dnes je 20.6.2024

Input:

BRC Global Standard Packaging materials, verze 6

17.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2
BRC Global Standard Packaging materials, verze 6

Ing. Petra Šotolová

BRCGS (dříve BRC, Britská asociace maloobchodníků), je autorem celé řady široce využívaných a mezinárodně uznávaných standardů řízení bezpečnosti a kvality v mnoha oblastech výroby a distribuce. Prvním ze standardů byl v roce 1998 standard pro výrobce potravin, dalším pak právě standard pro výrobce primárních obalových materiálů pro potravinářství (2001), standard pro spotřební zboží (2003) nebo standard pro logistické operace (2006). Standardy jsou pravidelně revidovány a aktualizovány tak, aby neustále splňovaly vysoký standard kvality a odpovídaly nejnovějším požadavkům výrobců i obchodníků.

Všechny standardy vydané BRCGS jsou v základních verzích volně ke stažení na internetových stránkách www.brcgsbookshop.com . Za poplatek jsou k dispozici i oficiální výklady požadavků, srovnání s předchozími verzemi apod.

Standard pro výrobu primárních obalových materiálů byl poprvé vydán v roce 2001 s cílem poskytnout výrobcům obalových materiálů základní rámec pro řízení bezpečnosti výrobků a plnění požadavků zákazníků. Certifikaci systému řízení bezpečnosti a kvality podle tohoto standardu vyžaduje (mimo jiné i na základě požadavků norem GFSI) již mnoho výrobců jako součást posouzení schopnosti svých dodavatelů obalů plnit požadavky na bezpečné obalové materiály. BRCSG standard je mezinárodně uznávaný, schválený v rámci iniciativy GFSI a certifikace podle něj je uznávaná širokým spektrem zákazníků, nahrazuje audity v dodavatelsko-odběratelském vztahu a snižuje tak celkové náklady vynaložené na audity. V srpnu 2019 vydaná 6. verze standardu, s datem účinnosti od 1.února 2020, již pokrývá všechny typy obalových materiálů. Všechny certifikáty vydané podle verze 5 jsou platné do data na nich uvedeném.

Výběr certifikační společnosti je plně na výrobci, vodítkem pak může být databáze dostupná na stránkách www.brcdirectory.co.uk , kde je možné najít aktuální seznam oprávněných certifikačních společností pro danou zemi a typ BRCGS standardu, včetně hodnocení (formou hvězdiček, nejvyšší hodnocení 5*), které provádí BRCGS na základě předem stanovených kritérií. Na stejné internetové adrese mohou zájemci najít i přehled všech certifikovaných společností, a to např. podle země působení, typu certifikovaného standardu nebo podle jména společnosti.

Poslední revize je charakteristická především přístupem na základě analýzy rizik a s tím souvisejícím zjednodušení definovaných hygienických požadavků založených nyní výhradně na riziku a zavedení programu mikrobiologických kontrol prostředí založených na riziku. Nově jsou nápravná a preventivní opatření definována jako zásadní požadavek.

Auditní protokol, stejně jako u ostatních standardů řady BRCGS, zahrnuje program neohlášených auditů systému jakosti, kdy termín certifikačního auditu není předem smluvený. V nové verzi je nyní k dispozici pouze jeden systém plného neohlášeného auditu, stejně, jako je tomu v normě pro výrobce potravin. Je dostupný jak pro již certifikované společnosti, tak i pro nové zájemce. Tento program s sebou přináší větší důvěru zákazníků v certifikaci systému jakosti a zůstává i nadále pro výrobce dobrovolný. Certifikát získaný v programu neohlášených auditů je označován znakem "+" (AA+, B+ apod.).

V této verzi došlo je zjednodušení počtu kategorií produktů a tím i procesu výběru vhodně kvalifikovaného auditora.

Základními pilíři systému jakosti zavedeného podle této normy zůstávají závazek nejvyššího vedení společnosti, plán analýzy nebezpečí a hodnocení rizik, systém řízení bezpečnosti a kvality a program nezbytných předpokladů.

Rozsah standardu

Standard stanovuje požadavky pro výrobu primárních obalů a obalových materiálů používaných pro balení potravinářských výrobků, kosmetiky a dalších. V rámci přílohy dvě jsou uvedené jednotlivé výrobní kategorie, jejich rozsah a také příklady typických hlavních procesů (výroba a formování skla, výroba a přeměna papíru, kovové obaly, výroba tvrdých plastů, výroba měkkých plastů, tisk, chemické procesy a kategorie ostatní, pro všechny výše nezařazené, např. dřevo, korek apod.). Audit je prováděn vždy pro konkrétní výrobní místo, součástí jsou veškeré procesy od příjmu surovin po expedici hotových výrobků, vč. skladování. Pokud má společnost ještě skladovací prostory, které jsou dále než 50 km od certifikované továrny, musí být tato skutečnost uvedena ve zprávě, a prostory auditovány buď jako součást tohoto auditu, nebo podle GFSI schváleného schématu pro skladování. Rozsah auditu musí být stanoven před auditem a není možné ho měnit v jeho průběhu.

Z rozsahu auditu není možné vyjmout žádné části výrobního procesu nebo části požadavků standardu. Výjimka může být udělena pouze v případě, že vyňaté výrobky jsou jasně rozlišitelné od těch v rozsahu certifikace, a zároveň jsou vyráběny ve fyzicky oddělené části provozu. Výjimku může tvořit takové nakupované zboží (pouze pro přeprodej), pak není uplatněna kapitola 7 části požadavků, která je specificky určená pro tento typ produktů. Jakékoliv vyjmutí z rozsahu certifikace musí být stanovené před auditem a musí být jasně vyznačeno ve zprávě i na certifikátu. Auditor musí zároveň posoudit, zda vyloučené oblasti certifikace nemohou znamenat riziko pro výrobky v rámci rozsahu certifikace. V takovém případě ale nesmí být využíváno BRCGS logo.

BRCSG vyvinula ještě dodatečné moduly, které je možné posoudit společně během certifikačního auditu a jejichž seznam je uveden na webu BRCGS.

V aktuální verzi standardu již nejsou požadavky děleny na dvě kategorie úrovně hygieny, jako tomu bylo v předchozí verzi. Zůstává barevné členění požadavků podle toho, zda jsou posuzovány během auditu provozu (červená barva) nebo auditu dokumentace (modrá barva).

Typická doba trvání auditu je 1–3 dny (8 – 9 hodin denně) a je závislá na počtu zaměstnanců (přepočtená na počet pracovníků na celý úvazek na jednu směnu, včetně sezónních pracovníků), na rozloze závodu (včetně skladovacích prostor) a na počtu studií analýzy nebezpečí a rizik (které jsou příslušné k jednotlivým skupinám výrobků a technologiím). Doba auditu se může ještě drobně lišit od vypočítané, maximálně však o 30 %, a to na základě dalších marginálních faktorů, jako je např. stáří závodu, počet výrobních linek, první certifikační audit, ohlášený nebo neohlášený audit, jazyk auditu není rodným jazykem společnosti nebo auditora, ale i počet neshod v předchozím auditu a připravenost provozu na audit. Adekvátní prodloužení doby auditu představují o certifikace dodatečných modulů BRCGS nebo kombinované audity. Kalkulačka pro výpočet doby auditu je k dispozici na webových stránkách www.brcgs.com

Frekvence auditů v dalších letech po prvním auditu je závislá na získané klasifikaci (AA, A, B, C, D) a je stanovena na 6 (kategorie C,D) nebo 12 měsíců (kategorie A, B). Pro stanovení termínu dalšího auditu jsou ve standardu přesně stanovená pravidla, které souvisejí se zvoleným schématem – ohlášených nebo neohlášených auditů.

Hodnocení neshod a nápravná opatření

Standard stanovuje tři základní úrovně neshod, a to kritickou (critical), závažnou (major) a menší (minor) s ohledem na vážnost nesplnění některého z požadavků standardu.

Kritická neshoda je identifikována v okamžiku kritického selhání při zajištění bezpečnosti a v oblasti legislativních požadavků. V případě stanovení

Nahrávám...
Nahrávám...