Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

IFS Food 6: Základní přehled požadavků

4.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4.1
IFS Food 6: Základní přehled požadavků

Ing. Petra Šotolová

Tento text není úplným zněním standardu, nejedná se o oficiální překlad. Česká verze standardu je k dispozici na stránkách IFS.

 1. Odpovědnost vrcholového vedení

 2. Systém řízení kvality a bezpečnosti

 3. Řízení zdrojů

 4. Plánování a proces výroby

 5. Měření, analýzy, zlepšování

 6. Obrana potravin a externí inspekce

1. Odpovědnost vrcholového vedení

 1. 1.1 Politika/principy společnosti

Vrcholové vedení společnosti musí navrhnout a realizovat politiku společnosti, o které musí být informováni všichni zaměstnanci. Tato politika musí brát v úvahu minimálně zaměření na zákazníka, odpovědnost vůči životnímu prostředí, trvalou udržitelnost, etiku a odpovědnost vůči pracovníkům a požadavky na výrobek, jež se týkají bezpečnosti, legálnosti, kvality, procesu a specifikace. Obsah této politiky musí být rozpracován na konkrétní cíle pro jednotlivá oddělení, a to včetně určení odpovědnosti a konkrétních termínů realizace. Tyto cíle musejí být sdělovány všem zaměstnancům daných oddělení a vrcholové vedení musí zajistit pravidelnou kontrolu realizace těchto cílů, a to minimálně jednou ročně.

 1. 1.2 Struktura společnosti

K dispozici musí být organizační schéma zobrazující strukturu společnosti. Kompetence a odpovědnosti pracovníků musejí být jasně stanoveny, stejně jako principy zastupování. Pro jednotlivá pracovní místa s vlivem na požadavky na výrobky musejí existovat popisy práce.

Vrcholové vedení společnosti musí jmenovat zástupce společnosti pro IFS. Oddělení odpovědné za řízení kvality musí být přímo podřízeno vrcholovému vedení společnosti.

Společnost musí mít zavedený systém pro informování o platné legislativě týkající se bezpečnosti a kvality potravin a o novinkách a zásadách správné praxe v dané oblasti.

KO č. 1: Vrcholové vedení společnosti musí zajistit, že zaměstnanci jsou si vědomi svých odpovědností souvisejících s bezpečností a kvalitou potravin a že existují mechanismy pro sledování účinnosti jejich činností. Tyto mechanismy musejí být jasně identifikovány a dokumentovány.

 1. 1.3 Zaměření na zákazníka

Musejí být zavedeny postupy pro identifikaci základních potřeb a očekávání zákazníka a jejich výsledky musejí být vyhodnocovány a uvažovány při stanovování cílů společnosti.

 1. 1.4 Přezkoumání vedením

Vrcholové vedení musí zajistit, že jsou systémy řízení kvality a bezpečnosti přezkoumávány minimálně jednou ročně. Toto přezkoumání musí zahrnovat minimálně výsledky auditů, zpětnou vazbu od zákazníků, dodržování procesů a shodu výrobků, stav preventivních a nápravných opatření, následná opatření vyplývající z předcházejících přezkoumání, změny, které by mohly ovlivnit systémy řízení bezpečnosti a kvality potravin, a doporučení ke zlepšování.

Společnost musí identifikovat a pravidelně přezkoumávat (např. prostřednictvím vnitřních auditů nebo inspekcemi provozu) infrastrukturu potřebnou k dosahování plnění požadavků na výrobek, což musí minimálně zahrnovat: budovy, systémy dodávek, stroje a zařízení a dopravu. Stejně tak musí společnost identifikovat a pravidelně přezkoumávat pracovní prostředí, a to minimálně zázemí pro pracovníky, podmínky prostředí, hygienické podmínky, provedení pracoviště a vnější vlivy (hluk, vibrace apod.). Výsledky těchto kontrol musejí být pravidelně přezkoumávány při plánování investic.

2. Systém řízení kvality a bezpečnosti potravin

 1. 2.1 Řízení kvality

Požadavky na dokumentaci

Systém řízení kvality a bezpečnosti potravin musí být dokumentován a zaveden a uložen na jednom místě (manuál bezpečnosti a kvality potravin nebo elektronicky dokumentovaný systém). Musí existovat dokumentovaný postup pro řízení dokumentů a jejich změn. Všechny dokumenty musejí být jasně čitelné, jednoznačné a srozumitelné a musejí být vždy k dispozici pro příslušné pracovníky. Všechny dokumenty musejí být k dispozici v nejnovější (aktuální) verzi a musejí být zaznamenávány důvody změn dokumentů rozhodujících pro požadavky na výrobek.

Vedení záznamů

Všechny záznamy nezbytné pro požadavky na výrobek musejí být kompletní, podrobné a udržované a na požádání k dispozici. Dále musejí být čitelné a původní, následná manipulace se záznamy je zakázaná. Případné změny v záznamech mohou být prováděny pouze oprávněnými osobami. Záznamy musejí být vedeny v souladu s legislativními požadavky a archivovány minimálně po dobu jednoho roku po skončení trvanlivosti výrobku.

 1. 2.2 Řízení bezpečnosti potravin

Systém HACCP

Základem systému řízení bezpečnosti potravin musí být plně zavedený, systematický a komplexní systém HACCP založený na zásadách Codex Alimentarius. Ten musí brát do úvahy jakékoliv zákonné požadavky zemí výroby, které mohou tyto zásady přesahovat. Tento systém HACCP musí být zaveden v každém výrobním závodu. Systém HACCP musí zahrnovat všechny suroviny, výrobky nebo skupiny výrobků, i všechny procesy od příjmu zboží po expedici, včetně vývoje a balení výrobků. Systém musí být založen na vědecké literatuře, technických ověřených specifikacích výrobků a postupů. Systém musí být přezkoumáván a v případě změny výrobku, procesu nebo kroku musí být revidován.

HACCP tým

Sestavený tým HACCP musí zahrnovat zástupce více oborů, jakož i pracovníky provozu. Jmenovaní členové týmu musejí mít konkrétní znalosti HACCP, výrobků a procesů a souvisejících nebezpečí. V případě, že nejsou k dispozici pracovníci s dostatečnými znalostmi, je třeba zajistit si externí poradenství. Sestavený tým HACCP musí mít svého interního vedoucího a musí mít zajištěné dostatečné školení v oblasti aplikování principů HACCP. Tým HACCP musí mít silnou podporu vrcholového vedení společnosti a musí být dobře známý v rámci celého provozu.

Analýza HACCP

Musí existovat úplný popis výrobků včetně všech informací o bezpečnosti výrobku, např. složení; fyzikální, organoleptické, chemické a mikrobiologické parametry; legislativní požadavky na bezpečnost výrobku; způsob úpravy; balení; trvanlivost (skladovatelnost); podmínky skladování, způsob dopravy a distribuce.

Musí být popsáno určené používání výrobku koncovým uživatelem, v souvislosti s očekávaným používáním výrobku, a to s přihlédnutím k ohrozitelným skupinám spotřebitelů.

Pro každý výrobek nebo skupinu výrobků a pro všechny procesy a subprocesy (včetně opakovaného zpracování a přepracování) musejí existovat diagramy výrobních procesů. Diagram musí být vždy datován, musejí v něm být vyznačeny všechny kritické body včetně přiřazené identifikace. V případě jakýchkoliv změn musí být tento diagram aktualizován. Tým HACCP musí všechny diagramy výrobního procesu ověřit kontrolami na místě během všech provozních stupňů a případně provést změny.

Pro všechna fyzikální, chemická a biologická nebezpečí včetně alergenů, které lze očekávat, musí být k dispozici analýza nebezpečí. Tato analýza musí brát do úvahy pravděpodobný výskyt nebezpečí a závažnost jejich nepříznivých účinků na zdraví.

Stanovení kritických bodů (CCP) musí být provedeno pomocí rozhodovacího diagramu nebo pomocí jiných nástrojů, jež budou prokazovat logicky zdůvodněný přístup. Ve všech krocích, které nebyly stanoveny jako CCP, ale jsou důležité pro bezpečnost potravin, musí společnost zavést a dokumentovat kontrolní body (CP), včetně zavedení příslušných ovládacích opatření. Pro každý CCP musejí být definovány a ověřeny příslušné kritické meze, aby bylo možné jasně stanovit, kdy je proces mimo kontrolu.

KO č. 2: Pro každý CCP musejí být stanoveny specifické monitorovací postupy, aby bylo možné zjistit jakoukoliv ztrátu řízení v daném CCP. Záznamy z monitorování musejí být uchovávány po příslušnou dobu. Každý definovaný CCP musí být pod kontrolou. Monitorování a řízení každého CCP musí být prokázáno záznamy. Tyto záznamy musejí určovat odpovědnou osobu i datum a výsledek monitorovacích činností.

Pracovníci, kteří mají na starost monitorování CCP, musejí absolvovat odpovídající školení. Záznamy o CCP musejí být kontrolovány. CP musejí být také monitorovány a monitoring zaznamenáván.

V případě, že je na základě monitoringu zjištěno, že některý CP nebo CCP není pod kontrolou, musí být provedena a dokumentována odpovídající nápravná opatření, která musí brát zároveň v úvahu i neshodné výrobky.

V rámci HACCP musejí být zavedeny odpovídající ověřovací postupy, aby bylo možné potvrdit, zda je systém HACCP účinný. Toto ověřování musí být prováděno minimálně jednou ročně. Mezi ověřovací činnosti patří např. interní audity, analýza a vzorkování, hodnocení, stížnosti orgánů státní správy a zákazníků (reklamace).

3. Řízení zdrojů

 1. 3.1 Řízení lidských zdrojů

Všichni pracovníci provádějící činnosti, jež ovlivňují bezpečnost, legálnost a kvalitu výrobku, musejí mít odpovídající kompetence získané vzděláním, praxí nebo školením.

 1. 3.2 Lidské zdroje

Osobní hygiena

Požadavky související s osobní hygienou musejí být dokumentovány, patří mezi ně minimálně následující oblasti: ochranný oděv, mytí a dezinfekce rukou, jídlo a pití, kouření, opatření pro případ poranění, nehty, šperky a osobní věci, vlasy a vousy. Tyto požadavky musejí být založeny na analýze nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik vzhledem k výrobkům a procesům.

KO č. 3: Musejí být zavedeny požadavky na osobní hygienu, které musejí být dodržovány příslušnými pracovníky, dodavateli i návštěvníky.

Nesmějí být nošeny viditelné šperky (včetně piercingu), hodinky. Jakékoliv výjimky musejí být vyhodnoceny v analýze nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik. Pořezání a další oděrky na kůži musejí být zakryty barevnou náplastí (barva lišící se od barvy výrobků, s kovovým proužkem tam, kde je to příslušné, v případě výskytu takového poranění na rukou musejí být ještě aplikovány jednorázové rukavice).

Musí být pravidelně kontrolováno dodržování těchto požadavků.

Ochranný oděv pro pracovníky, dodavatele a návštěvníky

Všichni pracovníci si musejí být vědomi pravidel týkajících se postupu používání a výměny ochranného oděvu v předepsaných prostorách. V případě, že je vyžadováno nošení pokrývky hlavy a/nebo síťky na vousy, musejí být vlasy úplně zakryty. V případě, že je vyžadováno používání rukavic, které musejí být barvy odlišné od barvy výrobku, musí být pro jejich používání jasně nastavená pravidla a jejich dodržování kontrolováno. Ochranné oděvy musejí být k dispozici v dostatečném množství pro každého zaměstnance. Musí být zajištěno důkladné a pravidelné praní ochranných oděvů. Na základě analýzy nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik musí být stanoveno, zda je třeba zajistit praní smluvní nebo vlastní prádelnou nebo praní zaměstnanci. Musí existovat postup pro praní ochranného oděvu a takové postup kontroly jeho čistoty.

Postupy týkající se infekčních chorob

Musí existovat písemná a všem známá opatření (platná pro pracovníky, dodavatele a návštěvníky) pro oznámení jakékoliv infekční choroby, která by mohla mít dopad na bezpečnost potravin. V případě hlášení infekční choroby musejí být podniknuta opatření pro minimalizaci rizika kontaminace výrobků.

 1. 3.3 Školení a instruktáž

Společnost musí realizovat dokumentované programy školení a/nebo instruktáže týkající se požadavků na výrobek a potřeby školení zaměstnanců na základě jejich práce. To musí zahrnovat následující: obsah a frekvence školení, úkoly zaměstnance, jazyk školení, kvalifikovaného lektora, metodologii hodnocení. Školení a/nebo instruktáž se musí vztahovat na všechny zaměstnance, včetně sezónních a dočasných zaměstnanců, zaměstnanců externích firem. K dispozici musejí být záznamy o všech provedených školeních a instruktážích, jež musejí obsahovat následující formace: seznam účastníků včetně podpisů, datum, dobu trvání, obsah školení a jméno letora. Musí existovat postup pro prokázání účinnosti programů školení a/nebo instruktáže.

 1. 3.4 Sanitární vybavení, vybavení pro hygienu pracovníků a zařízení pro pracovníky

Společnost musí zajistit zařízení pro pracovníky, která budou mít odpovídající velikost a musejí být zařízena pro odpovídající počet pracovníků. Riziko kontaminace výrobků cizími předměty z tohoto zařízení musí být vyhodnoceno a minimalizováno. Potraviny přinášené do práce pracovníky musejí být také brány v úvahu jako možný zdroj kontaminace, stejně jako musejí být uvažovány potraviny přinášené z jídelny nebo odebírané z prodejních automatů.

Společnost musí zajistit vhodné šatny pro pracovníky, dodavatele a návštěvníky a v případě potřeby je nutné zajistit možnost odděleného ukládání pracovního a civilního oblečení. Šatny musejí umožňovat přímý přístup do prostor manipulace s potravinami.

Toalety nesmějí mít přímý přístup do prostoru, v němž je prováděna manipulace s potravinářskými výrobky. Toalety musejí být vybaveny odpovídajícím zařízením na mytí rukou. Musí být zajištěno odpovídající větrání.

Zařízení na mytí rukou musí být k dispozici v přístupových bodech do prostor výroby. Zařízení na mytí rukou musí poskytovat minimálně tekoucí pitnou vodu o vhodné teplotě, tekuté mýdlo, zařízení na sušení rukou (dříve požadované jednorázové ručníky již nejsou požadovány). Tam, kde je manipulováno s potravinářskými výrobky podléhajícími rychlé zkáze, musejí být zajištěny navíc bezdotykové baterie, dezinfekce rukou, značky zdůrazňující požadavky na hygienu rukou, nádoba na odpad s otevíráním bez dotyku rukou.

Musejí být zavedeny programy pro kontrolu účinnosti hygieny rukou.

V případě, že je analýzou nebezpečí a hodnocením souvisejících rizik identifikována potřeba, musejí být k dispozici prostředky pro čištění obuvi a dalšího ochranného oděvu.

4. Plánování a proces výroby

 1. 4.1 Smlouva

Před uzavřením smlouvy musejí být stanoveny, dohodnuty a přezkoumány požadavky, které jsou definovány smluvními partnery, a to z hlediska jejich akceptovatelnosti. Všechny body související s kvalitou a bezpečností potravin musejí být známé všem příslušným oddělením. Změny musejí být dokumentovány a komunikovány mezi smluvními partnery.

 1. 4.2 Specifikace a složení

KO č. 4: Specifikace musejí být k dispozici a musejí být dostupné v místě použití pro všechny suroviny (suroviny/přísady, přídatné látky, obalové materiály, přepracované materiály). Specifikace musejí být aktuální, jednoznačné a v souladu s legislativními požadavky a požadavky zákazníka, pokud existují.

Specifikace musejí být k dispozici i pro všechny hotové výrobky.

V případě, že je to vyžadováno zákazníky, musejí být specifikace formálně schválené.

Musí existovat postup pro vytváření, úpravy a schvalování specifikací, včetně předběžného schválení zákazníkem, pokud je to vyžadováno. Postup pro řízení specifikací musí zahrnovat aktualizaci specifikace v případě jakékoliv změny suroviny, složení a receptury, procesu nebo balení s vlivem na hotové výrobky.

KO č. 5: Tam, kde existují smlouvy se zákazníkem, pokud se týká složení/receptury výrobku a technologických požadavků, musejí být tyto smlouvy dodržovány.

 1. 4.3 Vývoj výrobku/modifikace výrobku/modifikace výrobních procesů

Musí existovat postup vývoje výrobku, který zahrnuje principy analýzy nebezpečí v souladu se systémem HACCP. Musí být stanoveno složení výrobku, výrobní procesy, parametry procesů a plnění požadavků na výrobek, a to zkouškami ve výrobě a testováním výrobku. Musejí být prováděny testy trvanlivosti, na kterých jsou zvažovány následující parametry: složení výrobku, obal, výrobní podmínky, dále také výsledky organoleptických zkoušek. Musí existovat postup pro zajištění shody označení s aktuální legislativou země určení a požadavky zákazníka. V rámci vývoje musí být stanovena i doporučení pro přípravu a/nebo použití. Údaje o výživových hodnotách musejí být podložené studií a/nebo provedenými zkouškami. Veškerý vývoj výrobku musí být zaznamenáván.

 1. 4.4 Nakupování

Společnost musí kontrolovat procesy nákupu tak, aby zajistila, že všechny nakupované materiály a služby s dopadem na kvalitu a bezpečnost potravin jsou v souladu s požadavky. V případě externího zajištění jakýchkoliv procesů s vlivem na bezpečnost nebo kvalitu potravin musí společnost zajistit řízení těchto procesů.

Musí existovat postup pro schválení a monitorování dodavatelů a externě zajišťovaných výrob. Postupy musejí obsahovat jasná kritéria hodnocení, např. audity, certifikáty o analýze, spolehlivost dodavatele a reklamace.

Výsledky hodnocení dodavatelů musejí být pravidelně přezkoumávány, o čemž musejí být vedeny záznamy.

Nakupované produkty musejí být kontrolovány podle specifikací, tyto kontroly musejí minimálně zahrnovat požadavky na výrobek, statut dodavatele (dle jeho hodnocení), dopad nakupovaných produktů na hotový výrobek a v případě, že je uveden ve specifikaci, i původ. To platí i pro nakupované služby, kde jsou zahrnuty požadavky na služby, statut dodavatele a dopad služby na hotový výrobek.

Prodej vyrobeného zboží – novinka

V případě, že společnost obchoduje s vyrobeným zbožím, musejí být uplatňovány stejné požadavky na hodnocení dodavatelů tohoto zboží jako na dodavatele surovin, dalších služeb.

 1. 4.5 Balení výrobku

Společnost musí na základě analýzy nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik stanovit klíčové parametry pro obalový materiál. Pro všechny obalové materiály musejí existovat podrobné specifikace, splňující příslušnou legislativu. U všech obalových materiálů s vlivem na výrobky musí existovat prohlášení o shodě splňující příslušnou legislativu. V případě, že nejsou v platnosti žádné legislativní požadavky, musí existovat důkaz pro to, že je obalový materiál vhodný pro daný účel. Musí být ověřena vhodnost obalového materiálu pro každý výrobek (např. testy skladování, chemické analýzy, organoleptické testy, testy migrace).

Společnost musí zajistit, že používaný obal odpovídá balenému výrobku. To musí být pravidelně kontrolováno.

Informace na obalu musejí být čitelné, nesmazatelné a musejí splňovat specifikace výrobku dohodnuté se zákazníkem.

 1. 4.6 Umístění závodu

Společnost musí vyhodnotit možný škodlivý dopad prostředí závodu (půda, vzduch) na bezpečnost a kvalitu výrobků. Musí být pravidelně přezkoumávána účinnost případně přijatých opatření.

 1. 4.7 Vnější prostředí závodu

Vnější prostředí musí být udržováno v čistotě a pořádku. V případě nedostatečného přirozeného odvodnění musí být zajištěna vhodná kanalizace. Venkovní skladování musí být minimální, v případě venkovního skladování musí být toto skladování podloženo analýzou nebezpečí a hodnocením souvisejících rizik.

 1. 4.8 Uspořádání závodu a toky procesů

Musejí existovat plány, které popisují interní toky hotových výrobků, obalových materiálů, surovin, odpadu, pracovníků, vody apod. Musí být k dispozici i plán rozmístění budov v areálu společnosti. Musí být minimalizováno riziko křížové kontaminace.

V případě mikrobiologicky citlivých výrobních prostor musí být zajištěn provoz a monitoring tak, aby nedošlo ke snížení bezpečnosti výrobků.

Laboratorní zařízení a kontroly nesmějí ovlivňovat bezpečnost výrobků.

 1. 4.9 Stavební požadavky na výrobní a skladovací prostory

Místnosti, v nichž se připravují, upravují, zpracovávají a skladují potravinářské výrobky, musejí být navrženy a vybudovány tak, aby byla zajištěna bezpečnost potravin.

Povrchy stěn musejí být v dobrém stavu, snadno čistitelné, nepropustné a odolné, musí být zabráněno kondenzaci a tvorbě plísní, a to včetně spojů mezi stěnami, podlahami a stropy.

Povrch podlah musí být v dobrém stavu, snadno čistitelný, nepropustný a odolný vůči opotřebení. Kanalizace musí být snadno čistitelná a musí minimalizovat riziko kontaminace výrobků. Voda a další kapaliny musejí odtékat do odpadního systému, nesmějí se tvořit kaluže.

Stropy a podhledy musejí být konstruovány tak, aby bylo minimalizováno hromadění nečistot, a nesmějí představovat riziko žádné kontaminace výrobku. V případě stropních podhledů musí být umožněn přístup do dutin pro zajištění čištění, údržby a kontroly škůdců.

Okna a další otvory musejí být navrženy a konstruovány tak, aby se zabránilo hromadění nečistot, a musejí být udržovány v dobrém stavu. Okna a střešní světlíky musejí být během výroby zavřeny a upevněny v případě, že existuje riziko kontaminace. V případě, že jsou okna a světlíky navrženy tak, že se otvírají kvůli větrání, musejí být vybaveny snadno demontovatelnými sítěmi proti hmyzu. V prostorách manipulace s nezabalenými výrobky musejí být okna chráněna proti rozbití.

Dveře a vrata musejí být v dobrém stavu, musejí být snadno čistitelné. Externí dveře musejí být konstruovány tak, aby se zabránilo vniknutí škůdců, a pokud je to možné, i samozavírací.

Všechny pracovní prostory musejí být vybaveny dostatečným osvětlením a to musí být chráněno nerozbitnými kryty a instalováno tak, aby bylo minimalizováno riziko rozbití.

Ve všech prostorách musí existovat přirozené nebo umělé větrání. V případě instalace větracího zařízení musejí být filtry snadno přístupné. Zařízení pro větrání nesmí vést k žádným rizikům pro bezpečnost a kvalitu výrobků.

Voda používaná jako přísada nebo na čištění musí být pitná a dodávaná v dostatečném množství, to platí i pro led a páru používané ve výrobním prostoru. Kvalita vody, páry nebo ledu musí být sledována podle plánu vzorkování. Případně používaná recyklovaná voda nesmí znamenat riziko kontaminace, dodávka vody musí splňovat požadavky legislativy, k dispozici musejí být záznamy o analýzách. Nepitná voda musí být dopravována samostatným a řádně označeným potrubím, nesmí existovat možnost zpětného toku, který by kontaminoval zdroj pitné vody nebo prostředí závodu.

Kvalita stlačeného vzduchu, jenž přichází do kontaktu s potravinami nebo primárním obalovým materiálem, musí být monitorována.

 1. 4.10 Čištění a hygiena

Musejí být zavedeny a dokumentovány plány čištění a dezinfekce. Tyto plány musejí určovat cíle, odpovědnosti, používané výrobky a pokyny k jejich používání, prostory, které mají být čištěny, frekvenci čištění, požadavky na dokumentaci, symboly nebezpečí. Pracovníci, kteří provádějí čištění a dezinfekci, musejí být pravidelně školeni v provádění plánů čištění. Účinnost a bezpečnost čisticích a dezinfekčních prostředků musí být ověřována a dokumentována podle vzorkovacího plánu, musejí být zavedena nápravná opatření v případě potřeby. Plány čištění a dezinfekce musejí být přezkoumávány a v případě potřeby upravovány. Musí být jasně identifikováno stanovené používání čisticích pomůcek. Musejí být k dispozici bezpečnostní listy (MSDS) a pokyny pro používání pro chemikálie a čisticí prostředky. Čisticí prostředky musejí být jasně označeny a skladovány a používány tak, aby se zabránilo kontaminaci.

Čisticí činnosti se musejí provádět v období, kdy neprobíhá výroba, případně musejí být řízeny tak, aby tyto činnosti nemohly ovlivnit výrobek.

V případě, že společnost najímá na činnosti spojené s

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: