Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

IFS Logistics 2.1: Základní přehled požadavků

6.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.6.1
IFS Logistics 2.1: Základní přehled požadavků

Ing. Petra Šotolová

Tento text není úplným zněním standardu, nejedná se o oficiální překlad. Česká verze standardu není bohužel v současné chvíli na stránkách IFS k dispozici (k 1. 5. 2016). Kurzívou jsou uvedeny obecně uznávané výklady daných požadavků.

Požadavky standardu jsou, stejně jako u verze pro výrobce potravin IFS Food, rozděleny do 6 kapitol:

 1. Odpovědnost vrcholového vedení
 2. Systém řízení kvality a bezpečnosti
 3. Řízení zdrojů
 4. Realizace služby
 5. Měření, analýzy, zlepšování
 6. Obrana potravin a externí inspekce

V rámci standardu je definováno 6 tzv. KO otázek/požadavků, jejichž splnění je vyžadováno pro úspěšnou certifikaci:

 1. Odpovědnost nejvyššího vedení
 2. Systém řízení bezpečnosti produktů
 3. Monitoring systém v CCP
 4. Interní audit
 5. Řízení neshodného výrobku
 6. Nápravná opatření

1. Odpovědnost vrcholového vedení

1.1 Politika/principy společnosti

Vrcholové vedení společnosti musí navrhnout a zavést politiku společnosti, o které musí být informováni všichni zaměstnanci. Tato politika musí brát v úvahu minimálně body vyjmenované standardem, a to bezpečnost produktu, zaměření na zákazníka, odpovědnost vůči životnímu prostředí, trvalou udržitelnost a odpovědnost vůči pracovníkům. Obsah této politiky musí být rozpracován do měřitelných cílů, týkajících se především kvality a bezpečnosti produktu.

V rámci jednotlivých cílů musí být přesně definována odpovědnost a časový rámec pro jejich splnění a jejich plnění musí být pravidelně vyhodnocováno.

1.2 Struktura společnosti

Musí být k dispozici organizační schéma společnosti, které zobrazuje její strukturu, a tam, kde je to relevantní, musejí být zahrnuty všechny další pobočky, např. nezávislé centrální sklady, odloučená depa a další místa, kde probíhají logistické operace. Musejí být jasně stanoveny odpovědnosti, včetně zastupitelnosti. Vrcholové vedení musí zajistit, že pracovníci jsou si vědomi svých odpovědností souvisejících s kvalitou a bezpečností produktů, což musí být minimálně jednou ročně přezkoumáváno. Společnost musí stanovit konkrétní osobu/y odpovědné za externí komunikaci (s orgány státního dozoru a s médii). Oddělení odpovědné za řízení bezpečnosti a kvality a/nebo představitel společnosti pro IFS Logistics musí odpovídat přímo vrcholovému vedení společnosti. Společnost musí mít zavedený systém pro informování o platné legislativě týkající se bezpečnosti a kvality potravin a o novinkách a zásadách správné praxe v dané oblasti.

KO č. 1: Vrcholové vedení společnosti je odpovědné za politiku společnosti a cíle. Musí být poskytnuty nezbytné zdroje a investice pro zajištění bezpečnosti, legálnosti a kvality produktů podle požadavků a specifikací zákazníka.

1.3 Zaměření na zákazníka

Musejí být zavedeny postupy pro identifikaci základních potřeb a očekávání zákazníka a jejich výsledky musejí být vyhodnocovány a uvažovány při stanovování cílů společnosti.

Pro tento účel mohou posloužit dotazníky rozesílané jednotlivým zákazníkům.

1.4 Přezkoumání vedením

Vrcholové vedení musí zajistit, že systém řízení kvality a bezpečnosti je přezkoumáván minimálně jednou ročně, nebo při každé změně. Toto přezkoumání musí zahrnovat minimálně výsledky auditů, zpětnou vazbu od zákazníků, cíle kvality a bezpečnosti, stav preventivních a nápravných opatření, následná opatření vyplývající z předcházejících přezkoumání, změny, které by mohly ovlivnit systémy řízení bezpečnosti a kvality potravin, a doporučení ke zlepšování.

Společnost musí identifikovat a pravidelně přezkoumávat (např. prostřednictvím vnitřních auditů nebo inspekcí provozu) infrastrukturu potřebnou k dosahování plnění požadavků na výrobek, což musí minimálně zahrnovat: budovy, skladové prostory, zařízení a vybavení, vozidla a transportní kontejnery/jednotky. Stejně tak musí společnost identifikovat a pravidelně přezkoumávat pracovní prostředí, a to minimálně zázemí pro pracovníky, hygienické podmínky a bezpečnost při práci. Výsledky těchto kontrol musejí být pravidelně přezkoumávány při plánování investic.

2. Systém řízení kvality a bezpečnosti potravin

2.1 Řízení bezpečnosti potravin

KO č. 2: Základem systému řízení bezpečnosti potravin musí být plně zavedený, systematický a komplexní systém řízení rizik a/nebo HACCP, založený na zásadách Codex Alimentarius.

Tento systém musí zahrnovat všechny výrobky i všechny procesy od příjmu zboží po expedici a přepravu. Systém řízení rizik/HACCP systém musí zohledňovat rozdíly v nakládání s baleným a nebaleným zbožím a se zbožím skladovaným za kontrolované teploty a suchým sortimentem.

2.2 Tým HACCP/tým pro analýzu rizik

Společnost musí jmenovat multidisciplinární tým HACCP/tým pro analýzu rizik, který má silnou podporu nejvyššího vedení společnosti a jehož členové mají jasné znalosti o aktivitách společnosti. Vedoucí týmu musí mít znalosti v oboru řízení rizik a principů HACCP, včetně identifikace a řízení rizik, a musí být své znalosti schopen prokázat. V případě potřeby je možné zajistit tyto znalosti využitím externího poradce.

Znalosti členů týmu HACCP je vhodné pravidelně rozšiřovat prostřednictvím školení.

2.3 Řízení rizik /HACCP

Společnost musí jasně identifikovat rozsah své odpovědnosti za výrobek v logistickém řetězci a systém řízení rizik/HACCP musí pokrývat všechny aktivity. Musejí být jasně popsány všechny činnosti, které jsou v rámci logistického procesu prováděny (např. skladování, manipulace apod.), a musejí být zaznamenány v diagramu.

V rámci analýzy nebezpečí musejí být posouzena všechna fyzikální, chemická a biologická nebezpečí, včetně alergenů, které se mohou pravděpodobně objevit. Musí být zohledněna pravděpodobnost daného nebezpečí, stejně jako závažnost jejich následků. Ve všech krocích/operacích, kde je vyžadována kontrola pro zajištění bezpečnosti produktů, musejí být zavedeny a udržovány kontrolní mechanismy, včetně jasných kritických mezí, pro potraviny např. CP/CCP, a tyto kontroly musejí být dokumentovány.

Pro rozhodnutí o stanovení CP/CCP v rámci HACCP je vhodné použít zjednodušenou metodu FMEA s využitím hodnocení pravděpodobnosti nebezpečí a závažnosti jeho následků, případně snadností detekce výskytu nebezpečí, dále je možnost doplnit tuto metodu o použití rozhodovacího stromu/diagramu.

KO č. 3 (možnost hodnotit jako neaplikovatelné): Tam, kde identifikovaná nebezpečí vyžadují zavedení specifických kontrolních opatření, aby byla zajištěna bezpečnost výrobku, musí být zaveden systém sledování pro každý kritický bod, včetně kritických limitů, a musí být zaveden systém vedení dokumentace v případě ztráty kontroly.

Musejí být definována, aplikována a dokumentována odpovídající nápravná opatření v případě, že sledováním je zjištěno, že nejsou dodrženy kritické limity. Tato nápravná opatření musejí být zavedena také pro řízení neshodných výrobků.

V rámci HACCP musejí být zavedeny odpovídající ověřovací postupy, aby bylo možné potvrdit, zda je systém HACCP/systém řízení rizik účinný. Toto ověřování musí být prováděno minimálně jednou ročně a mezi ověřovací činnosti patří např. interní audity, hodnocení a hodnocení stížností a reklamací. Výsledek těchto ověřovacích postupů musí být komunikován s nejvyšším vedením a musí být součástí systému řízení rizik/HACCP.

2.4 Požadavky na dokumentaci

Musí být vedena dokumentace odpovídající velikosti společnosti. Systém řízení kvality a bezpečnosti potravin musí být dokumentován a zaveden a uložen na jednom místě (manuál bezpečnosti a kvality potravin nebo elektronicky dokumentovaný systém). Všechny dokumenty musejí být v poslední aktuální verzi, odpovídajícím způsobem schválené a dostupné příslušným pracovníkům. Musejí být vedeny záznamy o důvodech změn v systému, které jsou důležité pro požadavky na výrobek. V případě, že je dokumentace vedena elektronicky, musí být zaveden systém elektronického potvrzení platnosti.

2.5 Vedení záznamů

Všechny záznamy nezbytné pro požadavky na výrobek musejí být kompletní, podrobné a udržované a na požádání k dispozici. Dále musejí být čitelné a původní, následná manipulace se záznamy je zakázaná. Případné změny v záznamech mohou být prováděny pouze oprávněnými osobami. Záznamy musejí být vedeny v souladu s legislativními požadavky a archivovány minimálně po dobu jednoho roku po skončení trvanlivosti výrobku. V případě elektronicky vedených záznamů musí být zajištěno, že mohou změny provádět pouze autorizovaní pracovníci (např. používáním hesla). Všechny záznamy musejí být uchovávány v souladu s požadavky legislativy a minimálně jeden rok. Musejí být uchovávány na bezpečném místě a musejí být snadno k dispozici.

3. Řízení zdrojů

3.1 Školení zaměstnanců/informace

Společnost musí zavést dokumentované programy školení a/nebo instruktáže, jež musejí zahrnovat obsah a frekvence školení (pro bezpečnost potravin a hygienu minimálně jednou ročně, pro non-food postačí jednou za dva roky), úkoly zaměstnance, seznam školených a jazyk školení, kvalifikovaného lektora a metodologii hodnocení daného školení. Před započetím práce musejí zaměstnanci dostat základní školení o bezpečnosti produktu. Zásadně musejí být školeni všichni zaměstnanci, a to včetně sezónních a dočasných zaměstnanců.

3.2 Osobní hygiena

Požadavky související s osobní hygienou a kontrolou infekčních nemocí (kde je to vhodné) musejí být dokumentovány, jejich součástí musí být minimálně následující: mytí a dezinfekce rukou, jídlo a pití, kouření, opatření pro případ poranění. Tyto požadavky musejí být založeny na analýze nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik vzhledem k výrobkům a procesům a musejí být zavedeny pro všechny zaměstnance, návštěvy a externí pracovníky, jejich dodržování musí být pravidelně kontrolováno.

V závislosti na produktech a procesech musí být pro pracovníky a návštěvy k dispozici odpovídající pracovní oblečení, které musí být pravidelně práno. Způsob praní oblečení (externí prádelna/vlastní prádelna/zaměstnanci doma) musí být určen na základě analýzy rizika.

V závislosti na rizikovosti provozu si společnost sama stanovuje metodu praní, ale vždy musí být k dispozici konkrétní používaný postup praní. Pokud si zaměstnanci perou sami, musejí být v souvislosti s tím proškoleni o způsobu praní, sušení a kontrole čistoty.

3.3 Sanitární zařízení, vybavení pro osobní hygienu pracovníků a zařízení pro pracovníky

Společnost musí zajistit zařízení pro pracovníky, která budou mít odpovídající velikost a musejí být zařízena pro odpovídající počet pracovníků. Musejí být udržovány v dobrém stavu a v čistotě. Dále musejí být k dispozici odpovídající zařízení pro mytí rukou, vybavené minimálně tekoucí vodou o vhodné teplotě, tekutým mýdlem a zařízením na osoušení rukou, v případě manipulace s nebalenými výrobky podléhajícími rychlé zkáze pak musejí být navíc zajištěny bezdotykové baterie, dezinfekce na ruce, značky zdůrazňující požadavky na mytí rukou a nádoba na odpad otevíratelná bez dotyku rukou.

V rámci posuzování se, stejně jako u IFS Food, objevuje požadavek na kontrolu teplot v lednici pro zaměstnance na denní místnosti a v poslední době jsou v popředí zájmu i alergeny a postupy minimalizace rizika kontaminace produktů alergeny z denní místnosti (z potravy).

4. Realizace služby

4.1 Všeobecné požadavky na skladování a přepravu

Před uzavřením smlouvy musejí být stanoveny, dohodnuty a přezkoumány požadavky, které jsou definovány smluvními partnery, a to z hlediska jejich akceptovatelnosti. Všechny body související s kvalitou a bezpečností potravin musejí být známé všem příslušným oddělením. Změny musejí být dokumentovány a komunikovány mezi smluvními partnery. V případě, že není možné dodržet požadovanou službu (např. přesnost dodávky), je nezbytné informovat zákazníka.

Musí existovat postup pro schválení a monitorování dodavatelů (interních i externích), včetně poskytovatelů služeb. Postupy musejí obsahovat jasná kritéria hodnocení, např. audity, certifikáty o shodě, spolehlivost dodavatele a reklamace. Pro relevantní pracovníky musí být k dispozici seznam schválených dodavatelů a poskytovatelů služeb. Výsledky hodnocení dodavatelů musejí být pravidelně přezkoumávány minimálně jednou ročně, o čemž musí být vedeny záznamy (a to včetně záznamů o akcích vyvozených z daného hodnocení).

Musejí být zavedeny postupy pro minimalizaci jakékoliv kontaminace, včetně křížové kontaminace způsobené manipulací neslučitelných výrobků v rámci jednoho skladu/vozidla. Musí být zabráněno kontaminaci způsobené emisemi, výfukovými plyny, pachem, cizími předměty, obalovým materiálem nebo jinými prostředky. V případě, že zákazník vyžaduje nepřítomnost určitých složek (např. GMO, alergeny), musejí být zavedeny postupy pro bránění křížové kontaminaci nebalených výrobků. I pro nepotravinářské výrobky je nezbytné zajistit jejich bezpečnost a ochranu před vnějšími vlivy prostředí (např. před poškozením).

Společnost musí zavést a udržovat odpovídající systém sledovatelnosti, který musí zajišťovat, že všechny výrobky (včetně množství) jsou identifikovatelné v každém čase logistického procesu. Takový systém musí zároveň umožňovat identifikaci všech zákazníků (od kterých je zboží přijímáno, i těch, kterým je doručováno). Musí být udržován seznam všech zákazníků a množství jejich zboží v držení společnosti. V rámci skladovacích prostor musí být zajištěno přiřazení jednotlivého zboží daným zákazníkům. Společnost musí pravidelně testovat systém sledovatelnosti, a to minimálně jednou ročně, nebo při jakékoliv změně, a o testu musí vést záznam. (Test sledovatelnosti je prováděn i během certifikačního auditu na auditorem zvolený výrobek.)

Musí existovat odpovídající systém plánované údržby, který zahrnuje veškerá důležitá zařízení (včetně dopravního), a to jak pro interní, tak pro externí činnosti spojené s údržbou. Musejí být vedeny záznamy o veškeré údržbě, včetně oprav a přijatých nápravných opatřeních. Všechny materiály používané pro údržbu musejí být vhodné pro předpokládaný způsob použití.

Pro údržbu je nezbytné mít vypracovaný plán, s frekvencemi jednotlivých činností a veškeré prostředky údržby musejí být sepsány (seznam).

Klimatizace/chlazení/voda/led a stlačený vzduch

Musejí být definovány a zavedeny požadavky pro kontrolu podmínek prostředí, které mají vliv na výrobek (teplota, vlhkost), a pro teplotu musí být zaveden alespoň jeden vhodný registrační systém. Všechna zařízení (např. klimatizace, chladicí zařízení apod.) musejí být čištěna a udržována. Chladicí zařízení/klimatizace musejí být vybavené alarmem pro případ poruchy nebo odchylky od cílové teploty a musejí být stanovená nápravná opatření pro případ nouze.

Voda a led, které přicházejí do styku s potravinou nebo jejím obalem, musejí mít kvalitu pitné vody/ledu a musí být vyloučena možnost jejich kontaminace. Stejně tak i stlačený vzduch v přímém styku s potravinou nebo jejím obalem nesmí znamenat ohrožení bezpečnosti nebo kvality výrobku.

IFS Logistics norma umožňuje do

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: