dnes je 18.5.2024

Input:

Legislativní souhrn: Pravidla EU pro produkci a označování ekologických produktů (od roku 2022)

16.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.11
Legislativní souhrn: Pravidla EU pro produkci a označování ekologických produktů (od roku 2022)

Úřad pro publikace

Akt

Nařízení (EU) č. 2018/848 – pravidla pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů

Co je cílem tohoto nařízení?

Jeho cílem je revidovat a posílit pravidla EU týkající se ekologické produkce a označování ekologických produktů z hlediska:

 • kontrolního systému,

 • obchodního režimu,

 • pravidel produkce.

Takto se snaží:

 • vytvářet rovné podmínky pro hospodářské subjekty,

 • harmonizovat a zjednodušit pravidla,

 • zvýšit důvěru spotřebitelů v ekologické produkty a v logo EU pro ekologickou produkci.

Klíčové body

Nařízení rozšiřuje oblast působnosti stávajících právních předpisů týkajících se produkce a označování ekologických produktů (nařízení (ES) č. 834/2007) tak, aby se vztahovaly na produkty úzce spjaté se zemědělstvím, např. korek, sůl, vonné silice, bavlnu či vlnu.

Provádí přezkum pravidel ekologické živočišné výroby s přihlédnutím k nabytým zkušenostem a zavádí požadavky na produkci pro nové druhy, např. pro králíky.

Zásady

Ekologická produkce by měla:

 • respektovat přírodní systémy a cykly a udržovat a zlepšovat stav půdy, vody a vzduchu, zdraví rostlin a zvířat a rovnováhu mezi nimi,

 • zachovávat přírodní krajinné prvky,

 • odpovědně využívat energii a přírodní zdroje,

 • produkovat celou řadu vysoce kvalitních produktů, které odpovídají spotřebitelské poptávce,

 • zajišťovat integritu ekologické produkce ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce potravin a krmiva,

 • vyloučit používání geneticky modifikovaných organismů (GMO)*, produktů produkovaných z GMO nebo s jejich pomocí* a jiných než veterinárních léčiv,

 • omezit používání vnějších vstupů,

 • koncipovat a řídit biologické procesy pomocí metod opírajících se o posouzení rizik a použití bezpečnostních a preventivních opatření,

 • vyloučit klonování zvířat,

 • zajistit vysokou úroveň dobrých životních podmínek zvířat.

Požadavky

Ekologické zemědělství musí mimo jiné:

 • zachovávat a zlepšovat živou složku půdy a přirozenou úrodnost půdy, stabilitu, schopnost půdy zadržovat vodu a její biologickou rozmanitost,

 • využívat osiva a živočichy vykazující vysoký stupeň genetické rozmanitosti, odolnosti vůči chorobám a nákazám a dlouhověkosti,

 • volit rostlinné odrůdy s ohledem na charakteristické rysy zvláštních systémů ekologické produkce a zaměřovat se na agronomickou výkonnost a odolnost vůči chorobám,

 • volit živočišná plemena s ohledem na jejich genetickou hodnotu, dlouhověkost, vitalitu a odolnost vůči nákazám nebo zdravotním problémům,

 • provozovat živočišnou výrobu přizpůsobenou danému místu a vázanou na půdu.

Výroba

Aby se předešlo nepříznivým dopadům na životní prostředí a na zdraví zvířat a rostlin, musí producenti:

 • přijmout preventivní opatření ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce v zájmu

  1. zachování biologické rozmanitosti a kvality půdy,
  2. zabránění výskytu škodlivých organismů a prevence chorob,
  3. ochrany proti těmto škodlivým organismům a tlumení chorob,
 • přijmout přiměřená a bezpečnostní opatření s cílem zabránit kontaminaci produkty či látkami, které nejsou povoleny pro použití v ekologické produkci.

Přechodné období

Pokud si zemědělský podnik přeje produkovat ekologické produkty, musí projít přechodným období, během kterého musí být řízen v souladu s pravidly ekologické produkce, ačkoli jeho produkty nejsou v této fázi pokládány za ekologické. Své produkty může na trh uvádět jako ekologické až po uplynutí tohoto přechodného období a poté, co byl zkontrolován.

Po přechodném období musí být každý zemědělský podnik v EU, který chce přejít na ekologickou produkci, řízen plně v souladu s požadavky ekologické produkce.

Nařízení povoluje i smíšené zemědělské podniky (tj. neekologické, v přechodném období a ekologické), pokud jsou tyto činnosti jasně a skutečně odděleny.

Certifikace

Hospodářské subjekty

Nahrávám...
Nahrávám...