost byla zkontrolována; hospodářské subjekty vedou o těchto činnostech záznam.

KAPITOLA 5

Pravidla přechodu na ekologickou produkci

Článek 36

Rostliny a rostlinné produkty

1. V případě rostlin a rostlinných produktů, které jsou pokládány za ekologické, se musejí pravidla produkce podle článků 9, 10, 11 a 12 nařízení (ES) č. 834/2007 a kapitoly 1 tohoto nařízení a případně i výjimečná pravidla produkce v kapitole 6 tohoto nařízení uplatňovat na pozemcích během období přechodu v délce minimálně dva roky před výsevem nebo v případě pastvin či víceletých pícnin minimálně dva roky před jejich použitím jako krmiva pocházejícího z ekologického zemědělství nebo v případě víceletých plodin jiných než pícnin minimálně tři roky před první sklizní ekologických produktů.

2. Příslušný orgán může rozhodnout, že za součást období přechodu zpětně uzná jakékoli předchozí období, v němž:

a) byly pozemky předmětem opatření definovaných v programu prováděném podle nařízení (ES) č. 1257/99, nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo v jiném úředním programu za předpokladu, že dotyčná opatření zaručují, že produkty nepovolené pro ekologickou produkci nebyly na těchto pozemcích použity, nebo

b) byly pozemky přírodními nebo zemědělskými oblastmi, které nebyly ošetřeny produkty nepovolenými pro ekologickou produkci.

Období uvedené v prvním pododstavci písm. b) lze vzít v úvahu zpětně pouze pod podmínkou, že byl příslušnému orgánu předložen uspokojivý důkaz, na jehož se základě se přesvědčí o tom, že podmínky byly plněny po dobu nejméně tří let.

3. Příslušný orgán může v některých případech, kdy byl pozemek kontaminován produkty nepovolenými pro ekologickou produkci, rozhodnout o prodloužení období přechodu nad rámec období podle odstavce 1.

4. V případě pozemků, které již přešly nebo byly v procesu přechodu na ekologické zemědělství a které jsou ošetřovány produktem nepovoleným pro ekologickou produkci, může členský stát zkrátit období přechodu podle odstavce 1 v těchto dvou případech:

a) u pozemků, které jsou ošetřovány produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v rámci povinného opatření zavedeném příslušným orgánem členského státu s cílem potírat choroby či hubit škůdce;

b) u pozemků, které jsou ošetřovány produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v rámci vědeckých testů schválených příslušným orgánem členského státu.

V případech podle prvního pododstavce písm. a) a b) se délka období přechodu stanoví s ohledem na tyto faktory:

a) proces odbourávání dotyčného přípravku na konci období přechodu zaručuje, že rezidua v půdě a v případě trvalých plodin v rostlině dosahují nevýznamných hodnot;

b) sklizeň po ošetření nesmí být prodána s odkazem na ekologické způsoby produkce.

Dotyčný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o svém rozhodnutí požadovat povinná opatření.

▼M2

Článek 36a

Mořské řasy

1. Přechodné období pro místo sklizně mořských řas je šest měsíců.

2. Přechodné období pro jednotku pěstování mořských řas je buď šest měsíců, nebo jeden celý produkční cyklus, podle toho, které z obou období je delší.

▼B

Článek 37

Zvláštní pravidla přechodu pro pozemky spojené s ekologickou živočišnou produkcí

1. Pravidla přechodu na ekologickou produkci podle článku 36 tohoto nařízení se uplatňují na celou produkční jednotku, v níž se produkují krmiva.

2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 může být období přechodu zkráceno na jeden rok u pastvin a otevřených prostranství používaných pro nebýložravé druhy. Toto období lze snížit na šest měsíců, pokud daný pozemek nebyl v poslední době ošetřován produkty nepovolenými pro ekologickou produkci.

Článek 38

Hospodářská zvířata a živočišné produkty

1. Pokud jsou v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a) bodem ii) nařízení (ES) č. 834/2007 a článkem 9 a/nebo článkem 42 tohoto nařízení do zemědělského podniku dovezena zvířata, která nejsou chována ekologicky, a pokud se živočišné produkty mají prodávat jako ekologické produkty, musejí se pravidla produkce podle článků 11 a 14 nařízení (ES) č. 834/2007 a hlavy II kapitoly 2 a případně podle článku 42 tohoto nařízení uplatňovat nejméně po dobu:

a) dvanácti měsíců v případě koňovitých a skotu, včetně druhů buvol domácí a bizon, určených k produkci masa, přičemž v každém případě alespoň po dobu tří čtvrtin jejich života;

b) šesti měsíců v případě malých přežvýkavců a prasat a zvířat chovaných na mléko;

c) deseti týdnů v případě drůbeže chované na maso, která přibyla do chovu dříve než ve věku tří dnů;

d) šesti týdnů v případě drůbeže určené k produkci vajec.

2. Pokud se v zemědělském podniku na počátku období přechodu v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a) bodem iii) nařízení (ES) č. 834/2007 nacházejí zvířata mimo ekologický chov, lze jejich produkty považovat za ekologické, provádí-li současný přechod celé produkční jednotky včetně hospodářských zvířat, pastvin a/nebo půdy používané pro výživu zvířat. Celkové období přechodu pro již existující zvířata a jejich potomstvo, pastviny a/nebo půdu používanou pro výživu zvířat lze zkrátit na 24 měsíců, pokud jsou zvířata krmena hlavně produkty produkční jednotky.

3. Včelařské produkty mohou být prodávány s odkazem na ekologický způsob produkce, pouze pokud pravidla ekologické produkce byla dodržována nejméně po dobu jednoho roku.

4. Období přechodu pro včelíny se neuplatňuje v případě použití čl. 9 odst. 5 tohoto nařízení.

5. V průběhu období přechodu musí být vosk nahrazen voskem pocházejícím z ekologického včelařství.

▼M2

Článek 38a

Produkce živočichů pocházejících z akvakultury

1. Následující přechodná období pro akvakulturní produkční jednotky se vztahují na následující druhy akvakulturních zařízení, včetně stávajících jednotek pro produkci živočichů pocházejících z akvakultury:

a) pro zařízení, která nelze vypustit, vyčistit a vydezinfikovat, se stanoví přechodné období v délce 24 měsíců;

b) pro zařízení, která byla vypuštěna nebo ponechána ladem, se stanoví přechodné období v délce 12 měsíců;

c) pro zařízení, která byla vypuštěna, vyčištěna a vydezinfikována, se stanoví přechodné období v délce 6 měsíců;

d) pro zařízení v otevřených vodách včetně zařízení pro chov mlžů se stanoví přechodné období v délce 3 měsíců.

2. Příslušný orgán se může rozhodnout retroaktivně uznat za součást přechodného období jakékoli dříve zdokumentované období, ve kterém nebyla zařízení ošetřována produkty, jež nejsou pro ekologickou produkci povoleny, a ani jim nebyla vystavena.

▼B

KAPITOLA 6

Výjimečná pravidla produkce

Oddíl 1

Výjimečná pravidla produkce týkající se podnebných, zeměpisných nebo strukturálních omezení v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 834/2007

Článek 39

Vazné ustájení zvířat

Pokud se uplatňují podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 834/2007, mohou příslušné orgány povolit vazné ustájení dobytku v malých zemědělských podnicích, pokud není možné ho chovat ve skupinách, které by vyhovovaly jeho etologickým potřebám, a to za podmínky, že má podle čl. 14 odst. 2 během období pastvy přístup na pastviny a alespoň dvakrát v týdnu přístup na otevřená prostranství, pokud pastva není možná.

Článek 40

Souběžná produkce

1. Pokud se uplatňují podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 834/2007, může producent provozovat jednotky ekologické a konvenční produkce v téže oblasti:

a) v případě produkce víceletých plodin, které vyžadují vegetační období alespoň tři roky, kdy nelze snadno odlišit odrůdy, pokud jsou splněny tyto podmínky:

i) uvedená produkce je součástí plánu přechodu, k němuž se producent pevně zavázal a v němž je stanoveno, že přechod poslední části dané oblasti na ekologickou produkci začne v co nejkratší možné době, která v žádném případě nepřekročí pět let,

ii) byla přijata vhodná opatření zajišťující stálé oddělení produktů získaných v jednotlivých jednotkách,

iii) sklizeň každého z dotyčných produktů se ohlásí nejméně 48 hodin předem,

iv) po skončení sklizně producent informuje kontrolní orgán nebo subjekt o přesném množství sklizeném v dotčených jednotkách a opatřeních přijatých v souvislosti s oddělením produktů,

v) příslušný orgán schválil plán přechodu a kontrolní opatření uvedená v hlavě IV kapitolách 1 a 2; tento souhlas musí být potvrzen každý rok po zahájení plánu přechodu;

b) v případě oblastí určených pro zemědělský výzkum nebo formální vzdělávání schválené příslušnými orgány členských států, pokud jsou splněny podmínky v písm. a) bodech ii), iii) a iv) a příslušná část bodu v);

c) v případě produkce osiva, vegetativního rozmnožovacího materiálu a transplantů, pokud jsou splněny podmínky v písm. a) bodech ii), iii) a iv) a příslušná část bodu v);

d) v případě pastvin využívaných pouze pro pastvu.

2. Příslušný orgán může povolit zemědělským podnikům uskutečňujícím zemědělský výzkum nebo formální vzdělávání chov ekologicky chovaných hospodářských zvířat a chov hospodářských zvířat mimo ekologický chov stejného živočišného druhu, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) byla přijata vhodná opatření předem oznámená kontrolnímu orgánu nebo subjektu s cílem zajistit stálé oddělení hospodářských zvířat, živočišných produktů, statkových hnojiv a krmiv z každé jednotky;

b) producent informuje kontrolní orgán nebo subjekt předem o jakémkoli dodání nebo prodeji hospodářských zvířat nebo živočišných produktů;

c) hospodářský subjekt ohlásí kontrolnímu orgánu nebo subjektu přesná množství vyprodukovaná v jednotkách a všechny vlastnosti umožňující identifikaci produktů a potvrdí, že byla provedena opatření na oddělení produktů.

Článek 41

Správa včelařských jednotek za účelem opylování

Pokud se uplatňují podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 834/2007, může hospodářský subjekt provozovat v témže zemědělském podniku za účelem opylování ekologické i konvenční včelařské jednotky, pokud jsou splněny všechny požadavky pravidel ekologické produkce s výjimkou ustanovení o umístění včelínů. V takovém případě nemůže být produkt prodáván s odkazem na ekologický způsob produkce.

Hospodářský subjekt si musejí uschovat osvědčení o použití tohoto ustanovení.

Oddíl 2

Výjimečná pravidla produkce týkající se nedostupnosti vstupů pro ekologické zemědělství v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007

Článek 42

Využívání zvířat mimo ekologický chov

Pokud se uplatňují podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007, a s předchozím povolením příslušného orgánu,

a) lze při nedostatečném množství ekologicky chované drůbeže v případě, že se hejno tvoří nově, obnovuje se nebo se vytváří opětovně, do jednotky ekologické produkce přivést drůbež mimo ekologický chov, pokud jsou kuřice určené k produkci vajec a drůbež chovaná na maso mladší tří dnů;

b) lze do ►M20 31. prosince 2020 ◄ přivést do jednotky živočišné ekologické produkce kuřice určené k produkci vajec mimo ekologický chov, které jsou mladší 18 týdnů, pokud není dostatek ekologicky chovaných kuřic a pokud jsou splněna ustanovení kapitoly 2 oddílů 3 a 4.

▼M8

Článek 43

Používání jiných než ekologických proteinových krmiv rostlinného a živočišného původu ke krmení chovaných živočichů

Pokud se uplatňují podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007 a pokud zemědělci nejsou schopni získávat proteinová krmiva výhradně z ekologické produkce, povoluje se u prasat a drůbeže používání omezeného podílu jiných než ekologických bílkovinných/proteinových krmiv.

▼M20

Nejvyšší procentní podíl jiných než ekologických proteinových krmiv povolených na období 12 měsíců pro uvedené druhy v kalendářních letech 2018, 2019 a 2020 činí 5 %.

▼M8

Tyto hodnoty se počítají každoročně jako procentní podíl sušiny krmiv zemědělského původu.

Hospodářský subjekt si musí uchovat osvědčení o nutnosti použít toto ustanovení.

▼B

Článek 44

Používání včelího vosku z konvenční produkce

V případě nových zařízení nebo během období přechodu může být včelí vosk z konvenční produkce používán pouze v případě, že:

a) včelí vosk z ekologické produkce není na trhu dostupný;

b) je doloženo, že není kontaminován látkami, které nejsou povoleny pro ekologickou produkci, a

c) pochází z víček buněk.

Článek 45

Používání osiv nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu nezískaných ekologickým způsobem produkce

1. Pokud se uplatňují podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007,

a) lze používat osiva a vegetativní rozmnožovací materiál z produkční jednotky v období přechodu na ekologickou produkci;

b) pokud nelze použít písmeno a), mohou členské státy povolit používání osiv a vegetativního rozmnožovacího materiálu z konvenčního zemědělství, pokud nejsou k dispozici ekologická osiva a vegetativní materiál. Na použití osiv a sadbových brambor z konvenčního zemědělství se však vztahují následující odstavce 2 až 9.

2. Osiva a sadbové brambory z konvenčního zemědělství lze použít, pokud osiva nebo sadbové brambory nejsou ošetřeny přípravky na ochranu rostlin jinými než těmi, které byly povoleny pro ošetření osiva v čl. 5 odst. 1, ledaže je chemické ošetření předepsáno v souladu se směrnicí Rady 2000/29/ES ( 23 ) pro rostlinolékařské účely příslušným orgánem členského státu pro všechny odrůdy daného druhu v oblasti, kde se osivo nebo sadbové brambory používají.

3. Druhy, pro které je stanoveno, že ekologicky vypěstované osivo nebo sadbové brambory jsou k dispozici v dostatečném množství a ve značném počtu odrůd ve všech částech Společenství, jsou uvedeny v příloze X.

Druhy uvedené v příloze X nesmí podléhat povolením podle odst. 1 písm. b), ledaže je to odůvodněno jedním z účelů uvedených v odst. 5 písm. d).

4. Členské státy mohou převést odpovědnost za udělování povolení podle odst. 1 písm. b) jinému orgánu veřejné správy pod jejich dohledem nebo kontrolním orgánům nebo subjektům podle článku 27 nařízení (ES) č. 834/2007.

5. Povolení k použití osiva nebo sadbových brambor nezískaných ekologický způsobem produkce může být uděleno pouze v těchto případech:

a) pokud žádná odrůda druhu, který uživatel chce získat, není registrována v databázi podle článku 48;

b) pokud žádný dodavatel, tedy hospodářský subjekt, který prodává osivo nebo sadbové brambory jiným hospodářským subjektům, není schopen dodat osivo nebo sadbové brambory do výsevu nebo výsadby, přestože si uživatel objednal osivo nebo sadbové brambory včas;

c) pokud odrůda, kterou uživatel chce získat, není registrovaná v databázi podle článku 48 a uživatel prokáže, že žádná z registrovaných alternativ téhož druhu není vhodná, a že povolení je tudíž významné pro jeho produkci;

d) pokud je to odůvodněno výzkumnými účely, pokusnými testy v malém měřítku nebo různými účely zachování odrůd, které byly schváleny příslušným orgánem členského státu.

6. Povolení se uděluje před výsevem nebo výsadbou plodin.

7. Povolení se uděluje jen jednotlivým uživatelům na jednu sezónu a orgán nebo subjekt odpovědný za povolování zaregistruje povolené množství osiva nebo sadbových brambor.

8. Odchylně od odstavce 7 může příslušný orgán členského státu udělit všem uživatelům obecné povolení:

a) pro daný druh, jestliže a nakolik je splněna podmínka podle odst. 5 písm. a);

b) pro danou odrůdu, jestliže a nakolik jsou splněny podmínky podle odst. 5 písm. c).

Povolení podle prvního pododstavce jsou jasně vyznačena v databázi podle článku 48.

9. Povolení může být uděleno pouze v obdobích, pro která je databáze aktualizována podle čl. 49 odst. 3.

Oddíl 3

Výjimečná pravidla týkající se specifických problémů při řízení ekologického chovu hospodářských zvířat v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 834/2007

Článek 46

Specifické problémy při řízení ekologického chovu hospodářských zvířat

Závěrečná fáze výkrmu dospělého skotu na maso může probíhat ve vnitřních prostorách, pokud ovšem doba strávená uvnitř nepřesahuje pětinu jejich života a každopádně není delší než tři měsíce.

▼M1

Oddíl 3a

Výjimečná pravidla produkce týkající se specifických produktů a látek při zpracování v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 834/2007

Článek 46a

Přidání jiného než ekologického kvasničného extraktu

Pokud se uplatňují podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 834/2007, je povoleno pro výrobu ekologických kvasinek přidání až 5 % jiného než ekologického kvasničného extraktu nebo autolyzátu k substrátu (vypočtenému jako sušina), pokud hospodářské subjekty nemohou získat kvasničný extrakt nebo autolyzát z ekologické výroby.

Dostupnost ekologického kvasničného extraktu se přezkoumá do dne 31. prosince 2013, aby se rozhodlo o zrušení tohoto ustanovení.

▼B

Oddíl 4

Výjimečná pravidla produkce týkající se katastrofických událostí v souladu s čl.22 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 834/2007

Článek 47

Katastrofické události

Příslušný orgán může dočasně povolit:

▼M16

a) obnovu nebo opětovné vytvoření stáda nebo hejna zvířaty mimo ekologický chov v případě vysoké úmrtnosti zvířat způsobené nemocí nebo katastrofickými událostmi, pokud nejsou k dispozici ekologicky chovaná zvířata a za předpokladu, že se v případě zvířat mimo ekologický chov uplatní příslušné období přechodu;

▼B

b) opětovné vytvoření včelínů s včelami mimo ekologický chov v případě vysoké úmrtnosti včel způsobené nemocí nebo katastrofickými událostmi, pokud nejsou k dispozici ekologické včelíny;

c) používání jiných než ekologických krmiv po omezenou dobu a v souvislosti s konkrétní oblastí jednotlivými hospodářskými subjekty v případě ztráty na produkci pícnin, nebo jsou-li uvalena omezení, zejména následkem výjimečných meteorologických podmínek, vzplanutí nakažlivých chorob, kontaminace toxickými látkami nebo následkem ohně;

d) krmení včel medem, cukrem nebo cukrovým sirupem z ekologické produkce v případě dlouhotrvajících výjimečných povětrnostních podmínek nebo katastrofických událostí, které omezují produkci nektaru a medovice;

▼M7

e) použití oxidu siřičitého o maximálním obsahu stanoveném podle přílohy I B nařízení (ES) č. 606/2009, jestliže výjimečné klimatické podmínky daného roku sklizně poškodí zdravotní stav ekologických hroznů v konkrétní zeměpisné oblasti v důsledku závažného napadení bakteriemi nebo houbami, což nutí vinaře k získání srovnatelného konečného produktu použít větší množství oxidu siřičitého než v předchozích letech;

▼M16

f) obnovu nebo opětovné vytvoření populace akvakultury živočichy pocházejícími z konvenční akvakultury v případě vysoké úmrtnosti akvakulturních živočichů způsobené okolnostmi uvedenými v čl. 57 odst. 1 písm. a) až d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ( 24 ), pokud nejsou k dispozici ekologicky chovaní živočichové a za předpokladu, že alespoň v posledních dvou třetinách produkčního cyklu jsou uplatňovány zásady ekologického hospodaření.

▼M7

Po udělení souhlasu příslušným orgánem si jednotlivé hospodářské subjekty uchovávají osvědčení o uplatnění výše uvedených výjimek. Členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o výjimkách, které udělily podle prvního pododstavce písm. c) a e).

▼B

KAPITOLA 7

Databáze osiv

Článek 48

Databáze

1. Každý členský stát zajistí, aby pro seznam odrůd, k nimž jsou na jeho území k dispozici osiva nebo sadbové brambory získané ekologickým způsobem produkce, byla vytvořena elektronická databáze.

2. Databázi spravuje buď příslušný orgán členského státu, nebo orgán či subjekt zmocněný k tomuto účelu členským státem (dále jen „správce databáze”). Členské státy mohou rovněž určit orgán nebo soukromý subjekt v jiné zemi.

3. Každý členský stát oznámí Komisi a ostatním členským státům orgán nebo soukromý subjekt pověřený správou databáze.

Článek 49

Registrace

1. Odrůdy, k nimž jsou k dispozici osiva nebo sadbové brambory vyprodukované ekologickým způsobem produkce, se na žádost dodavatele registrují v databázi podle článku 48.

2. S ohledem na čl. 45 odst. 5 se odrůda, která nebyla zaregistrována v databázi, považuje za odrůdu, která není k dispozici.

3. Každý členský stát rozhodne, v kterém období roku musí být databáze pravidelně aktualizována pro jednotlivé druhy nebo skupiny druhů pěstovaných na jeho území. Databáze obsahuje informace, které se k takovému rozhodnutí vztahují.

Článek 50

Podmínky registrace

1. V zájmu registrace dodavatel:

a) prokáže, že on nebo poslední hospodářský subjekt, pokud dodavatel obchoduje pouze s baleným osivem nebo sadbovými bramborami, byl podroben kontrolnímu systému podle článku 27 nařízení (ES) č. 834/2007;

b) prokáže, že osivo nebo sadbové brambory uváděné na trh vyhovují obecným požadavkům na osivo a sadbové brambory;

c) zpřístupní všechny požadované údaje podle článku 51 tohoto nařízení a na žádost správce databáze nebo kdykoli v případě nutnosti provádí aktualizaci těchto údajů, aby byla zajištěna jejich spolehlivost.

2. Správce databáze může se souhlasem příslušného orgánu členského státu odmítnout žádost dodavatele o registraci nebo vymazat dříve schválenou registraci, pokud dodavatel nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 1.

Článek 51

Registrované údaje

1. Ke každé registrované odrůdě a ke každému dodavateli uvádí databáze podle článku 48 minimálně tyto údaje:

a) vědecký název druhu a název odrůdy;

b) název a kontaktní údaje dodavatele nebo jeho zástupce;

c) oblast, ve které dodavatel může dodávat osivo nebo sadbové brambory uživateli v obvyklém čase potřebném pro dodávku;

d) zemi nebo region, ve kterých je odrůda zkoušena a povolena za účelem společného katalogu odrůd zemědělských rostlin a zeleniny definovaného ve směrnici Rady 2002/53/ES o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin ( 25 ) a směrnici Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh ( 26 );

e) datum, od kterého budou osivo nebo sadbové brambory k dispozici;

f) jméno a/nebo číselný kód kontrolního orgánu nebo subjektu zmocněného kontrolovat hospodářský subjekt podle článku 27 nařízení (ES) č. 834/2007.

2. Dodavatel neprodleně informuje správce databáze, jestliže některá z registrovaných odrůd již není k dispozici. Změny se zaznamenávají do databáze.

3. Kromě údajů uvedených v odstavci 1 musí databáze obsahovat seznam druhů uvedených v příloze X.

Článek 52

Přístup k údajům

1. Údaje v databázi podle článku 48 jsou zdarma přístupné uživatelům osiva nebo sadbových brambor a veřejnosti prostřednictvím internetu. Členské státy mohou rozhodnout, že kterýkoli uživatel, který oznámil svou činnost v souladu s čl. 28 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 834/2007, na žádost obdrží od správce databáze výpis údajů týkající se jedné nebo více skupin druhů.

2. Členské státy zajistí, aby všichni uživatelé podle odstavce 1 byli nejméně jedenkrát do roka informováni o systému a způsobu získání údajů v databázi.

Článek 53

Registrační poplatek

Při každé registrace lze vyžadovat poplatek odpovídající výši nákladům spojených s vložení údajů do databáze podle článku 48 a jejich údržbu v ní. Příslušný orgán členského státu schvaluje výši poplatku uloženého správcem databáze.

Článek 54

Výroční zpráva

1. Orgány nebo subjekty určené k udělování povolení podle článku 45 zaregistrují všechna povolení a tyto údaje předají ve zprávě odpovědnému orgánu členského státu a správci databáze.

Ke každému druhu, jehož se týká povolení podle čl. 45 odst. 5, zpráva uvádí tyto údaje:

a) vědecký název druhu a název odrůdy;

b) odůvodnění povolení s odvoláním na čl. 45 odst. 5 písm. a), b), c) nebo d);

c) celkový počet povolení;

d) celkové množství příslušného osiva nebo sadbových brambor;

e) chemické ošetření pro rostlinolékařské účely podle čl. 45 odst. 2.

2. V případě povolení podle čl. 45 odst. 8 zpráva uvádí údaje uvedené v odst. 1 druhém pododstavci písm. a) tohoto článku a dobu, po kterou byla povolení platná.

Článek 55

Souhrnná zpráva

Příslušný orgán členského státu každý rok nejpozději do 31. března shromáždí zprávy a zašle Komisi a ostatním členským státům souhrnnou zprávu o všech povoleních v členském státě za předcházející kalendářní rok. Ve zprávě se uvedou údaje podle článku 54. Údaje se zveřejňují v databázi podle článku 48. Příslušný orgán může shromažďováním zpráv pověřit správce databáze.

Článek 56

Údaje poskytované na žádost

Na žádost členského státu nebo Komise dostanou ostatní členské státy nebo Komisi k dispozici podrobné údaje o povoleních udělených v jednotlivých případech.

HLAVA III

OZNAČOVÁNÍ

KAPITOLA 1

▼M3

Logo Evropské unie pro ekologickou produkci

Článek 57

Logo EU pro ekologickou produkci

V souladu s čl. 25 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 se logo Evropské unie pro ekologickou produkci (dále jen „logo EU pro ekologickou produkci”) řídí vzorem uvedeným v části A přílohy XI tohoto nařízení.

▼M4

Logo EU pro ekologickou produkci se pro účely označování používá pouze v případě, že je dotčený produkt vyprodukován v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ( 27 ) a s požadavky tohoto nařízení hospodářskými subjekty, které splňují požadavky kontrolního systému uvedeného v článcích 27, 28, 29, 32 a 33 nařízení (ES) č. 834/2007.

▼B

Článek 58

Podmínky používání číselného kódu a místa původu

1. Označení číselným kódem kontrolního orgánu nebo subjektu podle čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 834/2007

a) začíná zkratkou označující členský stát nebo třetí zemi podle mezinárodní normy pro dvoumístné kódy zemí ISO 3166 (Kódy pro názvy zemí a jejich součástí);

▼M3

b) obsahuje výraz, který podle čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 v souladu s částí B bodem 2 přílohy XI tohoto nařízení odkazuje na ekologický způsob produkce;

c) obsahuje referenční číslo, které přidělí Komise nebo příslušný orgán členských států v souladu s částí B bodem 3 přílohy XI tohoto nařízení, a

d) je umístěno v jednom zorném poli s logem EU pro ekologickou produkci, pokud se toto logo v označení používá.

▼B

2. V souladu s čl. 24 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 834/2007 je označení místa, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá, umístěno bezprostředně pod číselným kódem podle odstavce 1.

KAPITOLA 2

Zvláštní požadavky na označování krmiv

▼M8

Článek 59

Oblast působnosti, používání ochranných známek a obchodních označení

Tato kapitola se nepoužije na krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a na krmiva pro kožešinová zvířata.

Ochranné známky a obchodní označení nesoucí označení uvedené v čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 se mohou použít, pouze pokud všechny složky rostlinného nebo živočišného původu jsou z ekologického způsobu produkce a pokud se alespoň 95 % sušiny produktu skládá z těchto složek.

Článek 60

Označení na zpracovaných krmivech

1. Výrazy uvedené v čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 a logo EU pro ekologickou produkci se mohou na zpracovaných krmivech použít za předpokladu, že jsou splněny tyto požadavky:

a) zpracovaná krmiva splňují ustanovení nařízení (ES) č. 834/2007, a zejména čl. 14 odst. 1 písm. d) bodů iv) a v) pro hospodářská zvířata nebo čl. 15 odst. 1 písm. d) pro živočichy pocházející z akvakultury a článku 18 uvedeného nařízení;

b) zpracovaná krmiva splňují ustanovení tohoto nařízení, a zejména články 22 a 26;

c) všechny složky rostlinného nebo živočišného původu, které jsou obsaženy ve zpracovaných krmivech, jsou z ekologického způsobu produkce;

d) alespoň 95 % sušiny produktu se skládá z ekologických zemědělských produktů.

2. S výhradou požadavků uvedených v odst. 1 písm. a) a b) je v případě produktů obsahujících proměnlivá množství krmných surovin z ekologického způsobu produkce a/nebo krmných surovin z produktů přecházejících na ekologické zemědělství a/nebo produktů uvedených v článku 22 tohoto nařízení povoleno používat tuto formulaci:

„lze používat v ekologické produkci v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007 a nařízením (ES) č. 889/2008”.

▼B

Článek 61

Podmínky používání označení na zpracovaných krmivech

1. Označení uvedené v článku 60:

a) se odděluje od znění uvedeného v článku 5 směrnice Rady 79/373/EHS ( 28 ) nebo v čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 96/25/ES ( 29 );

b) se neprovádí v barvě, formátu nebo fontu znaků, které poutá více pozornosti než popis nebo název krmiv uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 79/373/EHS nebo čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 96/25/ES;

c) se ve stejném zorném poli doplňuje o označení hmotnosti sušiny uvádějící:

i) procentní podíl krmné suroviny nebo surovin z ekologického způsobu produkce,

ii) procentní podíl krmné suroviny nebo surovin z produktů přecházejících na ekologické zemědělství,

iii) procentní podíl krmné suroviny nebo surovin, na něž se nevztahují body i) a ii),

iv) celkový procentní podíl krmiv zemědělského původu;

d) se doplňuje seznamem názvů krmných surovin z ekologického způsobu produkce;

e) se doplňuje seznamem názvů krmných surovin z produktů přecházejících na ekologické zemědělství.

2. Označení uvedené v článku 60 lze také doplnit o odkaz na požadavek používat krmiva v souladu s články 21 a 22.

KAPITOLA 3

Ostatní zvláštní požadavky na označování

Článek 62

Produkty rostlinného původu z období přechodu

Produkty rostlinného původu z období přechodu lze označovat jako „produkt z přechodného období” pokud:

a) bylo dodrženo období přechodu trvající přinejmenším dvanáct měsíců před sklizní;

b) toto označení nepoužívá barvu, velikost či typ písma, které jsou výraznější než obchodní označení produktu, přičemž všechna písmena celého označení musejí mít stejnou velikost;

c) produkt obsahuje pouze jednu rostlinnou složku zemědělského původu;

d) je toto označení spojeno s číselným kódem kontrolního subjektu nebo orgánu podle čl. 27 odst. 10 nařízení 834/2007.

HLAVA IV

KONTROLY

KAPITOLA 1

Minimální požadavky na kontrolu

Článek 63

Kontrolní opatření a závazek hospodářského subjektu

1. Při prvním provádění kontrolních opatření musí hospodářský subjekt vypracovat a následně uchovat:

a) celkový popis jednotky, zařízení a/nebo činnosti;

b) všechna praktická opatření, která je nutno přijmout na úrovni jednotky a/nebo zařízení a/nebo činnosti, aby bylo zajištěno dodržování pravidel ekologické produkce;

c) bezpečnostní opatření, která by měla být přijata, aby bylo sníženo riziko kontaminace nepovolenými produkty nebo látkami, a opatření týkající se čištění, která by měla být prováděna ve skladovacích zařízeních a v průběhu celého produkčního řetězce hospodářského subjektu;

▼M6

d) zvláštní charakteristiky použitého způsobu produkce, pokud má hospodářský subjekt v úmyslu žádat o osvědčení v souladu s čl. 68 odst. 2.

▼B

V případě potřeby mohou být popis a opatření stanovená v prvním pododstavci součástí systému jakosti vytvořeného hospodářským subjektem.

2. Tento popis a opatření podle odstavce 1 musejí být uvedeny v prohlášení podepsaném odpovědným hospodářským subjektem. Kromě toho musí toto prohlášení obsahuje závazek hospodářského subjektu,

a) že bude provádět činnosti v souladu s pravidly ekologické produkce;

b) že v případě porušení předpisů nebo nesrovnalostí přijímá výkon opatření v rámci pravidel ekologické produkce;

c) že se písemně informuje kupce svého produktu, aby zajistil, že z dotyčné produkce bude odstraněno označení vztahující se k ekologickým způsobům produkce;

▼M9

d) že v případech, kdy hospodářský subjekt a/nebo subdodavatele tohoto hospodářského subjektu kontrolují různé kontrolní orgány nebo subjekty v souladu s kontrolním systémem vytvořeným daným členským státem, souhlasí s výměnou informací mezi těmito orgány nebo subjekty;

e) že v případech, kdy hospodářský subjekt a/nebo subdodavatelé tohoto hospodářského subjektu změní svůj kontrolní orgán nebo subjekt, souhlasí s předáním své kontrolní dokumentace novému kontrolnímu orgánu nebo subjektu;

f) že v případě, kdy hospodářský subjekt vystoupí z kontrolního systému, souhlasí s povinností neprodleně o této skutečnosti uvědomit příslušný orgán a kontrolní orgán nebo subjekt;

g) že v případě, kdy tento hospodářský subjekt vystoupí z kontrolního systému, souhlasí s uchováním kontrolní dokumentace po dobu alespoň pěti let;

h) že souhlasí s tím, že bude příslušný kontrolní orgán nebo subjekt, popř. příslušné kontrolní orgány nebo subjekty neprodleně informovat o jakémkoli případu nesrovnalosti nebo porušení týkajícího se ekologického statusu jeho produktu nebo ekologických produktů získávaných od jiných hospodářských subjektů či subdodavatelů.

▼B

Prohlášení stanovené v prvním pododstavci musí být ověřeno kontrolním subjektem nebo orgánem, který vydá zprávu o případných nedostatcích a nedodržení pravidel ekologické produkce. Hospodářský subjekt zprávu spolupodepíše a přijme nezbytná opatření k nápravě.

3. Za účelem použití čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 oznámí hospodářský subjekt příslušnému orgánu tyto informace:

a) název a adresu hospodářského subjektu;

b) umístění zařízení a v případě potřeby pozemků (katastrální údaje), na kterých probíhají činnosti;

c) povahu činností a produktů;

d) závazek hospodářského subjektu provádět činnost v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 834/2007 a tohoto nařízení;

e) v případě zemědělského podniku den, ke kterému producent přestal na daných pozemcích používat produkty, které nejsou povoleny pro ekologickou produkci;

f) název schváleného subjektu, kterému hospodářský subjekt svěřil kontrolu svého podniku, pokud členský stát provedl kontrolní systém schválením takových subjektů.

Článek 64

Změna kontrolních opatření

Odpovědný hospodářský subjekt v řádné lhůtě oznamuje kontrolnímu orgánu nebo subjektu veškeré změny v popisu nebo v opatřeních uvedených v článku 63 a v první kontrolních opatřeních uvedených v článcích 70, 74, 80, 82, 86 a 88.

Článek 65

Kontrolní návštěvy

1. Kontrolní orgán nebo subjekt alespoň jednou za rok provede fyzickou kontrolu všech hospodářských subjektů.

▼M9

2. Kontrolní orgán nebo subjekt odebírá a analyzuje vzorky, aby zjistil, zda se nepoužívají produkty nebo způsoby produkce, které nejsou v souladu s pravidly ekologické produkce, nebo zda nedošlo ke kontaminaci produkty nepovolenými pro ekologickou produkci. Počet vzorků, které mají být každoročně odebrány a podrobeny analýze kontrolním orgánem nebo subjektem, odpovídá minimálně 5 % z celkového počtu jím kontrolovaných subjektů. Výběr hospodářských subjektů, u kterých se mají odebrat vzorky, vychází z obecného vyhodnocení rizika nesouladu s pravidly ekologické produkce. Toto obecné vyhodnocení zohlední všechny fáze produkce, přípravy a distribuce.

Kontrolní orgán nebo subjekt odebere a zanalyzuje vzorky vždy, když existuje podezření na používání produktů nebo způsobů produkce nepovolených pro ekologickou produkci. V těchto případech se neuplatňuje minimální počet vzorků, které mají být odebrány a zanalyzovány.

Kontrolní orgán nebo subjekt může rovněž odebrat a zanalyzovat vzorky v jakémkoli jiném případě, aby zjistil, zda se nepoužívají produkty nebo způsoby produkce, které nejsou v souladu s pravidly ekologické produkce, nebo zda nedošlo ke kontaminaci produkty nepovolenými pro ekologickou produkci.

▼B

3. Po každé návštěvě je vypracována kontrolní zpráva, kterou spolupodepíše provozovatel jednotky nebo jeho zástupce.

4. Kromě toho kontrolní orgán nebo subjekt provádí namátkové, zpravidla neohlášené kontrolní návštěvy, založené na obecném vyhodnocení rizika nesouladu s pravidly ekologické produkce, přičemž zohlední přinejmenším výsledky dřívějších kontrol, množství dotyčných produktů a riziko záměny produktů.

Článek 66

Účetní doklady

1. Záznamy o zásobách i finanční záznamy jsou uloženy v jednotce nebo v zařízení a umožňují hospodářskému subjektu určit a kontrolnímu orgánu nebo subjektu ověřit:

a) dodavatele a, pokud je odlišný, i prodejce nebo vývozce produktů;

b) povahu a množství ekologických produktů dodaných do jednotky a popřípadě všech zakoupených materiálů a jejich užití a popřípadě složení krmných směsí;

c) povahu a množství ekologických produktů skladovaných v zařízení;

d) povahu, množství a příjemce a, pokud jsou odlišní, i kupce, s výjimkou konečných spotřebitelů, jakýchkoli produktů, které opustily jednotku, prostory prvního příjemce či skladovací zařízení;

e) v případě hospodářských subjektů, které takové ekologické produkty neskladují a ani s nimi fyzicky nemanipulují, povahu a množství zakoupených a prodaných ekologických produktů a dodavatele a popřípadě prodejce nebo vývozce a kupce, popřípadě příjemce.

2. Účetní doklady také obsahují výsledky ověření při příjmu ekologických produktů a jakékoli další informace vyžadované kontrolním orgánem nebo subjektem pro účely řádné kontroly. Údaje v záznamech se doloží příslušnými doklady. Záznamy prokazují rovnováhu mezi vstupem a výstupem.

3. Pokud hospodářský subjekt provozuje v téže oblasti několik produkčních jednotek, musejí se jednotky, které produkují produkty konvenčního zemědělství, společně se skladovacími prostory pro vstupní produkty také podrobit minimálním kontrolním opatřením.

Článek 67

Přístup do zařízení

1. Hospodářský subjekt:

a) pro kontrolní účely umožňuje kontrolnímu orgánu nebo subjektu přístup do všech částí jednotky a do všech zařízení, stejně tak jako ke všem záznamům a příslušným podpůrným dokladům;

b) poskytuje kontrolnímu orgánu nebo subjektu veškeré informace, které jsou pro kontrolní účely přiměřeně nezbytné;

c) na žádost kontrolního orgánu nebo subjektu předkládají výsledky svých vlastních programů zajištění kvality.

2. Kromě požadavků stanovených v odstavci 1 předkládají dovozci a první příjemci informace o dovážených zásilkách podle článku 84.

▼M6

Článek 68

Osvědčení

1. Pro účely uplatňování čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 používají kontrolní orgány a subjekty vzor osvědčení stanovený v příloze XII tohoto nařízení.

▼M9

V případě elektronické certifikace uvedené v čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 se nepožaduje podpis osvědčení v kolonce 8, je-li pravost osvědčení zajištěna jinou z hlediska padělání osvědčenou elektronickou metodou.

▼M6

2. Pokud hospodářský subjekt, který je předmětem kontroly kontrolních orgánů a subjektů uvedených v odstavci 1, podá žádost v rámci lhůty, kterou tyto kontrolní orgány a subjekty určí, vydají kontrolní orgány a subjekty doplňkové osvědčení podle vzoru stanoveného v příloze XIIa potvrzující zvláštní charakteristiky způsobu produkce.

Žádosti o doplňkové osvědčení obsahují v políčku 2 vzoru podle přílohy XIIa odpovídající