dnes je 22.1.2019
Input:

Falšování způsobů produkce a zpracování potravin

8.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.17
Falšování způsobů produkce a zpracování potravin

Ing. Helena Čížková

Úvod

Kvalita potravinářských výrobků je úzce spojena se způsobem jejich zpracování. Podmínky, za jakých jsou pěstovány rostliny nebo chována zvířata určená pro potravinářské využití, používané způsoby výroby a konzervační postupy zajištující bezpečnost a prodloužení trvanlivosti, ovlivňují většinu fyziologických i chemických změn v surovinách, meziproduktech i finálních výrobcích a významně tak podmiňují jejich senzorické a nutriční vlastnosti. Z pohledu konečného spotřebitele jsou ze zdravotních, etických, náboženských a dalších důvodů některé postupy zpracování preferovány, případně naopak odmítány. Nedostatky nebo nepravdivá tvrzení ve značení způsobu produkce a zpracování potravin tak představují jen jinou podobu klamání spotřebitele. Předkládaná kapitola se zaměřuje na potenciální způsoby falšování v této oblasti, možnosti jejich identifikace a laboratorní postupy kontroly.

Mezi příklady chybně značeného způsobu produkce a zpracování patří:

 • vydávání tepelně ošetřených potravin za čerstvé nebo ošetřené jen šetrnými způsoby konzervace (mléko, ovocné šťávy, perboiled rýže, sušený hrách vydávaný po rekonstituci za hrášek);

 • prezentace původně zmrazených a následně rozmrazených potravin jako čerstvé nebo chlazené (maso, ryby, pečivo);

 • záměna principu výroby (olivový olej, ovocné šťávy, lihoviny);

 • nedeklarovaná konzervace pomocí ionizujícího záření (koření, sušené byliny, kuřecí maso, žabí stehýnka);

 • nepravdivá tvrzení o způsobu produkce (suroviny a výrobky pocházející z organického zemědělství biopotraviny, způsob chovu drůbeže).

Většina způsobů falšování je specifická pro konkrétní potraviny a je diskutovaná v rámci ostatních kapitol, Tabulka 1 uvádí nejběžnější příklady a možnosti průkazu.

Tabulka 1: Potravinářské výrobky charakteristického způsobu výroby a nástroje jejich kontroly

Výrobek Charakteristické vlastnosti a následky případného falšování Markery a metody průkazu
Extra panenský olivový olej (EVOO) Má jasně definovaný způsob a podmínky výroby (mechanické lisování za studena bez dalších úprav), jeho nedodržení představuje klamání spotřebitele. Vosky > 250 mg/kg = jedná se o EVOO z pokrutin nebo byla k extrakci použita rozpouštědla či bylo přimícháno velké množství listů.
UV při 270 nm < 0,22 nebo obsah trans MK > 0,05 % = jedná se o pro EVOO nepovolenou rafinaci a/nebo deodorizaci.
Přítomnost terpenických alkoholů (erytrodiol a uvaol) indikuje použití rozpouštědel k extrakci.
Čerstvé mléko Komoditní vyhláška jako „čerstvé” definuje mléko, které nebylo ošetřeno teplotou vyšší než 125 °C (sterilací), naopak syrové mléko je mlékárensky neošetřené. Tepelné ošetření mléka ovlivňuje jeho senzorickou a výživovou hodnotu (varná příchuť, ztráta vitaminů, srážení fosforečnanu vápenatého, denaturace citlivých syrovátkových bílkovin a enzymů, Maillardova reakce). Chemické indikátory intenzity záhřevu (degradační produkty): furosin, laktulóza, lysinoalanin, hydroxymetylfurfural, denaturované bílkoviny.Mikrobiální a enzymatické indikátory: alkalická fosfatáza a peroxidáza (jejich inaktivace indikuje pasteraci), bakteriální lipázy a proteinázy (jejich inaktivace indikuje sterilaci).
Čerstvé ovocné šťávy Nápoj musí být čerstvě vylisovaný a dále neošetřený. Odvozenou variantou jsou šťávy ošetřené pouze šetrnou metodou namísto standardní pasterace (např. pomocí vysokého tlaku [paskalizací] nebo vysokonapěťovými pulsy či šokovým mražením). Markery nejsou stanoveny, zvažovány jsou následující: enzymy – polyfenoloxidáza, peroxidáza, pektin-esteráza, pektin-metylesteráza; fyzikálně-chemické vlastnosti – viskozita, turbidita, antioxidanty (kyselina askorbová, fenolové látky), stupeň zhnědnutí (L*, a*, b*), senzorické vlastnosti; mikroorganismy – celkový počet mikroorganismů, kvasinky a plísně, Alicyclobacillus acidoterrestris.
Čerstvé pečivo vs. pečivo z mraženého těsta (tzv. rozpeky) Při mrazírenském skladování pečiva dochází ke změnám fyzikálních vlastností těsta. Tyto změny se projevují například oddělováním lepku od škrobových zrn, rozpraskáním struktury těsta, depolymerací lepku a změnou ve struktuře škrobu, které jsou dány zejména jeho rekrystalizací. Následkem je kratší doba zachování charakteristických vlastností čerstvého pečiva (křupavost, textura), rychlejší stárnutí. Tyto procesy lze monitorovat fyzikálními metodami na principech měření rheometrických a rheologických vlastností těsta. Retrogradaci škrobu lze prokázat prostřednictvím skenovací elektronové mikroskopie.
Čerstvé ryby vs. zmrazené a rozmrazené Při zmrazení a následném rozmrazení dochází k charakteristickým změnám celkového vzhledu, textury a mikroskopické struktury tkání, nárůstu koncentrace těkavých dusíkatých látek (trimethylamin, amoniak, dimethylamin), zvýšení aktivity vybraných buněčných enzymů a celkového počtu mikroorganizmů. Následkem je snížená trvanlivost rozmrazené ryby a změna senzorických a kulinárních vlastností. Postupy jsou specifické pro jednotlivé druhy ryb. Jednoduchá (a ne příliš průkazná) je senzorická analýza. Po stanovení těkavých látek se používá plynová chromatografie, elektronický nos a biosenzory (vizuální indikátory detekce těkavých látek). Standardním indikátorem čerstvosti je obsah histaminu (limit max. 200 mg/kg).
Čerstvé maso vs. zmrazené a rozmrazené Při zmrazení a následném rozmrazení masa dochází k uvolnění enzymů z buněk, k degradaci molekul DNA endonukleázami a exonukleázami, ke změně barvy (diskolorace hemoglobinu) a změně struktury masa (poškození mikrostruktury masa tvorbou ledových krystalů). Následkem je snížená trvanlivost, změna senzorických a kulinárních vlastností. Metodiky jsou vypracované především pro hovězí, vepřové a kuřecí maso. Běžně jsou používané na spektrofotometrické koncovce založené metody stanovení aktivity specifických enzymů obsažených v exsudátu. Do budoucna se jako slibné jeví techniky založené na analýze poškození DNA řetězce.
Archivní lihoviny Dlouhodobým skladováním za definovaných podmínek získávají charakteristické a ceněné senzorické vlastnosti. Mezi chemické indikátory skladování whisky v dubových sudech patří např. furfural a 5-hydroxymetylfurfural. Pro výrobky starší než 20 let se používají metody založené na analýze poměru izotopů: stanovení izotopu 14C (radiokarbonová metoda datování) nebo poměru izotopů 206Pb/204Pb a 137Cs/133Cs.

Ionizující záření

Podmínky využití

Podmínky využití upravuje vyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu. K ošetření povolených potravin a surovin lze použít pouze 3 druhy ionizujícího záření: a) gama záření radionuklidů 60Co nebo 137Cs; b) rentgenové záření o energii nepřevyšující 5 MeV; c) urychlené elektrony o energii nepřevyšující 10 MeV (beta záření), a to v dávkách nepřevyšujících přípustné celkové průměrné absorbované dávky záření (NPD, 0,2–10 kGy podle skupiny potravin). Ionizujícím zářením se ošetřuje především za účelem zničení patogenních organismů a tím snížení nebezpečí nákazy přenášené potravinami a omezení kažení potravin v případech, kde není dostupný jiný konzervační zákrok. Podmínkou je, že ozářením nevznikne zdravotní riziko pro spotřebitele. K dalším výhodám patří, že zpracování nevyžaduje záhřev, a proto dochází jen k nepatrným změnám chuti a vůně a jsou zachovány další atributy čerstvosti potraviny.

Hlavním omezením širšího rozšíření této techniky je obezřetnost spotřebitelů, kteří použití ionizujícího záření špatně přijímají, jednak z (v tomto případě neopodstatněných) obav z indukované radioaktivity nebo s ohledem na další oblasti umělých zdrojů ionizujícího záření (jaderné zbraně, jaderné reaktory). Z technických aspektů patří mezi omezení použití ionizujícího záření následující skutečnosti:

 • Postup by nepoctivým výrobcem mohl být použit k odstranění vysokých počtů kontaminující mikroflóry, z jinak nepřijatelných potravin by byly potraviny schopné prodeje.

 • Postup nemusí působit absolutně proti veškeré mikroflóře a všem jejím formám, pokud jsou zářením potlačeny pouze kazící mikroorganismy a patogenní přežijí, případně výrobek obsahuje mikrobiální toxiny, nemusí být zjevné, že se jedná o zdravotně nebezpečný produkt.

 • Při ozařování může docházet ke ztrátám nutričně významných složek potravin (na úrovni srovnatelné s termosterilací).

Označování

Na potravinách ošetřených ionizujícím zářením se uvede jeden z těchto údajů: „ozářeno” nebo „ošetřeno ionizujícím zářením” (podle nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům).

Metody průkazu použití ionizujícího záření

Vývoji metod vhodných pro detekci ozářených potravin je věnována pozornost od počátku využití této technologie. Zářením při obvyklých dávkách však nejsou produkovány žádné chemické látky, nedochází k žádným významnějším změnám potravin, které by detekci umožnily. V současnosti existuje nebo je vyvíjeno několik postupů, ale žádný z nich není obecně použitelný pro všechny druhy ozářených potravin. V rámci EU jsou k testování doporučovány především metody standardizované Evropským výborem pro normalizaci (anglicky European Committee for Standardization,  https://www.cen.eu/ , https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/irradiation/legislation_en ), níže označené kódem EN.

Fyzikální metody detekce ozářených potravin

Elektronovou spinovou rezonanční spektroskopií je možné detekovat volné radikály, které se vlivem ozáření vytvořily v pevných součástech potraviny, např. v kostech. Metoda byla použita při prokazování ozáření u drůbežího a hovězího masa s kostmi, u ryb a korýšů (EN 1786:1996, Detekce ozářených potravin obsahujících kosti – metoda elektronové spinové rezonanční [ESR] spektroskopie). Techniku je možné využít také pro potraviny obsahující celulózu s nízkým obsahem vody (např. pistáciové oříšky, sušená paprika apod., EN 1787:2000, Detekce ozářených potravin obsahujících celulózu ESR spektroskopií) a pro potraviny obsahující vysoký podíl cukru (sušené fíky, mango, papája a rozinky, EN 13708:2001, Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr ESR spektroskopií). Postup je nedestruktivní, rychlý, jeho omezení spočívají zejména v ceně zařízení.

Další fyzikální metodou vhodnou k detekci ozářených potravin je termoluminiscence, která spočívá v uvolnění energie zachycené při ozáření v krystalických mřížkách (EN 1788:2001, Termoluminiscenční detekce ozářených potravin, ze kterých lze izolovat křemičité minerály). Krystalické mřížky (schopné zachytit energii záření) mohou být např. prach a nečistoty (na bázi křemičitanů) v koření, minerální látky ze schránek v trávicím traktu korýšů nebo nečistoty v ovoci a zelenině. Minerální látky jsou z potravin izolovány, řízeným způsobem jsou zahřívány a absorbovaná energie je uvolněna ve formě světla (termoluminiscence), které je měřeno. Postup je široce používán, poskytuje nezpochybnitelné výsledky, ale má řadu nevýhod: je pracný, časově náročný, destruktivní, náročný na prostředí, ve kterém se provádí, zařízení musí být kalibrováno radioaktivním zářením, zařízení je investičně náročné aj. Poslední úpravy směřují k využití postupů tzv. fotostimulované luminiscence (EN 13751:2002, Detekce ozářených potravin pomocí fotostimulované luminiscence), v níž je k uvolnění energie používáno pulzní infračervené světlo na místo záhřevu. Modifikovaný postup nevyžaduje izolaci minerálních látek z potraviny, malý vzorek potraviny může být analyzován přímo a výsledek je možné získat během několika minut. Obecná omezení uvedená výše (nutná přítomnost minerálních látek) však platí i pro modifikaci postupu.

Další fyzikální metody zahrnují měření impedance, sledování změn viskozity a elektrického potenciálu, techniky NMR nebo NIR.

Chemické metody detekce ozářených potravin

Chemické postupy jsou omezeny malým rozsahem chemických změn, ke kterým dochází při použití obvyklých dávek záření. Jedna ze standardních metod (EN 1784:2003, Detekce ozářených potravin obsahujících tuk – analýza uhlovodíků pomocí plynové chromatografie) spočívá v analýze uhlovodíků vznikajících v důsledku radiolýzy triacylglycerolů preferenčně v polohách alfa a beta, tj. především uhlovodíků 14:1, 15:0, 16:1, 16:2, 17:0, 17:1 – produktů rozkladu kyseliny palmitové, olejové a stearové. Látky jsou izolovány z potraviny a analyzovány plynovou chromatografií. Degradační produkty jsou tvořeny také v důsledku jiných technologických postupů, ale po ozáření mají charakteristické složení. Metoda byla validována pro průkaz ošetření různých druhů masa a sýru typu camembert (dávky záření 0,5 kGy a vyšší) a pro avokádo, papáju a mango (dávky 0,3 kGy a vyšší).

Příkladem rozkladných produktů, které nevznikají jinak než po ozáření, jsou 2-alkylcyklobutanony odpovídající počtem uhlíků mastné kyselině, jež vznikají rozpadem vazby acyl-kyslík v triacylglycerolech (z kyseliny palmitové vzniká 2-dodecylcyklobutanon, z kyseliny stearové 2-tetradecylcyklobutanon). Obvyklým způsobem analýzy je plynová chromatografie (EN 1785:2003, Detekce ozářených potravin obsahujících tuk – plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie stanovení 2-alkylcyklobutanonů), jsou však popsány i další chromatografické postupy. Test na bázi stanovení 2-alkylcyklobutanonů se osvědčil k detekci ozáření drůbežího, vepřového, hovězího a skopového masa, vaječných melanží, exotického ovoce včetně manga, papáji, avokáda aj.

Jiné chemické metody spočívají v detekci dalších

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz