dnes je 20.5.2024

Input:

BRC 8: Nová verze světové normy pro bezpečnost potravin

29.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3
BRC 8: Nová verze světové normy pro bezpečnost potravin

Ing. Petra Šotolová

V srpnu 2018 vyšla nová, již 8. verze mezinárodního standardu Světová norma pro bezpečnost potravin, zkráceně známého jako "BRC standard". Vydavatelem a vlastníkem standardu je organizace BRC – British Retail Consorcium, Britské sdružení maloobchodníků, které ji vypracovalo ve spolupráci s certifikačními společnostmi a výrobci potravin a akreditačním orgánem UKAS (United Kingdom Accreditation Service). První verze této normy byla vydána již v roce 1998, což z ní činí jednu z nejstarších mezinárodních norem vydávaných sdružením maloobchodníků pro nezávislou produktovou certifikaci. Cílem standardu bylo již od první verze sjednocení požadavků na systém řízení kvality a bezpečnosti ve výrobě potravin a vytvoření jednotného dobrovolného standardu aplikovatelného pro všechny výrobce potravin. Požadavky standardu jsou platné a použitelné celosvětově, což je velmi významné pro zajištění bezpečnosti v celém řetězci dodavatelů.

Světová norma pro bezpečnost potravin je platná pouze pro výrobce potravin a nápojů, nicméně agentura BRC vypracovala v průběhu let mnoho dalších standardů pokrývajících další oblasti související s výrobou a distribucí potravin, jako například výrobu primárních obalových materiálů pro potravinářství (Světová norma pro balení a obalové materiály, 1. vydání v roce 2011, aktuálně platná verze 5, vydána v červenci 2015), nebo standard pro logistické operace (Světová norma pro skladování a distribuci, 1. vydání v roce 2006, aktuálně platné 3. vydání ze srpna 2016); další normou je např. Světová norma pro zprostředkovatele a obchodníky. V roce 2003 vydala agentura BRC i standard pro nakládání s nepotravinářským zbožím, Světovou normu pro spotřební zboží, které se týká výroby a kompletace širokého spektra nepotravinářského zboží, jako jsou drogerie, elektrické spotřebiče, nábytek, textil apod.

Verze 8 tohoto standardu byla vydána v červenci 2018 a nabývá účinnosti 1. února 2019. Do této doby jsou audity prováděny podle požadavků verze 7 standardu.

Samotný standard je rozdělen do 4 základních kapitol:

  • Systém managementu bezpečnosti potravin, který tvoří úvod a shrnuje výhody vyplývající z certifikace systému;

  • Požadavky, kde jsou přehledně uspořádány samotné požadavky na systém řízení bezpečnosti potravin;

  • Protokol auditu, kde jsou shrnuty informace o průběhu certifikačního auditu, a pravidla pro udělení certifikátu;

  • Řízení a správa, která udává požadavky na certifikační společnosti.

Dále zahrnuje celkem 10 příloh, jež např. poskytují informace o dalších standardech BRC, definují požadavky na kvalifikaci auditorů standardu, stanovují jednotlivé kategorie výrobků, poskytují příklady důkazů, které je nutné poskytnout o odstranění nesrovnalostí a o nápravných opatřeních, a v neposlední řadě také shrnují pokyny pro stanovení míry rizika pro jednotlivé zóny výroby nebo ekvivalentní procesy k dosažení teploty 70 °C po dobu 2 minut.

Rozsah standardu

Požadavky standardu se vztahují na výrobu a balení potravin vlastní značky nebo značky zákazníka, dále na výrobu a balení surovin a přísad pro společnosti v oblasti gastronomie a veřejného stravování i výrobců potravin, na zpracování a balení primárních produktů (ovoce a zelenina) a výrobu a balení krmiv pro domácí zvířata. Vždy se certifikace vztahuje na produkty vyrobené v provozovně, kde proběhl audit a zahrnuje skladovací prostory pod přímou kontrolou dané provozovny (skladovací prostory do 50 km od provozovny musí být uvedeny ve zprávě a musí být součástí auditu nebo musí být vyloučeny). Dále jsou v rámci přílohy uvedeny požadavky na obchodované výrobky, které jsou společností nakupovány a skladovány, ale nejsou vyráběny v posuzované provozovně.

Postup certifikace

Standard v přehledné tabulce shrnuje všechny potřebné kroky nejen pro nového žadatele pro dosažení certifikace systému podle této normy.

Při plánování auditu je nezbytné učinit mimo jiné i rozhodnutí o druhu auditu – tj. přihlášení do programu neohlášených auditů nebo setrvání v programu ohlášených auditů. Standard totiž nabízí možnost volby mezi dvěma schématy certifikace, tj. mezi programem ohlášených auditů a programem neohlášených auditů.

Před vlastním certifikačním auditem má posuzovaná společnost možnost předběžného posouzení vybranou certifikační společností, nikdy ale nesmí být toto poradenství poskytováno certifikačním orgánem, který poté provede vlastní certifikační audit. U nově vybudovaných výrobních závodů se doporučuje neprovádět certifikační audit v době kratší než 3 měsíce po zahájení provozu.

Při žádosti o certifikaci by se měla vždy společnost ujistit, že jí vybraný certifikační orgán je pro její zákazníky akceptovatelný. BRC Global Standards v rámci svého programu měření výkonnosti certifikačních orgánů zveřejňuje na svých stránkách www.brcdirectory.com seznam všech schválených certifikačních orgánů vč. jejich hodnocení. Jsou zde uloženy mj. i dokumenty o provedených auditech od roku 2008.

V rámci smlouvy o certifikaci souhlasí certifikovaná společnost s řadou podmínek, které jsou důležité pro řízení programu BRC a akreditaci certifikačního orgánu. Např. společnost souhlasí s tím, že auditora může pro účely kalibrace nebo školení doprovázet další osoby (školení noví auditoři certifikační společnosti, svědečtí auditoři akreditačního orgánu, svědečtí auditoři BRC agentury atp.). Kopie auditní zprávy může být předána akreditačnímu orgánu a do zprávy lze nahlížet i v souvislosti s auditem shody s GFSI, samozřejmě je se zprávou nakládáno jako s důvěrným materiálem.

Stejně jako u jiných standardů, i zde si BRC agentura vyhrazuje právo ohlášených nebo i neohlášených auditů nebo návštěv certifikované společnosti za účelem řešení stížností nebo jako součást běžného dozoru v rámci programu integrity.

Po výběru certifikačního orgánu je nutné poskytnout o společnosti informace nezbytné pro výběr kvalifikovaného auditora pro danou oblast výroby, pro výpočet délky auditu dle rozsahu prováděných činností a pro plánování termínu auditu s ohledem na prováděné činnosti, případně již existující certifikáty. Pro účely získání těchto informací má většinou certifikační společnost zpracované tzv. předauditní dotazníky, kde žadatel vyplní důležité informace o společnosti, např. souhrn identifikovaných kritických bodů (CCP), jednoduchý plán provozu, diagram průběhu výroby, seznam skupin výrobků, plán směn, a dále počet zaměstnanců, velikost výrobních prostor, počet plánů HACCP, přehled externě zajišťovaných procesů, pokud jsou, informace o stahování z trhu a stížnostech zákazníka atd. V případě nové certifikační společnosti je pak vyžadován certifikát a zpráva z předchozího roku.

Rozsah auditu je jasně definován v auditní zprávě spolu s případnými výjimkami, které musejí být předem odsouhlasené certifikačním orgánem. Z rozsahu auditu není možné vyjmout žádné části procesu nebo normy. Výjimka může být udělena pouze v případě, že vyňaté výrobky jsou jasně rozlišitelné od těch, které jsou v rámci rozsahu certifikace, a jsou vyráběny ve fyzicky oddělené části provozu. Auditor musí zároveň posoudit, zda vyloučené oblasti certifikace nemohou znamenat riziko pro výrobky v rámci rozsahu certifikace. Rozsah auditu musí být stanoven před auditem a není možné ho měnit v jeho průběhu.

Obchodované produkty nebo externě zajišťované procesy musí být vždy jednoznačně uvedeny v rozsahu certifikace. Obchodované výrobky mohou být součástí rozsahu certifikace, pak se na ně vztahují požadavky uvedené v příloze 9, nebo mohou být z rozsahu vyňaty. V každém případě nemůže být v souvislosti s nimi využíváno Logo BRC. To mohou využívat certifikované společnosti bez výjimek v rozsahu certifikace, a to na marketingových materiálech a kancelářských potřebách daného závodu, nikoliv však na produktech a jejich obalech. Za zneužití loga BRC hrozí výrobci i odebrání BRC certifikátu.

Certifikát se vztahuje vždy k adrese dané provozovny, která je uvedena na certifikátu, ale ve výjimečných případech mohou být zahrnuty činnosti prováděné na více než jednom místě, např. v případě auditu ředitelství nebo v případě provedení auditu na více než jednom místě (jeden výrobní proces probíhá na dvou pracovištích).

Doplňkové moduly

Doplňkové moduly umožňují společnosti prokázat shodu s dalšími specifickými požadavky trhu nebo zákazníků. Ačkoliv audit probíhá společně s certifikačním auditem BRC, jsou certifikovány odděleně od normy a případné neshody nesmí ovlivnit samotnou certifikaci podle BRC. Není přidělováno žádné hodnocení, pouze certifikováno/necertifikováno. Seznam doplňkových modulů je k dispozici na https://www.brcglobalstandards.com/brc-global-standards/food-safety/additional-modules/about-additional-modules/ a zahrnují např. obchodované zboží, Global GAP Chain of Custody, FSMA (Food Safety Modernization Act, vydáno americkým FDA), řízení materiálů pro výrobu krmiv.

Doba auditu je plánována s ohledem na rozsah prověřovaných činností, velikost provozu a zvolený typ auditu a pro její stanovení slouží kalkulačka, přístupná na webových stránkách BRC. Běžná doba auditu je 2–3 dny (po 8 hodinách), pro všechna schémata certifikace, minimální doba auditu je 2 dny. Některé faktory mohou ovlivnit dobu auditu, a to např. stáří provozu, komunikační problémy (jazykové), složitost výrobního procesu, ale neměly by mít vliv na stanovení doby auditu z více než 30 %.

Frekvence auditů v dalších letech po prvním auditu je závislá na získané klasifikaci (AA, A, B, C, D) a je stanovena na 6 nebo 12 měsíců. Pro stanovení termínu dalšího auditu jsou ve standardu přesně stanovená pravidla, která souvisejí se zvoleným schématem – ohlášených nebo neohlášených auditů.

Plánování ohlášeného auditu

V rámci schématu s ohlášeným datem auditu je nutné, aby v době auditu společnost vyráběla pokud možno co nejširší sortiment výrobků spadajících do rozsahu certifikace. Pokud se některý významný proces ve výrobě provádí pouze během určité části roku, je nutné pro jeho posouzení provést samostatný audit. Termín auditu je vždy stanoven tak, aby se konal v průběhu 28denní lhůty až do termínu 6 nebo 12 měsíců od původního auditu. Po dohodě lze audit provést dříve než v tomto intervalu, certifikát však bude vydán opět s platností 6 nebo 12 měsíců dle získané klasifikace. Standard také definuje okolnosti, za kterých je možné provést audit v termínu

Nahrávám...
Nahrávám...