dnes je 15.7.2024

Input:

98/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

č. 98/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. února 2005,
kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
Vláda nařizuje podle § 18 odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb., a podle § 16b odst. 3 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 21/2004 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) systém rychlého varování o vzniku rizika3) ohrožení zdraví lidí z potravin4) a krmiv5) (dále jen „systém rychlého varování”) a úkoly, způsob a postupy předávání informací příslušných ústředních orgánů státní správy zapojených do systému rychlého varování.
(2)  Členy sítě6) v systému rychlého varování jsou Státní zemědělská a potravinářská inspekce7) (dále jen „Národní kontaktní místo”), Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský8) , orgány ochrany veřejného zdraví9) , orgány veterinární správy10) , celní orgány11) , Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zemědělství.
§ 2
Základní pojmy
(1)  Originálním oznámením se rozumí hlášení klasifikované jako varování nebo informace a rozeslané na formuláři vydaném Komisí Evropských společenství (dále jen „Evropská komise”), které obsahuje
a)  popis nebezpečí,
b)  podrobný popis potraviny4) nebo krmiva5) , které představují přímé nebo nepřímé riziko pro zdraví lidí (dále jen „rizikový výrobek”),
c)  popis provedených šetření,
d)  identifikaci šarží12) ,
e)  původ a popis uvádění na trh13) rizikového výrobku, který je uveden na trh více než jednoho státu zapojeného do systému rychlého varování, při jeho prvotním nálezu.
(2)  Dodatečným oznámením se rozumí hlášení doplňující originální oznámení o nové informace.
§ 3
Úkoly členů sítě
(1)  Pro přenos originálního nebo dodatečného oznámení v systému rychlého varování používají členové sítě pouze určené kontaktní osoby nebo jejího zástupce. Členové sítě komunikují s využitím elektronické pošty, faxu nebo telefonů.
(2)  Jednotliví členové sítě
a)  zpracovávají a pravidelně aktualizují metodické postupy přenosu informací obsahující podrobný popis prováděných činností a podrobný popis výměny informací (dále jen „metodické postupy přenosu informací”),
b)  určí kontaktní osobu a jejího zástupce pro komunikaci s Národním kontaktním místem, kterému oznámí jejich kontaktní elektronické adresy, čísla faxů, telefonů a veškeré změny těchto údajů,
c)  vzájemně komunikují při řešení situací vzniklých v souvislosti s přijímáním a odesíláním originálního nebo dodatečného oznámení, s ohledem na povahu rizika v nejkratším možném termínu,
d)  vypracovávají originální nebo dodatečné oznámení a zajišťují jeho překlad do anglického jazyka,
e)  zajišťují, aby pracovníci s přístupem k informacím v systému rychlého varování dodržovali pravidla důvěrnosti14) .
(3)  Kontaktní osoba v souvislosti s oznámením rizikového
Nahrávám...
Nahrávám...