Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kapesní příručka pro spotřebitele o nových označeních EU na produktech rybolovu a akvakultury

19.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3
Kapesní příručka pro spotřebitele o nových označeních EU na produktech rybolovu a akvakultury

Evropská komise

Evropská komise vydala praktického průvodce k novým pravidlům pro označování produktů rybolovu a akvakultury.

A. Nezpracované a některé zpracované produkty rybolovu a akvakultury

Následující požadavky se vztahují na produkty rybolovu a akvakultury uvedené v příloze I (písmena a), b), c) a e)) nařízení o společné organizaci trhů. Stručně řečeno se tyto požadavky vztahují na všechny nezpracované a některé zpracované produkty (např. solené a uzené produkty nebo vařené garnáty s krunýřem). Tyto produkty mohou být buď „balené”, nebo „nebalené”. Použijí se zároveň nařízení o společné organizaci trhů (kapitola IV) a nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

1. Povinné informace

Balené a nebalené produkty

Obchodní označení a vědecký název:

Obchodní označení i vědecký název musí být uvedeny. Tyto názvy musí odpovídat názvům na oficiálním seznamu vypracovaném a zveřejněném každou zemí v EU.

Obchodní označení a vědecký název mohou odpovídat názvu potraviny buď zcela (nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům), nebo částečně, jak je tomu v případě, kdy se k názvu musí přidat další údaje.

Metoda produkce:

Metoda produkce by měla být uvedena zejména pomocí následujících označení:

 • „odlov …” nebo

 • „odlov ve sladkých vodách …” nebo

 • „chov …”.

U smíšených produktů složených z téhož druhu a s různou metodou produkce se musí uvádět metoda produkce každé šarže.

Oblast odlovu / země a vodní útvar / země produkce:

Oblast odlovu pro ryby ulovené v moři je oblast, podoblast nebo divize FAO, kde byly ryby uloveny.

U ryb ulovených v severovýchodním Atlantiku a Středozemním a Černém moři se musí uvést jméno podoblasti nebo divize spolu s názvem, který je pro spotřebitele snadno srozumitelný, nebo mapou či piktogramem. Tím se nahrazuje název oblasti.

U ryb ulovených jinde na světě se musí uvést pouze název oblasti.

Seznam oblastí, podoblastí a divizí (ICES) zveřejňuje FAO na stránkách http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/h/en .

U ryb ulovených ve sladkých vodách se musí uvádět název vodního útvaru (řeky, jezera, atd.) i země, kde byl produkt uloven.

U chovaných ryb (akvakultura) se musí uvádět země produkce.

U smíšených produktů složených z téhož druhu a pocházejících z různých oblastí odlovu či zemí chovu se musí uvést alespoň oblast/země šarže, která je z hlediska množství nejreprezentativnější, a fakt, že produkty pocházejí z různých oblastí/zemí.

Rybolovné zařízení:

U volně žijících ryb se musí uvádět jedna z následujících kategorií rybolovných zařízení, která byla použita k jejich ulovení: „nevody”, „vlečné sítě”, „tenatové sítě a podobné sítě”, „kruhové zátahové sítě a čeřeny”, „háčky a šňůry”, „drapáky” a „vězence a pasti”.

U smíšených produktů složených z téhož druhu a ulovených pomocí různých kategorií rybolovných zařízení se musí uvádět kategorie rybolovných zařízení pro každou šarži.

Rozmrazené produkty:

Etiketa musí uvádět, zda byl produkt rozmrazen. U balených produktů musí být tato informace připojena k obchodnímu názvu. U nebalených produktů tato informace nemusí být obsažena v názvu potraviny, ale musí být uvedena na billboardech nebo na plakátech.

Tato informace nemusí být uvedena, pokud produkty rybolovu a akvakultury:

 • jsou složky přítomné v konečném výrobku nebo

 • byly dříve zmrazené pro účely ochrany zdraví a bezpečnosti nebo

 • byly rozmrazeny před uzením, solením, vařením, nakládáním, sušením nebo kombinací některých z těchto postupů nebo • jsou potraviny, jejichž zmrazení je z technologického hlediska nezbytnou součástí výrobního procesu.

„Minimální trvanlivost do” / „Spotřebujte do”:

Datum minimální trvanlivosti odpovídá položkám „Minimální trvanlivost do” a „Minimální trvanlivost do konce”.

Na všech balených produktech, které nepodléhají rychle zkáze, se musí uvádět datum minimální trvanlivosti. Naopak produkty, které rychle podléhají zkáze, by měly uvádět položku „spotřebujte do”.

U všech nebalených produktů, produktů zabalených pro účely přímého prodeje nebo produktů zabalených v místě prodeje na žádost spotřebitele mohou země EU rozhodnout, zda přijmou vnitrostátní předpisy, které stanoví, že datum minimální trvanlivosti či „spotřebujte do” má být uvedeno.

U živých mlžů může být datum minimální trvanlivosti nahrazeno štítkem „tito živočichové musejí být v okamžiku prodeje živí”.

Alergeny:

U balených produktů by měl v seznamu složek být jasně označen název všech případných alergenů, a to písmem či barvou pozadí, které alergeny jasně odlišují od ostatních složek uvedených v seznamu.

U nebalených produktů, produktů zabalených pro účely přímého prodeje nebo produktů zabalených v místě prodeje na žádost spotřebitele jsou informace týkající se alergenů také povinné. Země EU však mohou přijmout vnitrostátní předpisy stanovující způsob, jakým jsou tyto informace poskytovány.

Pokud neexistuje seznam složek, přítomnost alergenů se uvede takto: „obsahuje …”.

To není nutné, pokud název potraviny na alergen/y jasně odkazuje.

Další požadavky na balené produkty

Kromě údajů stanovených výše musí být u balených produktů uvedeny následující informace:

Seznam složek:

Pod položkou „Složení” se uvede seznam všech složek v sestupném pořadí podle hmotnosti.

To není nutné u potravin tvořených jedinou složkou, jejichž název je stejný jako název této složky.

Množství složek:

Množství složek musí být vyjádřeno v procentech.

Musí být uvedeno, pokud je složka:

 • obsažena v názvu potraviny,

 • zdůrazněna na etiketě,

 • důležitá pro charakterizaci potraviny.

Existují určité výjimky, např. pokud je uvedena čistá hmotnost po odkapání.

Čisté množství: (Čistá hmotnost:)

Čisté množství musí být vyjádřeno v gramech či v kilogramech.

Čistá hmotnost po odkapání musí být uvedena i v případě, že je potravina v tekuté formě (také zmrazená či hluboce zmrazená).

V případě potravin s glazurou se uvádí čistá hmotnost potraviny bez glazury. V tomto případě se na etiketě uvede jedna z následujících čtyř možností (na příkladu 250 g):

 1. Čistá hmotnost = 250 g a Čistá hmotnost po odkapání = 250 g
 2. Čistá hmotnost = Čistá hmotnost po odkapání = 250 g
 3. Čistá hmotnost po odkapání = 250 g
 4. Čistá hmotnost (bez glazury) = 250 g

Podmínky skladování a použití:

Zvláštní podmínky skladování a/nebo podmínky použití musí být uvedeny.

Název nebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku:

Uvede se název a adresa provozovatele potravinářského podniku, který odpovídá za informace o potravině a pod jehož jménem je potravina uváděna na trh.

Pokud provozovatel není usazen v EU, uvede se jméno/název a adresa dovozce potraviny.

Země původu nebo místo provenience:

Musí být uvedeno, pokud by neuvedení této informace mohlo spotřebitele uvést v omyl.

Návod k použití:

Pouze v případě potřeby.

Výživové údaje (od 13. prosince 2016):

Tyto údaje obsahují energetickou hodnotu a množství tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli ve 100 g či 100 ml. Mohou uvádět obsah vitamínů, minerálů a dalších živin.

Údaje lze navíc vyjádřit jako „1 porce” nebo v procentech „referenčních příjmů”.

Nevztahuje se na nezpracované produkty obsahující jedinou složku nebo kategorii složek.

Baleno v ochranné atmosféře:

Tato informace se uvede, pokud byl produkt balený v některých plynech.

„Datum zmrazení” nebo „Datum prvního zmrazení”:

Tento požadavek se vztahuje pouze na nezpracované produkty.

Datum se uvádí takto: „Zmrazeno den/měsíc/rok”.

Přidaná voda:

Přidaná voda se uvede v seznamu složek v souladu s požadavky nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

V případě produktů rybolovu, které mají podobu krájeného masa, kusu, plátku, porce, filetu nebo celého produktu rybolovu, musí název potraviny obsahovat údaj o přítomnosti vody, pokud množství přidané vody představuje více než 5 % hmotnosti konečného výrobku.

Přidané bílkoviny odlišného živočišného původu:

Název potraviny musí obsahovat údaj o přítomnosti přidaných bílkovin a o jejich živočišném původu.

Produkty ze spojovaných kousků rybího masa:

U produktů, jež mohou vyvolávat dojem, že jsou vyrobeny z jednoho celistvého kusu ryby, avšak ve skutečnosti jsou tvořeny různými kusy spojenými jinými složkami (např. přídatnými látkami a potravinářskými enzymy) či dalšími prostředky, se musí tato informace

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: