dnes je 19.1.2019
Input:

Falšování výrobků ze zeleniny

30.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.11
Falšování výrobků ze zeleniny

Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Způsoby falšování výrobků ze zeleniny

Na rozdíl od výrobků z ovoce nejsou výrobky ze zeleniny tak častým předmětem falšování. Určitým českým specifikem jsou kečupy a výrobky z rajčat, kde je legislativně (vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 157/2003 Sb.) stanoven podíl sušiny vnesené rajčaty. Rajčatové pyré/šťáva je také zahrnuta v požadavcích Code of Practice A.I.J.N. Ve vztahu ke šťávám nebo nektarům je významná také mrkev, která je součástí ovocně-zeleninových nektarů/šťáv a přispívá ke sledovanému podílu ovoce a zeleniny ve výrobku, totéž platí také pro kojenecké a dětské výživy s deklarovaným podílem zeleniny. V české legislativě jsou zeleninové šťávy (rajčatová, mrkvová) řešeny vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 248/2018 Sb. o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí. Specifickým příkladem falšování je nedodržení deklarované technologie u hrášku, kdy někteří výrobci zpracovávají na sterilovaný hrášek sušený hrášek nebo hrách místo čerstvého hrášku.

Hlavní způsoby falšování výrobků ze zeleniny jsou:

 • náhrada dražších druhů levnějšími (snížení rajčatového podílu ve výrobku a nahrazení např. jablečnou dření, karotkou, cibulí apod.);

 • snížení podílu zeleniny ve výrobku (např. nedodržení minimálního obsahu rajčatové sušiny v kečupu, nedodržení podílu zeleniny ve šťávě apod.);

 • nedodržení deklarovaného způsobu produkce (konvenční x bio x skleníkový x hydroponický), nedodržení deklarované technologie zpracování (použití jiného než deklarovaného způsobu konzervace, zpracování suroviny sušené místo čerstvé) nebo chybná deklarace přítomných aditivních látek (např. zamlčení přídavku chloridu vápenatého za účelem zpevnění rostlinného pletiva, náhrada kvasného octa levnější syntetickou kyselinou octovou);

 • v odborných publikacích ze zemí jižní Asie je také zdokumentováno „vylepšování” vzhledu výrobků přibarvováním (včetně použití toxických, nepotravinářských barviv např. melachitová zeleň) nebo aplikací leštidel (vedle potravinářsky přijatelných aditiv, jako je např. včelí vosk, karnaubský vosk nebo šelak, jsou popsány i aplikace silikonového nebo minerálního oleje).

Legislativní požadavky

Základní požadavky vycházejí ze standardů definovaných v Codex Alimentarius ( http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/en/ ), ve kterých je v případě výrobků ze zeleniny definována kvalita, velikost a tvar surovin, povolené složky (ingredience) do výrobku, aditiva, kvalitativní kritéria produktů a doporučené metody analýzy (obvykle AOAC nebo ISO). Jedná se například o tyto standardy:

 • CODEX STAN 57-1981Standard for Processed Tomato Concentrates,

 • CODEX STAN 13-1981 Standard for Preserved Tomatoes,

 • CODEX STAN 297-2009 Standard for Certain Canned Vegetables,

 • CODEX STAN 116-1981 Standard for Canned Carrots,

 • CODEX STAN 41-1981 Standard for Quick Frozen Peas.

Pro výrobky z rajčat platí podle Codex Alimentarius tyto definice:

 • Šťáva (juice): tekutina získaná ze zralých rajčat, ze zbytku získaného po výrobě jiných výrobků z rajčat nebo po zředění rajčatových koncentrátů.

 • Rajčatové pyré (tomato puree): koncentrovaný (zahuštěný) výrobek z rajčat, který obsahuje od 7 % do 24 % celkové rozpustné rajčatové sušiny (natural total soluble solids, do vyhlášky č. 157/2003 Sb. převedeno jako Refraktometrická sušina vnesená rajčatovou surovinou). Do této skupiny paří i za studena vyráběný tradiční italský výrobek „passata” (passata di pomodoro).

 • Rajčatový protlak/koncentrát (tomato paste/concentrate): koncentrovaný (zahuštěný) výrobek z rajčat, který obsahuje více než 24 % celkové rozpustné rajčatové sušiny.

 • Pulpa (pulp): homogenizovaná rajčata bez slupky (do této skupiny teoreticky paří i ve vyhlášce č. 157/2003 Sb. blíže nespecifikované nezahuštěné protlaky a pyré).

Nařízení Komise (EHS) č.  1764/86 definovalo minimální požadavky na jakost produktů zpracovaných z rajčat v rámci režimu podpory produkce.

Kvalitu výrobků ze zeleniny v ČR upravuje vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování. Klasifikace je uvedena v § 12. Fyzikální a chemické požadavky na jakost výrobků ze zeleniny uvádí Příloha č. 6.

Fyzikálně-chemické požadavky na rajčatové zahuštěné výrobky

  Kečupy  Kečupy „Prima”, „Extra”, „Speciál”  Rajčatová pyré  Rajč. protlaky zahuštěné 
Refraktometrická sušina (%)  nejméně 12,0  nejméně 30,0  8,0–24,0  nejméně 24,0 
Veškeré kyseliny stanovené jako kyselina octová (%)  nejvýše 2,2  nejvýše 2,2  nestanovuje se  nestanovuje se 
Obsah soli (%)  nejvýše 3,5  nejvýše 3,5  nejvýše 10,0  nejvýše 10,0 
Těkavé kyseliny stanovené jako kyselina octová (%)  nestanovuje se  nestanovuje se  nejvýše 0,2  nejvýše 0,2 
Refraktometrická sušina vnesená rajčatovou surovinou  min. 7 % min. 10 % min. 8 % min. 24 % (nezahuštěné: 4,2 %)

Kvalitativní požadavky na rajčatovou šťávu a šťávu z koncentrátu podle vyhlášky č. 248/2018 Sb. a Code of Practice A.I.J.N. (podtrženo) jsou:

 • minimální obsah rozpustné sušiny: 4,2 % a 5 % refraktometrické sušiny;

 • minimální relativní hustota: 1,016 a 1,019;

 • minimální obsah šťávy nebo dřeně v rajčatovém nektaru 50 %.

Možnosti falšování a metody detekce

Mezi hlavní příklady falšování zeleninových výrobků patří snižování nebo nahrazování rajčatového podílu v kečupech a dalších výrobcích z rajčat. Rajčatový podíl v potravinách se nejčastěji nahrazuje přídavkem jiných levnějších rostlinných surovin, např. jablečné dřeně, cibule, červené dýně, červené papáji, sladkých brambor, karotky nebo dalších složek tak, aby byla zachována charakteristická barva, chuť a konzistence kečupu (přídavek sacharózy, škrobu, modifikovaného škrobu, organických kyselin, barviv). V případě zeleninových nebo ovocno/zeleninových šťáv (mrkvové, rajčatové) se nejčastěji jedná o klamání spotřebitele snížením podílu zeleniny ve výrobku, naředěním 100% šťávy vodou, popř. přislazením, nahrazením dražší suroviny levnější (přídavek jablečné dřeně do mrkvové šťávy, přídavek jablečného a mrkvového koncentrátu do rajčatové šťávy apod.).

Postup identifikace falšování u zeleninových výrobků vychází z analýzy vybraných kritérií, chemických markerů, jejichž hodnoty se porovnávají s existujícími databázemi nebo modelovými vzorky. Autentický produkt musí vyhovovat ve sledovaných parametrech, které jsou pro řadu výrobků (šťáv, pyré) tabelovány, např. formou rozsahu hodnot

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz