dnes je 20.5.2024

Input:

Doplňující nařízení týkající se nové právní úpravy úředních kontrol potravin

12.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.6
Doplňující nařízení týkající se nové právní úpravy úředních kontrol potravin

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Nařízení (EU) 2022/2292

Dalším nařízením doplňujícím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin je nařízení (EU) 2022/2292 týkající se požadavků na vstup zásilek zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě do Unie. Nařízení je použitelné od 15. 12. 2022.

Toto nařízení navazuje na doplňkové nařízení (EU) 2019/625 pokud jde o požadavky týkající se vstupu zásilek zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí do Unie, s cílem zajistit jejich soulad s příslušnými požadavky, které jsou stanoveny pravidly uvedenými v čl. 1 nařízení (EU) 2017/625 nebo s požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné.

Požadavky se týkají:

 • - identifikace zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě;
 • - požadavků na vstup zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě do Unie ze třetí země nebo regionu třetí země uvedených na seznamu v souladu s čl. 127 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625;
 • - požadavků, aby zásilky zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě ze třetích zemí byly odeslány ze zařízení a byly získány či připraveny v zařízeních, která splňují příslušné požadavky uvedené v čl. 126 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 nebo požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné, a jsou uvedena na seznamech vypracovaných a aktualizovaných v souladu s čl. 127 nařízení (EU) 2017/625;
 • - požadavků na vstup do Unie za účelem uvedení specifických komodit na trh, a to čerstvého masa, mletého masa, masných polotovarů, masných výrobků, strojně odděleného masa, surovin určených k výrobě želatiny a kolagenu, produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů a směsných produktů;
 • - doplňkových požadavků na úřední osvědčení, úřední potvrzení a soukromá potvrzení, která musí při vstupu do Unie doprovázet zvířata určená k produkci potravin a určité zboží určené k lidské spotřebě;
 • - požadavků na používání farmakologicky účinných látek a jejich reziduí u zvířat určených k produkci potravin a na množství kontaminujících látek a reziduí pesticidů v produktech živočišného původu a směsných produktech, pokud uvedená zvířata určená k produkci potravin, produkty živočišného původu a směsné produkty vstupují do Unie ze třetích zemí a jsou určeny k uvedení na trh Unie a pokud jsou uvedené požadavky nezbytné k zaručení toho, aby byla u uvedených zvířat určených k produkci potravin, produktů živočišného původu a směsných produktů zajištěna úroveň ochrany lidského zdraví rovnocenná úrovni zajišťované příslušnými pravidly Unie v oblasti bezpečnost potravin;
 • - požadavku, aby zvířata určená k produkci potravin, produkty živočišného původu a směsné produkty mohly vstoupit do Unie pouze ze třetích zemí, které poskytnou důkazy a záruky splnění požadavků stanovených v tomto nařízení prostřednictvím předložení plánu kontrol.

Toto nařízení se nepoužije na zvířata a zboží, jež nejsou určeny k lidské spotřebě, zvířata a zboží určené k lidské spotřebě, jež pouze procházejí tranzitem přes Unii bez uvedení na trh a zboží určené k lidské spotřebě pro účely vzorků k analýze produktů a testům jejich kvality, aniž by bylo uvedeno na trh.

V článku 3 jsou uvedeny odkazy na kódy kombinované nomenklatury ("kódy KN") uvedené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 pro živá zvířata, produkty živočišného původu, včetně masa plazů a celého mrtvého hmyzu, částí hmyzu nebo zpracovaného hmyzu, určené k lidské spotřebě, živé hlemýždě a pylovou mouku, kterých se týkají dovozy ze třetí země nebo regionu třetí země do Unie.

Komise rozhodne o zařazení třetích zemí nebo regionů třetích zemí na seznam uvedený v čl. 126 odst. nařízení (EU) 2017/625 pouze tehdy, pokud jsou následující požadavky týkající se:

 • - produkce produktů živočišného původu;
 • - používání veterinárních léčivých přípravků;
 • - hygienických podmínek produkce, výroby, manipulace, skladování a odesílání;
 • - existence programů pro tlumení zoonóz;
 • - výskytu reziduí farmakologicky účinných látek, pesticidů a kontaminujících látek;
 • - výsledků auditů Komise provedených ve třetí zemi

Komisí uznány za přinejmenším rovnocenné příslušným požadavkům v Unii.

Nařízení stanovuje doplňkové požadavky na vstup zvířat určených k produkci potravin, produktů živočišného původu a směsných produktů do Unie, pokud jde o farmakologicky účinné látky a jejich rezidua, kontaminující látky a rezidua pesticidů.

Vedle požadavků stanovených v nařízení (EU) 2017/625 zásilky zvířat určených k produkci potravin, produktů živočišného původu a směsných produktů smí vstoupit do Unie pouze ze třetí země, která má zaveden plán kontrol farmakologicky účinných látek, pesticidů a kontaminujících látek stanovící záruky v oblasti dodržování požadavků Unie. Odchylně mohou do Unie vstupovat zásilky zvířat určených k produkci potravin, produktů živočišného původu a směsných produktů ze třetích zemí, které nemají schválený plán kontrol farmakologicky účinných látek, pesticidů a kontaminujících látek, ale zajišťují, že zvířata určená k produkci potravin a produkty živočišného původu, včetně produktů použitých ve směsných produktech, pocházejí z členského státu nebo třetí země zařazené na seznam uvedený v příloze - I prováděcího nařízení (EU) 2021/405.

Zvířata určená k produkci potravin, produkty živočišného původu a směsné produkty smí vstoupit do Unie pouze ze třetích zemí,

Nahrávám...
Nahrávám...