dnes je 27.11.2022

Input:

Doplňující nařízení týkající se nové právní úpravy úředních kontrol potravin

30.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.6
Doplňující nařízení týkající se nové právní úpravy úředních kontrol potravin

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

V březnu 2017 vyšlo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin. Tímto nařízením se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  854/2004 s účinkem od 14. prosince 2019. Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány členských států s cílem ověřit, že záležitosti, jako je bezpečnost potravin, jsou ve všech fázích procesu produkce, zpracování a distribuce v souladu s právními předpisy Unie. Zejména stanoví úřední kontroly, které mají být prováděny u produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

Nyní bylo toto nařízení doplněno čtveřicí nařízení, která upřesňují pravidla pro provádění úředních kontrol.

Nařízení (EU) 2019/624

Prvním z těchto nařízení je nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 o zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Nové nařízení (EU) 2019/624 doplňuje nařízení (EU) 2017/625 tím, že stanovuje zvláštní pravidla pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625. Tato zvláštní pravidla se týkají kritérií a podmínek k určení situací, kdy je možné provádět na určitých jatkách prohlídku před porážkou pod dohledem nebo na odpovědnost úředního veterinárního lékaře nebo kdy je možné provádět prohlídku před porážkou mimo prostor jatek v případě nucené porážky, případně kdy je možné provádět prohlídky před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází, a situací, kdy může úřední kontroly v bourárnách/porcovnách provádět personál, který je příslušnými orgány za tímto účelem určen a náležitě vyškolen.

Jsou stanovena kritéria a podmínky k určení situace, kdy prohlídky před porážkou na určitých jatkách může provádět pomocný úřední veterinární pracovník, přičemž odpovědnost nese úřední veterinární lékař, který již provedl prohlídku před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází, a který pravidelně ověřuje, že pomocný úřední veterinární pracovník vykonává své úkoly řádně.

Pomocný úřední veterinární pracovník pouze ověřuje, že provozovatel potravinářského podniku splňuje požadavky související s informacemi o potravinovém řetězci a s kontrolou totožnosti zvířete a provádí preselekci zvířat vykazujících případné odchylky, pokud jde o požadavky na lidské zdraví, zdraví zvířat a dobré životní podmínky zvířat.

Dále jsou stanovena kritéria a podmínky k určení situace, kdy je možné provádět prohlídky před porážkou mimo prostor jatek v případě nucené porážky a všeobecná kritéria a podmínky, které stanoví, kdy je možné provádět prohlídky před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází.

U všech živočišných druhů se použijí tato kritéria a podmínky:

  • - provedou se kontroly záznamů nebo dokladů v hospodářství, odkud dané zvíře pochází, včetně kontroly informací o potravinovém řetězci;
  • - provozovatel potravinářského podniku usnadní v případě potřeby individuální vyšetření zvířat;
  • - prohlídky před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází, zahrnují fyzické vyšetření zvířat s cílem určit, zda zvířata netrpí nákazou nebo patologickým stavem, které mohou být při manipulaci s masem těchto zvířat nebo při jeho spotřebě přeneseny na zvířata nebo člověka, zda zvířata nevykazují obecnou poruchu chování nebo příznaky nákazy či odchylek, v jejichž důsledku může být maso těchto zvířat nevhodné k lidské spotřebě, zda neexistují důkazy nebo důvod k podezření, že zvířata mohou být kontaminována chemickými rezidui v množství vyšším, než jsou limity nebo rezidua zakázaných látek, zda neexistují známky naznačující problémy z hlediska dobrých životních podmínek zvířat včetně nadměrného zašpinění a zda jsou zvířata schopna přepravy.

Na jatkách se provedou další kontroly v souladu s čl. 18 odst. 2.

Pro jednotlivé živočišné druhy jsou dále stanovena zvláštní kritéria a podmínky, jimiž se stanoví, kdy je možné provádět prohlídky před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází. Jedná se zejména o drůbež a farmovou zvěř.

V další části nařízení jsou stanovena kritéria a podmínky pro provádění prohlídek po porážce prováděných pomocným úředním veterinárním pracovníkem na odpovědnost úředního veterinárního lékaře podle čl. 18 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625. Jedná se o případy, kdy porážka nebo zpracování probíhá v nízkokapacitních jatkách (méně než 1 000 velkých dobytčích jednotek ročně; nebo méně než 150 000 kusů drůbeže, zajícovců a drobné volně žijící zvěře ročně), kde příslušný orgán provedl analýzu rizika s ohledem na počet zvířat, která byla poražena nebo zpracována za hodinu nebo za den, druhy a kategorie zvířat, objem produkce provozu, správnou hygienickou praxi, efektivnost postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP), předchozí výsledky a auditní záznamy. Dále jsou uvedeny případy, kdy musí úřední veterinární lékař provést prohlídky po porážce.

V další části nařízení jsou stanovena kritéria a podmínky pro provádění auditních činností na jatkách a v zařízeních pro nakládání se zvěřinou pomocnými úředními veterinárními pracovníky na odpovědnost úředního veterinárního lékaře a kritéria a podmínky pro provádění úředních kontrol včetně auditních činností v bourárnách/porcovnách. Pomocní úřední veterinární pracovníci tyto činnosti mohou provádět za předpokladu, že příslušné orgány pravidelně činnost těchto pracovníků kontrolují. Provádění těchto činností je podmíněno splněním požadavků uvedených v příloze II kapitoly III tohoto nařízení.

Další část nařízení se zabývá úředními kontrolami hřebenatkovitých ( Pectinidae ) a mořských plžů a sumýšů ( Holothuroidea ), kteří nezískávají potravu filtrací vody a kteří jsou sbíráni z produkčních oblastí, které nejsou klasifikovány v souladu s čl. 18 odst. 6 nařízení (EU) 2017/625, a zvláštními odchylkami, pokud jde o soba polárního (Rangifer tarandus tarandus ), bělokura rousného ( Lagopus lagopus ) a bělokura horského ( Lagopus mutus ).

V článku 13 jsou uvedeny zvláštní minimální požadavky na úředního veterinárního lékaře, pomocného úředního veterinárního pracovníka a pracovníky určené příslušnými orgány. Úřední veterinární lékaři, kteří provádějí úkoly, jež stanoví článek 18 nařízení (EU) 2017/625, musí splnit zvláštní minimální požadavky uvedené v příloze II kapitoly I tohoto nařízení. Členské státy mohou stanovit zvláštní pravidla pro úřední veterinární lékaře, kteří pracují na částečný úvazek, a studenty veterinární medicíny.

Pomocní úřední veterinární pracovníci a pracovníci určení příslušnými orgány, kteří provádějí úkoly, jež stanoví článek 18 nařízení (EU) 2017/625, musejí splňovat zvláštní minimální požadavky uvedené v příloze II kapitoly II a III tohoto nařízení.

Nařízení (EU) 2019/625

Druhým nařízením je nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie. Tímto nařízením se doplňuje nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky týkající se vstupu zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí do Unie, s cílem zajistit soulad těchto zásilek s příslušnými požadavky pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 nebo s požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné.

Tyto požadavky se týkají zejména identifikace zvířat a zboží a toho, aby uvedená zvířata a zboží byly odesílány ze zařízení, jež splňují příslušné požadavky podle čl. 126 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, a dále dodatečných požadavků na úřední osvědčení, úřední potvrzení a soukromá potvrzení, která musejí při vstupu do Unie provázet určitá zvířata a zboží. Jedná se o čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary, masné výrobky, strojně oddělené maso, suroviny určené k výrobě želatiny a kolagenu, živé mlže, ostnokožce, pláštěnce a mořské plže, produkty rybolovu a směsné produkty. Nařízení se nevztahuje na zvířata a zboží, jež nejsou určeny k lidské spotřebě, a zvířata a zboží určené k lidské spotřebě, které pouze procházejí tranzitem přes Unii bez uvedení na trh.

Zásilky produktů živočišného původu, včetně masa plazů a celého mrtvého hmyzu, částí hmyzu nebo zpracovaného hmyzu, pro něž byly stanoveny kódy kombinované nomenklatury a jsou určeny k lidské spotřebě, mohou vstoupit do Unie pouze ze třetí země nebo regionu třetí země, které jsou zařazeny na seznamy pro daná zvířata a zboží stanovené v článcích 3 až 22 prováděcího nařízení (EU) 2019/626.

Vedle požadavků stanovených v čl. 127 nařízení (EU) 2017/625 Komise rozhodne o zařazení třetích zemí nebo regionů třetích zemí na seznam pouze tehdy, jsou-li podmínky Komisí uznány za přinejmenším rovnocenné příslušným unijním požadavkům týkajícím se zvířat a zboží. To se týká hlavně právních předpisů třetí země v oblasti produkce potravin živočišného původu, používání veterinárních léčivých přípravků včetně pravidel týkajících se jejich zákazu nebo povolování, přípravy a používání krmiv, včetně postupů pro používání doplňkových látek, přípravy a používání medikovaných krmiv a rovněž hygienické jakosti surovin používaných pro přípravu krmiv a konečného výrobku a hygienických podmínek produkce, výroby, manipulace, skladování a odesílání, jež jsou v současnosti uplatňovány u produktů živočišného původu určených pro Unii.

Zásilky zboží mohou vstoupit do Unie pouze tehdy, pokud byly odeslány ze zařízení, která jsou uvedena na seznamech vypracovaných a aktualizovaných v souladu s čl. 127 nařízení (EU) 2017/625 a pokud daná země poskytne záruky týkající se těchto zařízení a má skutečnou pravomoc zabránit vývozu do Unie v případě, že zařízení nesplňují příslušné požadavky Unie nebo požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné. Tyto požadavky se netýkají zařízení provádějící pouze následující činnosti: prvovýroba, přepravní činnosti a skladování produktů živočišného původu nevyžadujících kontrolované teplotní podmínky skladování.

Členské státy povolí vstup zásilek do Unie, pokud úřední osvědčení, jež musí takové zásilky doprovázet v souladu s platnými pravidly Unie, vydaly příslušné orgány třetí země. Zásilky živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů mohou vstoupit do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí z produkčních oblastí třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamech vypracovaných příslušnými orgány třetí země a byly zkontrolovány Komisí. Zásilky specifikovaných produktů rybolovu mohou vstoupit do Unie za účelem uvedení na trh pouze tehdy, pokud je ve všech fázích produkce obdrželo nebo připravilo vhodné zařízení na pevnině, schválené zpracovatelské nebo mrazírenské plavidlo nebo byly skladovány v chladírenském skladu nebo na chladírenském plavidle. Zásilky směsných produktů s danými kódy HS mohou vstoupit do Unie za účelem uvedení na trh pouze

Nahrávám...
Nahrávám...