dnes je 18.2.2019
Input:

BRC 8: Nová verze světové normy pro bezpečnost potravin

29.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3
BRC 8: Nová verze světové normy pro bezpečnost potravin

Ing. Petra Šotolová

V srpnu 2018 vyšla nová, již 8. verze mezinárodního standardu Světová norma pro bezpečnost potravin, zkráceně známého jako „BRC standard”. Vydavatelem a vlastníkem standardu je organizace BRC – British Retail Consorcium, Britské sdružení maloobchodníků, které ji vypracovalo ve spolupráci s certifikačními společnostmi a výrobci potravin a akreditačním orgánem UKAS (United Kingdom Accreditation Service). První verze této normy byla vydána již v roce 1998, což z ní činí jednu z nejstarších mezinárodních norem vydávaných sdružením maloobchodníků pro nezávislou produktovou certifikaci. Cílem standardu bylo již od první verze sjednocení požadavků na systém řízení kvality a bezpečnosti ve výrobě potravin a vytvoření jednotného dobrovolného standardu aplikovatelného pro všechny výrobce potravin. Požadavky standardu jsou platné a použitelné celosvětově, což je velmi významné pro zajištění bezpečnosti v celém řetězci dodavatelů.

Světová norma pro bezpečnost potravin je platná pouze pro výrobce potravin a nápojů, nicméně agentura BRC vypracovala v průběhu let mnoho dalších standardů pokrývajících další oblasti související s výrobou a distribucí potravin, jako například výrobu primárních obalových materiálů pro potravinářství (Světová norma pro balení a obalové materiály, 1. vydání v roce 2011, aktuálně platná verze 5, vydána v červenci 2015), nebo standard pro logistické operace (Světová norma pro skladování a distribuci, 1. vydání v roce 2006, aktuálně platné 3. vydání ze srpna 2016); další normou je např. Světová norma pro zprostředkovatele a obchodníky. V roce 2003 vydala agentura BRC i standard pro nakládání s nepotravinářským zbožím, Světovou normu pro spotřební zboží, které se týká výroby a kompletace širokého spektra nepotravinářského zboží, jako jsou drogerie, elektrické spotřebiče, nábytek, textil apod.

Verze 8 tohoto standardu byla vydána v červenci 2018 a nabývá účinnosti 1. února 2019. Do této doby jsou audity prováděny podle požadavků verze 7 standardu.

Samotný standard je rozdělen do 4 základních kapitol:

 • Systém managementu bezpečnosti potravin, který tvoří úvod a shrnuje výhody vyplývající z certifikace systému;

 • Požadavky, kde jsou přehledně uspořádány samotné požadavky na systém řízení bezpečnosti potravin;

 • Protokol auditu, kde jsou shrnuty informace o průběhu certifikačního auditu, a pravidla pro udělení certifikátu;

 • Řízení a správa, která udává požadavky na certifikační společnosti.

Dále zahrnuje celkem 10 příloh, jež např. poskytují informace o dalších standardech BRC, definují požadavky na kvalifikaci auditorů standardu, stanovují jednotlivé kategorie výrobků, poskytují příklady důkazů, které je nutné poskytnout o odstranění nesrovnalostí a o nápravných opatřeních, a v neposlední řadě také shrnují pokyny pro stanovení míry rizika pro jednotlivé zóny výroby nebo ekvivalentní procesy k dosažení teploty 70 °C po dobu 2 minut.

Rozsah standardu

Požadavky standardu se vztahují na výrobu a balení potravin vlastní značky nebo značky zákazníka, dále na výrobu a balení surovin a přísad pro společnosti v oblasti gastronomie a veřejného stravování i výrobců potravin, na zpracování a balení primárních produktů (ovoce a zelenina) a výrobu a balení krmiv pro domácí zvířata. Vždy se certifikace vztahuje na produkty vyrobené v provozovně, kde proběhl audit a zahrnuje skladovací prostory pod přímou kontrolou dané provozovny (skladovací prostory do 50 km od provozovny musí být uvedeny ve zprávě a musí být součástí auditu nebo musí být vyloučeny). Dále jsou v rámci přílohy uvedeny požadavky na obchodované výrobky, které jsou společností nakupovány a skladovány, ale nejsou vyráběny v posuzované provozovně.

Postup certifikace

Standard v přehledné tabulce shrnuje všechny potřebné kroky nejen pro nového žadatele pro dosažení certifikace systému podle této normy.

Při plánování auditu je nezbytné učinit mimo jiné i rozhodnutí o druhu auditu – tj. přihlášení do programu neohlášených auditů nebo setrvání v programu ohlášených auditů. Standard totiž nabízí možnost volby mezi dvěma schématy certifikace, tj. mezi programem ohlášených auditů a programem neohlášených auditů.

Před vlastním certifikačním auditem má posuzovaná společnost možnost předběžného posouzení vybranou certifikační společností, nikdy ale nesmí být toto poradenství poskytováno certifikačním orgánem, který poté provede vlastní certifikační audit. U nově vybudovaných výrobních závodů se doporučuje neprovádět certifikační audit v době kratší než 3 měsíce po zahájení provozu.

Při žádosti o certifikaci by se měla vždy společnost ujistit, že jí vybraný certifikační orgán je pro její zákazníky akceptovatelný. BRC Global Standards v rámci svého programu měření výkonnosti certifikačních orgánů zveřejňuje na svých stránkách www.brcdirectory.com seznam všech schválených certifikačních orgánů vč. jejich hodnocení. Jsou zde uloženy mj. i dokumenty o provedených auditech od roku 2008.

V rámci smlouvy o certifikaci souhlasí certifikovaná společnost s řadou podmínek, které jsou důležité pro řízení programu BRC a akreditaci certifikačního orgánu. Např. společnost souhlasí s tím, že auditora může pro účely kalibrace nebo školení doprovázet další osoby (školení noví auditoři certifikační společnosti, svědečtí auditoři akreditačního orgánu, svědečtí auditoři BRC agentury atp.). Kopie auditní zprávy může být předána akreditačnímu orgánu a do zprávy lze nahlížet i v souvislosti s auditem shody s GFSI, samozřejmě je se zprávou nakládáno jako s důvěrným materiálem.

Stejně jako u jiných standardů, i zde si BRC agentura vyhrazuje právo ohlášených nebo i neohlášených auditů nebo návštěv certifikované společnosti za účelem řešení stížností nebo jako součást běžného dozoru v rámci programu integrity.

Po výběru certifikačního orgánu je nutné poskytnout o společnosti informace nezbytné pro výběr kvalifikovaného auditora pro danou oblast výroby, pro výpočet délky auditu dle rozsahu prováděných činností a pro plánování termínu auditu s ohledem na prováděné činnosti, případně již existující certifikáty. Pro účely získání těchto informací má většinou certifikační společnost zpracované tzv. předauditní dotazníky, kde žadatel vyplní důležité informace o společnosti, např. souhrn identifikovaných kritických bodů (CCP), jednoduchý plán provozu, diagram průběhu výroby, seznam skupin výrobků, plán směn, a dále počet zaměstnanců, velikost výrobních prostor, počet plánů HACCP, přehled externě zajišťovaných procesů, pokud jsou, informace o stahování z trhu a stížnostech zákazníka atd. V případě nové certifikační společnosti je pak vyžadován certifikát a zpráva z předchozího roku.

Rozsah auditu je jasně definován v auditní zprávě spolu s případnými výjimkami, které musejí být předem odsouhlasené certifikačním orgánem. Z rozsahu auditu není možné vyjmout žádné části procesu nebo normy. Výjimka může být udělena pouze v případě, že vyňaté výrobky jsou jasně rozlišitelné od těch, které jsou v rámci rozsahu certifikace, a jsou vyráběny ve fyzicky oddělené části provozu. Auditor musí zároveň posoudit, zda vyloučené oblasti certifikace nemohou znamenat riziko pro výrobky v rámci rozsahu certifikace. Rozsah auditu musí být stanoven před auditem a není možné ho měnit v jeho průběhu.

Obchodované produkty nebo externě zajišťované procesy musí být vždy jednoznačně uvedeny v rozsahu certifikace. Obchodované výrobky mohou být součástí rozsahu certifikace, pak se na ně vztahují požadavky uvedené v příloze 9, nebo mohou být z rozsahu vyňaty. V každém případě nemůže být v souvislosti s nimi využíváno Logo BRC. To mohou využívat certifikované společnosti bez výjimek v rozsahu certifikace, a to na marketingových materiálech a kancelářských potřebách daného závodu, nikoliv však na produktech a jejich obalech. Za zneužití loga BRC hrozí výrobci i odebrání BRC certifikátu.

Certifikát se vztahuje vždy k adrese dané provozovny, která je uvedena na certifikátu, ale ve výjimečných případech mohou být zahrnuty činnosti prováděné na více než jednom místě, např. v případě auditu ředitelství nebo v případě provedení auditu na více než jednom místě (jeden výrobní proces probíhá na dvou pracovištích).

Doplňkové moduly

Doplňkové moduly umožňují společnosti prokázat shodu s dalšími specifickými požadavky trhu nebo zákazníků. Ačkoliv audit probíhá společně s certifikačním auditem BRC, jsou certifikovány odděleně od normy a případné neshody nesmí ovlivnit samotnou certifikaci podle BRC. Není přidělováno žádné hodnocení, pouze certifikováno/necertifikováno. Seznam doplňkových modulů je k dispozici na https://www.brcglobalstandards.com/brc-global-standards/food-safety/additional-modules/about-additional-modules/ a zahrnují např. obchodované zboží, Global GAP Chain of Custody, FSMA (Food Safety Modernization Act, vydáno americkým FDA), řízení materiálů pro výrobu krmiv.

Doba auditu je plánována s ohledem na rozsah prověřovaných činností, velikost provozu a zvolený typ auditu a pro její stanovení slouží kalkulačka, přístupná na webových stránkách BRC. Běžná doba auditu je 2–3 dny (po 8 hodinách), pro všechna schémata certifikace, minimální doba auditu je 2 dny. Některé faktory mohou ovlivnit dobu auditu, a to např. stáří provozu, komunikační problémy (jazykové), složitost výrobního procesu, ale neměly by mít vliv na stanovení doby auditu z více než 30 %.

Frekvence auditů v dalších letech po prvním auditu je závislá na získané klasifikaci (AA, A, B, C, D) a je stanovena na 6 nebo 12 měsíců. Pro stanovení termínu dalšího auditu jsou ve standardu přesně stanovená pravidla, která souvisejí se zvoleným schématem – ohlášených nebo neohlášených auditů.

Plánování ohlášeného auditu

V rámci schématu s ohlášeným datem auditu je nutné, aby v době auditu společnost vyráběla pokud možno co nejširší sortiment výrobků spadajících do rozsahu certifikace. Pokud se některý významný proces ve výrobě provádí pouze během určité části roku, je nutné pro jeho posouzení provést samostatný audit. Termín auditu je vždy stanoven tak, aby se konal v průběhu 28denní lhůty až do termínu 6 nebo 12 měsíců od původního auditu. Po dohodě lze audit provést dříve než v tomto intervalu, certifikát však bude vydán opět s platností 6 nebo 12 měsíců dle získané klasifikace. Standard také definuje okolnosti, za kterých je možné provést audit v termínu pozdějším, než je stanoveno, s tím, že platnost

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz