dnes je 20.6.2024

Input:

Legislativní souhrn: Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu některých kontaminujících látek v potravinách

3.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.25
Legislativní souhrn: Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu některých kontaminujících látek v potravinách

Úřad pro publikace

Přehled dokumentů:

Nařízení (EU) 2017/644, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách

Nařízení (EU) 2015/705, kterým se stanoví metody odběru vzorků a pracovní charakteristiky metod analýzy pro úřední kontrolu obsahu kyseliny erukové v potravinách

Nařízení (ES) č. 333/2007, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[a]pyrenu v potravinách

Nařízení (ES) č. 401/2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách

Co je cílem těchto nařízení?

Stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu kontaminujících látek v potravinách.

Klíčové body

 • Kontaminující látky jsou látky přítomné v potravinách, které vznikají v různých fázích jejich výroby, balení, přepravy a skladování nebo pocházejí ze životního prostředí. Protože má kontaminace obecně nepříznivý dopad na kvalitu potravin a představuje ohrožení lidského zdraví, přijala  Evropská unie  (EU) opatření s cílem minimalizovat obsah kontaminujících látek v potravinách. Pro látky kontaminující potraviny, které nejvíce znepokojují spotřebitele v EU, jsou stanoveny maximální limity.

 • Tato 4 nařízení se odkazují na nařízení (ES) č.  882/2004  o úředních kontrolách, jehož čl. 11 odst. 4 stanovuje metody odběru vzorků a analýzy. Toto nařízení již mezitím bylo zrušeno a nahrazeno nařízením (EU)  2017/625  (viz  přehled dokumentu ), jehož článek 34 se zabývá metodami odběru vzorků a analýzy.

Nařízení (EU) 2017/644

Dioxiny a sloučeniny s dioxinovým efektem jsou látky vytrvale znečišťující životní prostředí, především vedlejší produkty průmyslových procesů. PCB se používaly při výrobě elektrických zařízení, barviv, lepidel, retardérů hoření a barev. Jsou velmi vytrvalé a velmi dobře rozpustné v tucích, což vysvětluje, proč jsou PCB stále přítomné a mohou se shromažďovat v živočišných tucích a v celém potravinovém řetězci.

 • Oddíl 5 přílohy nařízení (ES) č.  1881/2006  stanovuje maximální povolené limity (viz  přehled dokumentu ).

 • Metody odběru vzorků jsou popsány v příloze II nařízení (EU) 2017/644.

 • Příprava vzorků a analýza se provádí za použití metod a s uplatněním pracovních charakteristik v přílohách III a IV nařízení (EU) 2017/644.

 • Nařízení (EU) č.  589/2014  se zrušuje a jakékoliv odkazy na něj jsou přesměrovány na nařízení (EU) 2017/644.

Nařízení (EU) 2015/705

Kyselina eruková je běžnou složkou některých olejů ze semen, u níž byly při konzumaci velkého množství prokázány škodlivé účinky na zdraví.

 • Oddíl 8 přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006 stanovuje maximální povolené limity.

 • Odběr vzorků a analýzy se provádějí za použití metod a s uplatněním pracovních charakteristik popsaných v příloze nařízení (EU) 2015/705.

 • Směrnice  80/891/EHS  se zrušuje a jakékoliv odkazy na ni jsou přesměrovány k nařízení (EU) 2015/705.

Nařízení (ES) č. 333/2007

Nařízení (ES) č. 333/2007 stanovuje metody odběru vzorků a metody analýzy pro kontrolu obsahu stopových prvků a zpracovatelských kontaminujících látek v potravinách.

 • Stopové prvky a zpracovatelské kontaminující látky mohou být v potravinách přítomny v důsledku kontaminace životního prostředí nebo přesunu z obalů a mohou se také dostat do potravinového řetězce při zpracování a mohou se hromadit v lidských tkáních.

 • Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a perchloráty jsou v potravinách přítomny v důsledku kontaminace životního prostředí nebo přesunu z obalů a do potravinového řetězce se mohou dostat také při zpracování.

 • Olovo, arsen, kadmium, rtuť a perchlorát jsou v potravinách přítomny především v důsledku kontaminace životního prostředí a průmyslových procesů, ale mohou se do potravin dostat také prostřednictvím některých typů materiálů přicházejících do styku s potravinami. Cín je přítomný v konzervovaných potravinách kvůli přesunu cínu z konzervy do potraviny.

 • 3-MCPD s mastnými kyselinami a glycidylestery mastných kyselin se nachází v rafinovaných rostlinných olejích a v potravinách, které tyto oleje obsahují, jako výsledek procesu rafinace olejů.

 • Akrylamid se tvoří v potravinách bohatých na uhlovodíky během pečení (i pečení masa), venkovním i vnitřním grilování a smažení. Benzo(a)pyren a další polycyklické aromatické uhlovodíky jsou výsledkem nedokonalého spalování organické hmoty a nachází se ve velkém množství potravin, obzvlášť v grilovaných masech.

 • Oddíly 3, 4,6 a 9 přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006 stanovují maximální povolené limity.

 • Odběr vzorků a analýza se provádějí metodami popsanými v příloze nařízení (ES) č. 333/2007.

 • Vzhledem k vysokým nákladům na odběr vzorků doplňků stravy, sušeného koření nebo bylin, sušených hub, řas nebo lišejníků, které mají vysoké náklady na jednotku hmotnosti, se  prováděcím aktem , prováděcím nařízením (EU)  2021/705 , mění nařízení (ES) č. 333/2007 a stanoví zvláštní metody odběru vzorků pro tyto komodity. Platí od 19. května 2021.

 • Od 15. prosince 2022 se prováděcím nařízením (EU)  2022/685  mění příloha nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o požadavky na odběr vzorků ryb a suchozemských živočichů.

 • Směrnice  2001/22/ES2004/16/ES  a  2005/10/ES  se zrušují a jakékoliv odkazy na ně jsou přesměrovány na nařízení (ES) č. 333/2007.

Nařízení (ES) č. 401/2006

Mykotoxiny jsou jedovaté látky, které vytváří plísně a mohou potenciálně kontaminovat potraviny a krmiva ve všech fázích potravinového řetězce. Některé mykotoxiny

Nahrávám...
Nahrávám...