dnes je 20.7.2024

Input:

Legislativní souhrn: Povolovací řízení pro přídatné látky, enzymy a látky určené k aromatizaci

2.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.6
Legislativní souhrn: Povolovací řízení pro přídatné látky, enzymy a látky určené k aromatizaci

Úřad pro publikace

Akt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES)č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EU) 2015/2283 a směrnice 2001/18/ES.

Co je cílem těchto nařízení?

 • Nařízení (ES) č. 1331/2008 zavádí harmonizované, účinné, rychlé a transparentní povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin v EU s cílem usnadnit volný pohyb potravin a současně zajistit zdraví spotřebitelů. Netýká se kouřových aromatických přípravků.

 • Řízení se opírá o posuzování rizika Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), zřízeného nařízením (ES) č. 178/2002 , a vede k aktualizaci seznamu Společenství (EU) pro každou z těchto tří kategorií látek.

 • Pozměňovací nařízení (EU) 2019/1381 zavádí nová pravidla transparentnosti a důvěrnosti při posuzování rizika.

Klíčové body

Společný postup

 • V seznamu Společenství (v příloze II), který se aktualizuje z podnětu Evropské komise, některé země EU nebo jiné zainteresované strany prostřednictvím oficiální žádosti, se uvádějí pouze látky povolené na trhu EU.

 • Komise postoupí žádosti o látky, které mají být zahrnuty na seznam, úřadu EFSA pro účely posouzení rizik (to je povinné v případě, že by se mohl objevit vliv na lidské zdraví). Úřad EFSA musí zpravidla odpovědět do devíti měsíců. V odůvodněných případech, kdy úřad EFSA požaduje od žadatelů doplňující informace, lze tuto lhůtu prodloužit. Podle změny z roku 2019 úřad EFSA jakékoli doplňující informace poskytnuté žadatelem zveřejní.

 • Komise vydá do devíti měsíců od přijetí stanoviska úřadu EFSA návrh rozhodnutí, kterým se seznam EU aktualizuje.

 • Komise může proces kdykoli zastavit. V naléhavých případech existují zvláštní ujednání pro přidávání, odstraňování nebo změnu podmínek látek na seznamu.

 • Při aktualizaci seznamu EU je Komisi nápomocen Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva .

Provádění

Od přijetí nařízení o přídatných látkách, enzymech a látkách určených k aromatizaci měla Komise po konzultaci s úřadem EFSA ohledně posouzení rizik dva roky na dokončení toho, jak bude vyřizovat žádosti včetně:

 • obsahu, vypracování a podání žádosti,

 • kontroly platnosti žádosti,

 • druhu informací, které musí být uvedeny.

Transparentnost

 • Podle nařízení (ES) č. 1331/2008 úřad EFSA zajišťuje transparentnost svých činností v souladu s nařízením (ES) č. 178/2002.

 • Pozměňovací nařízení (EU) 2019/1381 zavádí nová pravidla transparentnosti požadující, aby úřad EFSA v případě, že Komise

Nahrávám...
Nahrávám...