dnes je 18.2.2019
Input:

Lepek, celiakie a legislativa

14.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4
Lepek, celiakie a legislativa

Ing. Irena Suková

V populaci se zvyšuje počet osob, u nichž je diagnostikována nesnášenlivost lepku – celiakie, která je vyvolána imunologickou reakcí organismu. Jedná se o chronické autoimunitní onemocnění tenkého střeva, jež je citlivé na bílkovinu nazývanou lepek či gluten.

Lepek

Lepek je nerozpustnou bílkovinnou složkou obsaženou v obilovinách a v potravinářství (především v pekařství – při přípravě těsta) se využívají jeho charakteristické vlastnosti, jako jsou tažnost, pružnost a schopnost bobtnání. Lepek různých obilovin vykazuje rozdílné technologické vlastnosti.

Lepek je tvořen peptidickými složkami nazývanými gluteniny a prolaminy, přičemž negativní imunitní reakci vyvolávají v různé míře některé prolaminy. Prolaminy z různých obilovin mají rozdílné názvy a rozdílnou toxicitu. Pšenice obsahuje gliadiny, žito hordeiny, ječmen secaliny, oves aveniny, kukuřice zeiny a rýže oryzeiny.

Některé prolaminy, především gliadin, ale též hordein a secalin, obsahují sekvence, které vyvolávají vznik protilátek zodpovědných za projevy celiakie. Toxicita aveninů není dle různých prací jednoznačná, ostatní prolaminy se zdají být z hlediska rizika pro pacienty s celiakií bezpečné. Specifické názvy prolaminů žita a dalších obilovin (ječmene, ovsa) se prakticky nepoužívají, vžilo se ale, podobně jako u pšeničných bílkovin, souhrnné označení lepek.

Celiakie

Množství lepku, které u pacientů s celiakií vyvolá nežádoucí imunitní reakci, je individuálně velmi rozdílné a někdy velmi nepatrné. Důvodem je zřejmě především různá míra rezistence toxických sekvencí jednotlivých prolaminů na působení enzymů – proteáz obsažených v individuálním trávicím traktu. Během průchodu prolaminů sliznicí tenkého střeva má na vznik protilátek zásadní vliv enzym – tkáňová transglutamináza, jejímž působením dochází k deaminaci prolaminů.

K onemocnění celiakií dochází u osob, které jsou disponovány k přehnanému vytváření protilátek proti toxickým sekvencím prolaminů. Byl přehodnocen názor, že projevy celiakie začínají výhradně v dětství, ukazuje se, že se může projevit kdykoli během života. Vliv má dědičnost i vnější prostředí. V dospělosti má zřejmě často vliv duševní nebo tělesná zátěž nejrůznějšího druhu. Jedná se o poruchu poměrně častou, její zjištění však závisí na citlivosti diagnostických metod.

V důsledku vytvoření příslušných protilátek v tenkém střevě a jejich následným působením je vyvolán zánět sliznice tenkého střeva, jenž při déletrvajícím průběhu postupně mění její vzhled i funkci. Pacienti trpí průjmy a poruchami vstřebávání bílkovin, tuků, vitaminů a minerálních látek. Může to vést k podvýživě, anémii, vitaminovým a minerálním deficitům, vyčerpanosti a dehydrataci.

Terapie spočívá v přísné celoživotní bezlepkové dietě. Pro dietu jsou vhodné potraviny z kukuřice, rýže, brambor, sóji, amarantu, pohanky či prosa. Protože je velmi obtížné (a nákladné) vyloučit ze stravy všechny potraviny obsahující příslušné obiloviny, hledají se cesty, jak snížit obsah nežádoucích prolaminů nejen úpravou receptur, v nichž je snížen podíl příslušných obilovin, ale snižováním obsahu příslušných sekvencí prolaminů, a sice šlechtěním nebo genetickou modifikací obilovin, speciální úpravou mlýnských produktů nebo např. speciální přípravou těsta, kdy jsou přidávány enzymy, probiotika aj.

Odstranění lepku ze zrnin obsahujících lepek představuje značné technické těžkosti a ekonomická omezení, tudíž je výroba zcela bezlepkových potravin obtížná. Proto potraviny určené pro tuto zvláštní výživu obvykle obsahují zbytková množství lepku.

Legislativa

Již řadu let jsou k ochraně spotřebitelů trpících nesnášenlivostí lepku vydávána legislativní opatření, týkající se označování potravin určených celiakům. Podle vývoje poznatků jsou opatření postupně upravována a zpřesňována. Vzhledem k tomu, že různí lidé s nesnášenlivostí lepku jsou citliví na různě malá množství lepku (někdy i na stopová množství), musejí sami posoudit, jaké potraviny si vybrat. Příslušné údaje na potravinách poskytují vodítko ke správnému výběru. Dále je uveden vývoj příslušné legislativy.

a) V tuzemské vyhlášce č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, byla stanovena definice pro potraviny „přirozeně bezlepkové” (neobsahující příslušné obiloviny). Pro potraviny obsahující obiloviny a označené jako bezlepkové byla stanovena mezní hodnota 10 mg gliadinu (nebo 0,05 g dusíku)/100 g sušiny. Toto ustanovení pozbylo platnosti po vydání evropského nařízení (ES) č.  41/2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku, které se používá od 1. ledna 2012.

b) V nařízení (ES) č. 41/2009 se „potravinami pro osoby s nesnášenlivostí lepku” rozumějí potraviny pro zvláštní výživu, které jsou speciálně vyrobeny, připraveny a/nebo zpracovány tak, aby splňovaly zvláštní výživové požadavky osob s nesnášenlivostí lepku (celiaky). Obsah lepku v nich nesmí překračovat 100 mg/kg, přičemž může být uvedeno „velmi nízký obsah lepku”. Jako „bez lepku” lze označit potraviny obsahující max. 20 mg lepku/kg.

Označení „bez lepku” je použitelné i u potravin, jež splňují limit max. 20 mg lepku/kg, ale nejsou primárně vyrobeny pro celiaky. Nelze však

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz