dnes je 20.7.2024

Input:

Legislativní souhrn: Prosazování pravidel EU pro zemědělsko-potravinový řetězec

29.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.3
Legislativní souhrn: Prosazování pravidel EU pro zemědělsko-potravinový řetězec

Úřad pro publikace

Akt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).

Co je cílem nařízení?

 • Nařízení stanoví společná pravidla pro úřední kontroly EU s cílem zajistit, že jsou správně uplatňovány a prosazovány právní předpisy týkající se zemědělsko-potravinového řetězce v oblasti ochrany lidského zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin.

 • Nařízení zavádí harmonizovanější a soudržnější přístup k úředním kontrolám a prosazování opatření v rámci zemědělsko-potravinového řetězce a posiluje zásadu kontrol založených na riziku.

Klíčové body

Zemědělsko-potravinový řetězec

Nařízení zahrnuje pravidla týkající se úředních kontrol prováděných nejen ve všech potravinářských a krmivářských podnicích od prvovýrobců až po maloobchodníky a zařízení veřejného stravování, ale i u šlechtitelů rostlin a chovatelů zvířat, pěstitelů a obchodníků.

Oblast působnosti

 • Nařízení se vztahuje na úřední kontroly prováděné vnitrostátními orgány pro vymáhání práva s cílem ověřit, že jsou dodržována pravidla zemědělsko-potravinového řetězce v následujících oblastech:

  1. potraviny a bezpečnost potravin, důvěryhodnost a nezávadnost v jakékoli fázi produkce, zpracování a distribuce,
  2. záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí pro účely produkce potravin a krmiv,
  3. krmiva a bezpečnost krmiv v jakékoliv fázi jejich produkce, zpracování, distribuce a použití,
  4. zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
  5. ekologická produkce a označování.
 • Nařízení se vztahuje i na dovozy určitých zvířat a zboží:

  1. ze zemí mimo EU podléhajících kontrolám na stanovištích hraničních kontrol EU,
  2. prodávaných přes internet.

Systém založený na riziku

 • Nařízení stanovuje systém kontrol založený na riziku tak, aby vnitrostátní orgány prováděly úřední kontroly tam, kde jsou nejvíce potřeba.

 • S cílem zajistit účinnost úředních kontrol bývají tyto kontroly zpravidla neohlášené.

Dobré životní podmínky zvířat

 • Úřední kontroly se vztahují na pravidla o dobrých životních podmínkách zvířat, a to i během přepravy, porážky a zemědělské činnosti.

 • Evropská komise může přijmout právní předpisy za účelem přizpůsobení pravidel úředních kontrol s cílem uspokojit specifické potřeby v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

 • V EU budou referenční střediska pro dobré životní podmínky zvířat, která mají:

  1. pomáhat zemím EU s jejich úředními kontrolami prostřednictvím
   • provádění vědeckých a technických studií,

   • vedení vzdělávacích kurzů a

   • sdílení výsledků výzkumu a informací o technických inovacích,

  2. poskytovat vědecké a technické odborné znalosti v oblasti metod k posuzování a zlepšování dobrých životních podmínek zvířat.

Spolupráce mezi zeměmi EU

 • Nařízení vyjasňuje a zpřísňuje pravidla spolupráce a správní pomoci mezi zeměmi EU.

 • Vyžaduje, aby země EU zajistily výměnu informací mezi vnitrostátními orgány a dalšími donucovacími orgány, státními zastupitelstvími a soudními orgány týkajících se možných případů nesouladu.

 • Integrovaný systém řízení úředních kontrol integruje všechny stávající (a budoucí) počítačové systémy řízené Komisí.

Transparentnost

Vnitrostátní orgány musí vydávat výroční zprávy.

Financování

Pravidla pro výpočet poplatků za úřední kontroly zajistí, že země EU budou svůj systém kontrol řádně financovat a že poplatky nepřekročí náklady na provádění úředních kontrol.

Dočasná opatření související s onemocněním COVID-19

 • Po vypuknutí pandemie COVID-19 zavedlo mnoho zemí EU značná omezení pohybu svých obyvatel, aby chránily lidské zdraví. Komise proto přijala prováděcí akt, nařízení (EU) 2020/466 , kterým se zavádějí dočasná opatření nezbytná pro omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat vyplývajících z nedostatečné kapacity zemí vyslat vhodný personál pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti. Mezi tyto činnosti patří klinická vyšetření zvířat, testování vzorků a podpis a vydání originálních tištěných úředních osvědčení a úředních potvrzení.

 • Země EU by měly co nejdříve podniknout veškerá nezbytná opatření k nápravě vážného narušení svých kontrolních systémů. Nařízení se použije do dne 1. června 2020.

Odkdy je nařízení v platnosti?

Platí od 14. prosince 2019, pokud jde o většinu článků v nařízení, například ty, které se týkají oblasti působnosti, definic, pravidel pro příslušné orgány, financování úředních kontrol a donucovacích opatření příslušných orgánů.

Kontext

Další informace získáte zde:

 • Prosazování pravidel v rámci zemědělsko-potravinového řetězce EU  – přehled (Evropská komise).

 • Pokyny týkající se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb (Evropská komise).

Související dokumenty

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/466 ze dne 30. března 2020 o dočasných opatřeních pro omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat během určitých závažných narušení kontrolních systémů členských států v důsledku onemocnění koronavirem (COVID-19) (Úř. věst. L 98, 31.3.2020, s. 30–33)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1014 ze dne 12. června 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly, včetně kontrolních středisek, a na formát, kategorie a zkratky, které se mají používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly

Nahrávám...
Nahrávám...