dnes je 17.7.2024

Input:

Celkové fungování úředních kontrol prováděných v členských státech 2019-2020 za účelem zajištění uplatňování potravinového práva

3.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2022.129
Celkové fungování úředních kontrol prováděných v členských státech 2019–2020 za účelem zajištění uplatňování potravinového práva

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

ZPRÁVA KOMISE

o celkovém fungování úředních kontrol prováděných v členských státech (2019–2020) za účelem zajištění uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin

{SWD(2022) 73 final}

Upozornění

Evropská komise vypracovala a zveřejnila tuto zprávu v souladu s článkem 114 nařízení (EU) 2017/625. Cílem této zprávy je zlepšit veřejnou dostupnost informací o úředních kontrolách prováděných zeměmi EU – a jejich kontrolách prováděných Komisí – v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat, ekologického zemědělství a režimů jakosti zemědělských produktů a potravin. Pouze Soudní dvůr Evropské unie je oprávněn vykládat právo Unie. Naším cílem je poskytovat aktualizované a přesné informace. Budeme-li upozorněni na případné chyby, pokusíme se je opravit.

Materiály použité pro tuto zprávu:

 • jsou informace obecné povahy a nevztahují se na konkrétní situaci určité osoby či subjektu,

 • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované,

 • jsou zčásti poskytnuty vnitrostátními orgány zemí EU, nad nimiž Komise nemá kontrolu a nemůže za ně nést odpovědnost.

Některé údaje nebo informace obsažené v této zprávě mohly být vytvořeny nebo strukturovány v souborech či formátech, které nejsou bezchybné.

Shrnutí

Tato zpráva se týká celkového fungování úředních kontrol zemí EU a kontrolních činností Komise provedených v letech 2019 a 2020 s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a důvěry v rámci potravinového řetězce, od zemědělce ke spotřebiteli. Tyto kontroly a audity jsou důležité pro ověření, zda podniky dodržují požadavky právních předpisů, a evropští spotřebitelé tak mohli mít jistotu, že potraviny, jež konzumují, jsou bezpečné. Jsou rovněž klíčové pro zajištění hladkého fungování bezpečného obchodu s potravinami, zvířaty a rostlinami, a to jak v rámci EU, tak se zeměmi mimo EU.

Vnitrostátní orgány jsou odpovědné za provádění úředních kontrol založených na posouzení rizika. Pokud podniky v rámci potravinového řetězce nedodržují příslušné právní předpisy, orgány mají povinnost tyto požadavky prosazovat a zajistit, aby je podniky plnily.

Útvary Komise kontrolují provádění úředních kontrol a činností k prosazování právních předpisů ze strany zemí EU. Zprávy z těchto kontrol, zveřejněné na internetových stránkách Komise, poskytují jasnou představu o tom, jak si země EU vedou, a jsou významnou součástí procesu přezkumu, který zajišťuje, aby právní předpisy EU byly "vhodné pro daný účel".

Komisí provedené kontroly ukazují, že země EU mají obecně zavedeny nezbytné systémy pro sledování a zajištění toho, aby podniky plnily požadavky EU, a pro přijímání opatření v případech jejich neplnění. V některých zemích kontroly odhalily v systémech úředních kontrol nedostatky, což naznačuje, že je zde prostor pro zlepšení.

Komise systematicky sleduje, jak země EU plní její doporučení vzešlá z auditů, a v případě potřeby využívá další donucovací nástroje. Kromě toho podporuje země EU poskytováním technické pomoci a školení prostřednictvím iniciativy "Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin" a technických jednání s odborníky zemí EU.

Zprávy o výsledcích kontrol provedených v roce 2020 země EU poprvé předkládaly v harmonizovaném elektronickém formátu. Komise a vnitrostátní orgány vypracovaly pro tyto účely dokument s pokyny. Ne všechny země však předložily veškeré své údaje v požadovaném formátu a jedna nepředložila zprávu vůbec. Komise bude ve spolupráci s vnitrostátními orgány usilovat o další zlepšování úplnosti údajů v příštích výročních zprávách.

V průběhu roku 2020 ztěžovala vnitrostátním orgánům a Komisi náležité provádění jejich kontrol a auditů pandemie COVID-19. Provedení alespoň některých z těchto kontrol a auditů na dálku pomohlo zachovat bezpečný tok zvířat, rostlin a zboží a předešlo výpadkům dodávek za mimořádných podmínek pandemie COVID-19.

Úvod

Cílem EU je zajistit vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví a důvěry v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat, ekologického zemědělství a režimů zeměpisného původu (chráněné označení původu, chráněné zeměpisné označení, zaručené tradiční speciality – CHOP/CHZO/ZTS). Lidé žijící v EU právem v těchto oblastech očekávají vysoké standardy.

V EU je zaveden ucelený právní rámec, jehož cílem je zajistit důsledné kontroly v rámci celého potravinového a krmivového řetězce – od zemědělce ke spotřebiteli – a přiměřené monitorování při současném zajištění účinného jednotného trhu a obchodu se zeměmi mimo EU.

Jedním z pilířů integrované politiky EU pro bezpečnost potravin od zemědělce ke spotřebiteli je, že každá země EU musí mít účinný systém úředních kontrol 1 vycházející z nařízení o úředních kontrolách 2 , aby byla schopna ověřit, že podniky v rámci potravinového a krmivového řetězce dodržují standardy EU, a v případě potřeby toto dodržování vynutit. Země EU musí vypracovat víceleté vnitrostátní plány kontrol, zahrnující všechny oblasti upravené právními předpisy EU týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce.

Komise má významnou úlohu v celkovém kontrolním rámci na úrovni EU 3 a provádí kontroly, včetně auditů, v zemích EU, aby ověřila, zda jejich vnitrostátní orgány plní své kontrolní povinnosti.

Země EU musí každoročně předložit Komisi zprávu 4 o provádění úředních kontrol v souladu s příslušným víceletým vnitrostátním plánem kontrol.

Komise samotná vyhotoví zprávu 5 o fungování úředních kontrol v zemích EU, v níž zohlední:

 • ýroční zprávy předkládané vnitrostátními orgány o jejich kontrolní činnosti a

 • ýsledek kontrol Komise provedených v zemích EU.

Tato zpráva se týká let 2019 6 a 2020. Sestává z přezkumu:

 • výročních zpráv zemí EU za roky 2019 a 2020,

 • kontrolních činností Komise v zemích EU,

 • návazných a donucovacích opatření přijatých Komisí a její podpory poskytované vnitrostátním orgánům.

Nabízí srovnatelné údaje za rok 2020 sestavené do celoevropských statistik. Tyto údaje časem umožní určit trendy v oblasti kontrol a případů nesouladu.

Ke zprávě je připojen pracovní dokument útvarů Komise, který uvádí podrobnější informace o kontrolách a auditech provedených vnitrostátními orgány a Komisí v oblastech potravinového řetězce spadajících do působnosti nařízení o úředních kontrolách.

Právní rámec

Podle obecného potravinového práva 7 nesou hlavní odpovědnost za zajištění bezpečnosti potravin podniky v rámci celého potravinového řetězce. Zvláštní právní předpisy EU upravují požadavky na ekologickou produkci a označování ekologických produktů 8 a na režimy jakosti pro zemědělské produkty a potraviny (CHOP/CHZO/ZTS) 9 .

Země EU jsou povinny ověřovat, že podniky příslušné právní předpisy EU dodržují, a v případě potřeby toto dodržování vynutit. Za tímto účelem obsahují jejich víceleté vnitrostátní plány kontrol popisy systémů úředních kontrol pro tento účel.

Nařízení o úředních kontrolách stanoví požadavky na tyto kontrolní systémy, na víceletý vnitrostátní plán kontrol 10 a na provádění úředních kontrol. Nejdůležitějšími požadavky týkajícími se systémů úředních kontrol a víceletého vnitrostátního plánu kontrol jsou tyto:

 • do oblasti jejich působnosti spadají:

—potraviny a bezpečnost potravin,

—záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů (GMO) do životního prostředí pro účely produkce potravin a krmiv,

—krmiva a bezpečnost krmiv,

—zdraví zvířat,

—vedlejší produkty živočišného původu,

—dobré životní podmínky zvířat,

—zdraví rostlin,

—přípravky na ochranu rostlin,

—ekologická produkce a označování ekologických produktů,

—používání a označování chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit a

—záměrné porušování pravidel prostřednictvím klamavých nebo podvodných praktik,

 • vnitrostátní orgány musí ve svém víceletém vnitrostátním plánu kontrol popsat své strategické cíle a kategorizovat úřední kontroly podle míry rizika,

 • víceletý vnitrostátní plán kontrol musí být zveřejněn, s určitými omezenými výjimkami.

Nařízení o úředních kontrolách obsahuje ustanovení o průběžném zlepšování úředních kontrol 11 . Obrázek 1 ukazuje, jak jsou výsledky úředních kontrol důležité při podpoře zemí EU v posuzování účinnosti jejich kontrolního systému a provádění případně potřebných zlepšení. Kromě toho mohou změny právních předpisů, nově se objevující problémy a tržní informace vést ke změnám plánu kontrol.

Obrázek 1 – systémy úředních kontrol – cyklus průběžného zlepšování

Nařízení o úředních kontrolách požaduje, aby Komise 12 prováděla v zemích EU kontroly a aby země EU napravily veškeré problémy zjištěné při těchto kontrolách 13 .

Země EU musí své výroční zprávy předkládat v elektronické podobě, aby dále usnadnily sestavování údajů do statistik. Komise pro tyto účely navrhla jednotný vzorový formulář 14 , na němž spolupracovala s vnitrostátními orgány. Pro předkládání výročních zpráv v tomto novém formátu vytvořila zvláštní digitální platformu. Kromě toho síť zástupců zemí EU pro fungování víceletého vnitrostátního plánu kontrol, jíž Komise předsedá, vypracovala pokyny 15 k vyplnění formuláře, aby vnitrostátním orgánům splnění nových požadavků na podávání zpráv usnadnila.

Vzorový formulář zahrnuje informace o změnách víceletého vnitrostátního plánu kontrol, výsledcích úředních kontrol, zjištěných případech nesouladu a opatřeních přijatých pro zajištění účinného provádění víceletých vnitrostátních plánů kontrol.

Cílem tohoto standardizovaného formátu je:

 • zajistit jednotné předkládání výročních zpráv zeměmi EU,

 • začlenit další současné požadavky na podávání zpráv a

 • usnadnit sběr a předávání srovnatelných údajů, jejich sestavení do celoevropských statistik a vypracování zpráv Komise o fungování úředních kontrol v rámci EU.

Vnitrostátní orgány použily harmonizovaný elektronický formulář poprvé pro zprávu o úředních kontrolách provedených v roce 2020.

Země EU jsou povinny provádět své úřední kontroly s vysokou mírou transparentnosti. Nejméně jednou ročně musí zveřejnit příslušné informace o organizaci a realizaci těchto kontrol. Mohou se přitom rozhodnout, že tak učiní zveřejněním výroční zprávy předkládané Komisi.

Po dobu pandemie COVID-19 byla prakticky ve všech zemích EU zavedena omezení volného pohybu osob. Ta měla nepříznivý dopad na schopnost zemí vyčlenit pracovníky na úřední kontroly, zejména pokud vyžadovaly fyzickou přítomnost na místě, laboratorní analýzy pro kontrolní účely či podepsání a vystavení úředních osvědčení v tištěné podobě. V březnu 2020 zavedla Komise dočasná opatření 16 , aby zachovala hladké fungování vnitřního trhu EU a zajistila volný oběh zboží. Tato opatření usnadňovala:

 • pověření jednotlivců k provedení úředních kontrol,

 • využívání elektronických údajů a přijímání kopií osvědčení,

 • využívání videokonferencí a jiných nástrojů dálkové komunikace pro úřední kontroly.

Část 1 Úřední kontroly prováděné zeměmi EU

1 Obecný přehled

Výroba a distribuce potravin od zemědělce ke spotřebiteli sestává z různých řetězců a zahrnuje širokou škálu oblastí a činností.

Tabulka 1 nabízí přehled celkového počtu subjektů v potravinovém řetězci a provedených úředních kontrol, zjištěných případů nesouladu a správních sankcí a soudních opatření přijatých v rámci potravinového řetězce na úrovni EU 17 v roce 2020.

Tabulka 1 – úřední kontroly – 2020 – souhrnné údaje

Celkový počet subjektů v potravinovém řetězci Provedené úřední kontroly Zjištěné případy nesouladu Uplatněné správní sankce Přijatá soudní opatření
16 834 486 4 125 695 654 955 388 268 12 699

Obrázek 2 nabízí přehled úředních kontrol provedených zeměmi EU v roce 2020, od zemědělce ke spotřebiteli 18 . Uvádí počet provozovatelů, provedených úředních kontrol, zjištěných případů nesouladu a uplatněných správních sankcí, v rozdělení podle jednotlivých činností potravinového řetězce 19 .

Tabulka 2 ukazuje prvních pět odvětví potravinového řetězce, v absolutních číslech, z hlediska počtu subjektů, provedených úředních kontrol, zjištěných případů nesouladu a uplatněných správních sankcí.

Pracovní dokument útvarů připojený k této zprávě 20 nabízí další členění těchto údajů podle různých oblastí potravinového řetězce.

Obrázek 2 – Úřední kontroly provedené zeměmi EU – 2020

Tabulka 2 – Úřední kontroly 2020 – souhrnný přehled

2 Výroční zprávy zemí EU

Využívání nového jednotného vzorového 21 formuláře na digitální platformě usnadňuje podávání zpráv o výsledku úředních kontrol, typu a počtu případů nesouladu a přijatých opatřeních elektronickou cestou a jednotným způsobem. Umožňuje jejich snazší sestavení do celoevropských statistik.

Zákonná lhůta pro předložení elektronické zprávy je 31. srpna. Vzhledem k tomu, že tato platforma byla poprvé použita pro výroční zprávy za rok 2020, byla dne 15. října 2021 znovu otevřena, aby bylo možné předložit opožděné zprávy. I přesto Malta nepředložila svou zprávu dostatečně včas na to, aby mohla být do této zprávy zahrnuta.

Z důvodu změny v podávání zpráv měly některé země potíže se shromážděním údajů v požadovaném formátu. Bylo pro ně také složitější porovnat výsledky kontrol s výsledky z předchozích let.

Platforma pro podávání zpráv obsahuje několik textových polí pro popis příslušných témat. Vnitrostátní orgány uvedly méně informací než ve zprávách z předchozích let a méně, než se předpokládalo v pokynech.

Co se týče dobrých životních podmínek zvířat, země EU většinou nedodaly ani analýzu nejzávažnějších zjištění, ani své akční plány pro prevenci či omezení jejich opakování. Komise proto nemůže v tomto ohledu poskytnout žádné shrnutí.

Velice omezené byly rovněž informace poskytnuté ke kontrolám zaměřeným na podvodné a klamavé praktiky.

3 Organizace a výkonnost systémů úředních kontrol

Země EU zavedly systémy úředních kontrol, jejichž cílem je ověřit uplatňování právního rámce ze strany potravinářských a krmivářských podniků.

Vnitrostátní orgány ve svých víceletých vnitrostátních plánech kontrol stanovily své strategické cíle. Podle pokynů k vyplnění výročních zpráv mají zahrnout tabulky s výsledky ukazatelů výkonnosti, jež k měření těchto cílů používají. Většina zemí EU tento přehled výsledků svých indikátorů nedodala. Je však třeba zmínit i některé pozitivní příklady:

 • Belgie do své veřejné výroční zprávy (až do ohlašovacího roku 2019 byla Komisi zasílána tato zpráva) zahrnuje barometry pro bezpečnost potravin, zdraví zvířat a zdraví rostlin. Porovnáním výsledků barometru za různé roky lze zjistit, zda se situace v těchto oblastech zlepšuje, či nikoli.

 • Finsko uvedlo některé příklady toho, jak mohou výsledky úředních kontrol vést ke změnám plánů či cílů:

  1. velké množství nedostatků zjištěných v oblasti dobrých životních podmínek zvířat během přepravy vedlo ke zvýšení četnosti úředních kontrol v této oblasti,
  2. u odběru vzorků hnojiv bylo množství zjištěných nedostatků poměrně vysoké navzdory nízkému počtu odebraných vzorků, což svědčí o úspěšném cílení kontrol na základě posouzení rizik,
  3. dozor nad trhem pro obchod s osivem vykazoval méně nedostatků než v předchozích letech. Naproti tomu zhruba 30 % případů mělo za následek uložení sankcí, což svědčí o zlepšení účinnosti kontrol.

Všechny země EU měly potíže s provedením kompletních inspekčních programů z důvodu omezení zavedených pro potlačení pandemie COVID-19.

Dalšími faktory, které způsobily, že vnitrostátní orgány neprovedly plánované programy v plném rozsahu, jsou například stavy pracovníků, zdroje a přípravy na brexit.

Úřední kontroly v průběhu pandemie

Různá omezení zavedená s cílem potlačit šíření onemocnění COVID-19 a jejich dopad na využití personálních zdrojů ztěžovaly zemím EU provedení všech úředních kontrol v souladu s původními plány pro rok 2020. Přes určitou flexibilitu ve způsobu jejich provádění byly vnitrostátní orgány nuceny přehodnotit své plány kontinuity činností a upřednostnit kontrolní činnosti, které jsou považovány za naprosto nezbytné, přičemž souběžně řešily pandemií způsobené změny v uvádění potravin na trh EU, například nárůst elektronického obchodování a služeb spojených s odnosem jídla s sebou.

Opatření přijatá vnitrostátními orgány zahrnovala:

 • odložení a/nebo snížení počtu kontrol prováděných v určitých oblastech (na základě posouzení rizik),

 • zkrácení času potřebného na místě prováděním části kontroly týkající se dokumentů na dálku,

 • využívání technik vzdáleného auditu.

4 Opatření přijatá k zajištění účinného fungování víceletého vnitrostátního plánu kontrol

Cílem víceletého vnitrostátního plánu kontrol je zajistit, aby úřední kontroly byly prováděny způsobem, který je založen na posouzení rizik a je účinný napříč celým zemědělsko-potravinovým řetězcem, v souladu s nařízením o úředních kontrolách.

Jsou-li při úředních kontrolách zjištěny případy nesouladu, vnitrostátní orgány musí přijmout opatření, která zajistí, že podnik problém napraví a bude předcházet jeho opětovným výskytům 22 .

Vnitrostátní orgány musí rovněž ověřovat účinné fungování systému úředních kontrol a přijmout nezbytná opatření k nápravě veškerých nedostatků, které ve svých kontrolních systémech zjistí 23 .

4.1 Opatření k zajištění dodržování předpisů ze strany podniků

Některé výroční zprávy uváděly příklady opatření přijatých vnitrostátními orgány.

Země EU vedou veřejné informační kampaně a nabízejí podnikům pokyny a školení, aby jim pomohly dodržovat pravidla v oblasti bezpečnosti potravin.

Belgie, Nizozemsko a Švédsko zahrnují do svých systémů úředních kontrol výsledky soukromých systémů záruk (tj. třetích stran). Belgie a Finsko konstatovaly, že výsledky inspekcí jsou u podniků certifikovaných podle těchto systémů lepší.

Finsko zveřejňuje zvláštní zprávy pro jednotlivá odvětví. Uvedlo, že mezi klíčové způsoby zlepšování účinnosti patří zvyšování interakce mezi všemi zúčastněnými stranami. Důsledkem je, že úřední kontroly a jejich zveřejněné výsledky přispívají ke zlepšování provozních podmínek a konkurenceschopnosti podniků, například tím, že podporují jejich schopnost zapojit se do mezinárodního obchodu a proaktivně předcházejí problémům.

Polsko zveřejňuje souhrnné informace o výsledcích kontrol provedených jeho obchodní inspekcí. Přidává praktické tipy pro spotřebitele, jak si vybírat výrobky a jak se nenechat uvést v omyl. Zveřejňuje rovněž správní rozhodnutí, jimiž se podnikům ukládají pokuty za to, že na trh uvedly výrobky nedostatečné obchodní jakosti, včetně výrobků padělaných.

4.2 Prosazování ze strany vnitrostátních orgánů

Země EU uplatňují celou škálu donucovacích opatření, od ústních a písemných varování až po zabavení a zničení zboží a (dočasné) odebrání či omezení oprávnění podniků. Správní pokuty se používají jako odrazující opatření. Předložení záležitosti k přezkoumání soudu zůstává krajním řešením.

Vnitrostátní orgány musí mít zavedeny účinné, přiměřené a odrazující sankce 24 .

Tabulka 3 ukazuje počet správních sankcí uplatněných v jednotlivých částech potravinového řetězce. Tabulka 4 ukazuje tyto sankce podle jednotlivých oblastí a tabulka 5 počet přijatých soudních opatření podle jednotlivých oblastí.

Tabulka 3 – správní sankce – činnosti – 2020

Tabulka 4 – správní sankce – oblasti – 2020

Tabulka 5 – Přijatá soudní opatření – 2020

4.3 Opatření k zajištění účinného fungování útvarů provádějících úřední kontroly

Země EU musí provádět audity svých kontrolních systémů, popřípadě jejich provádění zadat jinému subjektu, a musí mít zavedeny postupy ověřování kontrol 25 , aby zajistily soulad s předpisy a účinnost kontrolních systémů.

Výroční zprávy obsahovaly o těchto auditech a dalších ověřovacích činnostech posuzujících účinnost systémů úředních kontrol jen omezené informace.

Švédsko popsalo některé výhody spolupráce mezi různými orgány. První fáze správné kontrolní praxe byla zaměřena na dvě oblasti, a to kontrolní postup a etiku v pracovní pozici. Byly vytvořeny pokyny a online školení. Jedním z obecných cílů je, aby spolupracující orgány přijaly společnou odpovědnost za celý potravinový řetězec a v jejím rámci byly například připraveny na neplánované a nepředvídané události. Správná kontrolní praxe vyžaduje posun směrem k odlišné kontrolní kultuře a vytvoření systému pro zajištění rovnocennosti systémů.

Německo za účelem zajištění účinnosti systému úředních kontrol zahrnulo do svého víceletého vnitrostátního plánu kontrol tři operativní cíle týkající se odborné úrovně auditů, plánování auditů založeného na posouzení rizik a účinnosti úředních kontrol.

Část 2 Kontrolní činnosti Komise v zemích EU

1 Audity

Ředitelství pro audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin spadající pod Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise ověřuje, zda jsou v zemích EU náležitě prováděny a prosazovány právní předpisy EU v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, ekologického zemědělství a režimů zeměpisného původu (CHOP/CHZO/ZTS). Hlavním používaným nástrojem je audit.

Tyto kontroly provádíme pravidelně a ve spolupráci s příslušnými orgány zemí EU.

Jednou z častých složek auditů je ověřování na místě, při němž odborníci Komise vstupují do kontaktu s vnitrostátními orgány, které úřední kontroly provádějí. Při plnění tohoto úkolu jsou odborníkům Komise zpravidla nápomocni odborníci ze zemí EU.

Cílem těchto kontrol je:

 • ověřit uplatňování právních předpisů týkajících se potravin a krmiv, pravidel týkajících se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, vedlejších produktů živočišného původu, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, udržitelného používání pesticidů, geneticky modifikovaných organismů, ekologické produkce a označování ekologických produktů a používání a označování chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit,

 • ověřit fungování a organizaci vnitrostátních kontrolních systémů a příslušných orgánů,

 • prošetřovat a shromažďovat informace

—o úředních kontrolách a postupech prosazování,

—o důležitých nebo opakovaných problémech při uplatňování či prosazování pravidel,

—v souvislosti s naléhavými situacemi, nově vzniklými problémy či novým vývojem.

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Ředitelství pro audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin

Svůj roční pracovní program a jeho pololetní aktualizaci zveřejňujeme na internetových stránkách Komise.

Podívejte se na naše krátká videa, jak své auditní a analytické práce organizujeme a jaké to má přínosy pro občany EU.

Programy auditů a analýz na období 2019–2020 26 se zaměřovaly na:

 • antimikrobiální rezistenci,

 • zlepšování připravenosti na ohrožení zdraví lidí, zvířat a rostlin, předcházení tomuto ohrožení a reakce na něj,

 • bezpečné a udržitelné potraviny a systémy výroby potravin,

 • účinné provádění právních předpisů EU týkajících se potravin,

 • udržitelnou výrobu potravin, která zlepšuje životní podmínky zvířat,

 • účinné, efektivní a spolehlivé kontroly.

V letech 2019 a 2020 jsme provedli 170 auditů a obdobných kontrol systémů úředních kontrol v zemích EU.

Graf 1 zobrazuje počet provedených auditů v jednotlivých zemích EU. Graf 2 zobrazuje počet auditů podle oblastí kontroly.

Graf 1 – Provedené audity – Země EU – 2019–2020

Graf 2 – Provedené audity podle oblasti kontroly – 2019–2020

Zprávy o jednotlivých auditech jsou veřejně dostupné na internetových stránkách Komise.

Kontroly prováděné Komisí v průběhu pandemie

Cestovní omezení zavedená z důvodu pandemie COVID-19 si vyžádala přehodnocení způsobu provádění našich kontrol a v některých oblastech jsme byli nuceni využít metody vzdáleného auditu.

Celkem 43 auditů bylo v období 2019–2020 provedeno zcela na dálku, například s využitím videokonferencí místo osobních schůzek. Tím bylo zajištěno určité množství faktických podkladů. Návštěvy zařízení provozovatelů podniků, které by provádění úředních kontrol ověřily na dálku, však možné nebyly.

Nařízení o úředních kontrolách požaduje, aby Komise vypracovala roční nebo víceletý program kontrol 27 za účelem ověření, jak jsou v zemích EU prováděny právní předpisy týkající se zemědělsko-potravinového řetězce. Program na období 2021–2025 28 byl přijat dne 23. října 2020.

2 Doporučení

Naše audity obvykle vyúsťují v doporučení nápravných opatření. Od zemí EU je vyžadováno, aby přijaly potřebné kroky k jejich naplnění 29 a popsaly je v akčních plánech.

Na základě kontrol provedených v období 2019–2020 bylo pro země EU vydáno celkem 527 doporučení. Graf 3 nabízí jejich přehled dle odvětví. Připojený pracovní dokument útvarů pak uvádí další členění těchto údajů podle jednotlivých auditovaných oblastí.

Graf 3 – vydaná doporučení podle auditovaných odvětví – 2019–2020

3 Souhrnné zprávy

Souhrnné zprávy seskupují zjištění a závěry celé řady kontrol provedených Komisí v určité oblasti a poskytují celkový obraz na úrovni EU. Uvádí se v nich, co funguje a co nikoli, pokud jde o provádění kontrol a uplatňování právních předpisů. Jsou také vhodnou příležitostí ke sdílení příkladů správných postupů zaznamenaných v zemích EU. Tyto zprávy se následně promítají do politiky EU a mohou rovněž poskytovat základ pro výměny názorů s odborníky ze zemí EU v rámci iniciativy "Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin" , při nichž se hovoří o společných problémech a sdílejí se správné postupy.

Tabulka 4 – Souhrnné zprávy zveřejněné v letech 2019 a 2020

Číslo zprávy Téma

Číslo zprávy Téma
2017-6304 Ptačí chřipka
2018-6525 Souhrnná zpráva o bezpečnosti dovážených potravin
2018-6537 Souhrnná zpráva o internetovém prodeji potravin
2018-6780 Biocidy
2018-6810 Audity úředních kontrol v zemích EU
2019-6788 Opatření pro řešení antimikrobiální rezistence prostřednictvím uvážlivého používání antimikrobiálních látek u zvířat
2019-6789 Sledování získané antimikrobiální rezistence u zoonotických a komenzálních bakterií
2019-6865 Rostliny k pěstování a osivo
2019-6876 Zdraví rostlin – kontroly dovozu
2019-6834 Dobré životní podmínky zvířat přepravovaných po silnici
2019-6835 Dobré životní podmínky zvířat přepravovaných po moři
2017-6246 Souhrnná zpráva o společných postupech v oblasti hygieny porážky
2020-7100 Souhrnná zpráva – úřední kontroly doplňkových látek v krmivech, jejich složek a sledovatelnosti
2020-7105 Úřední kontroly hygieny, sledovatelnosti a obchodních požadavků u zpracovaných živočišných bílkovin.

4 Nejdůležitější poznatky z kontrol provedených Komisí (2019–2020)

Audity v oblasti

Nahrávám...
Nahrávám...