dnes je 20.5.2024

Input:

Legislativní souhrn: Pitná voda - základní normy jakosti

6.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.15
Legislativní souhrn: Pitná voda – základní normy jakosti

Úřad pro publikace

Akt

Směrnice (EU) 2020/2184 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)

Co je cílem této směrnice?

Jejím cílem je zavést revidovaná pravidla na ochranu lidského zdraví před znečištěním vody určené k lidské spotřebě zajištěním toho, aby byla "zdravotně nezávadná a čistá", a zlepšit přístup k vodě určené k lidské spotřebě. Má také zavést hygienické požadavky na materiály přicházející do kontaktu s pitnou vodou, jako je:

 • zlepšení přístupu k vodě určené k lidské spotřebě,

 • zavedení nákladově efektivního přístupu na monitorování jakosti vody založeného na rizicích.

Klíčové body

Voda určená k lidské spotřebě je definovaná takto:

 • veškerá voda, v původním stavu nebo po úpravě, určená k pití, vaření, přípravě potravin nebo k jiným domácnostním účelům ve veřejných i soukromých prostorech, bez ohledu na svůj původ a na to, zda je dodávána z rozvodné sítě, dodávána ze zásobníků nebo stáčena do lahví nebo nádob, včetně pramenité vody,

 • veškerá voda používaná v potravinářských podnicích k výrobě, zpracování, konzervaci nebo uvádění na trh výrobků nebo látek určených k lidské spotřebě.

Výjimky ze směrnice

Směrnice se nevztahuje na:

 • přírodní minerální vody (kromě pramenitých vod) podle směrnice 2009/54/ES (viz shrnutí ) nebo

 • vody, které jsou léčivými přípravky tak, jak je definuje směrnice 2001/83/ES (viz shrnutí ).

Navíc mohou z působnosti země EU vyjmout:

 • vodu určenou výhradně pro takové účely, u nichž se příslušné orgány ujistí, že jakost vody nemá žádný přímý ani nepřímý vliv na zdraví dotčených spotřebitelů,

 • vodu určenou k lidské spotřebě ze zdroje pro individuální zásobování s denní kapacitou v průměru nižší než 10 m3 vody nebo zásobující méně než 50 osob, pokud tato voda není dodávána v rámci obchodní nebo veřejné činnosti.

Na námořní plavidla, která odsolují vodu, přepravují cestující a fungují jako dodavatelé vody, se nevztahují některé aspekty této směrnice, včetně chemických látek k úpravě vody a filtračních médií.

Normy jakosti vody

Země EU musí zajistit, aby voda určená k lidské spotřebě byla "zdravotně nezávadná a čistá". Nesmí obsahovat žádné mikroorganismy a parazity a žádné jiné látky, které jsou svým množstvím nebo koncentrací představují možné ohrožením lidského zdraví. Konkrétně musí splňovat minimální požadavky.

 • Mikrobiologické ukazatele. Voda nesmí vůbec obsahovat:

  1. Intestinální enterokoky a
  2. E. coli,
 • Chemické ukazatele. Množství chemických látek nesmí překračovat následující hodnoty (poznámka: g/l = gram na litr, mg/l = miligram na litr, a μg/l = mikrogram na litr):

  1. Akrylamid 0,10 μg/l
  2. Antimon 10 μg/l
  3. Arzen 10 μg/l
  4. Benzen 1,0 μg/l
  5. Benzo(a)pyren 0,010 μg/l
  6. Bisfenol A 2,5 μg/l
  7. Bor 1,5 mg/l
  8. Bromičnany 10 μg/l
  9. Kadmium 5.0 μg/l
  10. Chlorečnany 0,25 mg/l
  11. Chloritany 0,25 mg/l
  12. Chrom 25 μg/l
  13. Měď 2,0 mg/l
  14. Kyanidy 50 μg/l
  15. 1,2-dichlorethan 3,0 μg/l
  16. Epichlorohydrin 0,10 μg/l
  17. Fluoridy 1,5 mg/l
  18. Halogenoctové kyseliny (HAAs) 60 μg/l
  19. Olovo 5 μg/l
  20. Rtuť 1,0 μg/l
  21. Mikrocystin-LR 1,0 μg/l
  22. Nikl 20 μg/l
  23. Dusičnany 50 mg/l
  24. Dusitany 0,50 mg/l
  25. Pesticidy 0,10 μg/l
  26. Pesticidy celkem 0,50 μg/l
  27. PFAS celkové 0,50 μg/l
  28. Suma PFAS 0,10 μg/l
  29. Polycyklické aromatické uhlovodíky 0,10 μg/l
  30. Selen 20 μg/l
  31. Tetrachlorethen a trichlorethen 10 μg/l
  32. Trihalomethany celkem 100 μg/l
  33. Uran 30 μg/l
  34. Vinylchlorid 0,50 μg/l.
 • Ukazatele relevantní pro posouzení rizik domovních rozvodných systémů (např. potrubí, zásobníky). Jedná se o tyto:

  1. Bakterie rodu Legionella < 1 000 CFU/l
  2. Olovo 10 μg/l.
 • Indikátorové ukazatele. Sem patří přítomnost agresivních a korozivních látek. Pokud ty překračují hranici stanovenou ve směrnici, země EU musí posoudit, zda jejich nedodržení představuje nějaké riziko pro lidské zdraví a musí učinit nápravná opatření.

Země EU také musí dodržovat další pravidla směrnice.

Posouzení rizik

Země EU zajistí, že je prováděno posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru pitné vody a také posouzení

Nahrávám...
Nahrávám...