dnes je 18.7.2024

Input:

Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách

27.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2016.1028
Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách

Úřední věstník Evropské unie

KONFERENCE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ O OBCHODU A ROZVOJI
MEZINÁRODNÍ DOHODA O OLIVOVÉM OLEJI A STOLNÍCH OLIVÁCH Z ROKU 2015

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
ŽENEVA, 5.–9. ŘÍJNA 2015

USNESENÍ PŘIJATÉ KONFERENCÍ ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ PRO SJEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ DOHODY K MEZINÁRODNÍ DOHODĚ O OLIVOVÉM OLEJI A STOLNÍCH OLIVÁCH Z ROKU 2005

Konference Organizace spojených národů pro sjednání nástupnické dohody k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2005,

shromáždivši se v Ženevě ve dnech 5. až 9. října 2015,

vděčna generálnímu tajemníkovi Konference Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD) za zařízení a služby, které jí poskytl,

zavázána předsedovi konference, ostatním členům předsednictva a sekretariátu za jejich přispění,

vypracovavši závazné znění Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 v angličtině, arabštině, španělštině a francouzštině,

1. žádá generálního tajemníka Organizace spojených národů, aby znění dohody poskytl k posouzení všem vládám a všem mezivládním orgánům pozvaným na konferenci;

2. žádá generálního tajemníka Organizace spojených národů, aby podnikl kroky, v jejichž důsledku bude dohoda otevřena k podpisu v sídle Organizace spojených národů v New Yorku od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 včetně.

2. plenární zasedání

9. října 2015

SEZNAM STÁTŮ A ORGANIZACÍ ZASTOUPENÝCH NA KONFERENCI ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ PRO SJEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ DOHODY K MEZINÁRODNÍ DOHODĚ O OLIVOVÉM OLEJI A STOLNÍCH OLIVÁCH Z ROKU 2005 (*)

1. Zasedání se zúčastnili zástupci níže uvedených členských států Konference Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD):

Alžírsko Lucembursko
Argentina Německo
Belgie Nizozemsko
Česká republika Pobřeží slonoviny
Egypt Řecko
Francie Syrská arabská republika
Írán (Íránská islámská republika) Španělsko
Itálie Tunisko
Jordánsko Turecko
Kypr Ukrajina
Libye Uruguay
Lotyšsko Venezuela (Bolívarovská republika)

2. Na zasedání byly zastoupeny níže uvedené mezivládní organizace:

Evropská unie

Mezinárodní rada pro olivy

KAPITOLA I
Obecné cíle

Článek 1

Cíle dohody

— Usilovat o sjednocování vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů týkajících se fyzikálně-chemických a organoleptických vlastností olivových olejů, olivových olejů z pokrutin a stolních oliv s cílem zamezit jakýmkoli překážkám obchodu;

— vykonávat činnosti v oblasti fyzikálně-chemické a organoleptické analýzy s cílem získat nové znalosti o složení a kvalitativních vlastnostech olivových produktů a sloučit mezinárodní normy umožňující:

— kontrolu kvality dotčených produktů;

— mezinárodní obchod a jeho rozvoj;

— ochranu práv spotřebitele;

— předcházení podvodným a klamavým praktikám a falšování;

— posilovat úlohu Mezinárodní rady pro olivy jako platformy excelence pro mezinárodní vědeckou komunitu v oblasti produktů z oliv;

— koordinovat studie a výzkum o výživových hodnotách a jiných vlastnostech olivového oleje a stolních oliv;

— usnadnit výměnu informací o mezinárodním obchodu.

— Podporovat technickou spolupráci a výzkum a rozvoj v oblasti produktů z oliv prostřednictvím podpory spolupráce veřejných nebo soukromých, národních nebo mezinárodních orgánů nebo subjektů;

— vykonávat činnosti určené k identifikaci, zachování a využívání genofondu olivovníků;

— přezkoumat vzájemné působení pěstování oliv a životního prostředí, zejména za účelem podpory zachování životního prostředí a udržitelné produkce, a zajistit ucelený a udržitelný rozvoj odvětví;

— podpořit transfer technologií prostřednictvím odborné přípravy v oblastech spojených s odvětvím oliv organizováním mezinárodních, regionálních a vnitrostátních aktivit;

— podporovat ochranu zeměpisných označení produktů z oliv v souladu s příslušnými mezinárodními předpisy, jejichž stranou může každý člen být;

— povzbuzovat výměnu informací a zkušeností v rostlinolékařské oblasti týkající se pěstování oliv.

— Posilovat úlohu Mezinárodní rady pro olivy jako světového centra pro dokumentaci a šíření informací o olivovnících a produktech z nich a jako platformy, na níž se setkávají hospodářské subjekty působící v tomto odvětví;

— podporovat spotřebu produktů z oliv, rozmach mezinárodního obchodu s olivovým olejem a stolními olivami a informace o obchodních normách Mezinárodní rady pro olivy;

— podporovat na mezinárodní a regionální úrovni činnosti, které upřednostňují šíření všeobecných vědeckých informací o výživových, zdravotních a jiných vlastnostech olivového oleje a stolních oliv s cílem zlepšit informovanost spotřebitelů;

— zkoumat světové rozvahy olivového oleje, olivového oleje z pokrutin a stolních oliv, vypracovávat studie a navrhovat příslušná opatření;

— šířit hospodářské údaje a analýzy o olivovém oleji a stolních olivách a poskytovat členům ukazatele pro zajištění běžného fungování trhů s produkty z oliv;

— šířit a využívat výsledky programů v oblasti výzkumu a vývoje zaměřených na pěstování oliv a zkoumat jejich použitelnost pro zlepšení efektivity produkce.

KAPITOLA II
Definice

Článek 2

Definice pro účely této dohody

1. "Mezinárodní radou pro olivy" se rozumí mezinárodní organizace uvedená v čl. 3 odst. 1, jejímž úkolem je provádět ustanovení této dohody.

2. "Radou členů" se rozumí rozhodovací orgán Mezinárodní rady pro olivy.

3. "Smluvní stranou" se rozumí stát, stálý pozorovatel Valného shromáždění Organizace spojených národů, Evropská unie nebo mezivládní organizace ve smyslu čl. 4 odst. 3 souhlasící s tím, že bude vázán(a) touto dohodou.

4. "Členem" se rozumí smluvní strana vymezená výše.

5. "Olivovými oleji" se rozumí oleje získané výhradně z plodů olivovníku (Olea europaea L.), s vyloučením olejů získávaných s použitím rozpouštědla nebo reesterifikací a jakékoli směsi s jinými druhy olejů. Označují se takto: extra panenský olivový olej, panenský olivový olej, obyčejný panenský olivový olej, lampantový panenský olivový olej, rafinovaný olivový olej a olivový olej složený ze směsi rafinovaného olivového oleje a panenských olivových olejů.

6. "Olivovými oleji z pokrutin" se rozumí olej získávaný úpravou rozpouštědly nebo jinými fyzikálními postupy, s vyloučením olejů získávaných reesterifikací a veškerých směsí s jinými druhy olejů. Označují se takto: surový olivový olej z pokrutin, rafinovaný olivový olej z pokrutin a olivový olej z pokrutin složený ze směsi rafinovaného olivového oleje z pokrutin a panenských olivových olejů.

7. "Stolními olivami" se rozumí produkt získávaný ze zdravých plodů různých odrůd olivovníku vybraných z důvodu, že rodí olivy zvlášť vhodné ke konzervaci, které jsou vhodně upraveny nebo zpracovány a nabízeny k prodeji a konečné spotřebě.

8. "Produkty z oliv" se rozumí veškeré jedlé produkty z oliv, zejména olivové oleje, olivové oleje z pokrutin a stolní olivy.

9. "Vedlejšími produkty z oliv" se rozumí zejména produkty získávané při prořezávání olivovníku a z odvětví produktů z oliv a produkty získávané v rámci alternativních způsobů využití produktů dotčeného odvětví.

10. "Sklizňovým rokem pro olivy" se rozumí období od 1. září roku n do 31. srpna roku n + 1 v případě stolních oliv a období od 1. října roku n do 30. září roku n + 1 v případě olivového oleje. Pro jižní polokouli toto období odpovídá v případě stolních oliv i olivového oleje kalendářnímu roku n.

11. "Obchodními normami" se rozumí normy přijaté Mezinárodní radou pro olivy prostřednictvím její Rady členů, platné pro olivové oleje, olivové oleje z pokrutin a stolní olivy.

KAPITOLA III
Institucionální ustanovení

Článek 3

Struktura a sídlo Mezinárodní rady pro olivy

1. Mezinárodní rada pro olivy vykonává své úkoly prostřednictvím těchto orgánů:

— Rady členů;

— předsedy a místopředsedy;

— Výboru pro finanční a administrativní záležitosti a všech ostatních výborů a podvýborů; a

— výkonného sekretariátu.

2. Sídlo Mezinárodní rady pro olivy se nachází v Madridu (Španělsko) na celou dobu trvání této dohody, nerozhodne-li Rada členů jinak.

Článek 4

Členové Mezinárodní rady pro olivy

1. Každá smluvní strana, která přistoupí, je členem Mezinárodní rady pro olivy tím, že souhlasila, že bude vázána touto dohodou.

2. Každý člen přispívá k cílům uvedeným v článku 1 této dohody.

3. Výraz "vláda" uvedený v této dohodě se považuje za odkazující rovněž na zástupce jakéhokoli státu, stálého pozorovatele Valného shromáždění Organizace spojených národů, Evropskou unii a jakoukoli mezivládní organizaci, která má srovnatelná oprávnění sjednávat, podepisovat, uzavírat, ratifikovat a uplatňovat mezinárodní dohody, zejména dohody o základních produktech.

Článek 5

Výsady a imunity

1. Mezinárodní rada pro olivy má právní subjektivitu. Je zejména oprávněna uzavírat smlouvy, nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a zahajovat právní řízení. Není oprávněna půjčovat si finanční prostředky.

2. Statut, výsady a imunity Mezinárodní rady pro olivy, jejího výkonného ředitele, vyšších úředníků a zaměstnanců, odborníků a zástupců členů, kteří se nacházejí na území hostitelského státu za účelem výkonu svých funkcí, se řídí smlouvou o sídle uzavřenou mezi hostitelskou vládou a Mezinárodní radou pro olivy.

3. Vláda státu, v němž se nachází sídlo Mezinárodní rady pro olivy v rozsahu, v jakém to příslušné právní předpisy tohoto státu dovolují, osvobodí platy vyplácené Mezinárodní radou pro olivy jejím zaměstnancům a její aktiva, příjmy a jiný majetek od daní.

4. Mezinárodní rada pro olivy může s jedním nebo více svými členy uzavřít dohody o těchto výsadách a imunitách nezbytné pro řádné provádění této dohody.

Článek 6

Složení Mezinárodní rady pro olivy

1. Mezinárodní radu pro olivy tvoří všichni její členové.

2. Každý člen jmenuje svého zástupce v Mezinárodní radě pro olivy.

Článek 7

Pravomoci a funkce orgánů

a) Rada členů se skládá z jednoho zástupce na každého člena. Každý člen může dále jmenovat jednoho nebo více náhradníků za svého zástupce a jednoho nebo více poradců svého zástupce.

Rada členů je vrcholným a rozhodovacím orgánem Mezinárodní rady pro olivy. Vykonává veškeré pravomoci a funkce nezbytné k dosažení cílů této dohody.

b) Rada členů zajišťuje uplatňování ustanovení této dohody. Za tímto účelem přijímá rozhodnutí a doporučení, nejsou-li příslušné pravomoci a funkce výslovně svěřeny výkonnému řediteli.

Jakákoli rozhodnutí nebo doporučení přijatá v souladu s mezinárodní dohodou předcházející této dohodě, která budou platná při vstupu této dohody v platnost, budou nadále prováděna, nebudou-li v rozporu s touto dohodou nebo nezruší-li je Rada členů.

c) Pro účely provádění této dohody Rada členů přijímá v souladu s příslušnými ustanoveními uvedené dohody:

i) svůj jednací řád;

ii) finanční nařízení;

iii) služební řád, a to s ohledem na předpisy platné pro úředníky obdobných mezivládních organizací;

iv) organizační strukturu a popis pracovního zařazení;

v) jakýkoli jiný postup nezbytný pro fungování Mezinárodní rady pro olivy.

d) Rada členů přijímá a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a o fungování této dohody a veškeré zprávy, studie a jiné dokumenty, které považuje za vhodné a nezbytné.

a) Rada členů jmenuje na jeden rok předsedu a místopředsedu z řad delegací členů. Je-li předseda nebo místopředseda vedoucím delegace, při řízení zasedání vykonává jeho právo účastnit se rozhodování Rady členů jiný člen jeho delegace.

b) Aniž jsou dotčeny pravomoci nebo funkce svěřené výkonnému řediteli touto dohodou nebo v souladu s ní, předseda předsedá zasedáním Rady členů, vede jednání v zájmu usnadnění rozhodovacího procesu a vykonává všechny ostatní příslušné povinnosti a funkce stanovené v této dohodě nebo konkretizované v jednacím řádu.

c) Při výkonu svých funkcí je předseda odpovědný Radě členů.

d) Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a v takovém případě má stejné pravomoci a stejné povinnosti jako on.

e) Předseda a místopředseda nejsou odměňováni. V případě přechodné nepřítomnosti předsedy i místopředsedy nebo v případě trvalé nepřítomnosti jednoho z nich nebo obou jmenuje Rada členů z řad delegací členů nové předsedající, a to podle daného případu na přechodnou dobu nebo natrvalo.

S cílem usnadnit práci Rady členů má Rada pravomoc zřídit kromě Výboru pro finanční a administrativní záležitosti uvedeného v článku 13 této dohody výbory a podvýbory, které bude považovat za užitečné na podporu plnění svých funkcí podle uvedené dohody.

a) Mezinárodní rada pro olivy má výkonný sekretariát, jehož členy jsou výkonný ředitel, vyšší úředníci a zaměstnanci nezbytní k plnění úkolů vyplývajících z této dohody. Funkce výkonného ředitele a vyšších úředníků jsou upraveny jednacím řádem, který stanovuje zejména úkoly, které jsou jim přiděleny.

b) Při náboru zaměstnanců výkonného sekretariátu má hlavní význam potřeba zajistit pro sekretariát služby osob s nejvyšší úrovní práce, způsobilosti a bezúhonnosti. Zaměstnanci výkonného sekretariátu, zejména výkonný ředitel, vyšší a střední úředníci jsou přijímáni na základě zásady poměrného zastoupení členů a geografické vyváženosti.

c) Rada členů jmenuje výkonného ředitele a vyšší úředníky na dobu čtyř let. V souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 4 písm. b) může rozhodnout o obnovení nebo prodloužení jakéhokoli jmenování na jedno nejvýše čtyřleté období.

Rada členů určí podmínky jejich jmenování s ohledem na podmínky platné pro srovnatelné úředníky obdobných mezinárodních organizací.

d) Výkonný ředitel jmenuje zaměstnance v souladu s ustanoveními uvedenými v této dohodě a ve služebním řádu. Zajistí, že všechna jmenování jsou v souladu se zásadami uvedenými v odst. 4 písm. b) tohoto článku a podá o tom zprávu Administrativnímu a finančnímu výboru.

e) Výkonný ředitel je nejvyšším správním úředníkem Mezinárodní rady pro olivy; odpovídá Radě členů za plnění svých povinností, jež mu náleží při správě a fungování této dohody. Vykonává své povinnosti a přijímá řídící rozhodnutí ve spolupráci s vyššími úředníky v souladu s ustanoveními jednacího řádu.

f) Výkonný ředitel, vyšší úředníci ani ostatní zaměstnanci nesmí vykonávat žádnou výdělečnou činnost v žádném z odvětví pěstování oliv a průmyslu produktů z oliv.

g) Při plnění úkolů, které jsou jim svěřeny touto dohodou, nesmí výkonný ředitel, vyšší úředníci ani zaměstnanci vyžadovat ani přijímat pokyny od žádného člena nebo orgánu mimo Mezinárodní radu pro olivy. Zdrží se jakéhokoliv jednání neslučitelného s jejich postavením mezinárodních úředníků odpovědných výhradně Radě členů. Členové musí respektovat výhradní mezinárodní povahu povinností výkonného ředitele, vyšších úředníků a zaměstnanců a nebudou je ovlivňovat při plnění jejich úkolů.

Oddíl 2
Fungování Rady Členů

Článek 8

Zasedání Rady členů

1. Nerozhodne-li Rada členů jinak, schází se v místě sídla Mezinárodní rady pro olivy. Pokud se na pozvání kteréhokoli člena Rada členů rozhodne sejít na jiném místě než v sídle, hradí tento člen dodatečné náklady vynaložené z rozpočtu Mezinárodní rady pro olivy přesahující výši nákladů vynaložených v případě konání zasedání v místě sídla.

2. Řádné zasedání Rady členů se koná dvakrát ročně.

3. Mimořádné zasedání Rady členů se může sejít kdykoli na žádost:

a) svého předsedy;

b) nejméně tří členů.

4. Zasedání jsou oznamována nejméně šedesát dnů před datem prvního jednání v případě řádného zasedání a pokud možno třicet dnů, ale ne méně než dvacet jedna dnů před datem prvního jednání v případě mimořádného zasedání. Výdaje delegací Rady členů hradí dotčení členové.

5. Kterýkoli člen může písemným oznámením výkonnému sekretariátu před řádným nebo mimořádným zasedáním nebo v jeho průběhu zmocnit jiného člena, aby zastupoval jeho zájmy a vykonával jeho práva účastnit se rozhodování během dotčeného zasedání Rady členů. Jednoho člena nemůže na zasedání Rady členů zastupovat více než jeden jiný člen.

6. Kterákoli třetí strana nebo subjekt, které zamýšlí přistoupit k této dohodě nebo má přímý zájem o činnost Mezinárodní rady pro olivy, se může z vlastní iniciativy nebo na pozvání Rady členů a s jejím předchozím souhlasem účastnit jako pozorovatel celého nebo části zasedání Rady členů.

7. Pozorovatelé nejsou členy, nemají rozhodovací pravomoc ani hlasovací právo.

Článek 9

Usnášeníschopnost zasedání

1. Usnášeníschopnost požadovaná pro řádné nebo mimořádné zasedání Rady členů se ověřuje jednou, a to v den zahájení zasedání. Rada členů je usnášeníschopná, pokud jsou v souladu s čl. 8 odst. 5 přítomny nebo zastoupeny nejméně tři čtvrtiny všech členů.

2. Není-li usnášeníschopnosti stanovené výše v předchozím odstavci dosaženo na zahajovací schůzi zasedání, předseda zasedání odloží o 24 hodin. Pro zahájení zasedání v novém čase stanoveném předsedou je rada usnášeníschopná, jsou-li přítomny nebo zastoupeny nejméně dvě třetiny všech členů.

3. Konkrétní počet členů potřebný k dosažení usnášeníschopnosti je celé číslo bez desetinné čárky vyplývající z uplatnění množství uvedených výše v poměru k celkovému počtu členů.

Článek 10

Rozhodnutí Rady členů

1. Rozhodnutí Rady členů se přijímají vzájemnou dohodou. Všechna rozhodnutí podle tohoto článku přijímají přítomní nebo zastoupení členové zmocnění k hlasování v souladu s čl. 16 odst. 6. Členové se zavazují vyvinout veškeré úsilí, aby veškeré nevyřešené otázky vyřešili vzájemnou dohodou.

2. Pro přijetí rozhodnutí Rady členů se vyžaduje, aby byla přítomna nebo zastoupena většina přinejmenším všech členů oprávněných hlasovat v souladu s čl. 16 odst. 6.

3. Vzájemná dohoda se uplatňuje na přijímání všech rozhodnutí týkajících se:

a) vyloučení členů v souladu s článkem 34;

b) čl. 16 odst. 6 a 10;

c) změn této dohody nebo ukončení uvedené dohody v souladu s článkem 32 a článkem 36;

(d) spolupráce s jinými organizacemi v souladu s čl. 12 odst. 2.

4. Na ostatní rozhodnutí se v případě, že dohody není dosaženo ve lhůtě stanovené předsedou, uplatňuje níže uvedený postup.

a) Přijímání rozhodnutí týkajících se obchodních norem a prováděcích pravidel stanovených v čl. 7 odst. 1 písm. c) této dohody

Obecně jsou Radě členů k přijetí předkládána pouze rozhodnutí, u nichž bylo dosaženo dohody na příslušné úrovni, jak ji Mezinárodní rada pro olivy stanovila ve svém jednacím řádu.

V případě, že není dosaženo dohody v souladu s postupem uplatňovaným na příslušné úrovni, je rozhodnutí postoupeno Radě členů a je k němu připojena zpráva vysvětlující obtíže, na které proces narazil, a veškerá vhodná doporučení.

Rada členů usiluje o přijetí dotčeného rozhodnutí vzájemnou dohodou přítomných nebo zastoupených členů zmocněných k hlasování v souladu s čl. 16 odst. 6.

Nemůže-li být dohody dosaženo, je rozhodnutí odloženo na následující řádné nebo mimořádné zasedání.

Není-li dohody dosaženo ani na následujícím zasedání, je rozhodnutí odloženo pokud možno o nejméně 24 hodin.

Není-li dohody v této lhůtě dosaženo, považuje se rozhodnutí za přijaté, není-li zamítnuto nejméně jednou čtvrtinou členů nebo není-li zamítnuto členem nebo členy, kteří vlastní celkem nejméně 100 účastnických podílů.

b) Jakékoli jiné rozhodnutí neuvedené výše v odst. 4 písm. a)

Není-li dohody dosaženo ve lhůtě stanovené předsedou, přistoupí členové k hlasování v souladu s níže uvedenými ustanoveními:

Jakékoli rozhodnutí se považuje za přijaté, pokud pro něj hlasovala alespoň většina členů, jimž přísluší nejméně 86 % účastnických podílů členů v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

5. Postupy hlasování a zastupování uvedené v tomto článku se nevztahují na členy, kteří nesplňují podmínky uvedené v článku 16 této dohody, nerozhodne-li Rada v souladu s tímtéž článkem jinak.

6. Rada členů může přijímat rozhodnutí výměnou dopisů mezi předsedou a členy, aniž by bylo svoláno zasedání, pokud proti tomuto postupu nevznese námitku žádný člen, s výjimkou členů, kteří jsou v prodlení s úhradou příspěvku. Prováděcí pravidla k tomuto postupu konzultací stanoví Rada členů ve svém jednacím řádu. Jakékoli takto přijaté rozhodnutí sdělí výkonný sekretariát co nejdříve všem členům, a bude uvedeno v závěrečné zprávě z následující schůze Rady členů.

Článek 11

Účastnické podíly

1. Členům náleží dohromady 1 000 účastnických podílů. Podíly se shodují s finančními příspěvky a hlasovacími právy členů.

2. Účastnické podíly se rozdělí mezi členy poměrně podle výchozích údajů každého člena, na základě následujícího vzorce:

q = 1/3 (p1 + p2) + 1/3 (e1 + e2) + 1/3 (i1 + i2)

Parametry v tomto vzorci odpovídají průměrným hodnotám vyjádřeným v tisících metrických tun s tím, že zlomek jednoho tisíce tun nad celé číslo se nezapočítává. Účastnické podíly se nevypočítávají na desetinná místa.

q : výchozí údaje používané k poměrnému rozdělení účastnických podílů.

p1 : průměrná produkce olivového oleje v posledních šesti sklizňových rocích pro olivy.

p2 : průměrná produkce stolních oliv v posledních šesti sklizňových rocích pro olivy, převedená na odpovídající hodnotu v olivovém oleji s použitím převodního koeficientu 16 %.

e1 : průměrný objem (procleného) vývozu olivového oleje v posledních šesti kalendářních letech odpovídajících koncovým rokům sklizňových roků pro olivy používaných při výpočtu parametru p1.

e2 : průměrný objem (procleného) vývozu stolních oliv v posledních šesti kalendářních letech odpovídajících koncovým rokům sklizňových roků pro olivy používaných při výpočtu parametru p2, převedený na odpovídající hodnotu v olivovém oleji s použitím převodního koeficientu 16 %.

i1 : průměrný objem (procleného) dovozu olivového oleje v posledních šesti kalendářních letech odpovídajících koncovým rokům sklizňových roků pro olivy používaných při výpočtu parametru p1.

i2 : průměrný objem (procleného) dovozu stolních oliv v posledních šesti kalendářních letech odpovídajících koncovým rokům sklizňových roků pro olivy používaných při výpočtu parametru p2, převedený na odpovídající hodnotu v olivovém oleji s použitím převodního koeficientu 16 %.

3. Počáteční účastnické podíly jsou uvedeny v příloze A této dohody. Byly určeny s ohledem na průměrné údaje za posledních šest sklizňových roků pro olivy a kalendářních roků, pro něž jsou dostupné konečné údaje.

4. Žádný člen nebude mít méně než pět účastnických podílů. Pokud by byl výsledek provedeného výpočtu menší než pět účastnických podílů pro jednotlivého člena, zvýší se počet účastnických podílů tohoto člena na pět a počet účastnických podílů ostatních členů se poměrně sníží.

5. Rada členů přijme na svém druhém řádném zasedání v každém kalendářním roce účastnické podíly vypočtené v souladu s ustanoveními tohoto článku. Aniž je dotčen odstavec 6 tohoto článku, toto rozdělení bude platné pro následující rok.

6. Pokud se některá vláda ve smyslu čl. 4 odst. 2 stane nebo přestane být stranou této dohody nebo pokud některý člen změní statut ve smyslu čl. 16 odst. 8, Rada členů přerozdělí na následující rok účastnické podíly poměrně k počtu účastnických podílů držených každým členem za podmínek stanovených v tomto článku. V případě přistoupení k této dohodě nebo odstoupení od uvedené dohody v průběhu stávajícího roku, bude přerozdělení provedeno výhradně pro účely hlasování.

Článek 12

Spolupráce s jinými organizacemi

1. Mezinárodní rada pro olivy může přijmout opatření za účelem konzultací a spolupráce s Organizací spojených národů a jejími specializovanými útvary, zejména Konferencí Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji, dalšími vhodnými mezivládními organizacemi a příslušnými mezinárodními a regionálními organizacemi. Tato opatření mohou zahrnovat dohody o spolupráci s finančními institucemi, jež mohou přispět k naplňování cílů stanovených v článku 1 této dohody.

2. Jakákoli dohoda o spolupráci mezi Mezinárodní radou pro olivy a výše uvedenými mezinárodními organizacemi nebo institucemi, z níž pro Mezinárodní radu pro olivy vyplývají důležité závazky, je předběžně schválena Radou členů v souladu s čl. 10 odst. 3.

3. Provedení tohoto článku se řídí jednacím řádem Mezinárodní rady pro olivy.

KAPITOLA IV
Výbor pro administrativní a finanční záležitosti

Článek 13

Výbor pro administrativní a finanční záležitosti

1. Rada členů zřídí Výbor pro administrativní a finanční záležitosti, který bude tvořit minimálně jeden zástupce každého člena. Výbor pro administrativní a finanční záležitosti se sejde nejméně dvakrát ročně, před každým zasedáním Rady členů.

2. Výbor pro administrativní a finanční záležitosti je pověřen úkoly popsanými v této dohodě a v jednacím řádu. Mezi jeho povinnosti patří zejména:

— Přezkoumat roční pracovní program výkonného sekretariátu týkající se fungování instituce, zejména pokud jde o rozpočet, finanční předpisy, vnitřní a statutární předpisy, než jej předloží k přijetí Radě členů na jejím druhém řádném zasedání v kalendářním roce;

— dohlížet na provádění norem vnitřní kontroly stanovených jednacím řádem Mezinárodní rady pro olivy a na kontrolu uplatňování finančních ustanovení uvedených v této dohodě;

— přezkoumat návrh ročního rozpočtu Mezinárodní rady pro olivy navržený výkonným ředitelem. Radě členů se předkládá k přijetí pouze návrh rozpočtu navržený Výborem pro administrativní a finanční záležitosti;

— přezkoumávat a každý rok předkládat Radě členů k přijetí na jejím prvním řádném zasedání v kalendářním roce účetní závěrku za předcházející rok, spolu s jakýmkoli jiným opatřením týkajícím se finančních a administrativních záležitostí;

— formulovat stanoviska a doporučení k záležitostem spojeným s uplatňováním této dohody;

— přezkoumávat a podávat zprávu Radě členů, pokud jde o žádosti o přistoupení nových členů nebo o odstoupení člena Mezinárodní rady pro olivy;

— přezkoumávat dodržování zásad stanovených v článku 7 týkajících se jmenování zaměstnanců výkonného sekretariátu a dalších otázek souvisejících s administrativními a organizačními záležitostmi.

3. Kromě povinností uvedených v tomto článku vykonává Výbor pro administrativní a finanční záležitosti jakékoli jiné úkoly, které jsou mu svěřeny Radou v jednacím řádu nebo ve finančním nařízení.

4. Rada členů stanoví a přijme ve svém jednacím řádu podrobná pravidla pro provádění těchto ustanovení.

KAPITOLA V
Finanční ustanovení

Článek 14

Rozpočet

1. Rozpočtový rok se shoduje s kalendářním rokem.

2. Existuje jediný rozpočet, který tvoří dvě kapitoly:

— kapitola I: Správa;

— kapitola II: Činnost, včetně zejména normalizace, technické spolupráce a propagace.

Rada členů případně rozhodne dále rozdělit kapitoly na části s ohledem na cíle Mezinárodní rady pro olivy.

3. Rozpočet je financován z:

a) příspěvku každého člena, jehož výše je stanovena poměrně podle účastnických podílů v souladu s článkem 11 této dohody;

b) dotací a dobrovolných příspěvků členů, které se řídí

Nahrávám...
Nahrávám...