Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Monitorování množství akrylamidu v potravinách

12.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2010.307
Monitorování množství akrylamidu v potravinách

Evropská komise

DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 2. června 2010 o monitorování množství akrylamidu v potravinách

(Text s významem pro EHP)

(2010/307/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Doporučení Komise 2007/331/ES ze dne 3. května 2007 o monitorování množství akrylamidu v potravinách (1) stanoví tříletý program monitorování (2007–2009) akrylamidu v některých potravinách.

(2) Výsledky za rok 2007 zpracoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA”) ve vědecké zprávě „Results on the monitoring of acrylamide levels in food (Výsledky monitorování množství akrylamidu v potravinách)” (2) vydané dne 30. dubna 2009. Zpráva obsahuje rovněž výsledky týkající se akrylamidu za období 2003–2006 shromážděné od členských států, které zpracoval Ústav pro referenční materiály a měření Společného výzkumného střediska Komise. Výsledky za rok 2008 a 2009 ještě nejsou k dispozici. Jakmile budou k dispozici, vědecká zpráva bude aktualizována.

(3) Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu (CIAA) vypracovala „soubor nástrojů” obsahující nástroje, které výrobci potravin mohou výběrově používat podle konkrétních potřeb za účelem snížení množství akrylamidu ve svých výrobcích.

(4) Zpráva EFSA ze dne 30. dubna 2009 obsahuje závěr, že ve skupinách potravin není důsledný trend ke snižování množství akrylamidu a že v této etapě není jasné, zda soubor nástrojů týkající se akrylamidu dosáhl žádoucích účinků.

(5) Úsilí potravinářského průmyslu a členských států zaměřené na zkoumání způsobů tvorby a snižování množství akrylamidu v potravinách dále pokračují. Aby bylo možné monitorovat vliv těchto úsilí, je vhodné pokračovat ve sběru údajů.

(6) Zkušenosti z uplatňování doporučení 2007/331/ES ukázaly, že program monitorování vyžaduje určité úpravy, např. co se týče klasifikace potravin.

(7) Je důležité, aby výsledky monitorování byly jednou ročně předávány úřadu EFSA, který zajistí jejich vložení do databáze.

(8) Toto doporučení by nemělo být časově omezeno, ale potřeba monitorování by se měla pravidelně posuzovat,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1) Členské státy by v souladu s přílohou tohoto doporučení měly provádět monitorování množství akrylamidu v potravinách uvedených ve uvedené příloze.

2) Členské státy by měly úřadu EFSA každý rok do 1. června a poprvé do 1. června 2011 poskytnout údaje za předcházející rok ve formátu stanoveném úřadem EFSA pro vložení do databáze.

3) Členské státy by měly dodržovat postupy odběru vzorků stanovené v části B přílohy nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[a]pyrenu v potravinách (3), aby se zaručila reprezentativnost vzorků pro danou šarži.

4) Členské státy by měly provádět analýzu akrylamidu v souladu s kritérii stanovenými v odstavci 1 a 2 přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (4).

V Bruselu dne 2. června 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise

(1) Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 33.

(2) Vědecká zpráva EFSA (2009) 285.

(3) Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 29.

(4) Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

PŘÍLOHA

A. Místa odběru a postup odběru

1. Odběr vzorků z výrobků by se měl provádět na úrovni trhu (například v supermarketech, menších obchodech, pekařstvích, prodejnách hranolků a v restauracích), kde lze výrobky snadno zpětně sledovat, nebo v místech výroby. Pokud je to možné, měly by se odebírat vzorky z výrobků původem z členských států (1).

2. Odběr vzorků a analýza by se měly provádět před uplynutím doby použitelnosti vzorku.

B. Výrobky, počty vzorků a četnost jejich odběru, analytické požadavky

1. V tabulce níže je uveden přehled doporučeného minimálního počtu vzorků, které se mají každoročně analyzovat pro každou kategorii výrobků. Členské státy jsou vyzvány, aby, je-li to možné, odebíraly více vzorků. Rozložení vzorků na jednotlivé členské státy vychází z údajů o velikosti populace, přičemž minimální vzorek je tvořen 4 výrobky na kategorii výrobků a jeden členský stát.

2. Počty vzorků se rozumí minimální počet vzorků, které mají být každý rok odebrány. Případy, kdy se uplatňují specifické podmínky (např. odběr vzorků dvakrát ročně), jsou uvedeny v oddíle C.

3. Vzhledem k tomu, že každou kategorii výrobků tvoří široká škála výrobků s různými specifikacemi, měly by být ke každému výrobku, z něhož byl odebrán vzorek, poskytnuty doplňkové informace (jak je uvedeno v oddíle C). Pro rozeznání časového vývoje je důležité, aby z výrobků se stejnými specifikacemi (např. stejný druh chleba) byly vzorky odebírány každý rok, pokud je to možné.

4. V případě, že u výrobků se stejnou specifikací jsou opakovaně získány výsledky pod mezí kvantifikace (LOQ), lze výrobek vyměnit za jiný výrobek, pokud spadá do téže kategorie výrobků a je poskytnut popis výrobku.

5. Aby se zaručila srovnatelnost analytických výsledků, měly by být zvoleny metody, jimiž lze dosáhnout meze kvantifikace na úrovni 30 μg/kg (nejintenzivnější přesmyk iont/iont) u chleba a výživy pro kojence a malé děti a 50 μg/kg u výrobků z brambor, ostatních výrobků z obilovin, kávy a ostatních výrobků. Výsledky analýzy se předkládají ve formátu korigovaném na výtěžnost.

Minimální počty vzorků na kategorii výrobků

Země prodeje Hranolky prodávané k přímé spotřebě Bramborové lupínky Předsmažené hranolky/výrobky z brambor pro domácí přípravu Měkký chléb Snídaňové cereálie Sušenky, krekry, křupavý chléb a podobné výrobky Káva a náhražky kávy Příkrmy pro kojence a malé děti (jiné než obilné příkrmy) Obilné příkrmy pro kojence a malé děti Jiné výrobky Celkem
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
AT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 44
BE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 44
CY 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
CZ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 44
DE 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 230
DK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 44
ES 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140
EE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
EL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 44
FR 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 194
FI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 44
HU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 44
IT 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 194
IE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 44
LU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
LT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
LV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
MT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
NL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 62
PT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 44
PL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140
SE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 44
SI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
SK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 44
UK 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 194
BG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 44
RO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
Celkem 202 202 202 202 202 202 202 202 202 224 2 042

C. Minimální doplňkové informace, které