dnes je 19.2.2019
Input:

Komoditní vyhláška pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky a těsta

25.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.5
Komoditní vyhláška pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky a těsta

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Úvod

Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, a legislativní ošetření v ní uvedených komodit byla schválena poprvé v roce 1997, podobně jako celý soubor 22 původních prováděcích vyhlášek k zákonu o potravinách, jenž ošetřoval prakticky veškeré potravinářské komodity a jejich suroviny včetně základních požadavků na ně a povinností při jejich výrobě a uvádění do oběhu.

Na rozdíl od řady (většiny) ostatních vyhlášek nevzbuzovala tato vyhláška od svého vzniku větší emoce a pozornost svých uživatelů. Za dobu své působnosti byla 3x novelizována, a to drobnějšími úpravami ve vyhláškách č. 93/2000 Sb. a č. 268/2006 Sb. a poslední výraznou úpravou ve vyhlášce č. 182/2012 Sb.

Stojí ještě za připomenutí, že legislativní ošetření uvedených komodit v této vyhlášce bylo dosud jakoby v pozadí pozornosti nejenom svých uživatelů (výrobců, distributorů, prodejců), ale také samotných spotřebitelů, přičemž komodity, které předpis ošetřuje, zaujímají rozhodující podíl ve výživě lidí.

Teprve v poslední době se v důsledku vývoje výrobních technologií, zpracování a skladování a v některých případech jejich zneužívání či využívání při propagaci a nabízení spotřebitelům zvýšila pozornost v této oblasti, jež vyvrcholila potřebou větších legislativních úprav, které vyústily poslední novelizací vyhláškou č. 182/2012 Sb. (účinnou od 1. 8. 2012).

Mlýnské obilné výrobky

Podle aktualizované definice se mlýnskými obilnými výrobky rozumí výrobky získané zpracováním jednoho nebo více botanických druhů obilovin, dále pohanky nebo rýže, a to vícestupňovým mlýnským postupem.

Rovněž definice „mouka“ se rozšiřuje na výrobek získaný mletím nejen obilovin, ale též pohanky nebo rýže.

Naproti tomu pojem „krupice“ zůstává jako výrobek první fáze mletí obilovin.

Definice ostatních pojmů zůstaly v podstatě beze změny.

Členění mlýnských výrobků

Mlýnské výrobky se pro lepší přehled a přesné rozlišení s ohledem na značení a požadavky na jakost člení na druhy a skupiny:

 • mouky (skupiny hladká, hrubá, polohrubá, celozrnná);

 • krupice (hrubá pšeničná, kukuřičná, jemná pšeničná, kukuřičná apod.);

 • vločky;

 • trhanka;

 • kroupy (perličky, lámanka, malé kroupy, ostatní);

 • jáhly a další druhy jako např.: pohanka, klíčky, obiloviny pro přímou spotřebu, směsi z obilovin;

 • rýže (dlouhozrnná, pololoupaná, loupaná, střednězrnná atd., v podstatě zůstává beze změny).

Označování mlýnských výrobků

Každý balený mlýnský výrobek musí být na obalu označen svým názvem odvozeným od názvu druhu, příp. skupiny, do které byl zařazen. U sypkých směsí obilovin se musí uvést dále způsob užití a návod k přípravě. Dále se uvede botanický rod obiloviny, z níž byl výrobek vyroben. Samozřejmě se uvedou údaje, které jsou povinné podle § 6 zákona o potravinách a vyhlášky č. 113/2005 Sb.

Požadavky na jakost

Jakost podle jednotlivých druhů a skupin dle členění mlýnských výrobků je stanovena fyzikálními znaky a jejich hodnotami (např.: granulace – velikost částeček vyjádřena % propadu vzorku stanoveným sítem), dále chemickými znaky (např.: obsah vlhkosti, minerálních látek aj.). U těchto znaků nedošlo prakticky ke změnám, naproti tomu u smyslového posuzování se výrazně zpřísnily požadavky, zejména na přesně definované barvy, vzhled, tvar, chuť a vůně. Přesná specifikace požadavků je uvedena v přílohách.

Při uvádění mlýnských výrobků a rýže do oběhu musejí být po nové úpravě tyto výrobky uloženy ve větratelných prostorách, odděleně od aromatických látek, skladovány na podlážkách nejméně 5 cm od stěny a při relativní vlhkosti vzduchu do 75 %.

Těstoviny

Tímto pojmem se rozumějí výrobky vyrobené tvarováním nekynutého a nekypřeného těsta, připraveného z mlýnských obilných výrobků nebo jejich směsí.

Obvykle se dále suší na vlhkost do 13 % jako těstoviny sušené. Jako těstoviny nesušené se považují těstoviny s vlhkostí nejméně 20 %.

Podle obsahu přidaných vajec k základní surovině se rozlišují na vaječné těstoviny a bez přídavku vajec na bezvaječné.

Semolinové těstoviny jsou vyrobené výhradně z krupice (semoliny) tvrdé pšenice Triticum durum, bez přídavku vajec.

Jako instantní těstoviny se nazývají těstoviny, které jsou vyrobeny speciální technologií a pro konzumaci se připravují rehydratací ve vodě nebo v jiné tekutině.

Vyhláška dále upřesňuje definici celozrnných těstovin vyrobených z celozrnné mouky jedno či více druhů obilovin, pohanky nebo rýže.

Těstoviny plněné zůstávají beze změny.

Členění těstovin

Členění uvádí příloha č. 5 vyhlášky.

Označování

K mírným úpravám v označování došlo v některých detailech. Při označování balených těstovin musí být kromě povinných údajů ze zákona uveden název dle členění, u nesušených těstovin se označí tato skutečnost a současně doplní doba použitelnosti (na rozdíl od ostatních sušených, jež lze označit jen datem minimální trvanlivosti).

Požadavky na jakost

Jakostní ukazatele pro hodnocení těstovin zůstaly v podstatě na stejné úrovni. K úpravám došlo jen u smyslových požadavků - vůni a chuti, a to ve znění: „příjemná, těstovinová, odpovídající použitým surovinám". Z fyzikálních požadavků byla vypuštěna maximální vlhkost u nesušených těstovin.

Při uvádění do oběhu jsou nově upřesněny požadavky zejména při skladování a v podstatě jsou shodné s požadavky na uvádění do oběhu mlýnských obilných výrobků.

Pouze u nesušených těstovin je upravena skladovací teplota, a to na nejvýše do 8 °C, a u vakuově balených těstovin do 10 °C, pokud výrobce nestanoví jiné podmínky skladování.

Těstoviny se nesmějí balit do barevných průhledných nebo průsvitných obalů, které vizuálně zkreslují barvu těstovin.

Pekařské výrobky

Pekařskými výrobky se rozumějí výrobky získané tepelnou úpravou těst nebo hmoty, tvořené převážně mlýnskými obilnými výrobky, kromě šlehaných hmot a sněhového pečiva.

Nově se upřesnila definice chleba, za který se považuje výrobek kypřený kvasem nebo droždím ve tvaru veky, bochníku nebo formový, s výjimkou netradičních druhů chleba, s hmotností nejméně 400 g. Výjimku tvoří netradiční druhy chleba nebo chleba krájený.

Drobnou úpravou prošla definice „běžné pečivo“, za něž se považuje tvarovaný pekařský výrobek vyrobený z pšeničné nebo žitné mouky, nebo jiných mlýnských obilných výrobků, přísad a přídatných látek a obsahující méně než 8,2 % bezvodého tuku a méně než 5 % cukru z celkové hmotnosti.

K menšímu upřesnění definice došlo u pojmu „jemné pečivo“, což je výrobek získaný tepelnou úpravou těst nebo hmot s přídavkem nejméně 8,2 % tuku podle receptur nebo 5 % cukru, případně plněné různými náplněmi – marmeládou, ovocnou pomazánkou, náplněmi mikrobiálně stabilními při běžných podmínkách skladování apod. Hlubší úprava definice byla provedena u speciálního druhu chleba nebo pečiva, které obsahuje kromě mlýnských výrobků další složku obiloviny, olejniny, luštěniny, vlákniny, suché skořápkové plody, zeleninu, mléčné výrobky nebo brambory, v množství nejméně 10 % z celkové hmotnosti. Dále netradiční druhy chleba typu „pita chléb“, „arabský chléb“ nebo obdobné druhy plochého tvaru o hmotnosti menší než 400 g, obsahující však nejméně 50 % mlýnských výrobků a převážně kypřené kvasem nebo droždím.

Dále byly doplněny definice nových

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz